• EQF Home Page Icon

Qualification: Truck driver

No translation available for Swedish. Showing the original language.

Truck driver

Qualification Information

● Plant de werkzaamheden (N410101 Id17863-c)
- Controleert persoonlijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs, …)
- Controleert voertuiggebonden documenten (verzekeringsdocument, keuringsbewijs, technische fiche, …)
- Controleert ladinggebonden documenten (vrachtbrief/CMR, bestelbon, …)
- Bepaalt/Controleert de reisweg

● Controleert het voertuig vooraf aan het vertrek (N410101 Id17943-c)
- Controleert alle noodzakelijke onderdelen van het voertuig
- Controleert de laadruimte/vastzetting van de lading met inachtneming van de wettelijke voorschriften
- Voorkomt criminaliteit en vervoer van illegale immigranten
- Controleert op diefstal van goederen

● Haalt goederen op, transporteert goederen en levert goederen (N410101 Id16399-c/16870-c)
- Controleert goederen/verpakking op beschadigingen
- Stelt een schaderapport op/vermelding op vrachtbrief/CMR
- Stuwt de goederen correct (correcte belasting op de assen,...)
- Maakt de goederen correct vast (het correcte aantal spanriemen, …)
- Stelt de vrachtbrief correct op (juiste gegevens in het juiste vak, …)

● Rijdt met de vrachtwagen (N410101 Id12447-c)
- Past de straatcode correct toe
- Bestuurt het voertuig correct en volgens de regels
- Respecteert rij- en rusttijden
- Houdt rekening met de lading en de invloed ervan op het rijden en afremmen
- Rijdt zuinig
- Rijdt defensief
- Stelt, bij pannes, de oorzaak vast
- Maakt correct gebruik van de analoge en digitale tachograaf
- Gebruikt hulpmiddelen om een route uit te stippelen
- Stippelt zelfstandig of in samenspraak met de planner de route uit naargelang het voertuig, de lading en de planning
- Houdt rekening met de voorziene en/of mogelijke tijdstippen om te laden en lossen

● Treedt op bij ongevallen (N410101 Id15504-c)
- Schat de situatie in
- Voorkomt erger
- Roept de hulpdiensten correct op en informeert ze (plaats, toestand, ….)
- Biedt eerste hulp
- Gebruikt brandbestrijdingsmiddelen
- Evacueert passagiers
- Gaat om met agressie van betrokken personen
- Vult een ongevallenformulier in

● Communiceert intern en extern (N410101 Id18130-c)
- Gebruikt GSM en boordcomputer
- Registreert de eigen werkzaamheden
- Communiceert met het bedrijf/collega’s
- Is klantvriendelijk (omgaan met klanten, …)
- Drukt zich voldoende in een vreemde taal uit, wanneer noodzakelijk

● Ziet toe op veiligheid en gezondheid (co 00870)
- Vermijdt fysieke risico’s (bij heffen en tillen van goederen,…)
- Reinigt de laadruimte volgens de wettelijke en bedrijfseigen bepalingen
- Houdt de cabine proper en net
- Schat de risico’s in van ongezonde voeding, alcohol, drugs, stress en vermoeidheid op het rijgedrag
- Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen
- Kan omgaan met agressie van andere weggebruikers

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van de technische onderdelen van de vrachtwagen
● Basiskennis van Frans en Engels (kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken)
● Kennis van de straatcode
● Kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik
● Kennis van de koppelkrommen, van het vermogen en van het specifiek brandstofverbruik van een motor
● Kennis van het optimaal gebruiksbereik toerenteller, dekkingsdiagrammen en overbrengingsverhoudingen
● Kennis van de technische kenmerken en de werking van de remsystemen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen
● Kennis van de grenzen aan het gebruik van remmen en retarders
● Kennis van de op rijdende voertuigen werkende krachten
● Kennis van soorten verpakking en pallets
● Kennis van de voornaamste categorieën goederen die moeten worden vastgezet
● Kennis van het sociale klimaat van het wegvervoer: rechten en plichten van de bestuurders inzake basiskwalificatie en nascholing
● Kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer
● Kennis van de sancties op het niet gebruiken, verkeerd gebruiken of knoeien met de tachograaf
● Kennis van de voortvloeiende verplichtingen uit standaardcontract voor goederenvervoer
● Kennis van internationale transportvergunningen
● Kennis van de goederen begeleidende speciale documenten
● Kennis van de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen
● Kennis van de statistieken van verkeersongevallen
● Kennis van de soorten arbeidsongevallen in de vervoersector
● Kennis van de gevolgen van ongevallen op menselijk, materieel en financieel vlak
● Kennis van de wetgeving inzake de verantwoordelijkheid van de vervoerder en de gevolgen voor de bestuurder bij vervoer van illegale immigranten
● Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
● Kennis van de beginselen van een gezonde en evenwichtige voeding
● Kennis van de effecten van alcohol, medicijnen of andere stoffen die het gedrag kunnen beïnvloeden
● Kennis van de symptomen, oorzaken, effecten van vermoeidheid en stress
● Kennis van het fundamenteel belang van de basiscyclus werk/rust
● Kennis van pictogrammen en behandelingslabels
● Kennis van veiligheidsvoorschriften en verkeersregels in bedrijven
● Kennis van de commerciële en financiële gevolgen van een geschil in het belang van de onderneming
● Kennis van het economisch klimaat van het goederenvervoer over de weg en van de marktordening: verhouding tussen het wegvervoer en de overige vervoerstakken (concurrentie, verladers), verschillende activiteiten in het wegvervoer (vervoer voor rekening van derden, voor eigen rekening, aanvullende activiteiten), organisatie van de voornaamste soorten vervoersondernemingen of aanverwante transportactiviteiten, gespecialiseerd vervoer (tankwagens, koelwagens, enz.), ontwikkelingen in de sector (diversificatie van het dienstenaanbod, railvervoer/wegvervoer, uitbesteding, enz.)

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen controleren van persoonlijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs, …)
● Het kunnen controleren van voertuiggebonden documenten (verzekeringsdocument, keuringsbewijs, technische fiche, …)
● Het kunnen controleren van ladinggebonden documenten (vrachtbrief/CMR, bestelbon, …)
● Het kunnen bepalen/controleren van de reisweg
● Het kunnen controleren van alle noodzakelijke onderdelen van het voertuig
● Het kunnen controleren van laadruimte/vastzetting van de lading met inachtneming van de wettelijke voorschriften
● Het kunnen controleren op diefstal van goederen
● Het kunnen controleren van de goederen/verpakking op beschadigingen
● Het opstellen van een schaderappor/vermelding op vrachtbrief/CMR
● Het correct kunnen opstellen van de vrachtbrief (juiste gegevens in het juiste vak, …)
● Het correct kunnen toepassen van de straatcode
● Het kunnen respecteren van rij- en rusttijden
● Het kunnen zuinig rijden
● Het kunnen defensief rijden
● Het correct kunnen gebruik maken van de analoge en digitale tachograaf
● Het kunnen gebruiken van hulpmiddelen om een route uit te stippelen
● Het kunnen rekening houden met de voorziene en/of mogelijke tijdstippen om te laden en lossen
● Het kunnen inschatten van de situatie bij ongevallen
● Het correct kunnen oproepen en informeren van de hulpdiensten (plaats, toestand, ….)
● Het kunnen bieden van de eerste hulp
● Het kunnen gebruiken van brandbestrijdingsmiddelen
● Het kunnen omgaan met agressie van betrokken personen
● Het kunnen invullen van een ongevallenformulier
● Het kunnen gebruiken van GSM en boordcomputer
● Het kunnen registeren van de eigen werkzaamheden
● Het kunnen communiceren met het bedrijf/collega’s
● Het kunnen klantvriendelijk handelen (omgaan met klanten, …)
● Het zich kunnen uitdrukken in een vreemde taal uit, wanneer noodzakelijk
● Het kunnen inschatten van de risico’s in van ongezonde voeding, alcohol, drugs, stress en vermoeidheid op het rijgedrag
● Het kunnen gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen voorkomen van criminaliteit en vervoer van illegale immigranten
● Het kunnen, bij pannes, vaststellen van de oorzaak vast en voorkomen van erger
● Het kunnen rekening houden met de lading en de invloed ervan op het rijden en afremmen
● Het zelfstandig of in samenspraak met de planner de route kunnen uitstippelen naargelang het voertuig, de lading en de planning
● Het kunnen evacueren van passagiers
● Het kunnen vermijden van fysieke risico’s (bij heffen en tillen van goederen,…)
● Het kunnen omgaan met agressie van andere weggebruikers

Motorische vaardigheden

● Het correct kunnen stuwen van de goederen (correcte belasting op de assen,...)
● Het correct kunnen vastmaken van de goederen (het correcte aantal spanriemen, …)
● Het correct en volgens de regels kunnen besturen van het voertuig
● Het kunnen reinigen van de laadruimte volgens de wettelijke en bedrijfseigen bepalingen
● Het kunnen proper en net houden van de cabine

Omgevingscontext

● Dit beroep wordt in verschillende sectoren uitgevoerd.
● Het beroep kan worden uitgeoefend met aangepaste werktijden, in shifts, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts.
● Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, ...) is verplicht afhankelijk van de specifieke activiteit.
● De beroepsbeoefenaar komt in contact met de verantwoordelijke van de planning, de klant (of zijn vertegenwoordiger) en bij wet aangestelde personen (politie, inspectiediensten, douane, …).
● De activiteiten vinden plaats binnen een strikt tijdsschema.

Handelingscontext

● De beroepsbeoefenaar bevindt zich vrijwel steeds in het verkeer. Bovendien bestuurt hij/zij in de meeste gevallen een lang en zwaar voertuig waarmee manoeuvreren niet gemakkelijk is.
● Hij/zij moet steeds de wettelijke bepalingen en veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren.
● Een vrachtwagenchauffeur is meestal met een enorm ka

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3