• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Muotoilija (AMK), muotoilu, päivätoteutus

Muotoilija (AMK), muotoilu, päivätoteutus

Course Information

Sisustusarkkitehtuurin opinnoissa keskitytään ammatin kannalta välttämättömiin tietosisältöihin, kuten tilan- ja valon arkkitehtuuriin sekä kaluste- ja rakennesuunnitteluun. Funktionaalisuuden kannalta on olennaista tuntea ihmisen mitat ja käyttäytyminen erilaisissa tilanteissa. Rakennus- ja sisustusmateriaalien tuntemus, pintakäsittelyt sekä värien hallinta ovat laajasti mukana opinnoissa. Opinnot sisältävät väri, pinta, materiaali- ja toteutussuunnittelua, laajan CAD-koulutuksen ja työharjoittelujaksot sekä mahdollisuuden kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa painotetaan ammattimaisten työkalujen hallintaa, piirtämistä käsin sekä eri ohjelmistojen avulla.

Tekstiilisuunnittelun koulutus antaa perustiedot pintojen ja tekstiilituotteiden suunnittelusta, eri tekstiilimateriaaleista, luovasta ilmaisusta, tuotesuunnittelusta, tuotannonsuunnittelusta ja markkinoinnista sekä alan innovaatiotoiminnasta. Opinnoissa painottuvat tekstiilirakenne- ja materiaaliosaaminen, CAD-osaaminen, asiakaslähtöinen ja ratkaisukeskeinen tuotesuunnittelu sekä ammatillinen kommunikointitaito. Materiaali- ja valmistusteknologia pitää sisällään mm. kudonnan, neuleen ja painokankaan opintoja. Tiimityössä korostuvat sosiaaliset valmiudet. Opintojen edistyessä opiskelijat osallistuvat erilaisiin projekteihin yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Teollisen muotoilun opinnoissa keskitytään ammatin kannalta olennaisiin tieto- ja taitosisältöihin, kuten analyyttiseen ympäristön havainnointiin, muotoilun kommunikaatiotaitoihin, käyttäjäkeskeiseen ongelmanratkaisuun, konseptisuunnitteluun, palvelumuotoiluun, materiaali- ja valmistusteknologiaan, kolmiulotteiseen muodonantoon ja 3D-mallintamiseen. Opiskelu teollisen muotoilun suuntautumisvaihtoehdossa muistuttaa suunnitteluprosessin etenemistä. Erilaisten ideointi- ja ongelmanratkaisumenetelmien avulla kehitetään omaa ammattitaitoa. Omaa ajattelua käsitteellistetään ja todennetaan käsin ja tietokoneavusteisesti tuotetulla visuaalisella materiaalilla. Eri viestintämenetelmien ja kommunikaatiovälineiden avulla toimitaan vuorovaikutuksessa työryhmien muiden osapuolten kanssa ja opitaan esittelemään oman suunnitteluprosessin tuloksia.

Opintojen ja työharjoittelun aikana opiskelijat tekevät erilaisia projekteja yritysten ja yhteisöjen kanssa.

 

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Metropolia University of Applied Sciences
Provider Contact Info: 

Metropolia University of Applied Sciences
hakijapalvelut@metropolia.fi
admissions@metropolia.fi
09 7424 5000
Bulevardi 31, 00180, HELSINKI
PL 4000, 00079, METROPOLIA
Bulevardi 31
00180 Helsinki
Finland
PO Box 4000
00079 Metropolia
Finland
+358 9 7424 5000

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Muotoilija (AMK)
Qualification awarded description:

Muotoilun tutkinto-ohjelma on muotoilualan kärkikouluttaja, joka edistää muotoiluosaamisen hyödyntämistä laaja-alaisesti pääkaupunkiseudulla. Tämä toteutuu verkostoitumalla kuntasektorin, alan osaajien ja yrityselämän kanssa sekä rakentamalla kansainvälisiä kumppanuuksia.

Suuntautumisvaihtoehdot ovat

  • sisustusarkkitehtuuri,
  • tekstiilisuunnittelu ja
  • teollinen muotoilu.

Koulutuksen tavoitteet perustuvat suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen.

Muotoilun tutkinto-ohjelmassa koulutetaan muotoilun asiantuntijoita, jotka hallitsevat, muotoilun teknisen ja käytännön osaamisen ohella myös palvelumuotoilun ja liiketaloudellisen osaamisen.

Muotoilun opiskelijat oppivat tunnistamaan rakennetussa ympäristössä esiintyviä aitoja ongelmia. He osaavat hankkia niistä taustatietoa tiedonhankinta- ja analyysimenetelmien avulla sekä kartoittaa ihmisten tarpeita keräämällä käyttäjätietoa. Valmistuneet muotoilijat suunnittelevat vaihtoehtoisia ihmisten elämää parantavia, esteettisiä, toiminnallisia käyttäjä- ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja palveluita. Opintojen avulla he oppivat hallitsemaan ongelmalähtöisiä suunnittelu- ja tuotekehitysprosesseja ja kehittyvät tekemään itsenäisiä, perusteltuja valintoja prosessien eri vaiheissa.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Bulevardi 31, 00180, HELSINKI