• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 54 items
 1. Maantiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Maantieteen LuK-tutkintoPerusopintokokonaisuudessa tutustutaan maantieteen tieteenalan jäsentymiseen, alue- ja kehitysmaantieteelliseen ajatteluun ja maantieteen keskeisiin menetelmiin ja tutkimustaitoihin sekä suunnitellaan oman tutkinnon tavoitteita, sisältöä ja aikataulua. Aineopinnot sisältävät temaattisia opintoja, menetelmäopintoja ja tutkimustaitoja kehittäviä opintoja. Luonnon-, ihmis- ja alue- ja kehitysmaantieteen opintokokonaisuudet tuottavat laaja-alaisen maantieteellisen ymmärryksen. Maantieteen menetelmien opintokokonaisuudessa harjoitellaan ihmis- ja luonnonympäristöjen tutkimusmenetelmiä sekä paikkatieto- ja kaukokartoitusmenetelmiä. Tutkimus ja tieteellinen viestintä -opintokokonaisuudessa opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan oma tutkimus, hankkimaan ja arvioimaan maantieteellistä tietoa sekä keskustelemaan ja antamaan palautetta muiden tutkimuksesta. Aineopintoihin voi sisällyttää valinnaisia opintoja, joita voivat olla esimerkiksi ulkomailla suoritetut opinnot sekä työharjoittelu. Maantieteen FM-tutkintoMaantieteen FM-tutkinnossa keskitytään oman asiantuntijuuden ja erityisosaamisen sekä tutkimustaitojen kehittämiseen. Orientoivissa opinnoissa tutustutaan maantieteen ajankohtaiseen tutkimukseen ja asiantuntijuuden hyödyntämiseen yhteiskunnassa. Menetelmäopinnoissa sovelletaan menetelmiä aitoihin tutkimusongelmiin ja luodaan vankka pohja oman tutkimuksen tekemiseen. Erikoistumisen perustana ovat laitoksen maantieteellistä osaamista monipuolisesti integroivat erikoistumisalat. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Fysikaaliset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Fysikaalisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmassa perehdytään laaja-alaisesti fysiikan teoreettisiin perusteisiin ja kokeellisiin sekä laskennallisiin menetelmiin. Koulutuksen ensimmäisenä vuonna opiskellaan fysiikan ja matematiikan perustaidot kerraten ja laajentaen lukiossa opittua. Toisena ja kolmantena vuonna perusopinnoista jatketaan aine- ja erikoistumisopintoihin, joissa valittuja aiheita ja menetelmiä opiskellaan syvemmin. Opiskelu- ja opetusmenetelmät ovat monipuoliset ja vaihtelevat kursseittain. Näitä ovat mm. luennot, harjoitukset, projektityöt, laboratoriotyöt, seminaarit, ekskursiot ja tutkielmat. Opintojen alussa opiskelijoita valmennetaan myös oman opiskelutekniikkansa kehittämisessä. Katso lisätietoa: Fysiikan ja tähtitieteen laitos Opinto-opas Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmasta voi jatkaa suoraan maisteritutkinto-ohjelmaan, joka valitaan siirryttäessä maisteriopintoihin. Turun yliopisto tarjoaa maisteritutkinto-ohjelmia fysiikassa, teoreettisessa fysiikassa, tähtitieteessä (kansainvälinen), materiaalitieteessä (kansainvälinen) sekä fysiikan opettajan tutkinto-ohjelman. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Doctoral programme in natural sciences, Physical Chemistry (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Chemistry, Master of Science (2 years)

  Within the major subject chemistry you can study Analytical Chemistry, Inorganic Chemistry, Organic Chemistry and Physical Chemistry. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Geology, Master of Science (2 years)

  För närmare information om studiernas innehåll  se: http://www.abo.fi/ansok/geologisok ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Physics, Master of Science (2 years)

  Physics is one of the oldest disciplines at the Åbo Akademi University. The research topics today are Organic electronics, Quantum optics, Mössbauer spectroscopy and Nuclear Physics. The Organic electronics group is a part in the Center for Functional Materials ( FUNMAT) ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral programme in natural sciences, Physics (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Maantiede, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterivaiheessa suoritetaan pääaineen syventävät opinnot ja sivuaineopintoja. Pääaineopintoihin sisältyy tutkimusmenetelmäopintoja, pro gradu -tutkielma ja valinnaisia opintoja.   ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Fysiikka, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterin opinnot suoritettuasi ymmärrät fotoniikan ilmiöitä ja käsitteitä, pystyt suunnittelemaan ja analysoimaan optisia systeemejä, osaat tuottaa fotoniikan alalla käytettäviä elementtejä sekä saat valmiudet tieteelliseen ja tekniseen keskusteluun fotoniikan alalta. Tarkemmat tiedot koulutuksen sisällöstä. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kemia, filosofian maisteri (2 v)

  Opinnot sisältävät kemian teorioiden, tutkimus- ja laboratoriomenetelmien perusteiden sekä laaja-alaisen ja uuden kemian tiedon oppimista. Opetuksessa käytettävät monipuoliset opetusmenetelmät ja modernit tilat luovat hyvän pohjan kemian syvälliseen oppimiseen. Tutkinto antaa valmiudet opintojen soveltamiseen työelämässä. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages