• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 9 items
 1. Izglītība- Prof. mag. studijas

  Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē, vai profesionālais maģistrs izglītības zinātnē un vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no sekojošiem virzieniem: - bioloģijas un ķīmijas skolotājs, - ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs, - fizikas un matemātikas skolotājs, - matemātikas un informātikas skolotājs, - latviešu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/otrā valoda), - krievu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/svešvaloda), - angļu valodas un vācu vai franču, vai zviedru, vai spāņu, vai poļu valodas skolotājs, - vācu valodas un angļu vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas skolotājs, - poļu valodas un angļu vai vācu, vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas skolotājs, - vēstures un sociālo zinību vai kulturoloģijas skolotājs; - vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājs - kulturoloģijas skolotājs, - vizuālās mākslas skolotājs. Studiju programmas raksturojums: pēc studiju programmas apguves izglītojamie ar iepriekš iegūtu atbilstošo akadēmisko bakalaura grādu vai atbilstošo profesionālo augstāko izglītību dabaszinātņu vai humanitāro zinātņu jomā iegūst profesionālā maģistra grādu izglītībā vai 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju - vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem un profesionālā maģistra grādu izglītībā. Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās maģistra studijas skolotāju izglītībā, sekmējot padziļinātu pedagoģiskās kompetences attīstību un sagatavošanos patstāvīgai ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: - Angļu valodas skolotājs pamatskolā - Informātikas skolotājs - Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā - Mājturības un tehnoloģiju skolotājs pamatskolā - Matemātikas skolotājs pamatskolā - Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā - Sociālo zinību skolotājs - Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā. Studiju rezultāti: Spēja demonstrēt izglītības vadībai un skolotāju profesijai atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izprati, raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes individuāli un komandā veikt profesionālus, inovatīvus un radošus risinājumus izglītības vadībā (ārējās vides, cilvēkresursu un finanšu plānošanā, organizēšanā un vadībā), pedagoģijā, psiholoģijā un viena mācību priekšmeta saturā un metodikā. Pārzināt likumdošanas procesus un izglītības, un skolotāju darbības reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus. Spēja izprast un darboties atbilstoši nozares aktivitātēm Latvijā un citās valstīs. Prasme izmantot modernās informācijas ieguves, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas. Augstākā līmenī pārvaldīt valsts valodu un sazināties svešvalodās. Spēja komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, izglītojamajiem, partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām. Zināšanas un prasme ievērot organizācijas iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus. Ētiska rīcība un precizitāte vadības un skolotāja darbā, atbilstošu uzdevumu izpildē, labvēlīga un ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Vispārējās izglītības skolotājs- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni (studiju forma un ilgums) • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads) - profesionālā maģistra grāds bez kvalifikācijas ieguves. • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši) - profesionālā maģistra grāds ar kvalifikācijas ieguvi. • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 2 gadi) - profesionālā maģistra grāds ar kvalifikācijas ieguvi. Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši) • angļu valodas skolotājs • vācu valodas skolotājs • franču valodas skolotājs • vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) • mājturības un tehnoloģiju skolotājs • psiholoģijas skolotājs • mūzikas skolotājs • pirmsskolas izglītības metodiķis Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 2 gadi) • latviešu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • krievu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • angļu un franču valodas skolotājs • angļu un vācu valodas skolotājs • angļu un krievu valodas skolotājs • vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) un kulturoloģijas skolotājs • mājturības un tehnoloģiju skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • matemātikas skolotājs • informātikas skolotājs • fizikas skolotājs • bioloģija skolotājs • speciālās izglītības skolotājs • sporta skolotājs • vēstures un sociālo zinību skolotājs • speciālās izg ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Technicien/ne division mécanique, section mécanique générale

  Le technicien de la division mécanique générale est chargé de la conception, de la fabrication et de l’entretien de machines ou composants mécaniques. Pour ces tâches, il a recours aussi bien à des méthodes traditionnelles qu’à des méthodes modernes (CAD/CAM). Le diplôme de technicien se distingue du DAP par une palette de compétences plus approfondies et diversifiées ainsi que par une culture générale plus poussée. Cette formation polyvalente prépare à la vie professionnelle et à des postes de responsabilité. Des conditions avantageuses permettent au technicien en mécanique générale d’acquérir le brevet de maîtrise et de s’établir par la suite comme indépendant. ...

  Provider NamePlusieurs établissements d'enseignement secondaire

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 5. Technicien en équipement énergétique et technique des bâtiments

  Unter den Kompetenzbereich des Technikers fallen sowohl die Herstellung und Verteilung von Energie, als auch die technische Versorgung von Gebäuden. Einsatzgebiet: Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur und Optimierung von Elektro-, Heizungs-, Sanitär-, Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik Kontroll-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in komplexen Gebäuden Energieberatung, -controlling und -monitoring Zukünftige Herausforderungen: Sinnvoller Einsatz der verfügbaren Techniken in Alt- und Neubau Energieeffizienzsteigerung bestehender Anlagen Förderung von erneuerbaren Energien Einhalten neuer Wärmeschutzverordnungen ...

  Provider NameAtert Lycée Redange

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 6. Technicien/ne division informatique

  Le technicien en informatique est capable : de créer des documentations techniques [anglaises et françaises ou allemandes] en utilisant des applications bureautiques d’effectuer des opérations d’installation, de configuration et de maintenance se rapportant au matériel informatiques (réseaux de données, câblage, ordinateurs, serveurs, …) d’effectuer des opérations d’installation, de configuration et de maintenance se rapportant aux logiciels informatiques de postes de travail et de serveurs (systèmes d’exploitation, applications, mises à jour, sécurité, « Scripting », …) de concevoir, d’installer et d’effectuer la maintenance de réseaux de données informatiques de concevoir, d’implémenter et d’utiliser des bases de données relationnelles de concevoir, d’implémenter et de d’effectuer la maintenance de sites internet statiques et dynamiques(local et distant) de mettre en œuvre des stratégies de sécurité informatique de type matérielle, logicielle et organisationnelle de réaliser des projets de moindre complexité et envergure, mais traitant de plusieurs domaines de l’informatique d’identifier et d’appliquer les procédures fonctionnelles d’une entreprise de travailler et de communiquer de manière professionnelle au sein des équipes d’une entreprise La formation comprend également un enseignement des langues et des mathématiques, ainsi qu'une initiation à la programmation, afin de procurer une facilité dans la communication professionnelle ainsi que des outils généraux pour faire face à des situations nouvelles.  ...

  Provider NamePlusieurs établissements d'enseignement secondaire

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 7. Technicien/ne division hôtelière et touristique, section touristique

  Le technicien en tourisme est chargé du conseil, du développement,de la tarification et de la coordination de produits ou services touristiques, ainsi que de leur promotion et leur vente en différentes langues au niveau régional, national ou international en appliquant les techniques du marketing. Il s'agit d'une profession d'accueil et de service qui exige des qualités relationnelles et communicatives exceptionnelles dans laquelle le travail d'équipe est primordial. ...

  Provider NameLycée Technique Hôtelier Alexis-Heck (LTHAH)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 8. Technicien/ne division génie civil

  Le technicien en génie civil, participe à l'élaboration de projets d'architecture et de construction au niveau de la conception, du calcul, du dessin et de la réalisation de dossiers de soumission. Il est responsable de la conduite de chantiers dont il assure la coordination, le contrôle, le métré et le décompte. Outre un enseignement général de qualité, la formation porte sur les domaines suivants : Dessin technique (manuel et DAO) Technologie des matériaux et des constructions Urbanisme Topographie Sécurité et organisation de chantier Eléments d'architecture Eléments de construction ...

  Provider NameLycée Josy Barthel Mamer (LJBM)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 9. Technicien/ne division artistique, section image

  Le technicien de l'image dispose d'une compétence globale qui lui permet d'intervenir dans les nombreux domains de l'audiovisuel et de la communication visuelle, au niveau de l'image fixe (pohotographie) comme de l'image en mouvement (vidéo, cinéma et télévision). Les compétences du technicien de l'image s'articulent autour de trois pôles: la réflexion sur l'image, la production proprement dite et la post-production d'images existantes. Toute la formation est organisée sous forme de modules: L'enseignement général comporte 8 heures de formation par semaine pour la première et deuxième année de formation et 6 heures de formation pour la troisième et quatrième année de formation (communication, éducation à la citoyenneté, sports). L'enseignement général spécifique comporte 4 heures de formation (bases IT, sciences naturelles et mathématiques). L'enseignement optionnel prévoit 6 heures de formation de préparation aux études techniques supérieures pendant la troisième et quatrième année de formation (anglais, allemand, français, mathématiques). L'enseignement professionnel comporte 18 heures par semaine pour la première et deuxième année de formation et 22 heures par semaine pour la troisième et quatrième année de formation.   ...

  Provider NameLycée des Arts et Métiers (LAM)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg