• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 8 items
 1. Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma, oikeustieteen maisteri (2 v)

  OTM-tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Opintojen suoritusmuotoja ovat esimerkiksi luentokurssit, ongelmalähtöinen pienryhmäopetus, kirjatentit, seminaariopetus ja tutkielmat. Tiedekunta on kehittänyt opetustaan opiskelijapalautteen ja pedagogisen tutkimuksen perusteella, ja useimmat opintojen suoritusmuodoista edellyttävät sekä opettajalta että opiskelijalta aktiivisuutta, sitoutumista ja läsnäoloa. Osan opinnoista voi suorittaa avoimen yliopiston opinnoilla tai opiskelijavaihdossa tehdyillä opinnoilla. Lisätietoa: www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelu/OTM-tutkinto/otm-tutkinto.htm ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Master's Programme in International Business Law, Master of International and Comparative Law (2 years)

  The MDP in International Business Law offers you the possibility to learn more about business related subjects such as contract and consumer law, commercial law (including company law, securities markets law, competition law and IP law) and commercial dispute resolution from an international point of view. In the IBL programme you will learn by participating in lecture courses and case study courses as well as by writing seminar papers, presenting your work and completing a research seminar while writing your Master’s thesis. Depending on the courses you take, you will either be studying more independently or you will be involved in group work. In addition to regular courses and seminars, you have the possibility to participate in Moot Court Competition or Helsinki Law Clinic courses to gain practical experience, network and meet potential employers. We encourage you to seize career opportunities already during your studies. Especially during your second year the year-long research seminar is conducted in such a way that you can work or do an internship during the semesters. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Oikeustiede, oikeustieteen maisteri (2 v), maisterihaku

  Oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut: on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista ja kielitaitoa kykenee teoreettiseen oikeudelliseen ajatteluun ja akateemisen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen hallitsee kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden keskeiset osa-alueet omaa valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja pätevyyden toimia oikeudellista ylempää korkeakoulututkintoa vaativissa tehtävissä ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Master's Degree Programme in Law and Information Society, Master of International and Comparative Law (2 years)

  The Master's Degree Programme in Law and Information Society (LIS) is a two-year Programme that provides the students with the essential insights, capabilities and intellectual tools to analyse the legal problems of the information society. It concentrates on international and European levels of regulation and their interaction with national laws. The Programme offers a unique combination of private and public law (e.g. IP and European constitutional law) and interdisciplinary perspectives (e.g. economic analysis of law and modern legal theory). The LIS programme is based on a mix of advanced research-oriented perspectives and more practically-oriented lectures and exercises, thus providing the students with a balanced combination of theoretical insights and practical capabilities. Developing one's skills in legal analysis, critical thinking, research and writing is important for lawyers in demanding positions and legal scholars alike. For more information, please visit the LIS programme website. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

  Oikeusnotaarin tutkinnon suoritettuaan opiskelija Tieto Tuntee kansallisen, eurooppalaisen ja globaalin oikeuden perusteet ja keskinäiset suhteet Hahmottaa oikeustieteellisen ajattelun teoreettiset lähtökohdat Hallitsee oikeudenalojen yleisiä oppeja, periaatteita ja hahmottaa keskinäisiä vuorovaikutussuhteita Hahmottaa oikeuden yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä ja ymmärtää oikeustieteen ja muiden tieteenalojen välisiä yhteyksiä Taito Osaa hankkia, jäsentää ja tuottaa oikeudellista tietoa sekä arvioida sitä kriittisesti Tunnistaa oikeudellisia ongelmia ja osaa ratkaista niitä soveltamalla erilaisia oikeudellisia lähteitä Osaa kirjallista ja suullista oikeudellista argumentaatiota Kykenee rakentamaan oikeudellista tietoa ja kommunikoimaan myös toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä Osaa hyödyntää oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä sekä saa valmiudet jatkuvaan oppimiseen Vuorovaikutus Osaa toimia hyvän ammattietiikan edellyttämällä tavalla Kykenee työskentelemään määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti sekä itsenäisesti että osana asiantuntijayhteisöä Kykenee toimimaan myös kansainvälisessä ympäristössä.   Oikeustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija Osaa toimia asianmukaisesti erilaisissa oikeudellista asiantuntijuutta edellyttävissä yhteyksissä ja on pätevöitynyt oikeudellista ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin On kehittynyt tieteellisessä ja kriittisessä ajattelussaan sekä kykenee hallitsemaan monitahoisia ja vaativia oikeudellisia kokonaisuuksia m ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Oikeustiede, oikeustieteen maisteri (2 v)

  Oikeustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija Osaa toimia asianmukaisesti erilaisissa oikeudellista asiantuntijuutta edellyttävissä yhteyksissä ja on pätevöitynyt oikeudellista ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin On kehittynyt tieteellisessä ja kriittisessä ajattelussaan sekä kykenee hallitsemaan monitahoisia ja vaativia oikeudellisia kokonaisuuksia myös monitieteisessä kontekstissa Kykenee laadukkaaseen kirjalliseen ja suulliseen argumentointiin relevantteja lähteitä ja tutkimusmetodeja käyttäen Ymmärtää tutkimuseettiset kysymykset ja osaa noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä On saanut valmiudet toimia vaativissa kansainvälisissä ja monitieteisissä asiantuntijayhteisöissä Kykenee kehittämään omaa asiantuntemustaan ja osaamistaan työelämässä sekä tuottamaan uutta tietoa itsenäisesti ja osana asiantuntijayhteisöä ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Oikeustieteellinen ala, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

  Oikeustieteellisen alan tutkinnot (oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri) tuottavat kelpoisuuden tuomarin tehtäviin ja vastaaviin muihin yleisjuristitutkintoa edellyttäviin ammatteihin (esimerkiksi syyttäjä ja asianajaja). Yleisjuristitutkinnoissa (ON/OTM) perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin. Tutkinnoissa ei ole pääaineita eikä sivuaineita. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Oikeustieteellinen ala, oikeustieteen maisteri (2 v)

  Oikeustieteellisen alan tutkinnot (oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri) tuottavat kelpoisuuden tuomarin tehtäviin ja vastaaviin muihin yleisjuristitutkintoa edellyttäviin ammatteihin (esimerkiksi syyttäjä ja asianajaja). Yleisjuristitutkinnot (ON/OTM) ovat laaja-alaisia yleistutkintoja, joissa perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin. Tutkinnoissa ei ole pääaineita eikä sivuaineita. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland