• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 14 items
 1. International Finance- Professional master studies

  Winter 2018/2019 admission: Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. International Finance postgraduate study programme prepares specialists able to provide objective assessment of financial position and perspectives of an international company basing on financial, investment, statistical and macroeconomic analysis. Programme graduates are well informed about situation on global financial and capital markets, they are working in compliance with legislation and principles of professional ethics, and management of the company can surely rely on their opinion making financial and investments decisions. The programme is focused on studying methods and techniques of economical analysis of financial problems, finance and investment products, international finance and capital markets, and methods of evaluation of a company’s financial position. Programme is intended for employees of financial institutions, employees of state institutions who are making decisions on finances and investments, specialists of financial services of private companies and organizations, owners, entrepreneurs. Study courses: Corporate Finance Financial Analysis for Decision Making Investments International Finance International Financial Reporting Standards International Financial Regulation and Taxation Financial Market Analysis and Information Efficiency Portfolio Management and Analysis International Banking and Financial Market Quantitative Methods in Economics and Finance International Business Environment Internati ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Business Finance- Master studies

  Recruiters in the financial world are starting to look for people qualified in the increasingly specialised areas of finance. The Master study programme will furnish students with the practical applied knowledge and additional values needed to succeed in this area. The course strives to educate future company financial managers and finance investment administration specialists in order to solve financial problems and make decisions in today’s ever-changing business environment. Two specialisations – Finance Management and Finance Economics – are available for students studying in Business Finances. Career Options Graduates of the study programme Business Finance have a variety of job opportunities in government, financial services, public accounting, or business advisory and private companies. They are able to continue their career as specialists in business finance management, research, work in finance resource management in different companies and finance investment management in the field of financial services. Moreover, a specialist in business finances can work for a public accounting or consulting company, a governmental agency or a business entity. ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Starptautiskās finanses- Prof. mag. studijas

  Maģistra studiju programmas “Starptautiskās finanses” ietvaros sagatavo speciālistus, kuri spēj objektīvi novērtēt starptautiska uzņēmuma finanšu stāvokli un tā perspektīvas, balstoties uz finanšu, investīciju, statistisko un makroekonomisko analīzi. Programmas absolventi ir labi informēti par situāciju starptautiskajā finanšu un kapitāla tirgū, strādā likumu un profesionālās ētikas normu ietvaros, uz viņu viedokli var paļauties uzņēmuma vadība, pieņemot finanšu un investīciju lēmumus. Programma paredzēta finanšu institūciju darbiniekiem, valsts institūciju darbiniekiem, kuri pieņem finanšu un investīciju lēmumus, privātuzņēmumu un organizāciju finanšu dienestu speciālistiem, uzņēmējiem un ikvienam, kas vēlas iegūt padziļinātas zināšanas finanšu jomā. *Profilējošā izglītība: Jūsu iepriekšējā izglītība iegūta nozarē, kas ir vienāda vai radniecīga ar izvēlētās studiju programmas nozari/tematisko grupu. Ja vēlaties stāties maģistra programmā „Starptautiskās finanses”, tad profilējošā izglītībā būs: finanses, ekonomika, vadībzinības, uzņēmējdarbība, biznesa vadība u.tml. *Neprofilējošā izglītība: Jūsu iepriekšējā izglītība iegūta nozarē, kas nav radniecīga izvēlētās studiju programmas nozarei/tematiskajai grupai. Ja vēlaties stāties maģistra programmā „Starptautiskās finanses”, tad neprofilējošā izglītībā būs jebkurā nozarē, izņemot finanses, ekonomiku, vadībzinības, uzņēmējdarbību, biznesa vadību u.tml. Studiju forma: pilna laika izejamo dienu studiju nodaļa (latviešu plūsma) pilna laika vakara nodaļa (angļu plū ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Starptautiskās finanses- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas vadības speciālistu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt ekonomikas un finanšu jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un turpināt izglītību doktorantūrā, arī strādāt finanšu jomā kā dažādu līmeņu vadītājam, kur nepieciešams maģistra grāds. Maģistra programmas „Starptautiskās finanses” mērķis ir augstas kvalifikācijas konkurētspējīgu profesionāļu sagatavošana ekonomikas un finanšu jomā, kuriem zināšanas finanšu teorijā un tās izmantošanas iemaņas mūsdienīgu starptautisko prasību līmenī, kuri pārvalda lietišķo korporāciju finanšu metodoloģiju un instrumentālo analīzi, lai izstrādātu un realizētu kompāniju finanšu stratēģijas finanšu tirgu globalizācijas un pārejas uz inovatīvo ekonomiku apstākļos. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Finanšu vadība- Prof. mag. studijas

  Programma sagatavo finanšu analītiķus ar uzņēmumu finansiālās darbības stratēģijas izstrādāšanas, finanšu resursu piesaistes un optimālas izvietošanas prasmēm, kuri organizē un vada uzņēmuma finanšu darību; Absolventa profils: augsta līmeņa finanšu analītiķis darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī visu veidu sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos. Studiju programmas mērķis Studējošos, ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura grādu finansēs vai ekonomikā, sagatavot atbilstoši profesionālā standarta „Finanšu analītiķis” prasībām kā augsti kvalificētus speciālistus finanšu līdzekļu prognozēšanā un modelēšanā, kas balstīta uz pētniecisko un jaunrades darbu, kā arī investīciju projektu vadīšanai kredītiestādēs, ieguldījumu kompānijās, apdrošināšanas sabiedrībās un korporācijās; attīstīt prasmi izzināt un izprast likumsakarības finanšu procesu un attiecību jomā, kā arī apgūt to metodes un paņēmienus kā tos analizēt un izvērtēt. Sagaidāmie studiju rezultāti • Spēja parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par finanšu procesiem, to daudzveidīgās norises kopsakarībām un attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā; • Spēja patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, atklājumus, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu zinātniski pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālās funkcijas; • Spēja sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem, tiešo vadību un partneriem, kā arī uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi; • Izpratne ...

  Provider NameBanku augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Business Informatics- Master studies

  Business Informatics is about empowering enterprises by utilizing advantages of existing Information and Communication Technology (ICT) solutions, creating and introducing new ICT solutions corresponding to ever changing needs of the enterprises. The study programme welcomes students who are interested in systemic, integrated view on business and ICT. The study programme is designed according to the best European practice in business informatics programmes, global and regional industry trends. The curriculum of the programme ensures creative and challenging academic environment that facilitates development of professional and scientific competences. The aim of this study programme is to enable professionals to master systems thinking and engineering sciences and to be able to use, choose, develop and acquire information and communication technology (ICT) solutions that enable enterprise development. Moreover, it is aimed at ensuring that graduates of the programme can design intra- and inter-organisational information systems and are capable of participating in corresponding interdisciplinary and international projects. Career Options: Graduates of the study programme Business Informatics work for IT companies, public and private institutions using advanced ICT solutions, and consulting firms. They are qualified to fulfill a range of positions including Business Architect, Information Architect, Information Systems Architect, Information Engineer Information Systems Engineer, Systems Analyst and Designer, Busi ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Tiesības un finanses- Mag. studijas

  Programmas mērķis ir nodrošināt studentus ar zināšanām, kas ļauj izprast abas šīs jomas un palīdz apzināties iespējamās grūtības. Šo grūtību apzināšanās palīdzēs gan finanšu, gan tiesību jomas speciālistiem izstrādāt noteikumus un regulējumu, kas atbilst pasaules spēcīgāko finanšu tirgu modeļiem. Galveno uzsvaru liekot uz ES aspektiem, programmā teorija ir apvienota ar pasaules finanšu pieredzes un standartu izpēti, kas ļauj studentiem iegūt plašākas zināšanas arī par citu valstu tiesībām un regulējumu. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Uzņēmumu un organizāciju vadīšana (MBA)- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem līdz 2018. gada 18. decembrim. Starptautiski akreditēts maģistra grāds no RTU Rīgas Biznesa skolas. Pēc programmas veiksmīgas pabeigšanas studentiem tiek piešķirt starptautiski akreditēts maģistra grāds (MBA), kas iegūts Rīgas Biznesa augstskolā. Rīgas Biznesa skola ir Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība. Programma atbilstību Ziemeļamerikas MBA grāda standartiem apliecina papildus piešķirtais sertifikāts no Buffalo univeristātes (ASV) un Otavas univeristātes (Kanāda). Studiju programma sagatavo uzņēmumu un organizāciju vadītājus, kas nosaka un formulē uzņēmumu un organizāciju darbības pamatpricipus, plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību vai atsevišķu struktūrvienību darbu. Profesionālo studiju rezultātā iegūtās zināšanas veido nepieciešamo zināšanu un iemaņu bāzi praktiskai uzņēmumu vai organizāciju vadīšanai. Programmas saturs ir izveidots, par pamatmodeli ņemot Rietumeiropā un Ziemeļamerikā pieņemto MBA (Master of Business Administration) programmu, un konkrēti izmantojot Otavas Universitātes (Kanāda) un Ņujorkas Štata Universitātes (Bufalo, ASV) studiju programmas. Sadarbībā ar abu augstākminēto ārvalstu universitāšu Vadīšanas fakultāšu administrācijām un profesoriem šī bāzes programma adaptēta Latvijas apstākļiem. Studiju programmas mērķis ir sagatavot starptautiska līmeņa uzņēmumu un organizāciju vadītājus, kas nosaka un formulē uzņēmumu un organizāciju darbības pamatprincipus, pieņem lēmumus, plāno, vada un koordinē uzņēmuma/organizācija ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Finanšu ekonomika- Prof. mag. studijas

  Studiju programma Finanšu ekonomika dod iespēju pamatstudiju beigušajiem turpināt studijas un iegūt nepieciešamas profesionālās zināšanas un iemaņas, lai sekmīgi iesaistītos darba tirgū un būt konkurētspējīgiem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Studiju programma satur gan teorētiskos studiju kursus, gan arī praksi, tādējādi nodrošinot studentiem iespēju iegūt zināšanas un iemaņas, kas ir nepieciešamas praktiskā darba veikšanai. Programmas absolventi iegūst tiesības arī turpināt studijas doktorantūrā. Sekmīgi apgūstot studiju programmu, studenti spēs parādīt gan akadēmiskās kompetences, gan profesionālās kompetences, kas ir nepieciešams darba tirgū. Maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos, finanšu institūcijās speciālistus ar padziļinātām zināšanām finanšu ekonomikā un nepieciešamām akadēmiskām un profesionālām kompetencēm, nodrošinot iespēju iegūt profesionāla maģistra grādu ar tiesībām turpināt studijas doktorantūrā. Minētā mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 1.piedāvāt studiju kursus, kuri atbilst standarta Finanšu analītiķis prasībām un nodrošina finanšu ekonomikas apgūšanu augstākā zinātniskā līmenī nekā pamatstudijās; 2.piedāvāt zinātnes nozares studiju kursus, kuri dod iespējas izzināt finanšu ekonomikas problemātiku un apgūt problēmu risināšanas teorētisko pamatojumu un praktiskos paņēmienus, īstenojot finanšu, naudas un kredīta politiku valsts, uzņēmumu, banku līmenī vai arī strādājot uzņēmuma struktūrvienībā, kura organizē un vada finansiālo ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Finanšu vadība- Prof. mag. studijas

  Absolventu iespējas • studēt doktora studiju programmā; •strādāt par valsts pārvaldes institūciju finanšu daļu un nodaļu vadītājiem, ierēdņiem; uzņēmumu un organizāciju vadītajiem un finanšu direktoriem; starptautisko projektu vadītājiem un ekspertiem; auditoriem starptautiskajās auditorfirmās, valsts kontrolē, revīzijas dienestos; mācībspēkiem koledžās un augstskolās ekonomikas studiju programmās u.c. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages