• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 645 items
 1. Prevajalske študije- angleščina (Interlingual Studies- English)

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Študijski program diplomantom omogoča pridobitev specifičnih komunikacijskih kompetenc na področju medkulturnega in prevodoslovnega posredovanja v slovensko-angleškem govornem prostoru in splošnih večjezičnih kompetenc, kar jih usposablja za opravljanje različnih dejavnosti v gospodarstvu, zlasti glede na to, da program sestavljajo nepedagoške študijske vsebine. Program razvija specializiran profil diplomanta za opravljanje strokovnih del s področja medkulturnega in prevodoslovnega posredovanja in ga usposablja za osnovno prevodoslovno-medjezikovno delo. Študijski program je nepedagoški. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Teološki in religijski študiji (Theological and religious studies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj univerzitetnega programa je: dati študentu temeljna teoretična znanja s področja krščanstva, drugih religijskih verovanj, kulturne zgodovine in etike ter ga usposobiti za znanstveno, teoretično-kritično in metodološko ustrezno obravnavo omenjenih tem; usposobiti študenta za uporabo teoretičnih znanj; oblikovati duhovno-etično držo študenta; usposobiti študenta za interdisciplinarno mišljenje in delovanje. Program teoloških in religijskih študij je interdisciplinaren. Po osnovi je humanističen in se prepleta z drugimi humanističnimi študiji (zgodovina, filologija, umetnost idr.), posega pa tudi na področje družboslovja (psihologija, sociologija, edukacijske vede idr.). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Teološka fakulteta (Theological Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Prevajalske študije- nemščina (Interlingual Studies – German)

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Študijski program diplomantom omogoča pridobitev specifičnih komunikacijskih kompetenc na področju medkulturnega in prevodoslovnega posredovanja v slovensko-nemškem govornem prostoru in splošnih večjezičnih kompetenc, kar jih usposablja za opravljanje različnih dejavnosti v gospodarstvu, zlasti glede na to, da program sestavljajo nepedagoške študijske vsebine. Program razvija specializiran profil diplomanta za opravljanje strokovnih del s področja medkulturnega in prevodoslovnega posredovanja in ga usposablja za osnovno prevodoslovno-medjezikovno delo. Študijski program je nepedagoški program. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Kulturna zgodovina (Cultural History)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjake, ki bodo sposobni prevzeti dela na področju raziskovalnih, kulturnih in upravnih dejavnostih, kjer je potrebno obvladovanje kulturnozgodovinskih znanj in veščin, ki jih zahtevajo pomožne zgodovinske vede. Najpomembnejša med njimi so tista, ki so povezana z varovanjem nepremične in premične kulturne dediščine (arhivarstvo, muzealstvo, dokumentaristika), z ohranjanjem naravne dediščine v pogojih, ki jih definira urbanizirana civilizacija, in z najraznovrstnejšim raziskovanjem preteklosti (od poljudnejšega na časnikarski ravni do zahtevnejšega domovinoznanstva in vrhunskega znanstvenega preučevanja). Cilj izobraževanja po predlaganem programu je oblikovati diplomanta kot strokovno celovito osebnost, ki je sposobna razumeti in obvladovati zahtevna vprašanja kulturne zgodovine kot samostojne in enkratne pojave. Od diplomanta lahko pričakujemo uspešno preučevanje kulturnozgodovinskih vprašanj v odnosu do splošnih in specifičnih pojavov, ki so še posebej izraziti na stičišču različnih kulturnih in nacionalnih prostorov. Diplomant bo sposoben vzpostaviti celovite in tvorne odnose med strokovnjaki iz različnih znanstvenih disciplin, ki morajo nujno sodelovati pri reševanju praktičnih in raziskovalnih problemov na področju kulturne zgodovine. Usposobljen bo tudi za samostojno aplikativno delo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko (School of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Slovenistika (Slovene Studies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program študentom omogoča poglobljeno spoznavanje slovenskega jezika in jezikoslovja, seznanjanje s kulturnimi, zgodovinskimi in družbenimi pojavi v slovenskem prostoru, spoznavanje različnih metodologij znanstvenega raziskovanja jezikoslovnih pojavov, literature in kulture, prenos študijskih vsebin v reševanje konkretnih problemov v praksi, pridobitev specifičnih znanj, potrebnih za zaposlitev v različnih sektorjih, razvijanje sposobnosti kritičnega razmišljanja in samostojnega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko (School of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Humanistični študiji

  S pridobljenim znanjem na študiju so študenti sposobni za: zgodovinsko razumevanje pojavov s področja humanistike, prepoznavanje temeljnih humanističnih fenomenov ter sposobnost njihove umestitve v širše družbene kontekste, poznavanje temeljev in razvoja filozofije ter njenih temeljnih disciplin (zgodovina filozofije, logika, etika, epistemologija, ontologija, estetika in teorija umetnosti, hermenevtika), poznavanje temeljev družbenih ved (psihologija s psihoterapijo, politologija, politična ekonomija) ter sodobnih teorij s teh področij, poznavanje pomena odnosov med kulturami ter religijami, argumentirano reševanje vprašanj, ki se pojavljajo na stičišču humanističnih, družbenih in umetnostnih področij, poznavanje zgodovine in teorije etike ter sposobnost njene praktične uporabe v strokovnem delu ter ozaveščenost za pomen etike v raziskovanju, uporabo humanističnih znanj v sodobnih kontekstih (etika, družbena neenakost, religije, nove tehnologije, človekove pravice, sodobna umetnost), uporabo interdisciplinarnih znanj za delo na področju humanističnih znanosti in kulture ter nadaljnji študij in kritično presojo družbenih in političnih dogodkov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Sociologija- kadrovski menedžment

  Cilji programa so: Zagotoviti študentom širok nabor splošnih družboslovnih in menedžersko specifičnih znanj. Ob posredovanju znanja študentom približati aktualna raziskovalna dognanja in jih na ta način pripraviti za delo v slovenskem in mednarodnem okolju ter multidisciplinarno obravnavo izzivov v tem okolju. Prispevati k oblikovanju kompetentnih, zaposljivih strokovnjakov za analitično, vodstveno in svetovalno delo na kadrovskem in socialnem področju, v profitnih in neprofitnih organizacijah. Posebno skrb posveča program tudi temu, da njegovi diplomanti, na svoji karierni poti delujejo tako strokovno kot tudi etično in socialno pravično. Pridobitev dela in zaposlitve na temelju prej omenjene kompetentnosti na širšem poklicnem in njemu sorodnih področjih v profitnih in/ali neprofitnih organizacijah. Profesionalno, etično in socialno pravično delovanje v organizacijsko-kadrovskem in širšem družbenem prostoru, ki temelji na spoštovanju Kodeksa in Standardov slovenske kadrovske stroke. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Prevajalstvo (Translation)

  Študij traja 3 leta. Enopredmetni univerzitetni študijski program obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študent izbere usmeritev: Slovenščina-angleščina-nemščina, Slovenščina-angleščina-francoščina, Slovenščina-angleščina-italijanščina. Študentje pridobijo visoke jezikovne, kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v slovenščini, angleščini in še v dodatnem tujem jeziku (izbirajo lahko med nemščino, francoščino ali italijanščino), prejmejo pa tudi osnovno prevajalsko kompetenco. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Kulture Vzhodne Azije (Cultures of East Asia (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvodisciplinarni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Smer Sinologija. Temeljni cilji programa so nuditi diplomantom sposobnost razumevanja kulturnih različnosti in s tem preseganje kulturno pogojenih posploševanj, s čimer bi se bili sposobni izogniti enostavnemu prevzemanju uveljavljenih modelov iz drugih kultur in evropocentričnemu ocenjevanju. Študentom omogoči, da si pridobijo osnovno poznavanje jezika obravnavane regije ter splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih z odgovarjajočim kulturno-civilizacijskim prostorom. Splošne kompetence: temeljno metodološko, družboslovno-humanistično in kulturološko znanje ter osnovne veščine znanstvenoraziskovalnega dela. Pridobljene kompetence so: sposobnost razumevanja kulturno-civilizacijskih posebnosti in različnosti, sposobnost kritičnega ocenjevanja medkulturnih besedil, sintetično in analitično mišljenje, poznavanje širokega spektra raziskovalnih metod, sposobnost reflektiranega pisanja o izbranih kulturno-družbenih temah z izbranih področij, sposobnost prenosa znanj v vsakdanjo prakso, sposobnost predstavitve rezultatov raziskovanj, sposobnost konstruktivnega in reflektiranega dela ter delovanja v večkulturnem okolju, sposobnost samostojnega nastopanja v ustreznem azijskem okolju ter kritičnega obravnavanja pojavov, ki izhajajo iz obravnavanega okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih štud ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. History, Social Studies and Political Education

  Das Lehramtsstudium Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung dient der Berufsausbildung für den Lehrberuf an mittleren und höheren Schulen für die Unterrichtsfächer aus dem Bereich der Geschichts-, Sozial-, Politik-, und Kulturwissenschaften. Es sind folgende Module zu absolvieren: - Einführungsphase - Alte Geschichte - Mittelalter - Neuzeit - Zeitgeschichte - Österreichische Geschichte - Vertiefungsfächer - Sozialkunde und Politische Bildung - Fachdidaktik I und II -Geschichte der Menschen, der Geschlechter, der Kultur( en) und Gesellschaften ? und Geschichte der Wirtschaft, der Technik und des Verkehrs ? und Geschichte der Politik, der Staaten und Regionen ? und Geschichte, Multikulturalität und kulturelle Exklusions- und Inklusionsprozesse Dazu kommen 20 ECTS an Pädagogisch-Praktischen Studien. ...

  Provider NameUniversität Klagenfurt

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Kärnten

Pages