• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 96 items
 1. journalist specialized in law enforcement

  A képzés célja: a rendészeti területen a médiakommunikáció és az újságírás színvonalának emelése, a szakszerű és közérthető kommunikáció erősítése. A képzésen részt vevők a kapott új típusú szemléletmód és médiaismeretek birtokában végezhetik munkájukat a hazai médiapiacon.  Közreműködésükkel javulhat a rendészeti szervezetek megjelenítése a médiában, valamint az ott közvetített információk szakszerűsége és közérthetősége. A program elsősorban újságírói tapasztalattal vagy szakirányú képesítéssel már rendelkező szakemberek tudásának továbbfejlesztésére irányul. A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  A szakon végzett hallgató * rendelkezik rendészeti szakismeretekkel, ezeken belül katasztrófavédelmi és büntetés-végrehajtási szakismeretekkel; * ismeri a rendészeti kommunikáció jellegzetességeit; * képes a rendészeti információk megértésére, szakszerű és közérthető továbbítására;  * tájékozott a médiaszociológia területén; * ismeri a válság- és kríziskommunikáció alapjait; * ismeri a rendészeti sajtó fejlődéstörténetét.  A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:   A szakon végzett hallgató képes * arra, hogy szakmailag helytálló módon értelmezze és elemezze a rendészeti eseményeket; * arra, hogy figyelembe véve a média alapvető etikai szabályait, korrekt tájékoztatást adjon; * a rendészeti eseményekről, hírekről a stilisztikai szabályok betartásával szakszerű és közérthető tájékoztatást adni. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenysé ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. law enforcement spokesperson

  A képzés célja: a rendvédelmi szervek számára olyan szakemberek felkészítése, akik az információk szakszerű, közérthető és sokoldalú közlésére alkalmasak. Kiemelt fontossággal bír az állampolgárok felé irányuló verbális és írásbeli kommunikációs készségek fejlesztése. A szak célkitűzéseit a tudományos-elméleti, szakmai-elméleti, gyakorlati ismeretek és a médiakommunikációs készségek fejlesztése révén teljesíti. Ezen belül külön hangsúly helyeződik a gyakorlatorientációra és a hallgatók egyéni fejlesztési igényeinek kiszolgálására. A humánerőforrás-kutatásban használatos módszerek segítségével megkapott személyiségprofil alapján kerül kialakításra az egyénre szabott kommunikációs készségfejlesztő program, amely szervesen kapcsolódik az elméleti és gyakorlati kurzusokhoz. Az egyéni fejlesztési igényeket figyelembe vevő képzés a hallgatókat alkalmassá teszi a szervezeten belüli és azon kívüli szóvivői feladatok magas színvonalú ellátására, a hagyományos és az új médiafelületek párhuzamos használatára. A képzés során nagy hangsúllyal jelenik meg a hallgatók kiscsoportos médiakommunikációs hatékonyságfejlesztése és személyes kompetenciafejlesztése, melyre a közszolgálati média és humánerőforrás kutatás területén dolgozó szakemberek közreműködésével kerül sor.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  * a közszolgálati kommunikáció elméleti szakirodalma és gyakorlati ismeretei; * a közszolgálati kommunikáció és tájékoztatás fogalmi keretei, feladata, működési sajátosságai, me ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. mozgókép- és előadó-művészeti szakíró, kritikus

  A képzés célja mozgókép- és előadó-művészeti szakíró, kritikus szakemberek professzionális és interdiszciplináris képzése, akik kreatív módon használják fel a képzés keretében elsajátított mozgókép- és előadó-művészeti elméleti és gyakorlati tudásukat előadó-művészeti szakszövegek – kritikák, elemzések, tanulmányok – létrehozásában. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretekA szakot elvégző hallgató:̶ előadó- és mozgókép-művészeti szaktudását, irodalomtudományi, műfajismereti és elméleti ismereteit felhasználva képes mozgókép- és előadó-művészeti szakszövegek – kritikák, elemzések, tanulmányok – létrehozására;̶ ismeri a mozgókép- és előadó-művészetek fejlődéstörténetét, a színház-, zene-, tánc-, cirkusz- és mozgóképművészet műfajait, jártas az esztétika alapismereteiben;̶ színpad- és filmtechnikai alapismeretekkel rendelkezik, többek között a színészi játék, a színpadtechnika, színháztechnológia, a film- és látványtechnika, speciális effekt technika területeken;̶ képes részleteiben is megérteni az előadó-művészeti és mozgókép alkotói folyamatokat;̶ képes a művészi hatás dramaturgiai és pszichológiai folyamatainak elemzésére és alkotói felhasználására;̶ elméleti és gyakorlati színház-dramaturgiai és színpadra alkalmazási ismeretekkel rendelkezik;̶ jártas a filmdramaturgiában, elsajátította a mozgóképes történetmesélés elméleti és gyakorlati alapismereteit;̶ képes előadóművészekkel és az előadó-művészeti háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni;̶ alapvető elméleti ismere ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. szakember nyomtatott kommunikáció szakon

  A ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzési szakon megszerzett korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti, módszertani és gyakorlati mérnöki ismeretek birtokában a hallgatók képesek legyenek a ruhaipari termékek technológiai folyamatainak üzemi irányítására, továbbá a ruhaipari termékek tervezésével, gyártásával, valamint minőségi követelményeinek meghatározásával kapcsolatos feladatok ellátására.   A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A nyomtatott kommunikáció szakember szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik –        a korszerű nyomtatott médiatermékeket, azok előállítási és feldolgozási technológiáit; –        a nyomtatás alapvető technológiáit, a fejlesztések irányait; –        a nyomtatott médiatermékek tervezésének elméleti alapjait és a CAD módszereit; –        a hagyományos és digitális technológiák anyagainak minősítő vizsgálatait, a kész nyomtatott médiatermékek ellenőrző vizsgálatait; –        a nyomdagépek feladatait, alapműveleteiket, az egyes technológiai részfolyamatok automatizálási lehetőségeit; –        a nyomtatás környezetterhelése kapcsán felmerülő mérnöki feladatokat; –        a nyomdaüzemek, nyomdai feladatokat ellátó részlegek tervezésének és szervezésének módszereit; –        a nyomtatott médiatermékek gyártásának és a nyomdai gyártási folyamatok műveletei végzésének minőségirányítási kérdéseit.   A nyomtatott kommunikáció szakember szakirányú továbbképzési szakon végzettek kép ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. színház- és filmművészeti szakíró, kritikus

  Elsajátítandó kompetenciák: A szakot elvégző hallgatók ismerik az ágazat vagy tevékenység működési mechanizmusait, folyamatait, értékelési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait. Képesek az adott területen kiemelkedően színvonalas szakmai munka végzésére, illetve az ezeket biztosító rendszerek kialakítására. Rendelkeznek megfelelő emberi és szociális készségekkel, amelyek lehetővé teszik másokkal való szakmai együttműködésre. A szakon végzettek képesek: * argumentumok azonosítására, átgondolására, valamint ezeknek írásban és élőszóban vázlatos vagy részletes bemutatására; * több műfajban írásos és szóbeli prezentációra; * a nyilvános megszólalás, illetve megjelenítés alapvető szabályainak ismeretében hatékony kommunikációra; * a műalkotás-elemzés- és értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás technikáinak alkalmazására.   Megszerezhető ismeretek, tudáselemek: * a dráma-, a színház- és a filmtörténetre vonatkozó ismeretek; * speciális elemzési eljárások ismerete; * az alkotói folyamatokra vonatkozó ismeretek; * a szakírás metodológiai és retorikai ismeretei; * gyakorlati ismeretek.   Személyes adottságok és készségek: * szakmai készségfejlesztés; * kommunikáció, nyitottság a különféle típusú formák iránt; * Team-munka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése; * önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, hisz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. gazdaságpolitikai, vállalati, pénzügyi szakújságíró

  A képzést elvégzők az általános újságírói ismeretek és kompetenciák elsajátítása mellett specializálódhatnak a gazdasági újságírás szakterületeire, a makrogazdasági, vállalati, pénzügyi újságírásra. Gyakorlatorientált képzés keretében megismerkedhetnek a hazai gazdasági újságírói műhelyek elvárásaival és vezetőivel, a print mellett betekinthetnek az online újságírás világába, konkrét feladatok elvégzése során mérhetik fel alkalmasságukat ebben a közegben. A képzés második részében gyakorlott szakemberek mentori rendszerben egyénileg is foglalkoznak a hallgatókkal, akik ezáltal az elméleti ismeretek mellett a szakmában nélkülözhetetlen kapcsolatrendszer kiépítését is elkezdhetik.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   Az üzleti szakújságíró* képessé válik a szakmán belüli speciális feladatok ellátására;* a szakterület sajátos követelményeit összhangba tudja hozni az általános újságírói képességekkel;* kezdeti tapasztalatokat szerez a különböző újságírói szituációkban való fellépés terén;* a gyakorlati képzés keretében konkrét feladatok megvalósításába építheti be megszerzett elméleti ismereteit;* el tudja magát helyezni a gazdasági újságírás, valamint a vállalati kommunikáció hazai műhelyei között.      A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:   Tudáselemek:* reális képet kap a hazai gazdasági sajtó működéséről;* gyakorlati feladatok rendszeres teljesítésével alapozhatja meg szakmai karrierjét.   Ismeretek:* tisztába kerül a műfaji alapismeretekkel;* gazdasági alapismeretek mellett vállalat- ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. sport szakújságíró

  A képzést elvégzők az újságírás, valamint a televíziós és rádiós terület általános, magas szintű ismereteit sajátítják el a sport területének magas színvonalú tudásanyagával kiegészítve. Ismerik a szakma történetét, jelenlegi helyzetét, tisztában vannak a műfaji és szakterületi sajátosságokkal. Elsajátítják az érdeklődési területüknek megfelelő – nyomtatott, internetes és elektronikus sajtó – tudásanyagot, amelyet a gyakorlatban is képesek alkalmazni. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   A sport szakújságíró* képessé válik a szakmán belüli feladatok ellátására;* a szakterület sajátos követelményeit összhangba tudja hozni az általános újságírói képességekkel;* megismeri a különböző újságírói helyzeteket;* alkalmazni tudja a gyakorlati képzésben megszerzett elméleti ismereteit;* megismeri a magyar sportújságírás kialakulását, jelenlegi szerkezetét, valamint önmaga ezirányú képességeit. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:   Tudáselemek:* valós képet kap a magyar sportsajtó működéséről;* gyakorlati feladatok teljesítésével közelebb kerül választott hivatásához.      Ismeretek:* tisztába kerül a műfaji alapismeretekkel;* sportági és a sporttörténeti alapismeretek mellett sportszervezési ismereteket szerez;* személyes kapcsolatot alakíthat ki a magyar sport sajtóképviselőivel, illetve a magyar sport irányítóival;* átláthatja a hazai és külföldi sajtó szerkezetét, feladatait, felosztását;* médiajogi ismereteivel tudatosan alkalmazhatja munkájában ezt a területet. A képzés során megszerezhető ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szépíró

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A szépíró- képessé válik a szépírói szakma fogalomrendszerének, szaknyelvének értelmezésére és használatára, amelyet képes a különböző szakmák területén elhelyezni;- átlátja a szépírói mesterség teljes folyamatát;- képessé válik szakirányú alkotói stratégiát, tervet készíteni, a folyamatokat megszervezni, uralni és lebonyolítani;- képes eligazodni a nemzetközi trendekben.   A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:      Tudáselemek:- stratégiai gondolkodás és professzionális alkotói szemlélet;- a legújabb módszerek integrált használata;- a különböző tantárgyblokkok megismerése révén jóval szélesebb körű, alkalmazásközpontú alkotói spektrum;- alkalmazkodás a digitális világhoz.      Ismeretek:   A szépíró- magas szinten ismeri a mesterségbeli trendeket és technikákat;- rendelkezik szakmai stratégia-építő ismeretekkel;- adaptálni tudja azokat munkavállalóként, vállalkozóként;- magas fokú ismeretekre tesz szert a szakma különböző ágazatainak (film, színház, nyomtatott sajtó stb.) területén is.      A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:   A szépíró képes- összegyűjteni, értelmezni és értékelni a képzés során szerzett ismereteket;- kiválasztani a maga számára megfelelő alkotói szemléletet és stratégiát;- ezeket a gyakorlatban magas szinten alkalmazni;- alkotócsoportban, közösségi műhelymunkában aktívan szervezni, összeállítani, irányítani;- alkalmazkodni a szakmai trendek változásaihoz.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember

  A gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzés célja a gyermek- és ifjúsági irodalommal kapcsolatos, szerteágazó intézményrendszer szakembereinek képzése. Az intézményrendszer egyes feladatköreit jelenleg több-kevesebb gyakorlati tapasztalattal rendelkező, de rendszeres képzésben nem részesült kollégák látják el. A képzés átfogó ismereteket igyekszik közvetíteni a gyermek- és ifjúsági irodalomról: a gyermek- és ifjúsági irodalom intézményrendszerében dolgozók ezt jelenleg csak részleteiben, a saját munkaterületük keretei között ismerik. A szakképzettséggel a hallgató alkalmassá válik - az oktatás, a pedagógiai-pszichológiai, a vizuális nevelés, a szociális, a vallási-etikai, a könyvtári, a gyermekkönyves szakmai stb. intézményrendszerekben az elsajátított kompetenciák segítségével a gyermekkultúrának a saját szakterületével kapcsolatos jelenségeire, problémáira szakszerű és kreatív megoldásokat alkalmazzon; - az oktatott, átfogó tudásanyaggal a gyermekirodalommal, gyermekkultúrával foglalkozó intézmények működésének jobb áttekintésében is segítséget nyújtani. A képzést elvégző szakemberek a gyermekirodalmi intézmények, programok szakszerű működtetéséhez, vezetéséhez, a részrendszerek együttműködési formáinak kialakításához is segítséget kapnak; nemzetközi példákat is bemutató megoldási formákat ismerhetnek meg.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - a gyermek- és az ifjúsági irodalom – különösen a magyar gyermekirodalom – kánon és stílustörténetei folyamatainak ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. kiadói szakember

  Szakmai ismeretek:  * a könyvkiadás nemzetközi és hazai története, helyzete, kilátásai, szakmavilága;  * hazai szereplők, értékláncok, belviszonyok; * a kiadói munka területei, szakismerettípusai, azok forrásai. Könyvtervezés, tipográfia, szöveggondozás, korrektúra; * kiadói szoftverrendszerek; * a kiadói világ gazdaságtana, könyvmarketing; * elektronikus könyvkiadás, formátumok, könyvolvasók, elektronikus könyvkereskedelem.    A képzési területek által reprezentált tevékenységek alkalmazása során az alábbiak válnak fontossá a végzettek számára: * ismerik a tanulmányi területre érvényes ismeretszerzés módjait, a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat; * képesek eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésekben lehet megoldani, és az adott esetben milyen mértékben alkalmasak ezek a megközelítések a probléma sikeres megoldására; * ismerik saját tudásuk határait, és azt, hogy ezek a korlátok hogyan befolyásolják elemzéseiket és magyarázataikat; * alkalmasak információk rendszerezésére és feldolgozására, mindehhez kellően megalapozott technikák széles skáláját képesek felhasználni, és az elemzés során felmerülő problémákra különböző megoldásokat tudnak javasolni; * képesek a szakirányú továbbképzésen belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;  * képesek önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglevő készségeik fejlesztésére, és olyan új kompetenciák elsajátítására, melyek segítségével alkalmassá válhatnak bármely kiadói produktum gondozására.   Társ ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages