• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 96 items
 1. Bachelor in de journalistiek

  1. Passende, relevante en telkens nieuwe onderwerpen en invalshoeken kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en medium, rekening houdend met journalistieke selectiecriteria. 2. Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breedmaatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. 3. Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven. 4. Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. 5. Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar / uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… 6. Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context. 7. Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. 8. De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen. 9. Blijk geven van een verantwoordelijke en (zelf)kritisch ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: SPORTS JOURNALISM

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: JOURNALISM- EDITORS AND REPORTERS

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Bachelor's Degree in lnformatics and Mass Media. Department of lnformatics and Mass Media. Facultγ of Management and Economics. Technological Educational lnstitute (TEΙ) of Western Greece.

  The purpose of the Department is to create graduates with knowledge, skills, and competences concerning the field of the Information and Communication Technologies, both in traditional (newspapers, radio stations, TV stations, magazines) and in modern (web TV, web radio, internet based media, digital TV / radio) information and communication mass media. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute (TEI) of Western Greece

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Communications and Media Studies Expert

  A képzés célja a munkaerőpiac új és folyamatosan változó kihívásaira jól reagáló kommunikáció- és médiaszakértő szakemberek képzése, akik magabiztos ismeretekkel és tudással rendelkeznek a társadalmat működtető alrendszerek kommunikációs és mediális meghatározottságára vonatkozóan. Ismerik és működtetni tudják a kommunikáció és média különböző intézményeit, illetve felkészültek ezen intézmények elemző értékelésére is, valamint kutatási programokba való bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A kommunikáció- és médiaszakértő szakemberek a) tudása Magas szinten ismeri a legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket. Ismeretei kiterjednek a szakterület tágabb rendszerben való elhelyezésére, a rokon szakterületekhez való kapcsolatok meg- és felismerésére, a tágabb rendszer adta lehetőségek és a hatásrendszerre vonatkozó kontextusok használatára. Elmélyült és értő ismeretei vannak a kommunikáció- és médiatudomány minden fontos területéről, a társadalmi kommunikáció színtereiről, az itt működő intézményekről és ezek működési mechanizmusairól, folyamatairól, ismeri az erre a területre vonatkozó történeti vonatkozásokat. Ismeri és átlátja azokat a hazai, európai és globális társadalmi és kulturális jelenségeket és problémákat, amelyek meghatározó szerepet játszottak és játszanak a társadalomtudományi gondolkodás alaptendenciáinak kialakításában. Ismeri a kommunikációs és mediális rendszerek különböző területeinek problémáit és ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. televíziós újságíró-szerkesztő

  A képzés célja olyan sokoldalúan felkészült, közszolgálati szemléletű televíziós újságírók, szerkesztők, műsorvezetők képzése, akik korábbi tanulmányaikra építő, az újságírói hivatás magas szintű műveléséhez szükséges specializált ismereteket adó elméleti képzésben részesülnek, elsajátítják a televíziózás sajátos igényei szerint szükséges újságírói ismereteket és készségeket, és legfőképpen behatóan megismerkednek a televíziózás különféle területeivel (speciális műsorszerkesztői, műsorvezetői, riporteri, gyártási, operatőri ismeretek).A szakirányú szakképzettséget megszerzett hallgatók ismereteik és készségeik alapján alkalmasak elsősorban televíziós riporteri, műsorvezetői, szerkesztői feladatok ellátására, a televíziós szakma hosszú távú művelésére. Ezen kívül kiegészítő ismereteket szereznek a műsorkészítés technikai-műszaki folyamatairól, ami a fenti munkakörök eredményes és hatékony műveléséhez szükséges alapismeretek megszerzésén túl a további szaktudás megszerzésének alapjául szolgálhat.a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:* televíziós hírműsorok készítésében való önálló munkavégzés riporterként, szerkesztőként, műsorvezetőként, * televíziós magazinműsorokban való önálló munkavégzés szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként, * riportfilmek önálló elkészítése, * anyagok megvágása, * operatőri munkához instrukciók adása. b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:   Tudáselemek:* műsorvezetési képességek, * megfelelő beszédtechnika, * filmforgatás, * forgatókönyvírás, * műsorterv-ké ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. rendészeti kommunikátor és szakújságíró

  a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A bűnmegelőzés és a bűnüldözés, a közbiztonság, a közrendvédelem, a közlekedésrendészet, a határrendészet, az igazgatásrendészet, a katasztrófák elleni védekezés, a büntetés-végrehajtás, a vám- és jövedéki igazgatás, valamint a magánbiztonság elméletének és gyakorlatának, az új kihívások és veszélyek megelőzésének és összehangolt kezelésének elemzésére, interpretációjára, valamint a rendészeti szervek és a magánbiztonsági szféra szakmai munkájának, szolgálati tevékenységének szakszerű és hiteles tudósítására való képesség.b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:   Tudáselemek:Rendészeti kommunikációs és szakújságírói, szakma-specifikus elméleti és gyakorlati felkészültség.      Ismeretek:­ Kommunikációs, jogi és rendészeti alapismeretek;­ Kommunikációs, kriminológiai és kriminalisztikai ismeretek;­ Kommunikációs és rendészeti szakismeretek. c) A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek­ Önálló döntésképesség, kombinatív gondolkodás, kreativitás;­ Helyzetfelismerő, elemző, értelmező és megoldó készség;­ Kommunikációs és empátia-készség, bizalomteremtő képesség;­ Minőségi munkavégzés és kooperatív készség;­ Személyközi kapcsolatteremtő, verbális, nonverbális és elektronikus kommunikációs képesség.d) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben      Konkrét környezet:­ bűncselekmények helyszíne;­ közlekedési balesetek helyszíne;­ tömegdemonstrációs helyszínek;­ természeti, ipari és civilizációs katasztrófák, ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. haditudósító

  A Haditudósító képzés célja, gyakorlati szakemberek olyan szakirányú továbbképzése, amelynek eredményeként képessé válnak a politikai és katonai folyamatok értelmezésére, elemzésére békében, konfliktusok időszakában vagy béketeremtő műveletek során, bárhol a világban haditudósítóként való tevékenységre. Jártasságot szereznek informatikai műveletek, kampányok és a katonai PR munka tervezésében, információvédelmi koncepciók kidolgozásában, a katonai sajtó és a kommunikációs kapcsolatok terén a NATO elvárásainak megfelelően az ágazat közkapcsolati tevékenységének PI, PA és PR munkájának végzésében, irányításában. a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:- A differenciált viszonyok között, a háborús feszültség terekben a helyzet önálló megítélésére, elemzésére, interpretációjára való képesség.- Biztonságpolitikai, hadi- és médiatechnikai, szakma specifikus elméleti és gyakorlati felkészültség.b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:- Biztonsági, katonai, hadijogi.- A hadidtudósításhoz szükséges hadszíntéri, hadi- és médiatechnikai, eljárási szakmai ismeretek.- Társadalomtudományi (szociológiai, politikatudományi, kommunikáció és média elméleti és gyakorlati) ismeretek.c) A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek- Önálló döntésképesség, kombinatív gondolkodás, kreativitás.- Helyzetfelismerő, elemző, értelmező és megoldó készség.- Kommunikációs és empátia készség, bizalomteremtő képesség.- Differenciált körülmények közötti minőségi munkavégzés, kooperatív készség.- Személyközi ka ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. szóvivő és kommunikációs vezető

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: ­ szóvivői gyakorlati ismeretek,­ prezentációs ismeretek,­ média, gazdasági, és sajtó ismertek,­ válságkezelési gyakorlati és elméleti ismeretek,­ kommunikációs technikai ismertek,­ vizuális kommunikáció alapjai,­ menedzsment gyakorlati és elméleti ismeretek,­ tanácsadás, felkészítés,­ megjelenés, protokoll és rendezvényszervezés,­ társadalmi szintű tájékoztatás. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: ­ társadalomtudományi alapismeretek,­ kommunikáció elméleti és gyakorlati ismertek,­ szervezet- és csoportlélektani ismeretek,­ alapvető marketing és PR ismertek,­ a kommunikáció jogi és etikai alapjai,­ médiagazdaságtan és média ismeretek. Magas szintű elméleti és gyakorlati tudás megszerzése e képzési idő alatt:­ szakmai tapasztalatok,­ esetfeldolgozások,­ szakmai terepmunkák. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:Kiváló szóbeli kifejező készség:­ választékos szóhasználat,­ gazdag szókincs, ­ nyelvhelyesség, ­ a beszéd megszerkesztése, logikai felépítése. Nem szóbeli kifejező készség ­ kapcsolat a partnerrel, szemkontaktus, a közönség pásztázása, ­ gesztusok, testtartás, ­ aktív figyelem jelei,­ írásbeli kifejező készség,­ lényegkiemelés, ­ stílus, ­ helyesírás, ­ struktúra, gördülékenység. Beszédtechnikai képességek ­ kellemes hangszín, ­ a helyzetnek megfelelő hangerő, beszédtempó, ­ kiváló érthetőség, artikuláció Helyzetmegoldó képesség­ jó megjelenés, ­ találékonyság, ­ jó fellépés,­ stressz tolerancia,­ gyors tájékozódó és reagá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. cross média újságíró

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * tömegkommunikációs és média ismeretek; * digitális kép-, hang- és mozgókép-feldolgozási ismeretek; * általános cross média újságírói ismeretek. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek * újságírói ismeretek; * cross média műfaji ismeretek; * multimédia ismeretek; * digitális képkészítési-, képfeldolgozási ismeretek; * mozgókép-készítési és -feldolgozási ismeretek; * digitális rádiózási ismeretek; * tipográfiai ismeretek. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek A képzést elvégző * egyszerre lesz képes több médiumban gondolkodni; * fejlődik a számítógépes kép- és hangfeldolgozáshoz való hozzáállása; * fejlődik a projektszemlélete; * fejlődik a problémamegfogalmazó- és -megoldó képessége; * fejlődik az újságírói érzéke. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A képzés elsődleges célcsoportját olyan személyek adják, akik vagy már jelenleg is, vagy a jövőben kívánnak újságíróként dolgozni. Akik a nyomtatott sajtónál dolgoznak, azok számára a képzés a televíziós és rádiós ismereteket erősíti, akik a televízióknál, vagy rádióknál dolgoznak, azoknak az on-line újságírói ismeretei gyarapodnak.  Minden csoport számára hasznos lesz az újságírói ismeretek és képességek keresztirányú kiterjesztése, az átjárhatóságok bemutatása, a cross média megoldások szoftveres és technikai hátterének megismertetése. Más tekintetben a képzés azok számára nyújt hasznos ismereteket és gyakorlatot, akik már jelenleg is, vagy a jövőb ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages