• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 54 items
 1. Kemian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterivaiheen opinnoissa perehdytään syvällisemmin valitsemaasi kemian alaan. Syventävät opinnot koostuvat tyypillisesti luentokursseista, itsenäistä opiskelusta sekä tenteistä. Kursseihin kuuluu myös harjoitustöitä, seminaarityöskentelyä sekä ryhmätöitä. Kaikkia syventäviä kursseja ei luennoida vuosittain, mutta erikoisalojen kursseja voit suorittaa myös itsenäisesti opiskellen kirjatentteinä. Teoriakurssien lisäksi keskeinen osa opintoja ovat laboratoriotyöt. Maisterivaiheen opintojen lopputyö on pro gradu -tutkielma. Epäorgaanisen kemian koulutus ja tutkimustoiminta liittyvät uusien epäorgaanisten- organometalliyhdisteiden synteesiin (valmistamiseen) ja niiden ominaisuuksien tutkimiseen. Tutkimuskohteita ovat pääryhmien alkuaineiden kemia sekä metallikompleksien kemia. Analyyttisessa kemiassa perehdytään analyysitekniikoihin ja niiden käyttöön erilaisten näytteiden määrällisessä ja laadullisessa analytiikassa. Fysikaalisessa kemiassa opiskellaan kvanttikemiallista teoriaa, molekyylien ja materiaalien mallinnusta sekä spektroskopisia menetelmiä. Orgaanisessa kemiassa kiinnostuksen kohteena ovat moderni synteettinen kemia, molekyylirakenteet ja molekyylien väliset vuorovaikutukset ja niiden sovellukset. Soveltavassa kemian tutkimusaiheet käsittelevät   esimerkiksi puun rakennetta ja kemiallista koostumusta, teollisuuden  tuotannon prosesseja sekä biomassan jalostusta. Kemian opettajalinjalla opiskellaan kemian opettamiseen liittyviä teorioita ja käsitteitä sekä esimerkiksi miten kokeellista kemiaa voidaan op ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Master’s Degree Programme in Nuclear and Particle Physics, Master of Science (2 yrs)

  In the Master's studies, you can specialize in experimental or theoretical nuclear physics or experimental or theoretical particle physics. All students have one obligatory course in particle physics and one  in nuclear physics. I addition mandatory studies include research training, seminar and Master's thesis.  For completing your master’s thesis, you will perform a research project in one of the research groups of the particle and nuclear physics and learn necessary scientific skills of planning, implementing and reporting of a research project. The curriculum allows you to tune your degree according to your own interests and skills by offering a large variety of optional courses. In the field of nuclear physics, these are advanced level courses in nuclear physics, cyclotron physics, accelerator physics and techniques. Or you can specialize in techniques for nuclear and accelerator based physics experiments, nuclear astrophysics or nuclear fission and its applications. On the other hand if you are more interested in particle physics you may select courses like particle astrophysics, cosmology, quantum field therory and its applications or ultra-relativistic heavy ion physics. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Theoretical Physics, Master of Science (2 years)

  Katso lisätietoja: Fysiikan ja tähtitieteen laitoksen kotisivuilta Opinto-oppaasta ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Fysiikan opettajan tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Fysiikan opettajan maisterivaiheen opinnoissa syvennät opettajan ammatin vaatimaa oppiaineen teoreettista tietämystä ja opetuksen vaatimaa ammatillista osaamista. Tärkeä osa opintojasi ovat myös opettajan pedagogiset opinnot. Koulutuksessa perehdyt myös didaktisen fysiikan tutkimukseen, sen tuloksiin ja merkitykseen fysiikan opetuksessa. Fysiikan ja tähtitieteen laitoksen opettajan erikoiskursseilla opinnot painottuvat fysiikan kokonaiskuvan syventämiseen ja fysiikan didaktiikkaan. Lisäksi opettajan pedagogisissa opinnoissa painotetaan ainedidaktiikan ohella käytännön opetusharjoittelua. Katso lisätietoa: Fysiikan ja tähtitieteen laitos Opinto-opas ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Fysiikan tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Fysiikan maisterintutkinto-ohjelmassa perehdytään laaja-alaisesti fysiikan teoreettisiin perusteisiin ja kokeellisiin sekä laskennallisiin menetelmiin. Maisteriopinnoissa opinnot keskittyvät valittuun fysiikan erityisalaan pohjautuen kandidaatin tutkinnossa hankittuihin fysiikan perusvalmiuksiin. Opiskelu- ja opetusmenetelmät ovat monipuoliset ja vaihtelevat kursseittain. Näitä ovat mm. luennot, harjoitukset, projektityöt, laboratoriotyöt, seminaarit, ekskursiot ja tutkielmat. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua monipuoliseen tutkimukseen, jossa aiheet vaihtelevat soveltavista tuotekehitysprojekteista teoreettiseen tai kokeelliseen perustutkimukseen.  Katso lisätietoa: Fysiikan ja tähtitieteen laitos Opinto-opas ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Geography, Master of Science (2 years)

  Maantieteen FM-tutkinnossa keskitytään oman asiantuntijuuden ja erityisosaamisen sekä tutkimustaitojen kehittämiseen. Orientoivissa opinnoissa tutustutaan maantieteen ajankohtaiseen tutkimukseen ja asiantuntijuuden hyödyntämiseen yhteiskunnassa. Menetelmäopinnoissa sovelletaan menetelmiä aitoihin tutkimusongelmiin ja luodaan vankka pohja oman tutkimuksen tekemiseen. Erikoistumisen perustana ovat laitoksen maantieteellistä osaamista monipuolisesti integroivat erikoistumisalat (ks. tutkimuksen painopisteet). Pro gradu -tutkielmaa tehdessä erikoistuminen syventyy edelleen, kun opiskelijat toimivat vuorovaikutuksessa laitoksen tutkijoiden kanssa. Opiskelijoita kannustetaan myös omaehtoiseen opiskeluun, harrastuneisuuteen ja maailman tapahtumien seurantaan. Maisterin tutkintoon voi liittää työelämäprojekteja ja työharjoittelujakson tai muun erikseen sovittavan projektityön. Osallistuminen alan kokouksiin, seminaareihin ja konferensseihin auttaa opiskelijaa kiinnittymään maantieteen tiede- ja asiantuntijayhteisöön. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Geology, Master of Science (2 years)

  As one of the principal natural sciences, geology comprises the evolution of the nature of the Planet Earth and other planets, from the earliest stages of the solar system into the present-day natural processes. Different environments of the Earth have developed during long-term geological processes and understanding of the processes has become more and more important to the society. The solving of many significant societal issues and global challenges, such as the supply of metallic minerals, oil and drinking water, as well as urban planning and engineering and environmental planning and conservation, requires solid expertise in geology to support the decision-making. The central goal of the studies is that the student will understand the physical-chemical processes that affect the Planet Earth, and will be further able to apply the knowledge for scientific or practical purposes. The studies include both theoretical and practical teaching, part of the latter conducted in the field. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kemian tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterin tutkinnossa syvennät kandidaatin tutkinnosta saamaasi osaamista ja perehdyt pääaineesi perusteisiin ja tärkeimpiin tutkimusmenetelmiin. Opintojen suoritusmuotoja ovat luentokurssit ja niihin liittyvät tentit, harjoitustehtävät ja pienryhmäopetus sekä harjoitustyökurssit. Maisterin tutkinto päättyy 5kk mittaiseen erikoistyöhön ja pro gradu –tutkielmaan sekä erikoistyöstä pidettävään seminaariesitykseen. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Geologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

  Yhtenä perusluonnontieteenä geologia käsittää maapallon ja muidenkin planeettojen elottoman ja elollisen luonnon kehityksen aina aurinkokuntamme syntyhetkistä nykypäivän luonnonilmiöihin. Maapallomme eri ympäristöt ovat rakentuneet pitkällisten geologisten prosessien kautta ja näiden geologisten ilmiöiden ymmärtäminen on tullut yhä tärkeämmäksi ihmiskunnalle. Monien nykypäivän polttavimmiksi globaaleiksi ongelmiksi luonnehdittujen ilmiöiden, kuten mineraalisten luonnonvarojen, öljyn ja juomaveden riittävyys ja yhä intensiivisemmäksi käyvä rakentaminen, aluesuunnittelu ja luonnonsuojelu tarvitsevat tuekseen luotettavaa geologista tietoa. Geologian tutkimuskohteina ovat maapallon rakenne ja kehitys sekä maapallolla vaikuttavat geologiset prosessit ja niiden tulokset. Koulutuksen keskeinen tavoite on antaa opiskelijoille näkemys maapalloa muokkaavista fysikaalis-kemiallisista ilmiöistä. Heitä opetetaan käyttämään geologista tietoa maa- ja kallioperän tutkimuksessa maastossa ja laboratoriossa sekä erilaisissa käytännön tehtävissä. Geologista tietoa opitaan soveltamaan laaja-alaisesti maankamaran luonnonvarojen etsimisessä, hyödyntämisessä ja suojelussa sekä toisaalta ympäristögeologisen suunnittelun piirissä. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatin opinnoista noin puolet on pääaineopintoja. Lisäksi tutkintoon kuuluu sivuaineita, kieliopintoja, tieteellisen viestinnän opintoja sekä tietotekniikan opintoja. Pakollinen sivuaine on joko matematiikka tai fysiikka tai niiden yhdistelmä. Pakollisten sivuaineiden lisäksi voit liittää tutkintoosi muitakin hyödyllisiä ja itseäsi kiinnostavia aineita. Opintojen suoritusmuotoja ovat luentokurssit ja niihin liittyvät tentit, harjoitustehtävät ja pienryhmäopetus, harjoitustyökurssit sekä kirjalliset tehtävät ja esitelmät. Kandidaatin tutkinto päätetään LuK-harjoitustyöhön ja kandidaatin tutkielmaan sekä tutkielmasta pidettävään seminaariesitykseen. Tarkemmat tiedot kandidaatin tutkinnon opinnoista löydät opinto-oppaasta. Maisterin tutkinnossa syvennät kandidaatin tutkinnosta saamaasi osaamista ja perehdyt pääaineesi perusteisiin ja tärkeimpiin tutkimusmenetelmiin. Opintojen suoritusmuotoja ovat luentokurssit ja niihin liittyvät tentit, harjoitustehtävät ja pienryhmäopetus sekä harjoitustyökurssit. Maisterin tutkinto päättyy 5kk mittaiseen erikoistyöhön ja pro gradu –tutkielmaan sekä erikoistyöstä pidettävään seminaariesitykseen. Tarkemmat tiedot maisterin tutkinnon opinnoista löydät opinto-oppaasta tutkija tai opettaja. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages