• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 99 items
 1. Maisterihaku, Historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Historian oppiaineessa opiskellaan ja tutkitaan menneisyyttä laaja-alaisesti ja monista eri näkökulmista. Tarkastelun kohteina ovat paikallinen ja globaali historia, erilaisten ihmisryhmien historia, ihmisten ja ympäristön välinen vuorovaikutus sekä historian käyttö yhteiskunnassa. Historian opiskelu tarjoaa näkökulmia arvioida ajankohtaisia kysymyksiä ja yhteiskunnallisia muutosprosesseja. Oppiaineen tutkimus ja opetus keskittyy erityisesti kulttuurien kohtaamiseen, ympäristöön ja terveyteen sekä pohjoisiin identiteetteihin, yhteiskuntiin ja yhteisöihin. Opintojen aikana sinulle kehittyy valmius arvioida kriittisesti historiasta esitettyjä tulkintoja ja tehdä itse tutkimusta. Opiskelu muodostuu luennoista, verkkokursseista, erilaisista seminaareista ja kirjallisista ja suullisista harjoituksista, tenteistä sekä kirjoitelmien ja tutkielmien laatimisesta. Historian opiskelu edellyttää riittävää kielitaitoa. Ensisijaisesti tarvitset kykyä ymmärtää vieraskielisiä tekstejä. Historian opinnoissa erikoistut omaa kiinnostustasi vastaavaan tutkimusaiheeseen ja saat vankan ja laaja-alaisen perustan erilaisia työuria varten. Voit sisällyttää opintoihin myös työharjoittelujaksoja. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Maisterihaku, Saamelainen kulttuuri, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Saamelaista kulttuuria opetetaan humanistisen tiedekunnan Giellagas-instituutissa. Oppiaine keskittyy saamelaista yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevaan tietoon ja tutkimukseen, mutta yhteiskuntaa ja kulttuuria tarkastellaan laajemminkin muiden pohjoisten kulttuurien sekä alkuperäiskansojen perspektiivistä. Saamelainen kulttuuri ja saamen kieli ovat sidoksissa pohjoismaiden historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja oikeudellisiin oloihin. Muihin alkuperäiskansoihin saamelaisia yhdistävät samankaltaiset historialliset vaiheet, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset olot sekä vaatimus perinteisiin oikeuksiin. Opetuksen tarkoituksena on antaa yleistietoa saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen yhteiskunnan eri puolista ja siten lisätä ymmärrystä ja kiinnostusta niiden asioihin. Pyrkimyksenä on myös antaa syvällisempiä valmiuksia tuleville tiedottajille, virkamiehille ja tutkijoille. Opettajina kursseilla toimivat saamelaiset, suomalaiset ja ulkomaalaiset asiantuntijat. Opetuskielenä on yleensä suomi, mutta tarpeen mukaan myös saame, englanti tai ruotsi. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Saamelainen kulttuuri, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Saamelaista kulttuuria opetetaan humanistisen tiedekunnan Giellagas-instituutissa. Oppiaine keskittyy saamelaista yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevaan tietoon ja tutkimukseen, mutta yhteiskuntaa ja kulttuuria tarkastellaan laajemminkin muiden pohjoisten kulttuurien sekä alkuperäiskansojen perspektiivistä. Saamelainen kulttuuri ja saamen kieli ovat sidoksissa pohjoismaiden historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja oikeudellisiin oloihin. Muihin alkuperäiskansoihin saamelaisia yhdistävät samankaltaiset historialliset vaiheet, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset olot sekä vaatimus perinteisiin oikeuksiin. Oppiaine antaa yleistietoa alkuperäiskansoista ja syvällisempiä valmiuksia ymmärtää saamelaista kulttuuria. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita ja tutkijoita, jotka tuntevat saamelaisen kulttuuriperinnön lisäksi nykypäivän saamelaista kulttuuria ja yhteiskuntaa. Opetuksen painopisteinä ovat saamelaisen kulttuuriperinnön välittyminen; saamelainen kulttuuriympäristö ja sen näkyväksi tekeminen sekä saamelaisten itsehallinto ja sen suhteet valtayhteiskuntiin erityisesti pohjoismaissa. Opettajina kursseilla toimivat saamelaiset, suomalaiset ja ulkomaalaiset asiantuntijat. Opetuskielenä on yleensä suomi, mutta tarpeen mukaan myös saame, englanti tai ruotsi. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Museologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatintutkinnossa museologian opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Museologian perusopinnot antavat museoasetuksen mukaisen ammatillisen pätevyyden museoalalle. Perusopinnoissa korostuu työelämälähtöisyys yhdistettynä laajempaan kulttuuri- ja luonnonperintöorganisaatioiden tarkasteluun.  Aineopinnoissa pureudutaan museologian alaan ja kulttuuriperintöprosesseihin liittyvään teoreettiseen keskusteluun ja etsitään sitä kautta omia museologisia kiinnostuksen kohteita.  Aineopintojen yhteydessä tehdään kandidaatintutkielma. Maisterintutkinnossa museologian opinnot koostuvat maisterintutkielmasta ja muista syventävistä opinnoista. Maisterintutkielma on maisterintutkinnon opinnäyte, laaja tieteellinen tutkielma. Tutkielman aiheen valitset yleensä itse, mutta tutkimuskohteen ja -ongelman määrittelystä ja rajauksesta keskustelet ohjaajan kanssa. Pro gradu -tutkielma laaditaan itsenäisesti, mutta tutkielman laatimisen prosessiin kuuluu yhteydenpito ja neuvottelut ohjaajan kanssa. Pääosa muista syventävistä opinnoista nivoutuu ja tukee tutkielmaan perehtymistä ja sen laadintaa. Osa opinnoista on valinnaisia. Opintojaksojen valinnassa sinun kannattaa huomioida työllistymistavoitteet, maisterintutkielmasi aihe sekä omat kiinnostuksen kohteesi. Laitos tarjoaa useita vuosittain vaihtuvia valinnaisia kursseja aiheista, jotka kytkeytyvät laitoksella tehtävään tutkimukseen. Museologian opintojen kaikkiin vaiheisiin kuuluu vähintään kuuden viikon harjoittelujakso eli työssäoppimisjakso opiskeltavaan alaan li ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Arkistonhallinnan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Maisteriohjelman opintosi koostuvat arkistonhallinnan sisällöllisistä opinnoista (40 op), pro gradu -tutkielmasta (40 op) sekä oman opintosuuntasi syventävistä ja ohjauskeskustelussa sovituista, osaamistasi tukevista muista opinnoista (40 op). Arkistonhallinnan opinnoissa opit seuraavanlaisia asioita: • arkistoaineistojen hallintaa, hakua ja käytettävyyttä edistävät tiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät • digitaalisten aineistojen säilyvyys ja käytettävyys • ongelmanratkaisutaidot • asiantuntijaorganisaation johtaminen • asiakirjahallintaan liittyvä lainsäädäntö ja eettiset periaatteet • arkistoaineiston seulontaperiaatteet • tiedon hankinta, analysointi ja tuottaminen. Osa opintosuuntasi syventävistä opinnoista on pakollisia ja osa valinnaisia. Osa maisteriohjelmaan sisältyvistä opinnoista vaatii läsnäoloa, ja osan voi suorittaa itsenäisesti työskennellen. Suoritat opinnoissasi myös harjoittelun, joka tarkoittaa kolmen kuukauden työssäoppimisjaksoa arkistoalaan liittyvissä työtehtävissä. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Etnologian ja antropologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatintutkinnossa etnologian ja antropologian opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Perusopintojen tavoitteena on tarjota oppihistoriallinen ja teoreettinen yleiskuva sekä etnologiasta että antropologista. Opiskelusi painottuu kontaktiopetukseen, mutta opit myös itsenäisen työskentelyn perusteet. Aineopinnot antavat sinulle laadullisten tutkimusmenetelmien menetelmälliset valmiudet, ja opintojen edetessä tutustut ajankohtaisiin tutkimuksellisiin ja teoreettisiin suuntauksiin. Aineopintojen opintojaksoissa keskitytään Jyväskylässä tehtävän etnologis-antropologisen tutkimuksen keskeisiin sisältöihin. Valitset lisäksi oma kiinnostuksen kohteesi kandidaatintutkielmaa varten Perus- ja aineopintojen opetus vaatii läsnäoloa kursseilla, mutta osan opinnoista voit suorittaa joustavasti kursseina, kirjatentteinä tai esseesuorituksina. Etnologian ja antropologian lisäksi opiskelet kandidaatintutkintoa varten sivuaineita ja kieliopintoja. Maisterintutkinnossa etnologian ja antropologian opintosi koostuvat maisterintutkielmasta ja muista syventävistä opinnoista. Syventävissä opinnoissa kehität erityisosaamistasi ja opit soveltamaan etnologista ja antropologista osaamistasi. Osa etnologian ja antropologian syventävien opintojen opintojaksoista vaatii läsnäoloa ja osan voit suorittaa itsenäisesti työskennellen. Maisterintutkintovaiheessa voit suorittaa myös harjoittelun, joka tarkoittaa yleensä kolmen kuukauden työssäoppimisjaksoa opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Historian kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatintutkinnossa historian opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Perusopinnoissa tavoitteena on historiantutkimuksen keskeisten periaatteiden ja historiallisen tiedon luonteen ymmärtäminen. Perehdyt kulttuurien, aatteiden, yhteiskuntien, talouden ja politiikan yleiseen historialliseen kehitykseen. Opintojaksot ovat kaikille pääaineopiskelijoille samat. Perusopinnot sisältävät sekä läsnäoloa vaativia että itsenäisesti opiskeltavia osuuksia. Aineopinnoissa perehdyt historiantutkimuksen eri osa-alueisiin, mikä valmistaa sinua tulevan maisterivaiheen pääaineen valintaan. Opit soveltamaan historiatieteen keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä sekä käyttämään erilaisia tutkimusmenetelmiä ja lähdeaineistoja. Opintojaksot ovat osin kaikille opiskelijoille samat, mutta valinnaiset opintojaksot antavat mahdollisuuden perehtyä juuri sinua kiinnostaviin teemoihin. Yhteisten jaksojen opinnot vaativat läsnäoloa kursseilla, mutta erikoistumisopintoja voi suorittaa joustavasti ja itsenäisesti. Maisterintutkinnossa historian opinnot koostuvat pro gradu -tutkielmasta ja muista syventävistä opinnoista. Pro gradu -tutkielma on maisterintutkinnon opinnäyte, johon liittyy maisteriseminaari. Lisäksi perehdyt kaikille yhteisissä opintojaksoissa historiantutkimuksen menetelmiin, historiankirjoituksen historiaan sekä historianfilosofiaan. Valinnaiset opintojaksot antavat mahdollisuuden keskittyä juuri sinua kiinnostaviin teemoihin. Näiden erikoistumisopintojen valinnassa kannattaa huomioida työllistymistavoitteet, pro ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral Programme of the Department of History and Ethnology, Doctor of Philosophy (4 yrs)

  The Department of History and Ethnology provides you with versatile and multi-faceted post-graduate training. At the core of the programme lies your own dissertation, but our programme also offers you many other opportunities for learning and scholarly collaboration within the research fields of our Department. We research the activities of humans and human communities; the prerequisites, conditions and results of those activities; and their chronological multi-layeredness. Our particular profile area is the comparative long-term study of societal crises, changes, and continuities. The research and teaching of the Department of History and Ethnology are closely linked to the profile of the University in general and its core field of Languages, Cultures and Continuities in Global Change processess in particular. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v)

  Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittanut• hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti• arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun• hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot• osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä• tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan• tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. Lisätietoa historian opinnoista historian ja etnologian laitoksen verkkosivuilla. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kielikylpykoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut kielikylvystä, opettamisesta ja ruotsin kielestä. Kielikylvyssä uusi kieli omaksutaan luonnollisissa ja mielekkäissä viestintätilanteissa ja integroimalla se sisältöjen oppimiseen. Kielikylpyopettajana puhut oppilaille vain opetettavaa kieltä, ruotsin kieltä, mutta ymmärrät myös oppilaiden äidinkieltä. Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulla on vankka ruotsin kielen kielitaito ja pystyt kommunikoimaan tilanteen vaatimalla tavalla erityyppisissä ammatillisissa ja sosiaalisissa tilanteissa, olet perehtynyt monikielisyyden, kielikylvyn ja ruotsi toisena kielenä alojen tutkimukseen, tunnet käytännössä ja teoriassa erilaisten monikielisten oppimisympäristöjen toimintamekanismeja, erityisesti liittyen kielikylpyyn, sinulla on sellaiset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset tiedot ja ammatilliset valmiudet, joita perusopetuksen luokanopetus ja kielikylpyopetus edellyttää (esiopetus ja vuosiluokat 1–6), sinulla on sellaiset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset tiedot ja ammatilliset valmiudet, joita suomenkielisen perusopetuksen ja lukion ruotsin kielen aineenopetus edellyttää. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages