• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 547 items
 1. Kultūras vadība- Prof. bak. studijas

  Programmas mērķis: Sagatavot radošus, patstāvīgi domājošus ar augstu profesionālo meistarību apveltītus speciālistus, kuru zināšanas un praktiskā darba iemaņas kultūras uzņēmējdarbībā atbilst profesionālā bakalaura līmenim un kultūras iestādes vadītāja kvalifikācijas prasībām un kuri varētu kvalitatīvi veikt savus profesionālos pienākumus, būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū. Kur var strādāt? Studiju programma sniedz praktiskas zināšanas un prasmes, lai vadītu kultūras iestādi, izstrādātu un realizētu projektus kultūras nozarē, producētu kultūras pasākumus un TV raidījumus, var darboties reklāmas, sabiedrisko attiecību un pasākumu rīkošanas aģentūrās, organizēt izstādes un prezentācijas, vadīt svētkus un sarīkojumus. Studijas sagatavo Latvijas un ES darba tirgū konkurētspējīgus, zinošus speciālistus. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents: Zina: • Kultūras teorijas un antropoloģijas pamatnostādnes • Pasaules un Latvijas kultūras un mākslas vēstures aspektus un mūsdienu tendences • Pētniecības metodes un iespējas kultūras un vadības jautājumos Prot: • Producēt pasākumu, izveidot tā scenāriju un režiju • Sagatavot projekta pieteikumu par projektu kultūras nozarē • Īstenot projektu kultūras nozarē • Izstrādāt pasākumu programmas, attīstības stratēģijas un sociālo mediju aktivitāšu plānus kultūras organizācijām. ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Teoloģija- Prof. bak. studijas

  Četrgadīgā profesionālā bakalaura studiju programma "Teoloģija" atbilst Romas Katoliskās Baznīcas kanoniem, Apustuliskajai Konstitūcijai Sapientia Christiana, Katoliskās izglītības kongregācijas instrukcijām un Laterāna Pontifikālā universitātesn (LPU) noteikumiem. Studiju programma veidota atbilstoši spēkā esošajām Latvijas republikas normatīvo aktu prasībām - Augstskolu likumam un Ministru kabineta noteikumiem. Programmu ir apstiprinājusi LPU Teoloģijas fakultāte un studiju virziena ietvaros akreditējusi LR Izglītības un zinātnes ministrija. Profesionālā bakalaura studiju programma "Teoloģija" ir vienīgā studiju programma Latvijā, kuras ietvaros tiek sagatavoti augsti kvalificēti katoļu teologi, priesteri. Tās mērķi ir sekojoši: - nodrošināt studentiem augstākās akadēmiskās un profesionālās teoloģiskās izglītības iegūšanu; - saskaņā ar Katoliskās Baznīcas Kanonisko likumu kodeksu sagatavot nākamos priesterus, kuri rūpēsies par Latvijas sabiedrības garīgo un tikumisko pilnveidošanu: - nodrošināt studentiem sagatavošanos tālākām studijām un pētniecības darbam teoloģijas zinātnes attīstīšanai. ...

  Provider NameLaterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Kuģu vadīšana- Prof. studijas pēc koledžas

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Kuģu vadīšana". Studiju rezultātā iegūst Kuģu vadīšanas inženiera profesionāo kvalifikāciju. Uzņemšana studijām notiek pēc atbilstošas pirmā līmeņa profesionālās augstākās jūrniecības izglītības iegūšanas un Ministru Kabineta Noteikumu prasībām atbilstošu kredītpunktu izpildes. ...

  Provider NameLatvijas Jūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Kuģu mehānika- Prof. studijas pēc koledžas

  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Kuģu mehānika". Studiju rezultātā iegūst kuģu mehānikas inženiera profesionāo kvalifikāciju. Uzņemšana studijām notiek pēc atbilstošas pirmā līmeņa profesionālās augstākās jūrniecības izglītības iegūšanas un Ministru Kabineta Noteikumu prasībām atbilstošu kredītpunktu izpildes. ...

  Provider NameLatvijas Jūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Dramatiskā teātra režijas māksla (Uzņemšanas gads tiks precizēts)- Bak. studijas

  Apakšprogrammu „Dramatiskā teātra režijas māksla” izstrādājusi un īsteno LKA Teātra un audiovizuālās mākslas katedra, un tā veidota atbilstoši LR Augstskolu likumam un LKA Senāta lēmumiem. Apakšprogrammas mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas, praktiskas iemaņas un pieredzi mūsdienu teātra mākslas izteiksmes līdzekļu pielietošanā, sniegt zināšanas par skatuves mākslas izteiksmes veidiem, sākot ar elementāru vingrinājumu ciklu un mazo formu skatuviskās darbības uzdevumiem, līdz darbam ar dažādu laikmetu un stilu dramaturģiskiem darbiem. Režijas studijas ir cieši saistītas ar apakšprogrammas Dramatiskā teātra aktiera māksla studijām, kopīgā apmācības procesā studējošie tiek apgūst aktiera meistarības pamatprincipus un iemaņas darbā ar aktieri. Apakšprogramma veidota, studiju procesā vienlīdz lielu uzmanību pievēršot gan profesionālo zināšanu apguvei, gan personības attīstībai. Apmācības kursa pamatā ir pārliecība, ka jebkurš mākslinieks veidojas no sevi apzinošas, izjūtošas personības, kura prot savu amatu. Apmācība rit trīs virzienos: personības veidošana (kultūras teorija un mākslu vēsture), sava es apzināšanās (pašanalīze un uzdevumi sevis izzināšanai), amata iemaņu apgūšana (režijas meistarība). Kā bakalaura darbs apakšprogrammā tiek sagatavots vairākcēlienu skatuves iestudējums. No 2012. gada rudens studiju process režijas studentiem tiek organizēts atjaunotajā Teātra studiju bāzes ēkā „Zirgu pasts”, kas ir modernākais mazais teātris Latvijā. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Fotogrāfija- Bak. studijas

  Programma sagatavo fotogrāfijas komunikācijas ekspertus, kuriem piemīt akadēmiskās un profesionālās prasmes fotogrāfijas projektu izvērtēšanā, producēšanā un īstenošanā un kuri orientējas fotogrāfijas medija darbības principos, fotogrāfijas saiknē ar radošajām industrijām un fotogrāfijas lietojuma īpatnībās komerciālajā un mākslas nozarēs. Studējošajiem būs iespēja apgūt, kā īstenot komerciālos un radošos fotogrāfijas projektus, veikt pētījumus un būt fotogrāfijas ekspertiem Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Studiju programmas mērķis Sagatavot akadēmiski izglītotus, radošus un profesionāli augsti kvalificētus fotogrāfijas medija speciālistus, kuri būtu spējīgi ne tikai konkurēt daudzveidīgu uzņēmējdarbības nozaru darba tirgū, bet, balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, arī autonomi, kritiski, atbildīgi un prasmīgi realizēt savas radošās un profesionālās idejas fotogrāfijas medijā dažādās komerciālās un nekomerciālās jomās Latvijā un Eiropas Savienībā. Pēc studiju programmas beigšanas Absolventi apguvuši zināšanas par fotogrāfijas medija darbības principiem un spēj autonomi pētīt un prognozēt fotogrāfijas lietojuma laikmetīgās tendences, profesionāli vadīt un īstenot dažāda veida fotogrāfiju producēšanu, ir teorētiski un praktiski apguvuši fotogrāfijas un komunikācijas teoriju un vēsturi, mediju menedžmenta pamatus, fotogrāfijas un citu mediju mijietekmes vēsturiskā un laikmetīgā skatījumā, fotogrāfijas lietojumu internetā, presē, reklāmā un mākslā, kā arī spēj izvērt ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Pārtikas produktu tehnoloģija- Prof. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti iegūst zināšanas un prasmes pārtikas rūpniecības iekārtās un procesiem, pārtikas produktu ražošanas pamatos, uzņēmuma ekonomikā, spēj rast inženiertehniskos risinājumus pārtikas produktu ražošanā, inovācijās un mārketingā. Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt ar pārtikas ražošanu un loģistiku saistītos uzņēmumos, konsultatīvajos dienestos, pētniecības un mācību iestādēs, arī kā eksperti valsts kontroles dienestos un ministrijās. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Pārtikas higiēna, Zemes ierīcība, Pārtikas zinātne, Uzturzinātne, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde, Informācijas tehnoloģijas. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: • Angļu valodas skolotājs pamatskolā • Informātikas skolotājs • Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā • Matemātikas skolotājs pamatskolā • Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā • Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā. Profesionālais statuss: - Dod tiesības mācīt visus mācību priekšmetus sākumskolā; - Dod tiesības mācīt priekšmetu pamatskolā. Tiesības uz tālākām studijām: tiesības stāties maģistratūrā un profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Jēkabpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: • Angļu valodas skolotājs pamatskolā • Informātikas skolotājs • Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā • Matemātikas skolotājs pamatskolā • Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā • Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā. Profesionālais statuss: - Dod tiesības mācīt visus mācību priekšmetus sākumskolā; - Dod tiesības mācīt priekšmetu pamatskolā. Tiesības uz tālākām studijām: tiesības stāties maģistratūrā un profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Kuldīgas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Eiropas valodu un kultūru studijas- Bak. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni: - Angļu un franču valodas un kultūras studijas - Angļu un latviešu valodas un kultūras studijas - Angļu un krievu valodas un kultūras studijas - Angļu un spāņu valodas un kultūras studijas - Angļu un vācu valodas un kultūras studijas. Iegūstamais grāds (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam): - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un franču valodas un kultūras studijās - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un latviešu valodas un kultūras studijās - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un krievu valodas un kultūras studijās - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un spāņu valodas un kultūras studijās - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un vācu valodas un kultūras studijās Programmas saturs Ievads kultūras studijās; Mūsdienu latviešu valoda; Pasaules literatūra un kultūra; Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls; Filozofija; Retorika; Zinātniskā pētniecība Angļu valodas un kultūras studijas: moduļa kursi veido zināšanas un attīsta prasmes angļu valodā un kultūras studijās, kā arī nodrošina tulkošanas pamatiemaņas angļu valodā Franču valodas un kultūras studijas; Latviešu valodas un kultūras studijas;Krievu valodas un kultūras studijas; Spāņu valodas un kultūras studijas; Vācu valodas un kultūras studijas: izvēles moduļu kursi veido zināšanas un attīsta prasmes franču vai latviešu, vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā un kultūras studijās, kā arī nodrošina tulkošanas pamatiemaņas franču vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages