• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 16 items
 1. Psychology

  Graduates of the doctoral programme in psychology will have in-depth scientific knowledge of psychology as well as specific methodological skills for solving scientific problems in psychology. ...

  Provider NameTiroler Privatuniversität UMIT

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 2. Psiholoģija- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstākā līmeņa speciālistus psiholoģijas zinātnes nozarēs atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Studiju programmas uzdevumi: augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana psiholoģijas zinātnes nozarē; doktorantu teorētiskās sagatavotības līmeņa nodrošināšana atbilstoši pasaules un Latvijas psiholoģijas zinātnes satura prasībām; zinātniskā pētījuma organizācijas, rezultātu analīzes prasmju un iemaņu sistēmas pilnveidošana; zinātnisko datu iegūšanas prasmju pilnveidošana un rezultātu ieviešanas iemaņas veidošana ikdienas dzīvē, lasot lekcijas, vadot seminārus utt., apstākļu nodrošināšana promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai visaugstākajā līmenī. Programma tiek īstenota Sociālo zinātņu fakultātē Sociālās psiholoģijas katedrā un Humanitāro un sociālo zinātņu institūtā Doktorantiem ir iespēja: studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā; publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus vietējos periodiskajos izdevumos un ikgadējos zinātnisko rakstu krājumos; piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī Eiropas un pasaules mēroga konferencēs; iesaistīties studentu starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās; piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē; studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju. Iegūstamie studiju rezultāti: zināšanas saistītas ar pētnieka identitāti, kas tādējādi ir personiskas, jēgpilnas un kritiski ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Psiholoģija- Doktora studijas

  Psiholoģijas DSP piedāvā studijas šādās psiholoģijas apakšnozarēs: vispārīgā psiholoģija; attīstības psiholoģija; sociālā psiholoģija/organizāciju psiholoģija; personības psiholoģija; klīniskā psiholoģija; klīniskā psiholoģija ar novirzienu – kognitīvi biheiviorālā psihoterapija. Doktorantam ir iespēja pieteikties ne tikai realizēt pētījumu noteiktā psiholoģijas apakšnozarē, bet arī starpnozaru – Psiholoģijas un Izglītības vadības nozaru – doktorantu skolā „Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē”. Programmas mērķis − sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus dažādās psiholoģijas nozarēs (vispārīgā/kognitīvā, klīniskā, attīstības, personības, sociālā/ organizāciju psiholoģijā), veicinot viņu pētniecības darba organizācijas, vadības un realizācijas iemaņas, pamatojoties uz dziļāku psiholoģijas teorijas un metodoloģijas izpratni vismaz divās psiholoģijas apakšnozarēs, prasmi sadarboties ar savas jomas speciālistiem Latvijas un starptautiskā mērogā, un izstrādājot oriģinālu zinātnisku pētījumu − promocijas darbu, kuru aizstāvot tiek iegūts starptautiski pielīdzināms zinātņu doktora grāds psiholoģijā. Klīniskās psiholoģijas virziena doktorantiem programma piedāvā papildus specializāciju kognitīvi biheiviorālā terapijā (KBT), veicinot viņu profesionālās iemaņas psihoterapijā (šāda specializācija ir tikai Latvijas Universitātes doktorantūrā Baltijas valstu vidū. Specializācija tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Kognitīvi biheiviorālā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Psiholoģija- Doktora studijas

  Mērķis Doktora studiju programmas Psiholoģija mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus psiholoģijā (ar specializāciju veselības psiholoģijā), attīstot viņu pētnieciskā darba organizācijas, veikšanas un vadības, kā arī akadēmiskā darba kompetenci, kas pamatojas uz padziļinātu psiholoģijas teorijas un metodoloģijas izpratni un kompetenci veidot un īstenot inovatīvus pētnieciskos projektus, sadarboties ar speciālistiem Latvijas un starptautiskā mērogā. Uzdevumi Doktora studiju programmas uzdevumi: nodrošināt doktorantiem iespēju iegūt zinātniski pētnieciskajam darbam nepieciešamo kompetenci, lai veiktu mūsdienīgus, oriģinālus un nozīmīgus pētījumu projektus psiholoģijā veselības aprūpes kontekstā, sadarbojoties ar Latvijas un ārvalstu kolēģiem; nodrošināt iespēju iegūt akadēmiskam darbam nepieciešamo kompetenci, lai pildītu docētāja pienākumus Latvijas un ārvalstu augstskolās, kā arī nodrošinātu pēctecību pētniecības un akadēmiskajā darbā veicināt doktorantu savstarpējo, nacionāla un starptautiska mēroga sadarbību pētniecības jomā; piesaistīt vieslektorus no attīstītākajām Eiropas universitātēm. Studiju programmas plānotie rezultāti Doktora studiju programmas sekmīgas absolvēšanas rezultātā absolvents ir sasniedzis šādus studiju rezultātus: zināšanas: analizē, skaidro un diskutē par mūsdienu zinātnes un psiholoģijas attīstības tendencēm un likumsakarībām, padziļināti izprotot jautājumus, kas psiholoģijā risināmi veselības aprūpes vidē; analizē un salīdzina mūsdie ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Psühholoogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80327 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. Psühholoogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80548 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Doctoral Programme in Psychology, Doctor of Psychology / Doctor of Philosophy (Psychology) (4 yrs)

  Psykologian tohtoriohjelma•    psykologian tohtorin tutkinto•    filosofian tohtorin tutkinto Psykologisten tutkintojen pääaineena on psykologia. Psykologian alan tohtorin tutkintoon sisältyy väitöskirja ja 40 muita tohtoriopintoja. Psykologian tohtorin tutkintoon hyväksytty voi välitutkintona suorittaa psykologian lisensiaatintutkinnon, josta muiden opintojen osuus on 20 opintopistettä.  Tarkemmat tiedot tohtoriohjelmasta löydät osoitteesta: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tohtorikoulu/psykologian-tohtoriohjelma ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral Programme of Clinical Investigation, Doctor of Philosophy (Psychology) (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the University of Turku Doctoral Programme of Clinical Investigation (CLIDP). All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31187&lang=en&uiLang=en&lvv=2016 https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31002&lang=en&uiLang=en&lvv=2016 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Doctoral Programme of Social and Behavioural Sciences, Doctor of Philosophy (Psychology) (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the University of Turku Doctoral Programme of Social and Behavioural Sciences. All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31187&lang=en&uiLang=en&lvv=2016 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Doctoral Programme in Psychology and Logopaedics (4 yrs)

  A person who earns a doctoral degree in Psychology at the University of Tampere has a profound understanding of psychology as a discipline and of its development, basic problems, research methods and social significance. A graduate of the programme can independently and critically apply scientific research methods and discover new psychological knowledge. Not only is a holder of this doctoral degree thoroughly familiar with the general and psychological theory of science; he or she is able to find new areas of application as well. A doctoral degree also provides the skills to supervise students and lead research groups. A person who holds a PhD in Logopaedics has a profound understanding of logopaedics as a discipline and can conduct research independently, producing information on the interaction and communication between people in Finland – especially the impairment of communication, the prevention of such impairment and the effects of rehabilitation. A person with this doctoral degree is well versed in the general and logopaedical theory of science and is able to create new applications. Research in logopaedics at the University of Tampere is currently focused on impairments in speech, language, voice and swallowing in the adult population. The information produced by the basic research conducted is applied in improving the rehabilitation process. Learn more: http://www.uta.fi/yky/en/doctoralstudies/curricula/psychology.html ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages