• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 65 items
 1. Medicīna un farmācija- Doktora studijas

  Medicīnas un farmācijas DSP piedāvā studijas šādās medicīnas apakšnozarēs: anatomija; histoloģija un citoloģija; medicīniskā bioķīmija; mikrobioloģija un virusoloģija; normālā fizioloģija; sabiedrības veselība; patoloģija; farmakoloģija; internā medicīna; pediatrija; neiroloģija; ķirurģija; anestezioloģija un reanimatoloģija; onkoloģija un hematoloģija; medicīnas vēsture; un farmācijas apakšnozarēs: zāļu formu tehnoloģija; farmācijas ķīmija; farmakognozija; farmaceitiskā farmakoloģija. Programmas mērķis un uzdevumi Medicīnas un farmācijas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un akadēmiskā darba speciālistus dažādās medicīnas un farmācijas nozarēs, lai tie varētu iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu un apgūt pedagoģiskā un pētnieciskā darba realizācijas, organizācijas un vadības principus visaugstākajā līmenī. Studiju programmas uzdevumi ir: - Sniegt doktorantiem padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas ar veselības aprūpi saistītās nozarēs; - Sagatavot zinātniekus, kuri ir spējīgi veikt patstāvīgu, oriģinālu un zinātniski nozīmīgu pētniecības darbu un spēj kritiski novērtēt citu personu zinātnisko devumu;. - Sagatavot augsta līmeņa veselības aprūpes speciālistus, kuri spētu sistematizēt un vispārināt savus praktiskos novērojumus, ieviest jaunas diagnostikas un ārstniecības metodes, kā arī publicēt un popularizēt savus pētījumus starptautiskā līmenī; - Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un star ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Farmācija- Doktora studijas

  Mērķis Sagatavot starptautiskām prasībām atbilstoša līmeņa jaunu zinātnieku paaudzi patstāvīgam darbam zinātniski pētnieciskā un akadēmiskā vidē, kā arī darbam tautsaimniecībā. Sagatavot zinātniekus, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu farmācijas aktuālākās problēmas. Attīstīt doktorantu spēju sistematizēt, metodoloģiski analizēt praktiskos novērojumus, saistot tos ar teorētiskām zināšanām, demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā un inovatīvu pētījumu veikšanā, lai iegūtu starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu doktora grādu farmācijas zinātnē. Uzdevumi • Nodrošināt doktorantiem iespēju apgūt zināšanas, iemaņas un attieksmes, kas ļautu sekmīgi realizēt zinātniskus un inovatīvus pētījumus farmācijā • Attīstīt iemaņas pētījuma problēmas identificēšanā, hipotēzes vai pētījuma pamatjautājuma formulēšanā, pētījuma plāna un dizaina izveidošanā, datu vākšanā un analīzes plānošanā • Sekmēt zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē, sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskajā apritē • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā zinātnes tirgū • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus akadēmiskajam darbam augstskolā • Veicināt jaunāko tehnoloģu, pētījumu plānošanas, datu apstrādes un pasniegšanas metožu ieviešanu zinātnisko pētījumu izstrādē • Radīt doktorantiem optimālus apstākļus zinātniskā darbā izvirzīto mērķu īstenošanai, darba ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Medicīna- Doktora studijas

  Mērķis Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus akadēmiskam, zinātniskam un praktiskam darbam medicīnā ar padziļinātām zināšanām dažādās medicīnas nozarēs, sagatavotus veikt oriģinālus zinātniskus pētījumus, spējīgus apmācīt medicīnas studentus un rezidentus, vadīt zinātniskus pētījumus nākotnē, kā arī izglītot sabiedrību savas specializācijas jomā. Uzdevumi • Nodrošināt doktorantiem iespēju apgūt zināšanas, iemaņas un attieksmi, kas dotu viņiem spēju sekmīgi realizēt zinātniskus pētījumus attiecīgā specialitātē • Sagatavot augsta līmeņa speciālistus medicīnā, kuri spētu sistematizēt, metodoloģiski analizēt praktiskos un eksperimentālos novērojumus, saistot tos ar teorētiskām zināšanām, un demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā, ieviest jaunas pētniecības, diagnostikas un ārstēšanas metodes un publicēt savus pētījumus starptautiskā līmeni • Attīstīt iemaņas pētījuma problēmas atklāšanā, hipotēzes vai pētījuma pamatjautājuma formulēšanā, pētījuma plāna izveidošanā, datu vākšanā un analīzes plānošanā • Sekmēt zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē, sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskajā apritē • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā zinātniskajā tirgū • Sagatavot akadēmisko personālu RSU katedrām, institūtiem un zinātniskajām laboratorijām, citām medicīnas augstskolām • Sagatavot augsti izglītotus cilvēkus, kas, nododot sabiedrībai savas profesi ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Zdravstvena nega (Nursing Care)

  Študijski program Zdravstvena nega bo omogočal izobraževanje študentov s področja zdravstvene nege. Študenti bodo sposobni razvijati, znanstvenoraziskovalno delo modele, postopke in procese zdravstvene nege kot jedro znanja za prakso in izobraževanje. S tem bo omogočena povezava teoretičnih modelov in konceptov v praksi ter aplikacija znanstvenih dokazov, ki so osnova za na dokazih utemeljeno zdravstveno nego. Študijski program predstavlja jedro pri nadaljnjem razvoju znanstveno raziskovalnega dela na visokošolskih in raziskovalnih institucijah in bo omogočil zmanjšanje vrzeli med teorijo in prakso, razvoj znanosti za podporo razvoja zdravstvene nege, kot znanstvene discipline v slovenskem prostoru. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Arstiteadus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80360 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. Farmaatsia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80361 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Neuroteadused

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80362 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 8. Doctoral Degree Programme in Dentistry (4 yrs)

  A doctoral degree consists of general and transferable skills courses, field-specific studies and doctoral thesis work. The purpose of general and transferable skills courses is to introduce the student to the foundation of scientific research and research methods, scientific thinking and writing, the ethical foundation of scientific research work. Field-specific studies are aimed to give the in depth understanding about his/her own field of research and research methods. Field-specific studies can include following: national and international scientific courses for postgraduates, seminar, methods courses, courses related to his/her own field of research, scientific writing courses, working in research institutions, and in some cases a completed specialist degree/education in dentistry. The duration of the doctoral training corresponds to four years of full-time study. The degree includes research work for the thesis, the publication and the public defense of the thesis, and, depending on the discipline, at least 20 ECTS credits of general and transferable skills courses, field-specific studies courses and/or other research-related activities. The goals of the studies are to deepen the student's knowledge of his/her own field, and to develop his/her general knowledge and skills necessary for a successful career. Doctoral studies can include courses for postgraduate students or advanced level courses. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Doctoral Degree Programme in Medicine (4 yrs)

  Opintojen kokonaisopintopistemäärä on 20 op ja se sisältää:   Tieteenalakohtaiset opinnot 12-16 op: - Tutkimussuunnitelmaseminaari 4 op - Muut tieteenalakohtaiset opinnot 8-12 op   Yleis- ja valmiustaito-opinnot 4 op: - Johdatus tohtoriopintoihin 1 op - Tieteen etiikka 2 op - Seurantaryhmän tapaamiset 1 op   Opetustehtävät 0-4 op (kun opiskelija on suorittanut vähintään 2 op korkeakoulupedagogiikan opintoja)   Tämän lisäksi koulutus sisältää oman alan tutkimustyöhön perehtymisen ja tutkimuksen tekemisen, tieteellisten julkaisujen tuottamisen sekä väitöskirjan kirjoittamisen.   Opintojen suunniteltu kesto: 4-6 vuotta täyspäiväisesti, 6-8 vuotta oman toimen ohella.     ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Doctoral Degree Programme in Health Sciences (4 yrs)

  The doctoral degree (PhD) in health sciences in the University of Oulu provides a high level of doctoral education and produces competitive researchers and academic specialists for professional contexts. The Doctoral degree is carried out during four years of full-time studies or six years of part-time studies. Doctoral education includes a dissertation and a public defense, and at least 20 ECTS of postgraduate studies. All candidates draft their own personal study plan (e-HOPS) at the beginning of their education. In the end of their doctoral studies, all doctoral candidates defend their dissertation at a public defense. Doctoral candidates should have a profound knowledge within their specific field, but they also need to have a broad understanding of health sciences. The goal of the studies is to enhance scientific thinking, internalize the principles of good scientific practice and manage a wider range of skills and networking required of researchers. Doctoral candidates conduct their thesis within the research project of the research unit. The Doctoral Degree Programme of Health Sciences consists of doctoral thesis and public defense, with following studies (20 ECTS):   General studies/transferable skills (4 ECTS): - Introduction to Doctoral Training 1 ECTS - Scientific Research and Ethics 2 ECTS - Follow-up Group: Reporting and Meetings 1 ECTS   Field-specific studies (12-16 ECTS): - Doctoral Training Plan 3 ECTS - Research Plan Seminar 1 ECTS - National doctoral studies of Health Sciences 8-12 ECTS - Tea ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages