• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1 item
  1. Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība- Mag. studijas

    Studiju programmas mērķis: Sniegs iespēju turpināt studijas maģistra līmenī tiem studentiem, kas savā profesionālā darbībā specializējas sabiedrisko attiecību vadībā un tās stratēģiskā attīstībā; Nodrošināt RSU un citu augstskolu studentiem (absolventiem) studiju iespējas pēc bakalaura studiju noslēguma sabiedrisko attiecību nozarē. Programmas uzdevumi: Sagatavot akadēmiski izglītotus sociālo zinātņu speciālistus, kas spēj patstāvīgi izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un pētnieciskās metodes konkrētu problēmu risināšanā sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības nozarēs; Sekmēt sabiedrisko attiecību un vadības speciālistu konkurētspēju Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū un panākt, ka šī konkurētspēja balstās uz aktuālākajiem teorētiskajiem atzinumiem nozares attīstības politikā, augstu prasmju līmeni sabiedrisko attiecību vadībā, mediju jomā un mārketingā; Īstenot mūsdienu zināšanu apgūšanu komunikācijas teorijās un sociālo pētījumu metodēs, pievēršot uzmanību jaunām teorētiskām pieejām sabiedrisko attiecību un stratēģiskā vadībā Latvijā un Eiropas Savienības valstīs; Attīstīt radošu un kritisku domāšanu sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības jomās. Iegūtās zināšanas • Kā patstāvīgi darboties stratēģiskās un sabiedrisko attiecību vadības nozarēs, balstoties uz apgūtajām vadības teoriju zināšanām un pētnieciskā darba metodēm • Kā integrēt sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības zināšanas, lai veidotu konkrētas organizācijas politiku, darbotos projektos, organizētu sabiedrisko attiecīb ...

    Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

    Category: Learning Opportunities Location: Latvia