• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 5 items
 1. Bachelor of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

  In onderstaande leerresultaten moet ‘theologie’ als verstaan worden als ‘christelijke theologie’. 1. Kennis van en inzicht hebben in de theologie in haar onderscheiden subdisciplines (bijbelwetenschap, geschiedenis van kerk en theologie, systematische theologie, theologische ethiek, praktische en pastoraaltheologie). 2. Kennis van en inzicht hebben in de basisbegrippen en -methodes van de theologie in haar onderscheiden methodologische invalshoeken (de systematisch-hermeneutische invalshoek; de historisch-hermeneutische invalshoek en de praktisch-hermeneutische invalshoek). 3. Kennis van en inzicht hebben in de wereldreligies en in de basisbegrippen -en methodes van de godsdienstwetenschappen. 4. Een basiskennis bezitten van inzichten en -methodes van relevante wetenschappen voor de theologie en de religiestudies. 5. Kennis van en inzicht hebben in de complexiteit van de multiculturele en multireligieuze samenleving. Inzicht en vaardigheden bezitten met betrekking tot de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog. 6. De voortdurende wisselwerking tussen Bijbel, traditie, theologie, geloof, kerk, cultuur en maatschappij inzien en het belang ervan kunnen verwoorden. 7. Op begeleid-zelfstandige wijze relevante onderwerpen, thema’s, problemen, vragen en uitspraken analyseren, in een ruimer verband van kerk en samenleving kunnen plaatsen, kritisch beoordelen, erover communiceren en reflecteren met betrekking tot zichzelf. 8. Primaire en secundaire literatuur bij voorkeur in originele talen lezen en (onder ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Arts in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

  1. Gespecialiseerde kennis bezitten van inhouden en methodes van de theologie en/of de religiestudie. 2. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze bronnen van de christelijke traditie bestuderen en aanwenden in het analyseren van complexe vraagstellingen. 3. Inzicht hebben in de relatie van de studie van theologische en religieus- maatschappelijke problemen met de actuele multiculturele, multireligieuze en globaliserende wereld. 4. In staat zijn de kennis en methodes van de gekozen deeldiscipline in te zetten in, en te verdiepen vanuit, de theologische reflectie van de eigen traditie. 5. De kennis en methodes van de gekozen deeldiscipline beheersen met het oog op het ontwikkelen van een eigen bijdrage aan de actuele stand van het onderzoek. 6. Zelfstandig en in dialoog met vakgenoten en andere wetenschappers theologisch en/of godsdienstwetenschappelijk onderzoek verrichten en verworven attitudes, methodes en kennis doorgeven. 7. Op een heldere en coherente wijze verslag kunnen doen van (eigen) onderzoek aan vakgenoten en niet-vakgenoten, zowel zelfstandig als in team. 8. Kritisch participeren in reflectie en discussie met betrekking tot de interactie tussen theologie, geloofsgemeenschap en maatschappij. 9. In ingewikkelde vragencomplexen tot een reflectief en gemotiveerd oordeel kunnen komen. 10. Op zelfstandig-wetenschappelijke wijze theologische en/of godsdienstwetenschappelijke problemen, concepten en inzichten integreren en toepassen binnen de gekozen optie. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Arts in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie

  1. Inzicht hebben in de eigenheid, complexiteit en sociaal-culturele inbedding van het fenomeen religie. 2. Kennis hebben van relevante religiewetenschappelijke benaderingen. 3. Kennis hebben van grote religieuze tradities en diverse religieuze verschijningsvormen. 4. Religieuze praktijken en overtuigingen kunnen analyseren en duiden vanuit een religiewetenschappelijk referentiekader. 5. Relaties tussen religieuze tradities kunnen analyseren en duiden. 6. Mogelijkheidsvoorwaarden en hindernissen in interreligieuze en interlevensbeschouwelijke communicatie beschrijven en concrete moeilijkheden in interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog analyseren. 7. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze verworven inzichten, kennis en vaardigheden toepassen op maatschappelijke en/of culturele vraagstellingen waarin religie en levensbeschouwing een rol spelen. 8. Op grond van de verworven inzichten en methodiek zelfstandig onderzoek kunnen verrichten op het domein van de wereldgodsdiensten, religiestudie en/of interreligieuze dialoog en hierover rapporteren en communiceren. 9. Verworven expertises en persoonlijke vaardigheden gepast inzetten om door te groeien naar deskundig en participatief samenwerken met doelgroepen en professionals op het domein van de wereldgodsdiensten. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (een jaar)

  1. Verdiepte kennis bezitten van de inhouden en methodes van de theologie en/of de religiestudie. 2. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze bronnen van de christelijke traditie bestuderen en aanwenden in het analyseren van specifieke vraagstellingen. 3. De studie van theologische en religieus-maatschappelijke problemen kunnen situeren binnen de actuele multiculturele, multireligieuze en globaliserende wereld. 4. De kennis, methodes en vaardigheden van de gekozen deeldiscipline op relevante wijze toepassen binnen de theologische reflectie van de eigen traditie. 5. Zich de kennis en methodes van de gekozen deeldiscipline eigen maken met het oog op het adequaat begrijpen van de actuele stand van het onderzoek. 6. Attitudes, methodes en kennis bezitten om op wetenschappelijk verantwoorde wijze een welomschreven godsdienstwetenschappelijk en/of theologisch onderzoek te kunnen verrichten, en hierover te rapporteren. 7. Onderkennen, verwoorden en opvolgen van problemen en uitdagingen met betrekking tot de interactie tussen theologie, geloofsgemeenschap en maatschappij. 8. Theologische en/of godsdienstwetenschappelijke problemen, concepten en inzichten kunnen integreren en toepassen met het oog op een te kiezen beroepsuitweg. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (twee jaar)

  1. Verdiepte kennis bezitten van de inhouden en methodes van de theologie en/of de religiestudie. 2. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze bronnen van de christelijke traditie bestuderen en aanwenden in het analyseren van specifieke vraagstellingen. 3. Inzicht hebben in de relatie van de studie van theologische en religieus- maatschappelijke problemen met de actuele multiculturele en multireligieuze samenleving. 4. De kennis en methodes van de eigen specialisatie op relevante wijze toepassen binnen de theologische reflectie in de diversiteit van geloofsgemeenschappen. 5. Zich de kennis en methoden van de gekozen specialisatie eigen maken, met het oog op het ontwikkelen van een eigen bijdrage aan de actuele stand van het onderzoek. 6. Zelfstandig en in dialoog met vakgenoten en andere wetenschappers theologisch onderzoek verrichten en verworven attitudes, methodes en kennis doorgeven. 7. Op een heldere en coherente wijze verslag kunnen doen van (eigen) onderzoek aan vakgenoten en niet-vakgenoten. 8. Kritisch participeren in reflectie en beleidsvorming met betrekking tot de interactie van theologie, geloofsgemeenschap en maatschappij. 9. In ingewikkelde vragencomplexen tot een reflexief en gemotiveerd oordeel kunnen komen. 10. Op zelfstandig-wetenschappelijke wijze theologische en/of godsdienstwetenschappelijke problemen, concepten en inzichten integreren en toepassen binnen de gekozen afstudeerfinaliteit (onderzoeker, leerkracht, pastor en socio-culturele professional). ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community