• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of Arts in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen

No translation available for Swedish. Showing the original language.

Bachelor of Arts in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen

Qualification Information

1 Heeft inzicht in specificiteit van de filosofie, en in de ontwikkeling van de filosofie op basis van een overzicht van haar geschiedenis.
2 Heeft inzicht in de centrale filosofische problemen op basis van een overzicht van de systematische domeinen van de filosofie.
3 Is vertrouwd met de inhoud en methoden van ten minste één andere wetenschapsdiscipline en kan deze relateren aan filosofische vraagstukken.
4 Heeft inzicht in filosofische benaderingen, stijlen en methodes.
5 Kan primaire en secundaire relevante teksten lezen (zo mogelijk in de oorspronkelijke taal) en van deze teksten een correcte analyse en een goede synthese maken.
6 Heeft kennis van en inzicht in de samenhang tussen filosofische vraagstukken enerzijds en algemene maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen anderzijds.
7 Kan onder begeleiding een filosofische vraagstelling formuleren, een filosofisch onderzoek verrichten dat resulteert in een tekst van beperkte omvang, of hier een mondelinge presentatie over geven.
8 Kan relevante literatuur identificeren en kritisch gebruiken en hierbij de nodige informatievaardigheden en referentietechnieken toepassen.
9 Kent de gangbare filosofische terminologieën in de opleidingstaal en kan deze accuraat gebruiken.
10 Kan abstract denken, argumenteren en logisch redeneren.
11 Kan betekenisvolle filosofische vragen identificeren in diverse actuele (maatschappelijke) debatten en op basis daarvan de ingenomen standpunten interpreteren.
12 Kan kritisch reflecteren op filosofische theorieën en standpunten en een aanzet tot kritische persoonlijke positiebepaling ontwikkelen.
13 Kan zowel schriftelijk als mondeling rapporteren aan vakgenoten, op wetenschappelijk
verantwoorde wijze.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6