• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 55 items
 1. Internet and Technology Law

  1. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems. 1) Priimami asmenys, turintys teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę vientisąsias universitetines teisės studijas. 2) Profiliniai dalykai: nėra 2. Specialieji reikalavimai. Nėra 3. (skliausteliuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais) Informatikos teisės magistrantūroje studijuojami tik specialaus lavinimo dalykai. · Mokslinis tiriamasis darbas (12), · Informacinės technologijos teisėje (5), · Intelektinės nuosavybės apsauga elektroninėje erdvėje (5), · Elektroninės komercijos ir elektroninio parašo teisinis reglamentavimas (4), · Informacinių technologijų ir telekomunikacijų teisinis reglamentavimas ES (4), · Kompiuterinės informacijos apsaugos teisiniai aspektai (4), · Nusikaltimų informatikai tyrimas ir jų prevencija (4), · Dirbtinio intelekto metodai teisėje (3), · Teisinė sistematika (3), · Teisinė statistika (3). 4. Praktika: nėra 5. Studijų kalba: - lietuvių. 6. Studijų pabaiga. Magistro baigiamasis darbas - 14 kreditų. Be jo per visą studijų laikotarpį baigiamajam ir moksliniam tiriamajam darbui skirta 24 kreditų. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Criminalistics examinations

  Future specialists in forensic research study the theory of evidence, theoretical and practical problems in the qualification of criminal acts, criminology and new technologies in fighting crime, testifying as an expert witness in court, evidential and ballistic research, writing and document analysis, etc. Practical training is not planned. This forensic research programme is intended for individuals who have a bachelor’s degree and would like to obtain a master’s degree in law. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Labour and social security law

  Future holders of a master’s degree in law study the state social security and pension law, EU health and labour laws, the legal status of people with disabilities, civil liability, regulation and implementation of the tools of an active labour market policy, labour disputes, theory of social conflicts, institutional and legal bases of social dialogue, etc. Practical training is not planned. This labour and social security law programme is intended for people who have a bachelor’s degree in law and wish to obtain a master’s degree in law. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Law and state border control

  Teisė ir valstybės sienos apsaugos teisės krypties studijų programos tikslas (paskirtis) - rengti kvalifikuotus teisės bakalaurus, kurie vykdydami VSAT pareigūnų funkcijas sugebėtų įgyvendinti ES ir Šengeno teisinės bazės normas bei jas atitinkančius veiklos metodus, remtųsi naujausiomis mokslinėmis, teisinėmis žiniomis, užsienio valstybių bei mūsų šalies sukaupta istorine ir pozityviąja profesine patirtimi, pajėgtų suvokti ir taikyti mokslo naujoves profesinėje veikloje, tobulinant VSAT struktūrinių padalinių valdymą ir organizuojant pasieniečių darbą. Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Būtinas Vidaus reikalų ministro siuntimas studijuoti Valstybės sienos apsaugos programą. Įsisavinantieji Teisės ir valstybės sienos apsaugos programą studijuoja bendro lavinimo (Psichologija, Informatika), studijų pagrindų (Teisės teorija, Konstitucinė teisė, Administracinė teisė, Baudžiamoji teisė) ir specialiosios (Sienos apsaugos teisinis reguliavimas, Dokumentų patikra, Operatyvinė veikla, Kovinė savigyna) dalies dalykus. Būsimieji valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai studijų proceso metu turėtų: įgyti teisės bakalaurui būtinų teorinių žinių bei praktinių įgūdžių, reikalingų VSAT pareigūnų profesiniams gebėjimams užtikrinti praktinėje veikloje; sugebėti orientuotis Lietuvos ir ES teisinėje sistemoje, suvokti pagrindinius tarptautinės teisės principus; gebėti rengti tarnybos, įstaigos, organizacijos teisės aktus, kitus juridinius dokumentus; išmany ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Administrative law

  1. Išsilavinimo reikalavimas stojantiesiems 1) Priimami asmenys, turintys teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę vientisąsias universitetines teisės studijas. 2) Profiliniai dalykai: nėra. 2. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Nėra 3. (skliausteliuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais) Administracinės teisės magistarntūros programoje studijuojami tik specialaus lavinimo dalykai: · Mokslinis tiriamasis darbas (12), · Administracinio proceso teorija ir praktika (4), · Administracinės teisės aiškinimo ir taikymo problemos (3), · Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucijų sistema: problemos ir sprendimai (3), · Mokesčių administravimo lyginamoji analizė (3), · Socialiniai pokyčiai ir administracinė teisė (3), · Teisės sociologija (3), · Užsienio šalių administracinė teisė (3), · Valstybės tarnybos lyginamoji analizė (3), · Žmogaus teisių filosofija (3), · Europos Sąjunga ir žmogaus teisės (2), · Konfliktų valdymas (2), · Valstybės socialinė politika (2), · Žiniasklaidos teisė (2). 4. Praktika (skliausteliuose - apimtis kreditais) nėra5. Studijų kalba - lietuvių. 6. Studijų pabaiga. Magistro baigiamasis darbas - 14 kreditų. Baigiamajam ir moksliniam tiriamajam darbui per visą studijų laikotarpį skirta 26 kreditai. 2002 - 10 - 30 Edmundas Sakalauskas, Studijų centro direktorius (Užpildymo data ) (Užpildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos) ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Law and customs activities

  Teisės ir muitinės veiklos studijų programa skirta rengti teisinį išsilavinimą turinčius specialistus papildomai suteikiant jiems specialių žinių ir gebėjimų pagal pasirinktą studijų šaką: a) muitinės pareigūnus, gebančius taikyti muitinės teisę - Europos Bendrijos bei nacionalinius teisės aktus, kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius prekių deklaravimą, muitinės procedūrų vykdymą bei muitinės formalumų atlikimą; turinčius specialių viešosios vadybos ir administravimo žinių bei įgūdžių atstovauti šaliai muitinės ir mokestiniuose ginčuose; b) mokesčių institucijų tarnautojus-vadybinkus, gebančius taikyti mokesčių teisę atliekant mokesčių administravimą ir kontrolę; turinčių specialių žinių mokesčių mokėtojų aptarnavimo klausimais bei įgūdžių atstovauti šaliai sprendžiant mokestinius ginčus; c) tarptautinės prekybos ir logistikos vadybininkus, įgyjančius specialių gebėjimų dirbti vadybininkais tarptautinio verslo organizacijose bei rizikos valdymo, užtikrinant logistikos grandinės saugumą, srityje; turinčius žinių iš tarptautinės sutarčių teisės. Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Būsimieji teisės bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, logiką ir mokslo metodologiją, psichologiją, mikroekonomiką, makroekonomiką ir teisės studijų specialybinius dalykus: Lietuvos konstitucinę teisę, teisės teoriją, civilinę teisę, civilinio proceso teisę, baudžiamąją teisę, baudžiamojo proceso teisę, Europos Sąjungos teisę, tarptaut ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Law and Business

  Future lawyers study history of law, protection of human rights, theory of law, labour law, constitutional law, administrative law, social security law, civil law, civil procedure law, international law, etc. {0>Praktinės studijos vyksta dviem etapais:<}0{>The studies are conducted in two stages:<0} {0>mokomoji ir baigiamoji praktika.<}0{>training and final practice.<0} {0>Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių.<}0{>The duration of studies is 20 weeks.<0} {0>Jų metu įtvirtinami ir tobulinami sutarčių sudarymo, teisinių dokumentų parengimo, įstatymų taikymo praktikoje ir kt. gebėjimai.<}0{>During studies, the skills required to conclude contracts, prepare legal documents, apply laws in practice, etc., are consolidated and improved. <0} The law study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be lawyers. ...

  Provider NameV. A. GRAICIUNAS SCHOOL OF MANAGEMENT

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Law

  Objective(s) of a study programme: The objective of the study programme is to prepare lawyers who have excellent knowledge of the essential and specific elements of the Lithuanian legal system as well as international legal knowledge, able to effectively and ethically represent and advise their clients, settle disputes between parties in a humane manner, given the exceptional role of a lawyer as a security of justice in the society, able to switch easily to work under the civil and common law traditions, develop their activities in transnational organizations, international companies and the European Union institutions. The studies develop students’ skills of applying general legal norms and legal principles to the facts, using modern legal databases and preparing procedural documents; students moreover master the legal English language. The programme aims at active participation of students in the learning process, i.e. creating an environment that promotes discussions and encouraging dialogue between teachers and students in lectures, avoiding a monologue type of teaching, paying great attention to a student’s abilities to apply principles to the facts. This shapes creative and critical thinking skills of students, develops their skills of analyzing legal problems and discuss legal issues. Learning outcomes: After completing their studies, students should be able to: 1. Explain, apply, analyze and evaluate the principles and content of all main branches and institutes of law in terms of national and internati ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Law and Finance

  Objective(s) of a study programme: The objective of the Law and Finance program is: to prepare qualified lawyers and specialists of law with good knowledge in Lithuanian law and country's financial system, also international and European legal knowledge, who are able effectively and ethically advise and represent clients in disputes, make decisions and implement them,who are easily adaptable to work in the transnational organizations and companies of the financial system in the European Union, countries with continental and common law traditions. Learning outcomes: After finishing the Law and Finance study program students should be able to: 1) explain, apply, analyse and evaluate the principles of the financial system and its components operation, the principles and the content of all major branches and institutes of law in the context of the national and international regulation; 2) apply the law, legal practice, principles of law and the financial data in the judicial processes, interpret and apply the law in accordance with scientific knowledge in law and finances; 3) argue, write an essay, formulate practical and scientific tasks and conclusions, using databases of legal and financial information and a variety of modern information technologies; 4)plan, organize and control activities and time working individually and in a team, communicating and collaborating with other experts; 5) in accordance to the legal point of view to analyze and evaluate the human and social as well as financial institutions, beh ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Law and Pretrial Process

  Teisės ir ikiteisminio proceso programoje, atsižvelgiant į teisės krypties reikalavimus , numatomos pakankamai plačios, būtinos šiuolaikiško ikiteisminio tyrimo specialisto parengimui, studijos. Numatoma suteikti žinių padedančių geriau suprasti visų pagrindinių teisės institutų turinį, jų reguliuojamos visuomeninių santykių sritis ir šiose srityse kylančių konfliktų teisinius sprendimus, teisinės atsakomybės ypatumus, teisės normų realizavimo būdus, požymius ir stadijas. Akcentuojamos viešosios teisės dalykų studijos. Sėkmingai baigusiems šią teisės krypties Teisės ir ikiteisminio proceso studijų programą suteikiamas teisės bakalauro laipsnis. Kita informacija:http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/viesojo_saugumo/ ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages