• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 123 items
 1. media and communication designer

  A képzés célja olyan kreatív iparági specializációk megszerzése a kommunikációdesign,a médiadesign, a hangdesign és az interakciódesign területén, amely lehetővé teszi a kommunikációs és interakciós folyamatok, tartalmak és a digitális média kapcsolatát digitális iparágakban, üzletágakban.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók * ismerik a speciális médiatechnika alapjait;* alapvető ismeretekkel rendelkeznek a designmenedzsment és a stratégiai tervezés témakörében;* ismerik a narratívák és a dramaturgia összefüggéseit;* kellő alkalmazott pszichológiai ismeretekkel rendelkeznek a művészetpszichológia és a tárgyi esztétikai értékelés területén, ismerik és jártasak a videogyártás és utógyártás témakörében;* ismerik és jártasak a vizuális tervezés ismereteiben, az interakciódesign területén, valamint a vizuális művészeti fejlesztés kérdéskörében.    Személyes adottságok, készségek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók képesek* a designnal kapcsolatos marketingeszközök alkalmazására;* a designfolyamatok interpretálására a kommunikáció és média vonatkozásában;* a kommunikációs és médiafolyamatok és -technikák általános nézőpontjainak és műfaji határainak integrálására;* a kulturális és gazdasági folyamatok összekapcsolására;valamint* tudják hogyan használható a médiatechnológia dramaturgiailag értelmes módokon.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakirányú továbbképzési szak ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. természettudományi médiakommunikátor

  A képzés során elsajátítandó általános kompetenciák, tudáselemek, ismeretek:   a) Általános elméleti ismeretek:       – a tudománykommunikáció sikeres műveléséhez nélkülözhetetlen, átfogó, interdiszciplináris természettudományos ismeretek, kommunikációelméleti és általános kommunikációs ismeretek;       – a természettudományokat érintő intézményekről és legalább egy természettudományos területen folyó kutatási és innovációs tevékenységről átfogó ismeretek;      – a hatásos kommunikációhoz szükséges elméleti ismeretek: a vizuális és szöveges kommunikáció hazai és nemzetközi irányzatai, médiaművek elemzési módszerei, ismerete és alkalmazása;       – a médiával kapcsolatos kutatásmenedzsment-ismeretek: a tudományos eredmények közlésének megszervezése, megtervezése;       – a modern természettudományos kutatás módszereinek alkalmazói szintű ismerete és készsége, a korszerű pedagógiai paradigmáknak tudományos médiaművekben történő megjelenítésének képessége.    b) Szakmai tárgyi kompetenciák:      – a kutatás-fejlesztés működésének és intézményrendszerének ismerete;      – általános médiaelméleti, sajtó- és PR-ismeretek, az újságírás nyomtatott, elektronikus és televíziós műfajának alkotó ismerete, kreatív művelése, vizuális megformálása a megfelelő műfaji sajátosságok, hardver- és szoftvereszközök alkotói-, felhasználói szintű ismeretével;      – a közérdeklődésre számot tartó természettudományos problémák lényeges elemeinek közérthető kiemelése: szakértői anyagok készítése természettudományos területeken, a társad ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. természettudományos múzeumi kommunikátor

  A képzés során elsajátítandó általános kompetenciák, tudáselemek, ismeretek:   a) Általános elméleti ismeretek:       – a tudománykommunikáció sikeres műveléséhez nélkülözhetetlen, átfogó, interdiszciplináris természettudományos ismeretek;       – kommunikációelméleti és általános kommunikációs ismeretek;       – a hatásos kommunikációhoz szükséges elméleti ismeretek: a vizuális és szöveges kommunikáció hazai és nemzetközi irányzatai, médiaművek elemzési módszerei ismerete és alkalmazása;        – a médiával kapcsolatos kutatásmenedzsment ismeretek: a tudományos eredmények közlésének megszervezése, megtervezése.    b) Szakmai tárgyi kompetenciák:       – a múzeumi ismeretterjesztő munka megtervezéséhez, megszervezéséhez szükséges hazai és nemzetközi szakirodalom ismerete, hazai múzeumpedagógiai műhelyek saját élményeken, tapasztalatokon alapuló ismerete;        – a modern természettudományos kutatás, a gyűjteménykezelés módszereinek elvi ismerete;        – a korszerű pedagógiai paradigmák múzeumi közművelődési munkában történő megjelenítésének képessége;       – múzeumi közművelődési kiadványok, kiállítási ismertetők, látogatói tájékoztatóanyagok készítése, tartalmi, technikai és esztétikai megformálása a megfelelő műfaji sajátosságok, hardver- és szoftvereszközök alkotói, illetve felhasználói szintű ismeretével, közművelődési kiadványok szerkesztése, szövegezése a kortárs pedagógiai paradigmák alapján;       – múzeumpedagógiai és -andragógiai foglakozások, informális tanulási alkalmak szervezése a gyermek, fi ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. egészségügyi szakújságíró

  A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik a médiakommunikáció elméleti és gyakorlati ismeretanyagán túl korszerű tudással rendelkeznek a hazai egészségügyi szolgáltatások rendszeréről, tartalmáról, működésének szintjeiről és szintereiről, ismerik annak jellemzőit, mutatóit és a szolgáltatások szakmai követelményrendszerét. A megszerzett ismeretek révén képesek az egészségügyi rendszer és a szolgáltatások tartalmának, valamint a működést meghatározó tényezők és folyamatok kritikai értékelésére, a hazai egészségügyben zajló folyamatok értelmezésére és a nemzetközi trendekkel történő összehasonlítására. Az elsajátított ismeretek és készségek segítségével képesek szakmailag megalapozott, aktuálpolitikától mentes tájékoztatásra az egészségügyi szolgáltatások rendszeréről és tartalmáról, valamint az azokat érintő változásokról. Képesek közérthető, objektív, tényszerű tudósításra, a történések korrekt interpretálására mind a politikai és gazdasági élet szereplői, mind a közvélemény számára.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés az újságírói és kommunikációs kompetenciák fejlesztését hivatott elősegíteni elsősorban a szakmai ismeretanyag bővítésével az egészségügy, a népegészségügy és az egészségipar területén, valamint az egészségtudomány új eredményeinek értő értelmezésére való képesség kialakításával. Attitűdkompetenciák bővülését eredményező tapasztalatszerzésre a közvetlen eredménykimenettel rendelkező tevékenységről az egészségügyi szakújságírás hazai s ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. financial journalist

  A képzés célja: a hallgatók elsősorban azokkal a szakmai irányzatokkal ismerkedjenek meg az oktatás során, amelyek a pénzügyi-gazdasági világválság megjelenése óta egyre meghatározóbbá válnak a gazdaságpolitikában és a közgazdaságtanban. Ezzel olyan új, piacképes szemléletre tehetnek szert, amelynek bázisán, és a kapott kommunikációs-médiatudományi ismeretek birtokában jobban képesek kezelni és másokkal megismertetni a világ és Magyarország legfontosabb gazdaságpolitikai változásait. A képzésben részt vevők a kapott új típusú rendszerismeretek, szemléletmód és médiaismeretek birtokában kezdhetik meg munkájukat a hazai médiapiacon.  A program elsősorban újságírói tapasztalattal vagy szakirányú képesítéssel már rendelkező szakemberek tudásának továbbfejlesztésére irányul, de nyitott az újságírói ismeretekkel még nem rendelkezők, ugyanakkor a szakterület iránt elkötelezett alap- és mesterképzési szakot végzett hallgatók közpénzügyi szakújságírói továbbképzésbe történő bevonására.  A képzés kiemelt célja a hallgatók alábbi képességeinek fejlesztése: elemzőképesség; információrendszerező képesség; a nemzetközi komplexitás és a jó külföldi gyakorlatok ismerete, alkalmazása; a gazdasági kérdések felfogása, összefüggések meglátása.  A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  * információrendszerező képesség, gazdaságpolitikai-közgazdasági, pénzügyi jogi folyamatok rendszerszintű kezelésének képessége; * személyes kompetenciafejlesztés; * a pénzügyi sajtó fejlődéstörténete; * jogi, ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. journalist specialized in law enforcement

  A képzés célja: a rendészeti területen a médiakommunikáció és az újságírás színvonalának emelése, a szakszerű és közérthető kommunikáció erősítése. A képzésen részt vevők a kapott új típusú szemléletmód és médiaismeretek birtokában végezhetik munkájukat a hazai médiapiacon.  Közreműködésükkel javulhat a rendészeti szervezetek megjelenítése a médiában, valamint az ott közvetített információk szakszerűsége és közérthetősége. A program elsősorban újságírói tapasztalattal vagy szakirányú képesítéssel már rendelkező szakemberek tudásának továbbfejlesztésére irányul. A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  A szakon végzett hallgató * rendelkezik rendészeti szakismeretekkel, ezeken belül katasztrófavédelmi és büntetés-végrehajtási szakismeretekkel; * ismeri a rendészeti kommunikáció jellegzetességeit; * képes a rendészeti információk megértésére, szakszerű és közérthető továbbítására;  * tájékozott a médiaszociológia területén; * ismeri a válság- és kríziskommunikáció alapjait; * ismeri a rendészeti sajtó fejlődéstörténetét.  A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:   A szakon végzett hallgató képes * arra, hogy szakmailag helytálló módon értelmezze és elemezze a rendészeti eseményeket; * arra, hogy figyelembe véve a média alapvető etikai szabályait, korrekt tájékoztatást adjon; * a rendészeti eseményekről, hírekről a stilisztikai szabályok betartásával szakszerű és közérthető tájékoztatást adni. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenysé ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. law enforcement spokesperson

  A képzés célja: a rendvédelmi szervek számára olyan szakemberek felkészítése, akik az információk szakszerű, közérthető és sokoldalú közlésére alkalmasak. Kiemelt fontossággal bír az állampolgárok felé irányuló verbális és írásbeli kommunikációs készségek fejlesztése. A szak célkitűzéseit a tudományos-elméleti, szakmai-elméleti, gyakorlati ismeretek és a médiakommunikációs készségek fejlesztése révén teljesíti. Ezen belül külön hangsúly helyeződik a gyakorlatorientációra és a hallgatók egyéni fejlesztési igényeinek kiszolgálására. A humánerőforrás-kutatásban használatos módszerek segítségével megkapott személyiségprofil alapján kerül kialakításra az egyénre szabott kommunikációs készségfejlesztő program, amely szervesen kapcsolódik az elméleti és gyakorlati kurzusokhoz. Az egyéni fejlesztési igényeket figyelembe vevő képzés a hallgatókat alkalmassá teszi a szervezeten belüli és azon kívüli szóvivői feladatok magas színvonalú ellátására, a hagyományos és az új médiafelületek párhuzamos használatára. A képzés során nagy hangsúllyal jelenik meg a hallgatók kiscsoportos médiakommunikációs hatékonyságfejlesztése és személyes kompetenciafejlesztése, melyre a közszolgálati média és humánerőforrás kutatás területén dolgozó szakemberek közreműködésével kerül sor.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  * a közszolgálati kommunikáció elméleti szakirodalma és gyakorlati ismeretei; * a közszolgálati kommunikáció és tájékoztatás fogalmi keretei, feladata, működési sajátosságai, me ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. mozgókép- és előadó-művészeti szakíró, kritikus

  A képzés célja mozgókép- és előadó-művészeti szakíró, kritikus szakemberek professzionális és interdiszciplináris képzése, akik kreatív módon használják fel a képzés keretében elsajátított mozgókép- és előadó-művészeti elméleti és gyakorlati tudásukat előadó-művészeti szakszövegek – kritikák, elemzések, tanulmányok – létrehozásában. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretekA szakot elvégző hallgató:̶ előadó- és mozgókép-művészeti szaktudását, irodalomtudományi, műfajismereti és elméleti ismereteit felhasználva képes mozgókép- és előadó-művészeti szakszövegek – kritikák, elemzések, tanulmányok – létrehozására;̶ ismeri a mozgókép- és előadó-művészetek fejlődéstörténetét, a színház-, zene-, tánc-, cirkusz- és mozgóképművészet műfajait, jártas az esztétika alapismereteiben;̶ színpad- és filmtechnikai alapismeretekkel rendelkezik, többek között a színészi játék, a színpadtechnika, színháztechnológia, a film- és látványtechnika, speciális effekt technika területeken;̶ képes részleteiben is megérteni az előadó-művészeti és mozgókép alkotói folyamatokat;̶ képes a művészi hatás dramaturgiai és pszichológiai folyamatainak elemzésére és alkotói felhasználására;̶ elméleti és gyakorlati színház-dramaturgiai és színpadra alkalmazási ismeretekkel rendelkezik;̶ jártas a filmdramaturgiában, elsajátította a mozgóképes történetmesélés elméleti és gyakorlati alapismereteit;̶ képes előadóművészekkel és az előadó-művészeti háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni;̶ alapvető elméleti ismere ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. szakember nyomtatott kommunikáció szakon

  A ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzési szakon megszerzett korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti, módszertani és gyakorlati mérnöki ismeretek birtokában a hallgatók képesek legyenek a ruhaipari termékek technológiai folyamatainak üzemi irányítására, továbbá a ruhaipari termékek tervezésével, gyártásával, valamint minőségi követelményeinek meghatározásával kapcsolatos feladatok ellátására.   A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A nyomtatott kommunikáció szakember szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik –        a korszerű nyomtatott médiatermékeket, azok előállítási és feldolgozási technológiáit; –        a nyomtatás alapvető technológiáit, a fejlesztések irányait; –        a nyomtatott médiatermékek tervezésének elméleti alapjait és a CAD módszereit; –        a hagyományos és digitális technológiák anyagainak minősítő vizsgálatait, a kész nyomtatott médiatermékek ellenőrző vizsgálatait; –        a nyomdagépek feladatait, alapműveleteiket, az egyes technológiai részfolyamatok automatizálási lehetőségeit; –        a nyomtatás környezetterhelése kapcsán felmerülő mérnöki feladatokat; –        a nyomdaüzemek, nyomdai feladatokat ellátó részlegek tervezésének és szervezésének módszereit; –        a nyomtatott médiatermékek gyártásának és a nyomdai gyártási folyamatok műveletei végzésének minőségirányítási kérdéseit.   A nyomtatott kommunikáció szakember szakirányú továbbképzési szakon végzettek kép ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. színház- és filmművészeti szakíró, kritikus

  Elsajátítandó kompetenciák: A szakot elvégző hallgatók ismerik az ágazat vagy tevékenység működési mechanizmusait, folyamatait, értékelési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait. Képesek az adott területen kiemelkedően színvonalas szakmai munka végzésére, illetve az ezeket biztosító rendszerek kialakítására. Rendelkeznek megfelelő emberi és szociális készségekkel, amelyek lehetővé teszik másokkal való szakmai együttműködésre. A szakon végzettek képesek: * argumentumok azonosítására, átgondolására, valamint ezeknek írásban és élőszóban vázlatos vagy részletes bemutatására; * több műfajban írásos és szóbeli prezentációra; * a nyilvános megszólalás, illetve megjelenítés alapvető szabályainak ismeretében hatékony kommunikációra; * a műalkotás-elemzés- és értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás technikáinak alkalmazására.   Megszerezhető ismeretek, tudáselemek: * a dráma-, a színház- és a filmtörténetre vonatkozó ismeretek; * speciális elemzési eljárások ismerete; * az alkotói folyamatokra vonatkozó ismeretek; * a szakírás metodológiai és retorikai ismeretei; * gyakorlati ismeretek.   Személyes adottságok és készségek: * szakmai készségfejlesztés; * kommunikáció, nyitottság a különféle típusú formák iránt; * Team-munka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése; * önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, hisz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages