• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 11 items
 1. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Absolventu iespējas • studēt pedagoģijas maģistrantūrā; • strādāt skolotāja profesijā pamatizglītības pakāpē. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Vēstures skolotājs" Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā studenti apgūst aizvēsturi, seno laiku vēsturi, viduslaiku vēsturi, jauno laiku un jaunāko laiku un mūsdienu vēsturi, kā arī vēstures mācību metodiku, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un paņēmienus vēsturē, vēstures avotu analīzi un vēstures sociālo funkciju. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināšanā. Programmas mērķis un uzdevumi Programmas mērķis: nodrošināt uz personīgu labizjūtu un sabiedrības saskaņotu attīstību virzītas valsts ekonomikas, vides un sociālajā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" apakšprogramma "Vēstures skolotājs" Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Vēsture- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: augstākās kvalifikācijas speciālistu – vēstures zinātnieku sagatavošana vēstures zinātnes nozares historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu vēstures zinātnes svarīgākās problēmas, attīstot un nostiprinot Latvijas, Latgales novada un DU zinātnisko potenciālu. Studiju programmas uzdevumi: nodrošināt dziļu zināšanu apguvi par mūsdienu pasaules un Latvijas vēstures zinātnes aktuālajām teorētiskām un metodoloģiskām problēmām; radīt apstākļus modernāko pētniecisko metožu, informatīvo tehnoloģiju un tradicionālu pieeju apguvei vēstures avotu kritikas/izpētes, historiogrāfiskās analīzes un vēsturiskās sintēzes (vēstures aspektu un jautājumu reprezentācijas un vēsturiskā naratīva veidošanas) jomā; nodrošināt reģionālo pētījumu vēsturē metodoloģijas un metodikas apguvi, reģionālās/lokālās vēstures dziļāku apjēgšanu Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā; attīstīt doktorantu iemaņas, kas dos viņiem iespēju veikt patstāvīgus, zinātniskajās atziņās un metodēs balstītus projektus un veikt zinātniskus pētījumus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem standartiem atbilstošus sasniegumus; Pēc doktorantūras programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti: lielu zināšanu apjomu kumulēšana un apjēgsme vēstures jomā; speciālu zināšanu iegūšana pētniecībā balstītās studijās un doktoranta veiktajos patstāvīgos pētījumos; prasme veikt pētījumus starptautiskā līmenī un starptautiskā kontekstā, prasme savā pētī ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Mākslas vēsture un teorija- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla" Mākslas zinātnes nodaļas apakšnozare "Mākslas vēsture un teorija". Apraksts Studijas LMA Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē ir unikāla iespēja iegūt lielisku humanitāro izglītību, dodoties aizraujošā ceļojumā mākslas un mākslas vēstures pasaulē. Studējošie iegūst zināšanas par dažādu periodu mākslu un arhitektūru, kultūras vēsturi un laikmetīgās mākslas procesiem, apgūst muzeoloģijas un kultūras procesu kritikas pamatus, kuratoru studijas sniedz iespēju konkurēt darba tirgū. Programma veidota, attīstot studējošo teorētisko domāšanu, tekstu sagatavošanas un prezentāciju prasmes. Teorētiskās nodarbības papildina iespēja iegūst pamatiemaņas gleznošanā, veidošanā, grafikas tehnikās. Tiek nodrošinātas prakses iespējas muzejos, izstāžu organizēšanā, kultūras institūcijās un arheoloģijā. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Vēsture- Mag. studijas

  Vēstures maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai vēsturē. Vēstures maģistra studiju programmas uzdevumi: nodrošināt studējošajiem vēstures zinātnes teorētisko principu apguvi; vēstures zinātniskas literatūras (historiogrāfijas) apguvi, historiogrāfijas analīzes principu apguvi; padziļinātu vēstures zinātniskās pētniecības metožu un tehnikas apguvi. Programmā studējušiem iespējams specializēties studiju moduļos: jaunāko laiku vēsture; kultūras mantojums; viduslaiku un jauno laiku vēsture. Pabeidzot studijas students spēj parādīt, pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes vēstures zinātnē un dažādu jomu saskarē. Darba iespējas Programmas absolventi ir pieprasīti kā speciālisti gan ar vēstures zinātni tieši saistītās jomās: vēstures zinātne – Latvijas vēstures institūts, LU VFF; arhīvi; muzeji; kultūras mantojuma aizsardzība; pedagoģija (izglītības iestādes, profesionālās izglītības skolas); gan arī daudzās citās jomās – politiskā dzīvē, masu medijos, valsts pārvaldē un pašvaldībās uzņēmējdarbībā. Darba vietu pieejamība Latvijas darba tirgū, vēstures maģistra studiju programmu beidzējiem, ir samērā augstā līmenī un faktiski jau studiju laikā lielākā daļa programmās studējošo ir atraduši darba vietas vai nu tieši ar vēsturi saistītā jomā, vai radniecīgās jomās. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Vēsture- Doktora studijas

  Vēstures doktora studiju programma, kas piedāvā iespēju iegūt vēstures doktora zinātnisko grādu vēsturē, nodrošina vēstures zinātnes pēctecību un attīstību, zinātnisko, augstākās izglītības un kultūras iestāžu darbinieku sagatavošanu, un plašākā nozīmē, dalību nacionālās intelektuālās elites veidošanā. Triju studiju gadu laikā pilna laika klātienē (attiecīgi četros gados nepilna laika neklātienē) doktorantam ir iespēja specializēties vienā no vēstures zinātnes apakšnozarēm: vispārīgā vēsture, Latvijas vēsture, arheoloģija, historiogrāfija un vēstures palīgdisciplīnas, etnogrāfija. Studenta darbu vada augsti kvalificēts zinātniskais vadītājs. Studiju saturs ietver vismaz 3 zinātnisku publikāciju sagatavošanu un publikāciju recenzētos zinātniskos izdevumos, dalību vismaz 2 starptautiskās zinātniskās konferencēs, piedāvāto izvēles studiju kursu apgūšanu un promocijas darba izstrādi. Programma nodrošina praktisku pieredzi augstskolu pedagoģijā , piedaloties pirmā un otrā līmeņa studiju programmu realizācijā ar nodarbību vadīšanu vai patstāvīga kursa izstrādi. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Vēsture- Bak. studijas

  Vēstures bakalaura studiju programma studentiem piedāvā iespēju gan paplašināt savas vēstures zināšanas, gan arī iegūt prasmes vēstures pētniecībā un zinātnisko darbu rakstīšanā. Studiju laikā lekcijās un semināru nodarbībās studenti, pirmkārt, apgūst Latvijas, Rietumeiropas, Austrumeiropas, Amerikas u. c. reģionu vispārējās vēstures jautājumus, sākot ar aizvēsturi un beidzot ar mūsdienām, vēstures pētījumu izstrādes pamatprincipus, avotpētniecības iemaņas un latīņu valodu. Sākot ar otro semestri, studenti atbilstoši savām interesēm apgūst kursus arī kādā no piedāvātajiem studiju moduļiem: Latvijas vēsture, Vispārējā vēsture un Kultūras mantojums. Latvijas vēstures un Vispārējās vēstures modulī studentiem tiek piedāvāti kursi, kuri ļauj padziļināti iepazīties ar Latvijas, Austrumeiropas, Rietumeiropas un ASV dažādiem vēstures jautājumiem un problēmām. Kultūras mantojuma moduli apgūst studenti, kuri īpaši interesējas par arheoloģiju, arhitektūru, kultūras mantojumu un tā aizsardzību, etnogrāfiju un dažādām vēstures palīgzinātnēm (piemēram, heraldiku, numismātiku). Studenti katru gadu var piedalīties arheoloģiskajos izrakumos un kultūras mantojuma apzināšanas izbraukuma semināros Latvijā un arī ārpus tās. Studiju process norit salīdzinoši nelielās studentu grupās, līdz ar to semināru nodarbībās katram studentam ir iespēja mācīties paust un argumentēt savu viedokli, uzstāties ar referātu auditorijas priekšā un tikt pamanītam. Darba iespējas: vēstures zinātnes institūcijās, skolās, muzejos, arhīvos un jomās, ka ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Mākslas vēsture un teorija- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Mākslas zinātnes nodaļas apakšnozare "Mākslas vēsture un teorija". Apraksts Studijas LMA Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē ir unikāla iespēja iegūt lielisku humanitāro izglītību, dodoties aizraujošā ceļojumā mākslas un mākslas vēstures pasaulē. Studējošie iegūst zināšanas par dažādu periodu mākslu un arhitektūru, kultūras vēsturi un laikmetīgās mākslas procesiem, apgūst muzeoloģijas un kultūras procesu kritikas pamatus, kuratoru studijas sniedz iespēju konkurēt darba tirgū. Programma veidota, attīstot studējošo teorētisko domāšanu, tekstu sagatavošanas un prezentāciju prasmes. Teorētiskās nodarbības papildina iespēja iegūst pamatiemaņas gleznošanā, veidošanā, grafikas tehnikās. Tiek nodrošinātas prakses iespējas muzejos, izstāžu organizēšanā, kultūras institūcijās un arheoloģijā. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Vēsture- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: veicināt un organizēt studējošo patstāvīgo darbu vēstures un kultūras vēstures padziļinātajā teorētiskajā apguvē un iegūto zināšanu un prasmju pielietošanā patstāvīgā zinātniskās pētniecības darbā noteiktu problēmu risināšanai, tādējādi sagatavot akadēmiska līmeņa vēstures un kultūras vēstures speciālistus ar dziļām teorētiskām un metodoloğiskām zināšanām, spējīgus veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu un turpināt studijas doktorantūrā. Studiju programmas saturs: vēstures filozofijas pamati; dažādu vēstures un kulturoloģijas metodoloģiju specifika; historiogrāfijas virzieni un koncepcijas; 20.–21. gs. kultūras vēstures problēmas; mūsdienu mākslas estētika; reģionālistikas pamati; daudzpusīgas vēsturnieka pētnieka iemaņas, t. sk. arhīvistikā, arheogrāfijā, mutvārdu vēsturē, vēsturiskajā informātikā u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - turpināt studijas doktorantūrā studiju programmā “Vēsture”. - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes vidējās un augstākās izglītības iestādēs, arhīvos, muzejos, masu saziņas līdzekļos, varas un pārvaldes institūcijās u.c. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages