• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 96 items
 1. nemzetközi public relations tanácsadó

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a nemzetközi Public Relations történetét, forrásait, irodalmát és szereplőit;* a nemzetközi Public Relations elméletét, térben és időben lezajló változásait, különbözőségeit és hasonlóságait;* a nemzetközi Public Relations politikai, jogi, gazdasági, kulturális és kommunikációs aspektusait;* a PR nemzetközi dinamizmusát;* a nemzetközi Public Relations szakértői szolgálat sajátosságait;* a nemzetközi PR menedzsment és marketing működési mechanizmusát;* a nemzetközi Public Relations protokoll és etikett szabályait, tárgyalási és prezentációs technikáit;* a nemzetközi Public Relations pszichológiai, szociológiai aspektusait;* a nemzetközi Public Relations etikai normáit;* a nemzetközi Public Relations szaknyelvét. képesek:* nemzetközi Public Relations szakértőként dolgozni az államigazgatásban, a közszférában, az önkormányzatoknál, non-profit szervezeteknél, nagyvállalatoknál, kulturális intézményeknél, szakmai érdekképviseleteknél;* nemzetközi Public Relations ismereteik integrált használatára és gyakorlati alkalmazására;* nemzetközi Public Relations ismereteik további bővítésére;* nemzetközi Public Relations szakértőként széleskörű nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, fenntartására, ápolására és további bővítésére. rendelkeznek:* a nemzetközi Public Relations, mint interdiszciplináris tudományterület műveléséhez szükséges átfogó és komplex ismeretekkel;* széleskörű kommunikációs, tárgyalástechnikai és interkultúrális ismeretekkel;* jó kommunikatív és kapcsolat ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. üzleti szakújságíró

    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * gazdasági, üzleti, média-gazdaságtani és médiaszabályozási ismeretek alkalmazása újságírói munka során; * médiaetikai szabályok alkalmazása az üzleti újságírásban; * rádiós, televíziós, online műfajok ismerete és művelése; * új médiával kapcsolatos tartalomszolgáltatási és hirdetési megoldások, eljárások alkalmazása; * „egyemberes forgatóstáb” (one man crew) munkamódszer alkalmazásához szükséges technikai ismeretek készségszintű alkalmazása (kamerakezelés, fényképezés, vágás, világítás); * szerkesztőségi munkavégzés; * médiagazdaságtan fogalma, a médiapiac értelmezése, a médiatermékek sajátosságai; * az írott és az elektronikus média jellegzetességei, és ezek gazdasági vonatkozásai; * az internet mint médium gazdasági és tartalomszolgáltatási jellemzői; * a médiajog legfontosabb elemei; * a közszolgálati médiaszabályozás; * etikai szabályok és ezek jelentősége a közszolgálatiság szempontjából; * a digitalizáció és az új média térnyerésének hatása a közszolgálati médiumokra; * hírírás és hírszerkesztés; * rádiós és televíziós műfajok (hír, tudósítás, feature, interjú) ismerete; * kérdezéstechnika; * újságírói irányelvek, szerepfelfogások ismerete; * a különböző újságírói műfajok ismerete (hír és a véleményműfajok); * üzleti újságíróvá válás lehetőségeinek és szakmai feltételeinek ismerete; * kamerakezelési, vágási, fényképezési, világítási ismeretek; * forgatás felépítése, tartalma; * szerkesztőségi munka, feladatkörök ismerete, munkamegosztás ...

  Awarding bodyEdutus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. médiamenedzser

  A képzés célja:Az írott vagy elektronikus média területén dolgozók, vagy ott elhelyezkedni kívánók továbbképzése, felkészítése a média szakterület ismereteire. A képzésnek megfelelő szervezési, tervezési, fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb médiás munkákban való közreműködésre. A médiamenedzser szakképzettség birtokában a végzettek képesek:- a média szakterület napi működésének megértésére, elsajátítására;- a szakterületen jelentkező fejlesztési feladatok megoldására;- érdemi közreműködésre bonyolultabb média-tervezési munkákban;- a kapcsolódó részfeladatok önálló elvégzésére. A végzett médiamenedzser rendelkezik az alábbi személyes adottságokkal, készségekkel:- kreativitás, rugalmasság,- problémafelismerő és -megoldó készség,- intuíció és módszeresség,- tanulási készség és jó memória,- széles körű műveltség,- információfeldolgozási képesség,- környezettel szembeni érzékenység,- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,- pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez,- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás,- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A médiamenedzser az alábbi munkakörök ellátására alkalmas:Helyi vagy országos média-szervezetben (tv, rádió, újság, internet) önálló beosztott vezetői, önálló marketing - PR ügyintézői munkakör ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. sportújságíró

   A szakirányú továbbképzés célja:   A szakirányú továbbképzés célja olyan nyomtatott, illetve az elektronikus sajtó területén dolgozó szakemberek képzése, akik a szorosan vett szakmai, gyakorlati alapismereteken túl széles körű társadalomtudományi – különös tekintettel a sport világával kapcsolatos – ismeretekkel, műveltséggel rendelkeznek, illetve ismerik a kiadói (menedzsment) munkát, és mindezt a tudást a gyakorlati és elméleti munka során alkotó módon tudják alkalmazni.   A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális társadalmi, gazdasági, politikai események, folyamatok sport világára gyakorolt hatásainak értékelésére, a sportágak fejlődésének megragadására, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére a hagyományos, az új és a közösségi média terében egyaránt.       A szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:   -     a szociológia alapjait;   -     a nemzetközi politikai viszonyokat, illetve ezek sportéletre gyakorolt hatásait;   -     a mai magyar közélet sajátosságait;   -     a magyar médiatörténet alapvető ismereteit;   -     a nyugat-európai, illetve amerikai média sajátosságait, különös tekintettel a sportéletre;   -     a sporttörténet, sportdiplomácia, sportjog alapvető ismereteit;   -     a sportmenedzsment, spotmarketing alapjait;   -     a médiajog és médiaetika alapvető ismereteit;   -     a médiamenedzsment, hírelemzés elméleti és gyakorlati ismereteit;   -     a digitális archívumok használatának alapvető ismereteit;   -     a pro ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. televíziós szerkesztő-riporter

       A szakirányú továbbképzési szakon végzettekIsmerik:* a produkciós kivitelezési tervek, listák készítésének elméleti és gyakorlati szempontjait;* a kapcsolatteremtés, szervezés, emberek és csoportok mozgatásának gyakorlatát;* a televíziós újságírás legfontosabb elméleti és gyakorlati követelményeit,* a szerkezetépítés, a forgatás és az utómunkák elkészítésének elméleti és gyakorlati szempontjait;* az egyes film- és műsortípusok készítésének szakmai, erkölcsi és jogi kereteit,* a képernyőn való megjelenés (stand-up, élő közvetítés) elméleti és gyakorlati szempontjait. Képesek:* a kapcsolatteremtésre;* az irányításra;* a szituációnak megfelelő kommunikációra, az adekvát metakommunikációra, a reakciók és visszajelzések észlelésére és megfelelő értelmezésére;* érdeklődő és empatikus attitűdre. Alkalmasak:* a lényeglátó gondolkodásra;* az új ötletek és megoldások kipróbálására;* problémaelemzésre;* kritikai szemléletre és értékelésre. Rendelkeznek:* a feladatok megoldásához szükséges felelősségtudattal;* önállósággal;* döntéshozatali képességgel;* stressztűrő-képességgel.       A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzettek a megszerzett tudás birtokában képessé válnak a „televíziós újságírásra”, azaz a szerkezetépítés kapcsán a szinopszisban, treatment-ben, storyboard-ban, adásmenetben való gondolkodásra a forgatásnál és az utómunkáknál. Képessé válnak továbbá az egyes film- és műsortípusok készítésének szakmai, erkölcsi és jogi keretein belül a képernyőn való megjelenésre ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. irodalomkritikus és művészeti kritikus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, megszerzendő ismeretek:* papíralapú és elektronikus (internetes) folyóiratok megismerése;* szerkesztőségi munkafázisok elsajátítása (a kritikai rovat szemszögéből és viszonylatában);* a művészeti-irodalmi szféra intézmény- és működésrendszerének, társadalmi-gazdasági bázisának áttekintése, kultúraalkotó és -befolyásoló szerepének megismerése, megértése.A személyes adottságok, készségek:* az intézményrendszer átlátásának és finanszírozásának képessége;* a művészeti-irodalmi bíráló attitűd elsajátítása – a műkritika hagyományainak elsajátítása, alkalmazása, fejlesztése;* a kritikai szövegek megrendelésének, „szervezésének”, beszerkesztésének képessége;* szövegalkotási módszerek, írástechnika, műfajismeret, retorika, stilisztika megismerése és alkalmazásának elsajátítása.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:* folyóirat kiadás és -működtetés, katalóguskészítés, sajtó- és egyéb háttéranyagok, dokumentációk készítése;* a megismert szerkesztőségi munkamegosztás, munkafolyamatok alkalmazása egy adott kulturális intézmény (szerkesztőség, kiadó, művészeti intézmény stb.) keretei között;* a könyvkiadói és folyóirat-szerkesztőségek marketing-mechanizmusával kapcsolatos ismeretek alkalmazása a kulturális menedzsment tevékenységi forma keretei között.   ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. szakképzett újságíró

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A hallgatók a meglévő felsőfokú végzettségük hasznosításához olyan új kompetenciákat szereznek, melyek alkalmassá teszik őket a szakterületükön belüli újságírói tevékenység végzésére, illetve olyan újságírói munkára, melynek során az eredeti végzettségüket jól hasznosítják.Kompetenssé válnak a szakterületükön hírek elkészítésére, a szélesebb közönséggel való kapcsolattartásra, sajtóközlemények szerkesztésére, sajtóesemények szervezésére.A szakirányú továbbképzés az újságírói és kommunikátori képességek kialakítását, illetve folytonos fejlesztését hivatott elősegíteni.A képzés során nagy hangsúlyt kap a gyakorlat: az írott és az elektronikus médiában való szerkesztői, lapkészítői, tördelői, televízióműsor-szerkesztői és televízióműsor-vezetői munka megismerése, gyakorlati elsajátítása. Személyes adottságok, készségek:A szakirányú továbbképzés erősíti a hallgatók kommunikációs készségét, problémafelismerő és -kezelő képességét. Fejleszti szociális érzékenységüket, így különösen a különböző társadalmi helyzetű, lakóhelyű, illetve kisebbségekhez tartozó emberek viselkedésének jobb megértését, az eltérő szociokulturális háttér és az eltérő magatartásformák közötti összefüggések felismerését. Növeli a hallgatók toleranciáját, empátiáját. A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató képes alkalmazni a képzésben elsajátított ismereteket:   * ismeri a sajtóműfajok rendszerét, alkalmazni tudja annak műfajait, elsajátítja az adott műfaj nyelvi, stilisz ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. egészségügyi szóvivő és kommunikációs tanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakon végzett hallgató ismeri:- az egészségügyi, közigazgatási és egészségturisztikai intézmények rendszerét és működési módjuk elméletét, az európai együttműködési lehetőségek elemzését; - a legújabb tudományos eredményeket az egészségügy területén;- a speciális egészségügyi szolgáltatások megszervezésének rendszer- és módszer elméletét, az érintettekkel való bánásmód elméletét és gyakorlatát. Személyes adottságok és készségek:- jó probléma felismerő és megoldó készség;- kreativitás;- rugalmasság;- felelősségvállalás a saját és mások teljesítményére vonatkozóan;- etikus magatartás;- szervezőkészség;- kezdeményezőkészség;- kiváló kommunikációs és tárgyalási készség, a kommunikációs technikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban;- igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára;- empátia;- alkalmazkodás;- teammunkában való részvétel készsége;- társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység;- elkötelezettség az értékek, a más kultúrák megértésére, megvédésére és elfogadására irányuló törekvések iránt;- magas szintű idegennyelv tudás. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:     A szakon végzett hallgató alkalmassá válik:- a szakterülete, az általa képviselt intézmény kommunikátoraként közreműködni a megfelelő kommunikációs információáramlásban;- hatékonyan, professzionális módon képviselni és közvetíteni a beteg - orvos, beteg - beteg, orvos - orvos közötti személyes, illetve a társadalmi, a ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. egészségügyi szóvivő és kommunikációs szakközgazdász

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakon végzett hallgató ismeri:- az egészségügyi, közigazgatási és egészségturisztikai intézmények rendszerét és működési módjuk elméletét, az európai együttműködési lehetőségek elemzését; - a legújabb tudományos eredményeket az egészségügy területén;- a speciális egészségügyi szolgáltatások megszervezésének rendszer- és módszer elméletét, az érintettekkel való bánásmód elméletét és gyakorlatát. Személyes adottságok és készségek:- jó probléma felismerő és megoldó készség;- kreativitás;- rugalmasság;- felelősségvállalás a saját és mások teljesítményére vonatkozóan;- etikus magatartás;- szervezőkészség;- kezdeményezőkészség;- kiváló kommunikációs és tárgyalási készség, a kommunikációs technikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban;- igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára;- empátia;- alkalmazkodás;- teammunkában való részvétel készsége;- társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység;- elkötelezettség az értékek, a más kultúrák megértésére, megvédésére és elfogadására irányuló törekvések iránt;- magas szintű idegennyelv tudás. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:     A szakon végzett hallgató alkalmassá válik:- a szakterületén, az általa képviselt intézmény kommunikátoraként közreműködni a megfelelő kommunikációs információáramlásban;- hatékonyan, professzionális módon képviselni és közvetíteni a beteg - orvos, beteg - beteg, orvos - orvos közötti személyes, illetve a társadalmi, a ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. közvetítő (mediátor)

  A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: * A tantervi struktúrán belül az alapozó elméleti ismeretek biztosítják az egyénről (személyiségről) és a társadalomról való rendszerben és folyamatban történő gondolkodás szemléletbeli és módszertani alapjait.  * A szakmai speciális ismeretek felkészítik a hallgatókat a konszenzusra épülő konfliktuskezelési módok alkalmazási lehetőségeinek tudatos megválasztására, átfogó képet adnak a mediáció módszerének filozófiájáról és alkalmazási területeiről, azok jogszabályi hátteréről és sajátosságairól (gazdasági élet, munkaügy, egészségügy, családi kapcsolatok, büntetőjog, fogyasztóvédelem, stb.).  * A gyakorlati képzés során a hallgatók elmélyítik ismereteiket a segítő beszélgetés, a konfliktuskezelés és a mediáció elméleteinek és módszertanának vonatkozásában, különös tekintettel a mediáció egyes alkalmazási területeinek sajátosságaira. A képzés során elsajátítandó jártasságok, készségek, kompetenciák: * A képzés során a hallgatók képessé válnak a makro-, mezo- és mikroszintű összefüggések beazonosítására a társadalom és az egyén viszonylatában. * Jártasságra tesznek szert az intrapszichés és interperszonális jelenségek törvényszerűségeinek felismerésében és azok értelmezésében a mediációs eljárás folyamatában, alkalmazni tudják a rendszerszemléletű megközelítésben használt technikákat. * A jártasság szintjén sajátítják el a közvetítői tevékenységről szóló jogszabály gyakorlatban történő alkalmazását. * Megszerzik a klímateremtés és a személyközpontú beszélgetésv ...

  Awarding bodyGál Ferenc Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages