• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 16 items
 1. Erasmus Mundus Master of Bioethics

  1. Having knowledge and insight in the most important traditions, concepts and methodological approaches used in the field of bioethics internationally. 2. Being able to understand and critically assess academic literature published in the field of bioethics. 3. Being able to develop academic work in the field of bioethics with the intention to have the results published in national or international (preferably refereed) journals. 4. Developing a moral sensibility for ethical problems and having insight in the complexity, interdisciplinary character, and socio-cultural embedding of bioethical debates. 5. Being able to apply and contextualize bioethical theoretical knowledge in a professional, clinical and research context. 6. Being able to critically analyze complex bioethical topics and to develop one’s own position in a multidisciplinary, cross-cultural context where various opinions might exist. 7. Being able to define, situate, and structure complex bioethical dilemmas and to develop a potential answer to a particular problem in a consensus-driven way. 8. Being able to moderate a multidisciplinary ethical case deliberation in a clinical setting. 9. Being qualified to be a potential member of a research ethics committee or healthcare ethics committee. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in het zee- en vervoerrecht

  1. Verbredende en verdiepende kennis van en inzicht hebben in het domein van de maritieme advocatuur. 2. De verworven wetenschappelijke kennis en vaardigheden betreffende de vervoers-en havensector aanwenden om haalbare en wetsconforme oplossingen voor relevante juridische problemen uit te werken en op te volgen. 3. De verworven juridische kennis en vaardigheden aanwenden om bedrijfseconomische beleidsbeslissingen inzake haven en vervoer in samenspraak voor te bereiden en op te volgen in de brede maritieme, haven- en transportsector. 4. De verworven kennis en vaardigheden implementeren met het oog op het opnemen van een verantwoordelijke functie binnen de maritieme advocatuur. 5. Vraagstukken uit het zee-en vervoerrecht in een dynamisch maatschappelijk en wetenschappelijk perspectief plaatsen, geïnspireerd door een context van duurzame ontwikkeling. 6. Zelfstandig een binnen het domein van de maritieme advocatuur relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen binnen de bestaande wetgeving, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren op het niveau van een beginnend onderzoeker in de maritieme wetenschappen. 7. Aan permanente kennisontwikkeling doen door het opvolgen van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, op nationaal en internationaal vlak. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Laws (LLM)

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Een brede en diepgaande kennis hebben van en inzicht hebben in de rechtsdomeinen van het internationaal en/of Europees recht, de totstandkoming en de dynamische ontwikkeling van de regelgeving. 2. Zelfstandig een binnen het domein van het internationaal en/of Europees recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, uitwerken en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied. 3. Een complex feitelijk en/of juridisch, internationaal en/of Europees, probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte oplossing uitwerken. 4. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 5. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van het internationaal en/of Europees recht. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Laws in de fiscaliteit/Master of Laws in het fiscaal recht

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Gespecialiseerde kennis hebben van en inzicht hebben in het rechtsdomein van de fiscaliteit. 2. Verbredend en verdiepend inzicht hebben in het rechtsdomein van de fiscaliteit in een nationale, Europese en internationale context. 3. Een binnen het rechtsdomein van de fiscaliteit relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren. 4. Een complex feitelijk en/of juridisch probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan op zelfstandige wijze een doordachte wetsconforme oplossing uitwerken, met aandacht voor integriteit. 5. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 6. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van de fiscaliteit. 7. De verworven kennis, vaardigheden en attitudes integreren en implementeren met het oog op het uitoefenen van een verantwoordelijke functie in het rechtsdomein van de fiscaliteit. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Laws in European Social Security

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Verbredende en verdiepende kennis van en inzicht in hebben in het domein van de sociale zekerheid vanuit een juridisch, economisch, sociologisch en administratief oogpunt en in Europees perspectief. 2. Gespecialiseerde en grensoverschrijdende kennis van en inzicht hebben in één of meer wetenschapsdomeinen van toepassing op het domein van de sociale zekerheid, de totstandkoming van de desbetreffende regelgeving en de betrokken actoren. 3. Zelfstandig een binnen het domein van de sociale zekerheid relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een originele bijdrage aan het vakgebied of de ontwikkeling van nieuwe regels en/of beleidsaanbevelingen. 4. Complexe nationale problemen situeren in een breder Europese context, met in acht name van een mogelijke dimensie van ambiguïteit, oplossings- en toekomstgerichte voorstellen formuleren en de beperkingen hiervan aangeven. 5. Een analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling, aan een nationaal én internationaal publiek van vakgenoten en niet-vakgenoten. 6. In het kader van een gespecialiseerde beroepsuitoefening blijk geven van permanente kennisontwikkeling door op het opvolgen van nieuwe wetgevingen en wetenschappelijke bevindingen in het domein van de soc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Laws in het internationaal en Europees recht

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Een brede en diepgaande kennis hebben van en inzicht hebben in de rechtsdomeinen van het internationaal en/of Europees recht, de totstandkoming en de dynamische ontwikkeling van de regelgeving. 2. Zelfstandig een binnen het domein van het internationaal en/of Europees recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, uitwerken en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied. 3. Een complex feitelijk en/of juridisch, internationaal en/of Europees, probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte oplossing uitwerken. 4. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 5. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van het internationaal en/of Europees recht. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Laws in het notariaat

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Gespecialiseerde kennis hebben van en inzicht hebben in het brede domein van het notarieel recht in al zijn facetten, met aandacht voor de interacties tussen deze facetten en voor internationale aspecten. 2. Een complex feitelijk probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte wetsconforme oplossing uitwerken en toetsen aan de deontologische normen. 3. Binnen de competentiesfeer van het notariaat inzicht hebben in en beheersen van de notariële boekhouding en de vereiste vaardigheden met betrekking tot het redigeren van akten en overeenkomsten die duidelijk en volledig de wil van partijen vastleggen, waarbij ook de gevolgen daarvan worden ingeschat en toegelicht. 4. Kennis hebben van relevante professionele, deontologische en wettelijke bepalingen van het beroep. 5. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 6. In het kader van een gespecialiseerde beroepsuitoefening blijk geven van bereidheid tot permanente kennisontwikkeling. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Laws in het ondernemingsrecht

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Brede en praktijkgerichte kennis hebben van en inzicht hebben in essentiële domeinen van het recht met betrekking tot oprichting, bestuur en werking, en beëindiging van de onderneming (Vennootschapsrecht, Fiscaal recht, Sociaal recht, Verbintenissenrecht en Economisch recht, met inbegrip van Publiek recht, Milieurecht en Ruimtelijk Ordeningsrecht). 2. Oplossingsgericht omgaan met juridische problemen inzake oprichting, bestuur en werking, en beëindiging van de onderneming. 3. De verworven kennis en inzichten toe te passen op een complexe casus inzake oprichting, bestuur en werking, en beëindiging van de onderneming, en daarbij op geïntegreerde wijze aandacht hebben voor de verschillende rechtsdomeinen die relevant zijn voor de onderneming. 4. In debat kunnen treden over een complexe casus aangaande oprichting, bestuur en werking, en beëindiging van de onderneming, op basis van een juridisch onderbouwde argumentatie en hierbij blijk geven van een kritische houding. 5. In staat zijn een juridisch onderbouwd en oplossingsgericht werkstuk te redigeren over diverse juridische aspecten van de onderneming en daarover schriftelijk en mondeling te rapporteren. 6. Binnen een of meerdere rechtsdomeinen die relevant zijn voor de onderneming een doordachte onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren, de onderzoeksresultaten kritisch evalueren en hierover op aangepaste wijze s ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. LLM in International Business Law

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Een brede en diepgaande kennis hebben van en inzicht hebben in de rechtsdomeinen van het internationaal en/of Europees recht, de totstandkoming en de dynamische ontwikkeling van de regelgeving. 2. Zelfstandig een binnen het domein van het internationaal en/of Europees recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, uitwerken en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied. 3. Een complex feitelijk en/of juridisch, internationaal en/of Europees, probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte oplossing uitwerken. 4. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 5. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van het internationaal en/of Europees recht. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Laws in de intellectuele rechten

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. De Student beheerst de systematiek van het gevolgde intellectueel recht. 2. De Student gaat oplossingsgericht om met intellectueelrechtelijke problemen. 3. De Student kan een onderwerp onderzoeken en kaderen in het domein van het gevolgde intellectueel recht. 4. De Student kan een onderbouwde mening formuleren in verband met het gevolgde intellectueel recht. 5. De Student kan zijn standpunt communiceren naar vakgenoten. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages