• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kulttuuriperinnön maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Course Information

Kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa voit opiskella arkeologiaa, folkloristiikkaa, kansatiedettä, taidehistoriaa, uskontotiedettä ja museologiaa. Voit sovittaa opinto-ohjelmaasi joustavasti kokonaisuuksia myös muista maisteriohjelmista ja laatia opintosuunnitelmastasi yksilöllisen painottaen omaa erityisosaamistasi ja mielenkiinnon kohteita.

Maisteriohjelmassamme valmistut kaksivuotisen päätoimisen opiskelun myötä filosofian maisteriksi. Työelämävalmiuksien lisäksi saat valmiudet tohtorintutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin.

Yhteisiä opintoja järjestetään kulttuurintutkimuksen metodologiassa. Opit etnografian ja arkeologian käytäntöihin ja lähdekritiikkiin, harjoittelet tekstianalyysin ja visuaalisen analyysin menetelmiä sekä tutustut multimodaalisten aineistojen analysointiin. Lisäksi perehdyt kulttuurintutkimuksen teorioihin ja filosofisiin perusteisiin. Yhteisiin opintoihin kuuluvat myös ajankohtaiset ja aiheeltaan vaihtuvat teemaseminaarit ja -projektit sekä työelämäopinnot.

Oman tieteenalasi syventävissä opinnoissa perehdyt alan keskeisiin aineistoihin, metodeihin ja teorioihin oman tutkimusprojektin, pro gradu -tutkielman laatimisen myötä. Tutkielmasi aihe sovitaan yhdessä ohjaajan kanssa ja työn etenemistä seurataan ja tuetaan säännöllisesti sekä graduseminaarissa että henkilökohtaisessa ohjauksessa. 

Opetusmuotoihimme kuuluvat esimerkiksi seminaarityöskentely, luentokurssit, aineistonkeruuseen ja -hallintaan tähtäävät harjoituskurssit, projektit, kenttäkurssit, tentit ja esseet. Opetusmuodot tähtäävät myös työelämässä tarvittavien valmiuksien saavuttamiseen. Harjaannut itsenäiseen ongelmanratkaisuun, ryhmätyöskentelyyn, projektinhallintaan sekä tutkimustietojen ja -taitojen soveltamiseen. Lisäksi maisteriohjelmaan kuuluu käytännön työelämäopintoja. Valinnainen korkeakouluharjoittelu tarjoaa mahdollisuuden oman alan työkokemuksen kartuttamiseen. Työharjoittelua järjestävät esimerkiksi museot, arkistot, järjestöt, ministeriöt ja yritykset. Kannustamme opiskelijoitamme suorittamaan osan opinnoistaan ulkomaisissa yliopistoissa ja rakennamme kansainvälistä oppimisympäristöä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Arts
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Arts
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 24, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PB 24, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PO Box 24
FI-00014 University of Helsinki
Finland
+358 2941 24140

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Kulttuuri vaikuttaa elämäämme yksilöinä ja yhteisöinä, arjessa ja rituaaleissa, nykyhetkessä, menneisyydessä ja tulevaisuudessa. Kulttuurinen moninaisuus, paikallisen ja globaalin risteäminen ja nopeasti muuttuva maailma luovat uusia kysymyksiä ja mahdollisuuksia. Inhimillinen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja kehitys edellyttävät monitahoista näkemystä kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä. Maisteriohjelmassamme valmistut kulttuuria syvällisesti ja laaja-alaisesti ymmärtäväksi asiantuntijaksi. Saat monipuoliset tiedolliset ja taidolliset edellytykset toimia kulttuurin alalla järjestöissä ja hallinnossa, museoissa ja arkistoissa sekä viestinnän, koulutuksen ja tutkimuksen piirissä.

Maisteriohjelmassa voit erikoistua kulttuuriperinnön, kulttuurisen moninaisuuden, uskonnon ja katsomusten, kuvataiteen, visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin, kansanperinteen sekä muistitiedon kysymyksiin. Opetuksemme rakentuu kulttuurin empiiriselle ja teoreettiselle tutkimukselle, jonka kautta opit ymmärtämään ilmiöiden ajallisia kerrostumia, alueellista ja sosiaalista muuntelua sekä viestintä- ja ilmaisumuotojen moninaisuutta.

Tieteidenvälisessä oppimisympäristössä opit hallitsemaan alasi erityiskysymykset ja erilaisten näkökulmien vuoropuhelun. Tutkimustaitojen ja -sisältöjen lisäksi opit soveltamaan kriittistä ja luovaa ajattelua myös työelämässä. Sovellettaviin taitoihin kuuluvat mm. projektisuunnittelu, tieto- ja tiedekirjoittaminen sekä suullinen ja sähköinen viestintä.

Opetuksemme on vuorovaikutuksessa tutkimuksen kanssa ja opiskelijanamme hyödyt uusimmasta ja kansainvälisestä tutkimuksesta. Lisäksi saat mahdollisuuden verkostoitua kulttuurialan toimijoihin.

Valmistuttuasi osaat toimia asiantuntijana ja tuottaa tutkimusaineistoja. Harjaannut aineistojen keräämiseen, järjestämiseen ja analysointiin etnografisia ja arkeologisia kenttätöitä tehden, haastatellen ja kulttuuria dokumentoiden. Lisäksi opit saattamaan aineistot arkistojen ja museoiden käyttöön sekä tuottamaan ja soveltamaan tutkimustietoa yhteiskunnassa. Tämä antaa edellytykset toimia kulttuuriperintösektorilla osallistaen yhteisöjä ja välittäen tietoa kulttuurin monimuotoisuudesta, jatkuvuudesta ja muutoksesta.