• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Course Information

Viittomakielen asiantuntijan opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Näistä keskeisiä ovat monipuoliset tiedot kielen rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärrys kielen merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Samalla karttuvat myös viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Opintojen perustana on kielen, kielenkäytön ja vuorovaikutuksen tutkimus.

Opinnoissa saat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksia. Näitä ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Opit myös soveltamaan oppimaasi käytännössä: tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia kieleen liittyviä ongelmia työelämässä ja etsimään keinoja ratkaista niitä.

Suomalaisen viittomakielen opinnoissa tarkastellaan viitottujen kielten rakennetta, omaksumista ja käyttöä sekä perehdytään tallennettujen viittomakielisten tekstien tuottamiseen ja videoeditointiin. Kieliaineiden yhteisissä opinnoissa keskiössä on kieli sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää. Kursseilla käsitellään muun muassa monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita ja opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia teksti-, vuorovaikutus- ja viestintäaineistoja.

Opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti: kurssien sisällöissä, suoritustavoissa ja ajoituksessa on joustavuutta, vaikka opiskelu onkin päätoimista. Opiskeluun kuuluu lähi- ja verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Työtapoina on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, oppimistehtäviä, tenttejä jne. Opiskelijoita kannustetaan työssä oppimiseen opintoja tukevilla aloilla. Työharjoittelun voi yhdistää tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Tutkielman aihekin voi löytyä työharjoittelusta. Lisäksi osa opinnoista voidaan suorittaa ulkomailla, ja opiskelijavaihtoon pääseminen pyritään takaamaan kaikille siitä kiinnostuneille.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Start Date: 
01.09.17
Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Faculty of Humanities and Social Sciences
Provider Contact Info: 

+358 400 248 149
Faculty of Humanities and Social Sciences
hakijapalvelut@jyu.fi
admissions@jyu.fi
STUDENT AND ACADEMIC SERVICES
P.O. Box 35
FI-40014 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ
International Office
Seminaarinkatu 15, Building A
040 805 3404
PL 35, 40014, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Seminaarinkatu 15, A-rakennus, 40014, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Suomalaisen viittomakielen maisteriopinnoissa voit kouluttautua viittomakielen kieliasiantuntijaksi. Viittomakielen asiantuntijat ovat kielen ja kulttuurin taitajia, jotka hallitsevat erilaisia viestinnän tapoja ja välineitä. He hyödyntävät tehokkaasti tietoja eri aloilta, viestivät sujuvasti ja joustavasti eri tilanteissa, työskentelevät luontevasti eri kulttuurien keskellä sekä verkostoituvat monialaisesti ja kansainvälisesti.

Viittomakielen asiantuntijan koulutuksesta saat hyvät valmiudet työskennellä kielen, viestinnän ja kulttuurin ammattilaisena erilaisissa työtehtävissä tai yrittäjänä. Opinnot suoritettuasi sinulla on monipuolista kielellistä ja viestinnällistä osaamista, jota voit hyödyntää erilaisissa kieli- ja kulttuuriympäristöissä ja työelämän tilanteissa. Lisäksi osaat tarkastella kielenkäyttöä kriittisesti ja soveltaa ja kehitellä tietoa työelämän muuttuviin tarpeisiin. Viittomakielen opintojen ohella tehtävät muut opinnot ovat monialaiselle kieliasiantuntijalle erityisen tärkeitä, ja niillä on ratkaiseva merkitys tulevien työtehtävien löytämisessä. Viittomakielen lisäksi voit opiskella esim. viestintä- tai yhteiskuntatieteitä, etnologiaa tai kulttuurialan oppiaineita. Opetustyöhön tähtäävät opiskelevat viittomakielen lisäksi kasvatustieteitä.

Lisätietoja koulutuksesta saat Viittomakielen keskuksen verkkosivuilta.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Seminaarinkatu 15, A-rakennus, 40014, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO