• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 128 items
 1. Management & Law

  The Management & Law programme covers business, management-oriented and legal aspects at the interface of economics and law. The bachelor's programme lasts six semesters and includes the following modules: Professional tools, Scientific methodology & problem solution techniques, Academic research & integrative projects, Management & law, English, Team management and communication, Negotiation & conflict management, Private business law, Public business law, Company organisation, Competition and single market law, Marketing mix instruments, Business accountancy, Company planning & controlling, Human resource management & organisation, Business taxation. Students can choose between the specialisation modules (majors) HR Management & Labour Law, International Marketing & Distribution, and Auditing & Controlling. In the course of the 6th semester students must do a 13-week professional internship in an Austrian or international company. Students have the possibility to spend a semester at a university abroad. Students have to write a bachelor's thesis in the 6th semester. The programme concludes with a bachelor's examination. ...

  Provider NameMCI Management Center Innsbruck Internationale Hochschule GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 2. Pravo (Law)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študent pridobi naslednje kompetence: zmožnost samostojnega, odgovornega in kreativnega dela v poklicu; pravilna uporaba pravnih virov; zmožnost sprejemanja odločitev pri oblikovanju in reševanju sporov v zvezi s temi razmerji; zmožnost učinkovitega ustnega in pisnega izražanja in komuniciranja o pravnih vsebinah; zmožnost prenosa teoretičnega znanja v prakso pri reševanju strokovnih pravnih vprašanj; zmožnost analiziranja primerjalnih pravnih virov; učinkovito uporabljanje računalniških baz podatkov s pravnimi vsebinami pri iskanju pravnih virov in sodne prakse; kritično mišljenje in kritičen odnos do različnih družbenih dogajanj; poznavanje tuje pravne terminologije; poznavanje mednarodnega javnega prava kot sklopa pravil, ki urejajo odnose med državami in poznavanje vloge, sistema delovanja in strukture mednarodnih organizacij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pravna fakulteta (Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Pravo (Law)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij usposablja študente za vse vrste pravnih poklicev in zagotavlja pridobivanje znanj, ki jih diplomirani pravnik potrebuje na katerikoli izbrani poklicni poti, bodisi v pravosodju, gospodarstvu, negospodarstvu ali državni upravi. Omogoča pa tudi nadaljevanje študija na dvoletnem podiplomskem magistrskem programu na drugi stopnji in s tem poglabljanje strokovnih znanj za vse te poklice. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Pravo in management infrastrukture in nepremičnin

  Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin je namenjen vsem tistim, ki želijo pridobiti osnovno znanje interdisciplinarnih ved s področja prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. Cilj programa je prispevati k povečanju števila dodiplomskih študentov na področju prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, German

  Sikta på en karriär i internationell miljö ? det affärsjuridiska programmet med Europainriktning förenar ämnena juridik och ekonomi med det franska språket och med Tysklands rättskultur.En affärsjurist som vill arbeta internationellt måste ha goda kunskaper i språk och om affärs-och rättskulturer i andra länder. På affärsjuridiska programmet med Europainriktning lär du dig att samarbeta över kulturgränser och att använda dina juridiska kunskaper i ett internationellt sammanhang. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law

  Ekonomi och juridik i en spännande förening ? utbildningen till affärsjurist banar väg för en bred och utvecklande karriär i såväl privata som offentliga företag och organisationer.Som affärsjurist räcker det inte att ha juridiska och ekonomiska kunskaper. Man ska också kunna analysera och lösa juridiska problem, bedöma ekonomiska effekter av juridiska beslut och juridiska effekter av ekonomiska beslut. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, French

  Sikta på en karriär i internationell miljö ? det affärsjuridiska programmet med Europainriktning förenar ämnena juridik och ekonomi med det franska språket och Frankrikes rättskultur.En affärsjurist som vill arbeta internationellt måste ha goda kunskaper i språk och om affärs- och rättskulturer i andra länder. På affärsjuridiska programmet med Europainriktning lär du dig att samarbeta över kulturgränser och att använda dina juridiska kunskaper i ett internationellt sammanhang. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. The Administrative Law Program

  Hur styrs offentliga myndigheter? Vart går gränsen mellan politiker och tjänstemän? Vilka juridiska rättigheter och skyldigheter har medborgarna i förhållande till stat, kommun och företag? Och hur utreds rättsliga och statsvetenskapliga problem? Alla dessa frågor, och många fler, kan du själv besvara när du har läst Förvaltningsjuridiska programmet. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Legal Science Programme with International Approach

  Rättsvetare från Örebro universitet är specialister på att utreda och lösa kvalificerade juridiska och rättsvetenskapliga problem av internationell karaktär. Utbildningen ger god inblick i olika internationella organs administration och struktur. Särskilt fokus läggs vid studier av rättsområden med internationell anknytning samt dess anknytning till nationell rätt. Utbildningen inleds med en bred rättsvetenskaplig introduktionskurs där rättssystemet och rättens argumentationsförutsättningar studeras grundligt. Under de kommande terminerna fokuseras på internationell rätt, även kontinuerliga och fördjupande återkopplingar till svensk rätt. Folkrätt, mänskliga rättigheter i eninternationell kontext,komparativ rätt, rättsteori och moderna utvecklingslinjer inom den internationella rätten behandlas ingående. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier som ställer krav på dinanalytiska förmåga, aktivitet och engagemang. Undervisningen bedrivs ofta på engelska. Efter kandidatstudierna finns möjligheter att, inom eller utom Sverige, studera vidare och skaffa sig en magister- eller masterexamen för, mer information om detta finns under fliken - mer information. Örebro universitet ger dig som student även stöd till vidare studier via våra nationella och internationella kontaktnät. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Criminology Programme

  Huvudfokus för programmet är att rusta dig för att med ett vetenskapligt, kritiskt och konstruktivt förhållningssätt kunna arbeta med kartläggning och analys av brott och otrygghet samt med planering och utvärdering av förebyggande insatser riktade mot att minska brott och otrygghet. Du får lära dig att tillämpa ett integrativt perspektiv på brott och otrygghet på verkliga fall och situationer. Det integrativa perspektivet innebär att du tränas i att integrera olika vetenskapliga discipliner, perspektiv, teorier och forskningsinriktningar om brott, brottsprevention och trygghet. En kurs i straff-, social-, och förvaltningsrätt ingår i programmet, samt en valfri termin under vilken praktik är möjlig.Efter utbildningen är du väl förberedd att lösa problem eller frågor som berör brott och otrygghet. Det innebär att du kan utgå ifrån ett problem och sedan söka svar i den aktuella problembilden, i befintlig forskning och annan kunskap, för att sedan kunna leda planeringen, genomförandet och utvärderingen av insatser. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages