• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 17 items
 1. Krimināltiesības- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Specializācija: tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Studejošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētniecības iemaņas tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Programmas preoritātes ir: sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus krimināltiesību apakšnozarē, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi valsts institūcijās, nevalstiskās struktūrās, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus, kas būtu spējīgi iekļauties starptautiskā darba tirgū, ar labām zināšanām Latvijas tiesību sistēmā, kā arī plašām zināšanām Eiropas Savienības tiesībās; sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves tie varētu turpināt studijas doktorantūrā. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Krimināltiesības- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studejošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētniecības iemaņas tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Programmas prioritātes ir: sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus krimināltiesību apakšnozarē, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi valsts institūcijās, nevalstiskās struktūrās, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus, kas būtu spējīgi iekļauties starptautiskā darba tirgū, ar labām zināšanām Latvijas tiesību sistēmā, kā arī plašām zināšanām Eiropas Savienības tiesībās; sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves tie varētu turpināt studijas doktorantūrā. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Privāttiesības- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas juristu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt privāttiesību jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt tiesību zinātni skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību doktorantūrā, kā arī strādāt jurista profesijās, kurās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepieciešams maģistra grāds. 6. Studiju programmas satura specifika Maģistranti iegūst fundamentālas zināšanas Latvijas un Eiropas Savienības valstu privāttiesībās. Latvijas likumdošana ir pastāvīgi mainīga zināšanu, jēdzienu un darba metožu sistēma. To nevar apgūt ar vienkāršu atcerēšanos un atstāstu. Tādēļ studiju programmā, ņemot vērā attīstīto valstu labāko pieredzi, maģistranti apgūst prasmi: •patstāvīgi analizēt informāciju un pieņemt lēmumus; •argumentēt un pamatot savu pozīciju; •pierādīt savus uzskatus; •salīdzināt Latvijas un citu valstu tiesību normas; •izprast tiesību funkcionēšanas likumsakarības; •izmantot dažādas metodes darbā ar normatīvajiem aktiem. Tas dod iespēju studiju procesā īstenot juridiskās izglītības koncepciju, kas atbilst mūsdienu prasību līmenim un ievēro arī Latvijas likumdošanas specifiku. Studiju programmas saturs ļauj īstenot Latvijas juridiskajai izglītībai aktuālos uzdevumus: Latvijas ekonomikas tiesiskā nodrošinājuma modernizāciju, kas nepiecieš ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Tiesību zinātne- Mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (nepilna laika studijās): elektroniskā pieteikšanās no 1. decembra, dokumentu pieņemšana no 10. decembra līdz 10. janvārim. Studiju programmas mērķis: Sagatavot augsti kvalificētus tiesību zinātnes speciālistus sociālajās un medicīnas, kā arī starptautiskajās un medicīnas tiesībās, nodrošināt juridisko metožu apguvi un attīstīt prasmes radoši un konstruktīvi analizēt sociāli tiesiskos procesus. Programmas uzdevumi Sekmēt vispusīgu un dziļu zināšanu apguvi tiesību zinātnēs nodrošinot sociāla, medicīniska un starptautiska rakstura problēmu risināšanu; veicināt tiesību speciālistu iekļaušanos Latvijas un Eiropas valstu darba tirgū. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības- Mag. studijas

  Programma paredzēta studentiem, kurus interesē darbs ar starptautisko publisko tiesību jautājumiem, tostarp ar cilvēktiesību jautājumiem nacionālo un starptautisko tiesību kontekstā. Programmā tiek piedāvāts padziļināti apgūt starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības, šo divu tiesību jomu mijiedarbības principus un to pašreizējo attīstību. Programmas kursi ietver šādus jautājumus: - starptautisko publisko tiesību un cilvēktiesību teorija un attīstība; - starptautiskās humanitārās tiesības un strīdu risināšana; - starptautiskās krimināltiesības; - Eiropas cilvēktiesības; - bizness un cilvēktiesības. Kurss ietver teorētiskas studijas praktiskas nodarbības un maģistra darba izstrādi. Augstskolu beidzot, sekmīgie studenti iegūst maģistra grādu (LL.M) starptautiskajās publiskajās tiesībās un cilvēktiesībās. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Starptautiskās un Eiropas tiesības- Mag. studijas

  Starptautiskās un Eiropas tiesības, RJA pamata programma, aptver tiesību zinātņu un teorijas pamata pīlārus, piedāvājot vairākus virzienus, kas ietver: - Eiropas Savienības tiesības un politika - Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības - Pārrobežu komerctiesības Katrs specializācijas kurss ietver teorētisko studiju un praktisko nodarbību periodu, pēc kura ir jāizstrādā maģistra darbs. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Tiesības un finanses- Mag. studijas

  Programmas mērķis ir nodrošināt studentus ar zināšanām, kas ļauj izprast abas šīs jomas un palīdz apzināties iespējamās grūtības. Šo grūtību apzināšanās palīdzēs gan finanšu, gan tiesību jomas speciālistiem izstrādāt noteikumus un regulējumu, kas atbilst pasaules spēcīgāko finanšu tirgu modeļiem. Galveno uzsvaru liekot uz ES aspektiem, programmā teorija ir apvienota ar pasaules finanšu pieredzes un standartu izpēti, kas ļauj studentiem iegūt plašākas zināšanas arī par citu valstu tiesībām un regulējumu. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Tiesību zinātne- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstas profesionālas kvalifikācijas speciālistus tiesību nozarē reģiona vajadzībām Latgalē saistībā ar Latvijas integrēšanos Eiropas Savienībā, īstenojot nozarei un specializācijai raksturīgu padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi. Studiju programmas uzdevumi: veicināt personības vispusīgu attīstību, sniedzot plašas zināšanas to sabiedriskajā, ekonomiskajā, politiskajā, filozofiskajā un starptautiskajā izpratnē, attīstīt spēju analītiski izprast tiesības kā nacionālajā, tā arī Eiropas Savienības līmenī un pielietot likumus un citus normatīvos aktus, nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadoša un radoša praktiskā darba pieredzi darbībai tiesību aizsardzības iestādēs un privātajā biznesā, veicināt pētniecisko darbu tiesību zinātnes nozarē, apgūt jaunrades un projektēšanas prasmes, veicināt motivāciju tālākai izglītības līmeņa paaugstināšanai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei. Studiju programmas saturs: Latvijas un Eiropas Savienības tiesību pilnveides problēmas; tiesiskās izziņas metodoloģija; saistību tiesības, komerctiesību aktuālās problēmas; tiesu nolēmumu izpildes problēmas civilprocesā; salīdzinošās krimināltiesības; kriminālsodi un to izpildes pilnveides problēmas u. c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: veikt tiesneša, prokurora, advokāta, zvērināta notāra, zvērināta notāra palīga vai tiesu izpildītāja darbu, kā arī ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās, iestādēs, autonomajos publisko tiesību subjektos, komer ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Privāttiesības- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas juristu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt privāttiesību jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt tiesību zinātni skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību doktorantūrā, kā arī strādāt jurista profesijās, kurās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepieciešams maģistra grāds. 6. Studiju programmas satura specifika Maģistranti iegūst fundamentālas zināšanas Latvijas un Eiropas Savienības valstu privāttiesībās. Latvijas likumdošana ir pastāvīgi mainīga zināšanu, jēdzienu un darba metožu sistēma. To nevar apgūt ar vienkāršu atcerēšanos un atstāstu. Tādēļ studiju programmā, ņemot vērā attīstīto valstu labāko pieredzi, maģistranti apgūst prasmi: •patstāvīgi analizēt informāciju un pieņemt lēmumus; •argumentēt un pamatot savu pozīciju; •pierādīt savus uzskatus; •salīdzināt Latvijas un citu valstu tiesību normas; •izprast tiesību funkcionēšanas likumsakarības; •izmantot dažādas metodes darbā ar normatīvajiem aktiem. Tas dod iespēju studiju procesā īstenot juridiskās izglītības koncepciju, kas atbilst mūsdienu prasību līmenim un ievēro arī Latvijas likumdošanas specifiku. Studiju programmas saturs ļauj īstenot Latvijas juridiskajai izglītībai aktuālos uzdevumus: Latvijas ekonomikas tiesiskā nodrošinājuma modernizāciju, kas nepiec ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Tiesību zinātnes- Prof. mag. studijas

  Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātnes” gatavo nākotnes juristus, kuri būs sagatavoti darbam gan Latvijas, gan starptautiskajam tirgum. Programmas absolventu iegūtās zināšanas būs praktiskās kompetencēs balstītas, un studiju laikā iegūtais plašais skatījums uz biznesa vidi juridiskajā kontekstā būs neatsverams ieguvumus ikviena tiesību speciālista ikdienā. Studiju programma sagatavos augsti kvalificētus biznesa juristus, kuri iegūtās zināšanas spēs sekmīgi izmantot ikvienā biznesa jomā - gan iesaistoties komersanta darbībā biznesa uzsākšanas posmā, sekojot līdzi tā attīstībai, gan komercstrīdu risināšanā un dokumentu sagatavošanā tiesai. Maksātnespējas gadījumā iegūtās zināšanas sekmēs uzņēmuma veiksmīgu atgriešanos biznesa vidē. Absolventi iegūs profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnēs, kas sniegs iespēju specializēties civiltiesībās, krimināltiesībās, starptautiskajās tiesībās, maksātnespējas tiesībās un valsts tiesībās. Iegūtā kvalifikācija ļaus ieņemt gan dažādus brīvo juridisko profesiju amatus, gan veiksmīgi īstenot jurista karjeru uzņēmumos, valsts pārvaldē, nevalstiskajā sektorā vai darboties kā individuālais komersants vai pašnodarbinātas personas statusā. SPECIALIZĀCIJAS •Civiltiesības •Krimināltiesības •Starptautiskās tiesības •Maksātnespējas tiesības •Valsts tiesības KARJERA - Jurists komercsabiedrībā, nevalstiskajā organizācijā, valsts tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēs vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants; - Advokāts; - Notārs; - ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages