• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 27 items
 1. Juristprogrammet

  Master of Laws ...

  Provider NameGöteborgs universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Juristprogrammet

  Utbildningen består av en grundnivå om sex terminer och en avancerad nivå om tre terminer, totalt 270 högskolepoäng. Grundnivån innefattar rättsvetenskapens alla centrala områden, såsom civilrätt, processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och internationell rätt. Kurserna läses i den bestämda ordning som anges i utbildningsplanen. Under utbildningen problematiseras ämnesfältet utifrån ett kritiskt förhållningsätt och som ett löpande stråk tränas muntlig och skriftlig förmåga (retorik). Vidare innehåller utbildningen stora inslag av internationell rätt. Du kommer tidigt i utbildningen i kontakt med processen och dess betydelse, både i form av traditionella rättegångar och förhandlingsspel. Utrymme ges för frågor som exempelvis yrkesetik och förhållandet mellan skrivna rättsregler och moraliska föreställningar.Syftet med utbildningen är vidare att du som student ska behärska den juridiska metod som utgör grunden i allt juridiskt arbete. Du tränas således i att analysera och lösa juridiska problem, men även i att förstå juristens olika roller och ansvar. Efter grundnivån kan du ansöka om en kandidatexamen i rättsvetenskap då de tre första åren fungerar som en sammanhållen juridisk utbildning. Därför avslutas grundnivån med ett självständigt juridiskt arbete om 15 högskolepoäng. Den avancerade innefattar fördjupade juridiska studier inom ett eller flera särskilda rättsområden. Ämnet samarbetar kring studentutbyten med ett stort antal utländska universitet och du uppmuntras att delta i utbytet ...

  Provider NameÖrebro universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Juristprogrammet

  Vid Uppsala universitet bygger juristutbildningen på problemorienterad inlärningsmodell med omfattande studentaktivitet. Modellen bygger på kritiskt tänkande, problemlösning och samarbete i mindre grupper. Den är uppskattad av både studenter och arbetsgivare. Dina lärare fungerar som handledare i problemlösningen. Juridiken spänner över ett brett fält. Några viktiga delämnen är civilrätt, straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt, miljörätt, folkrätt och EU-rätt. Juristprogrammet är indelat i en grundnivå som är gemensam för alla samt en avancerad nivå. Målet med grundnivån är att du ska få en överblick över rättssystemet och få teoretiska redskap. På avancerad nivå läser du valfria fördjupningskurser och projektorienterade kurser baserade på olika teman. Du skriver också en examensuppsats. I samband med uppsatsen kan du göra praktik i cirka två månader i Sverige eller utomlands. Många av våra studenter väljer dessutom att läsa en eller flera terminer vid ett utländskt universitet. Programmet leder till en juristexamen. Karriär: Advokat, domare, åklagare, kronofogde, polischef eller utredare. Det är några karriärmöjligheter, bland många, när du har erhållit din juristexamen. Du får även en bra grund om du vill ägna dig åt andra yrken inom privat eller offentlig sektor. Metoden att strukturera och analysera ett material och att lösa problem har du nytta av också utanför den juridiska sfären. Ort: UppsalaStarttermin: höst och vår ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Juristprogrammet

  Vid Uppsala universitet bygger juristutbildningen på problemorienterad inlärningsmodell med omfattande studentaktivitet. Modellen bygger på kritiskt tänkande, problemlösning och samarbete i mindre grupper. Den är uppskattad av både studenter och arbetsgivare. Dina lärare fungerar som handledare i problemlösningen. Juridiken spänner över ett brett fält. Några viktiga delämnen är civilrätt, straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt, miljörätt, folkrätt och EU-rätt. Juristprogrammet är indelat i en grundnivå som är gemensam för alla samt en avancerad nivå. Målet med grundnivån är att du ska få en överblick över rättssystemet och få teoretiska redskap. På avancerad nivå läser du valfria fördjupningskurser och projektorienterade kurser baserade på olika teman. Du skriver också en examensuppsats. I samband med uppsatsen kan du göra praktik i cirka två månader i Sverige eller utomlands. Många av våra studenter väljer dessutom att läsa en eller flera terminer vid ett utländskt universitet. Programmet leder till en juristexamen. Karriär: Advokat, domare, åklagare, kronofogde, polischef eller utredare. Det är några karriärmöjligheter, bland många, när du har erhållit din juristexamen. Du får även en bra grund om du vill ägna dig åt andra yrken inom privat eller offentlig sektor. Metoden att strukturera och analysera ett material och att lösa problem har du nytta av också utanför den juridiska sfären. Ort: UppsalaStarttermin: höst och vår ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Rättsvetenskap, magister miljörätt

  Vilka juridiska möjligheter finns för att hantera miljöproblem såsom klimatförändringar, utsläpp, miljögifter eller övergödning av våra vattendrag? Miljörätt är det rättsområde som behandlar dessa frågor och denna utbildning på avancerad nivå ger en unik kompetens inom det miljörättsliga området. ...

  Provider NameLuleå tekniska universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Magister med inriktning utredning Huvudområde: Statsvetenskap.

  För dig som har en kandidatexamen i Sociologi eller Statsvetenskap finns här en möjlighet att läsa vidare till en magisterexamen i ditt ämne och samtidigt inrikta dig mot att på olika sätt möta utredningsverksamhet i ditt yrkesliv. ...

  Provider NameLuleå tekniska universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Magister med inriktning utredning Huvudområde: Sociologi.

  För dig som har en kandidatexamen i Sociologi eller Statsvetenskap finns här en möjlighet att läsa vidare till en magisterexamen i ditt ämne och samtidigt inrikta dig mot att på olika sätt möta utredningsverksamhet i ditt yrkesliv. ...

  Provider NameLuleå tekniska universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Magisterprogram i internationell skatterätt och EU-skatterätt

  Magisterprogrammet i internationell skatterätt och EU-skatterätt omfattar 60 högskolepoäng och är ett magisterprogram på avancerad nivå. Syftet med programmet är att förmedla en fördjupad förståelse för centrala frågor i internationell skatterätt och EU-skatterätt. Programmet ges på engelska och utbildningen öppnar dörrar till karriärvägar på advokatbyråer, revisionsbyråer, skattemyndigheter, finansdepartement, multinationella företag och domstolar. Internationell skatterätt hänför sig till olika rättskällor, både inhemska och transnationella, som reglerar beskattningen av gränsöverskridande verksamheter. Internationell skatterätt är ett utmanande rättsområde. Den internationella regleringen strävar efter en balans mellan att utveckla gränsöverskridande handel och förebyggandet av skatteflykt. Dessutom blir skatterätt i allt större utsträckning föremål för EU-rättsliga harmoniseringsåtgärder, vilket bidrar till ökad komplexitet men även till bättre skydd av skattebetalare. Undervisningen är koncentrerad kring seminarier i vilka studenterna huvudsakligen diskuterar lösningar på praktikfall som man före seminariet har förberett i mindre grupper om tre till fem studenter. Det förekommer också föreläsningar samt studiebesök till Skatteverket, advokatbyråer och/eller revisionsbyråer. Programmet leder till en juris magisterexamen med rättsvetenskap som huvudområde. ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Magisterprogram i immaterialrätt

  Magisterprogrammet i immaterialrätt ger dig en möjlighet att på avancerad nivå fördjupa dig i internationell och europeisk immaterialrätt. Numera ligger immaterialrätten, främst upphovs-, patent-, design- och känneteckensrätt centralt i den kunskapsbaserade ekonomi som präglar innovations- och informationssamhället och spelar en stor roll för ekonomisk tillväxt och framåtskridande i en marknadsekonomi. Programmet är uppdelat i tre moduler. Den första delen är en introduktionskurs till grundläggande delar i programmets ämne. Därefter specialiserar du dig inom särskilda delar inom upphovsrätt, känneteckensrätt, och patenträtt. Programmet avslutas med en kurs i vilken du tränas i rättsvetenskapliga metoder och du skriver en uppsats i ett immaterialrättsligt ämne. Undervisningen hålls på engelska och programmet leder till en juris magisterexamen med rättsvetenskap som huvudområde. ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Magisterprogram i internationell investeringsrätt

  Magisterprogrammet i internationell investeringsrätt vid Uppsala universitet är det första i sitt slag. Utbildningen ger dig fördjupade och detaljerade kunskaper om internationella skiljeförfaranden avseende tvister mellan investerare och stater. Framöver kommer i stort sett varje aktör i internationell handel och investeringar, till exempel advokatbyråer, regeringsorgan, banker, bolag och icke statliga organisationer ­att behöva jurister med sådan kunskap. Magisterprogrammet i internationell investeringsrätt är ett ettårigt program på heltid på avancerad nivå för dig med en treårig (eller högre) examen i juridik. På programmet får du avancerade och detaljerade kunskaper om internationella skiljeförfaranden avseende tvister mellan investerare och stater. Programmet omfattar totalt 60 högskolepoäng (hp), varav 45 hp är kurser och 15 hp en uppsats. Efter avslutat program ska du ha: en avancerad och detaljerad kunskap om folkrätten och internationella skiljeförfaranden rörande utländska investeringar en avancerad och detaljerad kunskap om relevant rättspraxis och juridisk litteratur en fördjupad kunskap om analytiska, metodiska och teoretiska problemställningar som uppstår i investeringstvister en god förmåga att strukturera och presentera - muntligt och skriftligt - komplicerade rättsvetenskapliga frågeställningar för en välinformerad publik Programmet leder till en juris magisterexamen med rättsvetenskap som huvudområde. ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages