• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 229 items
 1. Doctorate in the field of the information society (no legal status)

  Students will be able to: demonstrate mastery of research methods, procedures and processes in the field of the social sciences and formulate new knowledge that represents a relevant contribution to the development of science, innovatively apply knowledge from various disciplinary fields in the addressing of specific research problems in individual social science fields, pursue independent research and development work and lead a research group, interpret and present the scientific results obtained in the form of publication in an international scientific periodical, ensure the quality of professional work through autonomy, criticism/self-criticism, reflection/self-reflection and evaluation/self-evaluation in professional work and demonstrate a commitment to professional ethics. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Doctorate in the field of the psychology of personality (no legal status)

  Students will be able to: perform highly complex analytical work independently, analyse social phenomena, advise on various trends in social events, development and management, synthesise knowledge in a specific field and apply it in the resolution of a specific problem, synthesise and contextualise analytical findings, independently carry out, coordinate, manage and organise research, use and further develop various research methods and techniques, demonstrate autonomy and self-initiative in research work, very broadly, critically and reflectively understand a selected environment, the structures and functioning of (legal) norms and institutions, and the dynamics of development, plan, evaluate and look to the future, anticipate the development of events, differentiate between the essential and non-essential and search for more long-term solutions to fundamental problems, appropriately communicate research achievements, express themselves in writing, make a public presentation and argue a point of view, express themselves verbally and give clear, active and well-argued presentations, lead a team and/or group, cooperate, show a cooperative spirit, respect the opinions of others and fulfil an agreed role within a team or group, break down, determine the sequence of and coordinate work tasks, and select methods and modes of work in accordance with the standards of the profession, master, manage and mediate conflicts, negotiate, argue and formulate negotiating positions, work flexibly in all social environments and ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. dokumentumfilm-készítő

  A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a legszélesebb körben vett társadalmi jelenségek dokumentálására a média minden filmes ágazatában képesek. A képzés ehhez ad elméleti, történeti és gyakorlati ismereteket. ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. e-könyvtárak szakreferense

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A végzettek képesek - konstruktív, innovatív megoldási módszereket kialakítani és megvalósítani a könyvtári szolgáltatások területén; - a tananyagok elsajátítása révén az infokommunikációs eszközök által nyújtott lehetőségek kihasználására, könyvtári munkájuk során ismereteik szakszerű alkalmazására; - a munkájukhoz kapcsolódó tudományterületek újabb kutatásai eredményeinek nyomon követésére; - és nyitottak a változtatásokra és a legújabb technológiák megismerésére, folyamatosan keresik az innovatív megoldásokat.     Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A végzettek megismerhetik: - a korszerű internetalapú technológiák alkalmazását, például dinamikus weblapok készítését, a meglevő információk új szempontok szerinti feldolgozási módszereit, valamint új információk előállításával hagyományos és webes tartalomszolgáltatás nyújtásának lehetőségeit; - a hatékony tájékoztatást és információszolgáltatást a korszerű információs technológiák felhasználásával; - a szöveges és multimediális információk archiválásának, szervezésének és közreadásának módszereit; - a tudásbázisok kialakításának elméleti és gyakorlati feladatait, valamint az ismeretátadás eszközeinek rendszerét a strukturált adatbázisoktól a teljes könyvtári portálokig; - a virtuális és digitális könyvtár jellemzőit, szolgáltatásait, valamint számba veszik a tervezésükkel kapcsolatos feladatokat; - az animáció-készítés alapfogalmait, az Adobe Flash CS3 animáció-készítő rendszer felületét és használatát; - a web 2.0 ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. egészségügyi szakújságíró

  A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik a médiakommunikáció elméleti és gyakorlati ismeretanyagán túl korszerű tudással rendelkeznek a hazai egészségügyi szolgáltatások rendszeréről, tartalmáról, működésének szintjeiről és szintereiről, ismerik annak jellemzőit, mutatóit és a szolgáltatások szakmai követelményrendszerét. A megszerzett ismeretek révén képesek az egészségügyi rendszer és a szolgáltatások tartalmának, valamint a működést meghatározó tényezők és folyamatok kritikai értékelésére, a hazai egészségügyben zajló folyamatok értelmezésére és a nemzetközi trendekkel történő összehasonlítására. Az elsajátított ismeretek és készségek segítségével képesek szakmailag megalapozott, aktuálpolitikától mentes tájékoztatásra az egészségügyi szolgáltatások rendszeréről és tartalmáról, valamint az azokat érintő változásokról. Képesek közérthető, objektív, tényszerű tudósításra, a történések korrekt interpretálására mind a politikai és gazdasági élet szereplői, mind a közvélemény számára.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés az újságírói és kommunikációs kompetenciák fejlesztését hivatott elősegíteni elsősorban a szakmai ismeretanyag bővítésével az egészségügy, a népegészségügy és az egészségipar területén, valamint az egészségtudomány új eredményeinek értő értelmezésére való képesség kialakításával. Attitűdkompetenciák bővülését eredményező tapasztalatszerzésre a közvetlen eredménykimenettel rendelkező tevékenységről az egészségügyi szakújságírás hazai s ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. egészségügyi szóvivő és kommunikációs szakközgazdász

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakon végzett hallgató ismeri:- az egészségügyi, közigazgatási és egészségturisztikai intézmények rendszerét és működési módjuk elméletét, az európai együttműködési lehetőségek elemzését; - a legújabb tudományos eredményeket az egészségügy területén;- a speciális egészségügyi szolgáltatások megszervezésének rendszer- és módszer elméletét, az érintettekkel való bánásmód elméletét és gyakorlatát. Személyes adottságok és készségek:- jó probléma felismerő és megoldó készség;- kreativitás;- rugalmasság;- felelősségvállalás a saját és mások teljesítményére vonatkozóan;- etikus magatartás;- szervezőkészség;- kezdeményezőkészség;- kiváló kommunikációs és tárgyalási készség, a kommunikációs technikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban;- igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára;- empátia;- alkalmazkodás;- teammunkában való részvétel készsége;- társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység;- elkötelezettség az értékek, a más kultúrák megértésére, megvédésére és elfogadására irányuló törekvések iránt;- magas szintű idegennyelv tudás. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:     A szakon végzett hallgató alkalmassá válik:- a szakterületén, az általa képviselt intézmény kommunikátoraként közreműködni a megfelelő kommunikációs információáramlásban;- hatékonyan, professzionális módon képviselni és közvetíteni a beteg - orvos, beteg - beteg, orvos - orvos közötti személyes, illetve a társadalmi, a ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakon végzett hallgató ismeri:- az egészségügyi, közigazgatási és egészségturisztikai intézmények rendszerét és működési módjuk elméletét, az európai együttműködési lehetőségek elemzését; - a legújabb tudományos eredményeket az egészségügy területén;- a speciális egészségügyi szolgáltatások megszervezésének rendszer- és módszer elméletét, az érintettekkel való bánásmód elméletét és gyakorlatát. Személyes adottságok és készségek:- jó probléma felismerő és megoldó készség;- kreativitás;- rugalmasság;- felelősségvállalás a saját és mások teljesítményére vonatkozóan;- etikus magatartás;- szervezőkészség;- kezdeményezőkészség;- kiváló kommunikációs és tárgyalási készség, a kommunikációs technikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban;- igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára;- empátia;- alkalmazkodás;- teammunkában való részvétel készsége;- társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység;- elkötelezettség az értékek, a más kultúrák megértésére, megvédésére és elfogadására irányuló törekvések iránt;- magas szintű idegennyelv tudás. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:     A szakon végzett hallgató alkalmassá válik:- a szakterülete, az általa képviselt intézmény kommunikátoraként közreműködni a megfelelő kommunikációs információáramlásban;- hatékonyan, professzionális módon képviselni és közvetíteni a beteg - orvos, beteg - beteg, orvos - orvos közötti személyes, illetve a társadalmi, a ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. elektronikus újságíró

  A szakirányú továbbképzés célja olyan elektronikus sajtó területén dolgozó szakemberek képzése, akik a szorosan vett szakmai, gyakorlati alapismereteken túl széles körű társadalomtudományi ismeretekkel, műveltséggel rendelkeznek, és ezt a tudásukat gyakorlati és elméleti munkája során alkotó módon tudják alkalmazni.  A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos ésA szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - a médiajog, médiaetika, illetve a médiamarketing alapvető ismereteit, - a tömegkommunikáció, a tömegkommunikációs eszközök és a tömegkommunikációs rendszer fogalmát, működésének értelmezését, a hatások felmérését, értékelését, - a szociológiai alapismereteket, a szociálpszichológia alapjait, a szociálpszichológiai kutatások főbb eredményeit, a személyközi kommunikáció pszichológiai vonatkozásait, a sikeres kommunikátor személyiségjegyeit, a tömegkommunikáció speciális pszichológiai vonatkozásait, különös tekintettel a politikai kommunikációra, - a hazai és nemzetközi sajtótörténetet, azok főbb állomásait,  - a rádiózás, televíziózás – különös tekintettel a hazai televíziózás – történetét, - az internet történetét, illetve a legújabb internetes műfajok alapvető jellemzőit, különös tekintettel a különféle portálok, közösségi hálók, fórumok, a skype, msn és a chat jellegzetességeire, - a gyakorlati ismereteken belül kommunikációs tréningen, műfajgyakorlati órákon, szakmai gyakorlaton sa ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Expert in Communication

  A szak célja kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a kommunikáció különböző színterein működő intézményeket, intézményrendszereket. Ismerik a társadalmi kommunikáció színtereit, az itt működő intézmények struktúráját, a kommunikáció és média fontosabb intézményeit, a kommunikáció és média működését. Megszerzett tudásuk, képességeik és attitűdjeik birtokában teljes mértékig alkalmasak a kommunikáció színterein lévő intézményekben kommunikációs munka végzésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A kommunikátor a) tudása - Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, érti az összefüggéseket, amelyek a társadalom és a társadalmi kommunikáció szaktudományos értelmezésének az alapját képezik. - Ismeri a társadalom működésével kapcsolatos összefüggéseket, az ezekre vonatkozó szaktudományos kontextusokat. - Ismeri és érti a kommunikáció és médiatudomány által vizsgált társadalmi jelenségek és alrendszereik működési mechanizmusait. - Áttekintéssel rendelkezik a szakterülethez tartozó társadalmi létszférák, azaz az intézmények mint a gazdaság, politika, tudomány, művészet, moralitás, vallás, nyelv, jog normatív rendszereiről és működési gyakorlatáról. - Ismeri a kommunikáció és média területét meghatározó társadalmi, strukturális, gazdasági és politikai folyamatok legfontosabb tényezőit, - Magabiztos módszertani tudással rendelkezik, érti és átlátja a módszertani innováció lehetőségeit és perspektíváit. b) képességei - Képes eligazodni szakterületén ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. financial journalist

  A képzés célja: a hallgatók elsősorban azokkal a szakmai irányzatokkal ismerkedjenek meg az oktatás során, amelyek a pénzügyi-gazdasági világválság megjelenése óta egyre meghatározóbbá válnak a gazdaságpolitikában és a közgazdaságtanban. Ezzel olyan új, piacképes szemléletre tehetnek szert, amelynek bázisán, és a kapott kommunikációs-médiatudományi ismeretek birtokában jobban képesek kezelni és másokkal megismertetni a világ és Magyarország legfontosabb gazdaságpolitikai változásait. A képzésben részt vevők a kapott új típusú rendszerismeretek, szemléletmód és médiaismeretek birtokában kezdhetik meg munkájukat a hazai médiapiacon.  A program elsősorban újságírói tapasztalattal vagy szakirányú képesítéssel már rendelkező szakemberek tudásának továbbfejlesztésére irányul, de nyitott az újságírói ismeretekkel még nem rendelkezők, ugyanakkor a szakterület iránt elkötelezett alap- és mesterképzési szakot végzett hallgatók közpénzügyi szakújságírói továbbképzésbe történő bevonására.  A képzés kiemelt célja a hallgatók alábbi képességeinek fejlesztése: elemzőképesség; információrendszerező képesség; a nemzetközi komplexitás és a jó külföldi gyakorlatok ismerete, alkalmazása; a gazdasági kérdések felfogása, összefüggések meglátása.  A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  * információrendszerező képesség, gazdaságpolitikai-közgazdasági, pénzügyi jogi folyamatok rendszerszintű kezelésének képessége; * személyes kompetenciafejlesztés; * a pénzügyi sajtó fejlődéstörténete; * jogi, ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages