• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 11342 items
 1. Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, monimuotototeutus

  Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon opinnot rakentuvat yhteistyössä työelämän kanssa. Keskeisiä sisältöjä ovat: Johtamisopinnot ja talouden hallinta Henkilöstöjohtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittyvä palvelujärjestelmä Tutkimus- ja kehittämisopinnot Kansainväliset opinnot Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle) sekä video- ja Adobe Connect -järjestelmiä. Koulutuksesta 1/2 on mahdollista suorittaa etäopintoina itsenäisesti työskennellen ja verkkotyöympäristöjä hyödyntäen. Koulutukseen sisältyy yhteensä noin 40 lähiopetuspäivää. Osa opinnoista toteutetaan muiden yamk-opintojen kanssa yhdessä. Syksyn 2017 opintojaksot ja aikataulu ...

  Provider NameKarelia University of Applied Sciences, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, monimuotototeutus

  Teknologiaosaamisen johtamisen opintosisältöjä ovat itsensä johtaminen, johtajuuden arvot ja johtajana kehittyminen, strateginen suunnittelu ja johtaminen sekä ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät. Lisäksi opintosisältöinä ovat kehittämistoiminnan tai vaihtoehtoisesti kansainvälisen kehittämistoiminnan osaaminen ja henkilöstöresurssien johtaminen. Vapaavalintaisia opintoja voivat olla esimerkiksi Sustainable Management, Success Strategies in SME:s sekä laadunhallinta ja toiminnanohjaus. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä Karelian muiden yamk-opintojen kanssa. ...

  Provider NameKarelia University of Applied Sciences, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Insinööri (ylempi AMK), Metsätalousinsinööri (ylempi AMK), Uusiutuva energia, monimuotototeutus

  Uusiutuvan energian koulutuksen opintosisältöjä ovat uusiutuvat energialähteet ja niihin liittyvät mahdollisuudet ja haasteet. Perehdyt metsäbiomassojen hankintaan, ja erityisesti raaka-aineen laadun hallintaan. Opiskelet myös energiaratkaisujen suunnittelua ja hankintaa, jossa syvennyt metsäbiomassalla toimivien lämpölaitosten hankintaan ja mitoitukseen. Lisäksi opintosisältöinä ovat kestävä johtaminen ja kehittämistoiminnan osaaminen. Sinulle sopivia täydentävän osaamisen opintoja voivat olla esimerkiksi johtamisopinnot. Uusiutuvan energian koulutuksen järjestämisessä pyritään ottamaan huomioon monimuoto-opiskelijan ajankäytön haasteet. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, josta lähijaksoja on 2-4 päivänä kuukaudessa. Laadit opintojesi alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi vastuuyliopettajan ohjauksessa. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä Karelian muiden yamk-opintojen kanssa. ...

  Provider NameKarelia University of Applied Sciences, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikäosaaminen, monimuotototeutus

  Ikäosaamisen opinnot toteutetaan kiinteässä työelämäyhteistyössä. Oppimistehtävät ja opinnäytetyö kytketään joko työnantajasi tai muiden työelämäkumppaneiden kehittämistoimintaan. Ikäosaamisen sisältöjä jäsennetään kolmesta näkökulmasta käsin: työelämän ikäosaaminen, seniori-ikäisten hyvinvointia ja terveyttä tukeva monialainen ikäosaaminen sekä neljännessä iässä erityisesti moniammatillinen kuntouttava toiminta. Kehität eri näkökulmista ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja kuntoutumista tukevia tutkimuksellisia ja alueellisia interventioita. Voit toteuttaa kehittämisinterventioita oman alueesi sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä. Niitä tuetaan teoria- ja menetelmäopinnoilla. Keskeisiä sisältöjä ikäosaamisen koulutuksessa ovat: ikäosaamisen opinnot kuntoutusosaamisen opinnot johtamisopinnot tutkimus- ja projektiopinnot Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle) sekä video- ja Adobe Connect -järjestelmiä. Noin 60 % opinnoista on mahdollista suorittaa etäopintoina itsenäisesti työskennellen ja verkkotyöympäristöjä hyödyntäen. Koulutukseen sisältyy yhteensä n. 30 lähiopetuspäivää, jotka pyritään järjestämään kahden päivän jaksoissa. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä Karelian muiden yamk-opintojen kanssa. Syksyn 2017 opintojaksot ja aikataulu ...

  Provider NameKarelia University of Applied Sciences, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Tradenomi (ylempi AMK), Restonomi (ylempi AMK), Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen, monimuotototeutus

  Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen ydinopintojen sisältöjä ovat itsensä johtaminen, johtajuuden arvot ja johtajana kehittyminen strateginen suunnittelu ja johtaminen sekä ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät Success Strategies in SMEs ja Management Tools and Techniques henkilöstöresurssien ja moninaisuuden johtaminen sekä haastavien tilanteiden henkilöstölainsäädäntö hankintatoimi ja logistiikka menetelmäopinnot. Sinun on mahdollista suorittaa opintosi työn ohessa. Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen opintojen toteutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle) sekä video- ja Adobe Connect -järjestelmiä. Noin 60 % opinnoista on mahdollista suorittaa etäopintoina itsenäisesti työskennellen ja verkkotyöympäristöjä hyödyntäen. Koulutukseen sisältyy yhteensä noin 30 lähiopetuspäivää, jotka järjestetään pääsääntöisesti kahden päivän jaksoissa. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä Karelian muiden yamk-opintojen kanssa. Koulutuskalenteri Opetussuunnitelma   ...

  Provider NameKarelia University of Applied Sciences, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Metsätalousinsinööri (ylempi AMK), metsätalouden liiketoiminta

  Metsätalouden liiketoimintaosaaminen -koulutuksen sisältö rakentuu metsäpalvelujen kehittämisen ja myynnin sekä esimiestaitojen ja johtamisen ympärille. Näihin teemoihin liittyen rakennat HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, jossa on huomioitu jo tutkintoon sopivat aiemmat opinnot ja osaaminen. Opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti kontaktipäivinä, joita on kerrallaan 1 - 3 päivää. Yhteensä kontaktipäiviä on opintojaksosta riippuen 3 - 6. Osa opinnoista toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Opinnot voivat sisältää sekä ennakkotehtäviä, verkko-opiskelua että kirjallisuuden tenttimistä. Metsätalousinsinöörin ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op). Koulutuksessa on 20 op ydinopintoja ja 10 op täydentäviä opintoja. Vapaasti valittavia opintoja voi sisällyttää täydentäviin opintoihin. Opintoihin kuuluu myös 30 op laajuinen työelämän kehittämistehtävä (opinnäytetyö). Lue lisää koulutuksen sisällöstä opinto-oppaasta. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntija

  Lähiopetusta on noin kaksi arkipäivää kuukaudessa. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelu tapahtuu itsenäisenä työskentelynä mm. verkko-opintoina. Master School Kokoamalla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kaikki YAMK-tutkinnot Master Schooliksi luotiin yhteinen, monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja tutkimusympäristö. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä. Lisäksi voit aiempaa joustavammin rakentaa tutkintosi Xamkin YAMK-opintojaksotarjonnasta. Master Schoolissa kouluttaudut oman alasi vahvemmaksi osaajaksi, hankit ammatillisen yhteistyöverkoston ja saat tukea urapolkusi rakentamiseen. Opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Tradenomi (ylempi AMK), sähköinen asiointi ja arkistointi

  Ydinosaamisen opinnoissa saat kokonaiskuvan toiminnan kehittämisestä digitalisoituvassa maailmassa. Opit kytkemään tiedonhallinnan organisaation muuhun toimintaan ja ymmärrät tiedonhallinnan merkityksen organisaatiossa. Ymmärrät myös sähköisen arkistoinnin roolin organisaatiossa. Lisäksi saat riittävät tiedot osallistua tietojärjestelmien hankintaprosessiin substanssialasi asiantuntijana. Osaat määritellä laadukkaan digitaalisen palvelun sekä ymmärrät palvelun taustalla olevia teknologioita ja käsitteitä Täydentävän osaamisen opinnot voit valita Xamkin yhteisestä laajasta Master School -tarjonnasta ja rakentaa urapolkuasi omien mielenkiinnon kohteittesi mukaan. Tarjolla on mm. tutkimus- ja kehittämisosaamisen, johtamisen, yrittäjyyden, viestintätaitojen ja Venäjä-osaamisen opintoja ja ajankohtaisia teemoja. Opintojesi alussa käynnistetään ohjaavan opettajasi kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnittelu (HOPS), jossa käydään läpi opintojesi kulku ja suunnittelu. Lue lisää koulutuksen sisällöstä opinto-oppaasta. BYOD – Bring Your Own Device Syksyllä 2017 aloittavilta Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta. Opintojen toteutus Koulutus on monimuotokoulutusta (verkko- ja lähiopetusta). Suuri osa opiskelusta tapahtuu itsenäisenä verkko-opiskeluna, jota tuetaan lähiopetusjaksoilla.  Lähiopetusjaksot ajoittuvat viikonloppuihin (perjantai-ilta ja lauantaipäivä). Yhdessä opintojaksossa on tyypillisesti kaksi lähiopetusviikon ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Tradenomi (ylempi AMK), sähköinen asiointi ja arkistointi

  Ydinosaamisen opinnoissa saat kokonaiskuvan toiminnan kehittämisestä digitalisoituvassa maailmassa. Opit kytkemään tiedonhallinnan organisaation muuhun toimintaan ja ymmärrät tiedonhallinnan merkityksen organisaatiossa. Ymmärrät myös sähköisen arkistoinnin roolin organisaatiossa. Lisäksi saat riittävät tiedot osallistua tietojärjestelmien hankintaprosessiin substanssialasi asiantuntijana. Osaat määritellä laadukkaan digitaalisen palvelun sekä ymmärrät palvelun taustalla olevia teknologioita ja käsitteitä Täydentävän osaamisen opinnot voit valita Xamkin yhteisestä laajasta Master School -tarjonnasta ja rakentaa urapolkuasi omien mielenkiinnon kohteittesi mukaan. Tarjolla on mm. tutkimus- ja kehittämisosaamisen, johtamisen, yrittäjyyden, viestintätaitojen ja Venäjä-osaamisen opintoja ja ajankohtaisia teemoja. Opintojesi alussa käynnistetään ohjaavan opettajasi kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnittelu (HOPS), jossa käydään läpi opintojesi kulku ja suunnittelu. Lue lisää koulutuksen sisällöstä opinto-oppaasta. BYOD – Bring Your Own Device Syksyllä 2017 aloittavilta Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta. Opintojen toteutus Koulutus on monimuotokoulutusta (verkko- ja lähiopetusta). Suuri osa opiskelusta tapahtuu itsenäisenä verkko-opiskeluna, jota tuetaan lähiopetusjaksoilla.  Lähiopetusjaksot ajoittuvat viikonloppuihin (perjantai-ilta ja lauantaipäivä). Yhdessä opintojaksossa on tyypillisesti kaksi lähiopetusviikon ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tradenomi (ylempi AMK), Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen

  Opinnot voit suorittaa joustavasti työn ohessa, jolloin opiskelu kestää keskimäärin kaksi vuotta. Opintojaksot toteutetaan joko monimuotoisina tai verkko-opintoina. Vähintään yksi opintojaksoista on englanninkielinen. Monimuotoisissa opintojaksoissa on lähiopetusta 2 – 3 pv/ opintojakso. Lähiopetus toteutetaan arkisin klo 9 – 17 välillä jollakin Xamkin kampuksista. Lähiopetuksella on tärkeä rooli myös verkostoitumisessa, ryhmähengen syntymisessä sekä luovien ajatusten ja ideoiden vaihtamisessa. Opintojaksoihin sisältyy tyypillisesti useita laajoja oppimistehtäviä, jotka liittyvät oman organisaation ja työn kehittämiseen. Myös verkossa toteutettavia opintojaksoja on useita. Tämä sopii erityisesti niille, jotka kykenevät itsenäiseen ja itseohjautuvaan opiskeluun. Koulutuksen ydinopinnoissa (30 op)  pk-yrityksen liiketoiminnan keskeiset osa-alueet ovat     Liiketoiminnan kilpailukenttä, toimintaympäristö ja digitaalisuus     Tiedonhankinta, analysointi ja päätöksenteko     Asiakkaiden monikanavainen palvelu     Yrityksen talous ja rahoitus     Työyhteisötaidot ja tuottavuus Koulutuksessa ei ole erityisiä suuntautumisvaihtoehtoja. Oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti voit valita täydentävää osaamista 30 op Xamkin Master School tarjonnasta, esimerkiksi    yrittäjyysopintoja    johtamisopintoja    tutkimus- ja kehittämisopintoja (näitä valitaan 10 op)    Venäjä-opintoja    ajankohtaisteemoja käsitteleviä opintoja  Lue lisää koulutuksen sisällöstä opinto-oppaasta. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages