• EQF Home Page Icon

Qualification: Fitness coach

No translation available for Serbian. Showing the original language.

Fitness coach

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Vult een oefenprogramma in functie van de visie van de fitnessclub/van het project in (G120401 Id8660-c)
- Bereidt een intern overleg voor
- Neemt deel aan het werkoverleg
- Plant de eigen werkzaamheden
- Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, ….)
- Rapporteert, indien nodig, aan de verantwoordelijke
- Functioneert goed en efficiënt , ook op piekmomenten

● Informeert het publiek over het fitnessaanbod en de organisatie van de sessies (G120401 Id14047-c)
- Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten
- Maakt reclame voor activiteiten voor regelmatig bewegen
- Geeft voorlichting over fitheid, gezondheid en de relatie met regelmatig bewegen
- Geeft informatie over de praktische organisatie binnen de fitnessclub
- Onderhoudt contact met andere begeleiders
- Onderhoudt contact met de beoefenaar/sporter
- Houdt zich aan en informeert over de richtlijnen van het ethisch en medisch verantwoord sporten

● Kijkt het sportmateriaal en -uitrusting na (G120401 Id6779-c)
- Ziet er op toe dat de beoefenaar(s) het materiaal opgeruimd en netjes achterlaten
- Meldt de nood aan onderhoud of vervanging van materiaal en accommodatie

● Past EHBO en CPR toe (co 01792)
- Reageert efficiënt wanneer een beoefenaar of een andere betrokkene letsel oploopt of onwel wordt
- Maakt contact met de betrokkene (indien mogelijk)
- Schakelt (eventueel) hulp in
- Informeert naar klachten/symptomen
- Bekijkt de situatie en beslist wat hij moet doen
- Voert de EHBO-hulpverlening deskundig uit
- Houdt zich aan de voorgeschreven procedures
- Meldt het voorval aan de verantwoordelijke (indien van toepassing)

● Leeft kwaliteitszorg na (co 01793)
- Zorgt dat de beoefenaar in een aangename omgeving kan bewegen
- Past de kwaliteitsnormen van het bedrijf toe
- Zorgt voor aangepaste muziek, voldoende ventilatie , … (indien van toepassing)
- Bedient eventueel audiovisuele en andere toestellen
- Houdt toezicht op het naleven van het huishoudelijk reglement

● Promoot en organiseert bewegingsactiviteiten binnen het gestandaardiseerd aanbod van de fitnessclub (G120401 Id16324-c)
- Past commerciële technieken toe
- Gebruikt courante kantoorsoftware
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met alle betrokkenen
- Organiseert ruimtes, hun inrichting en de installatie van materiaal
- Controleert de beveiliging van de locatie
- Voert acties of reclamecampagnes

● Past de communicatieacties over de activiteiten van de fitnessclub of dienstverlening toe (G120401 Id17985-c)
- Gebruikt kantoorsoftware
- Voert de meest efficiënte communicatieacties uit
- Neemt deel aan evenementen, beurzen, salons, …
- Draagt bij tot de uitvoering van acties of reclamecampagnes
- Presenteert informatie op een manier die belangstelling wekt
- Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan

● Onthaalt de klanten/sporters (M160201 Id17967-c)
- Ontvang bezoekers volgens de regels van klantvriendelijkheid
- Identificeert de klant/sporter/beoefenaar
- Registreert de sporter/beoefenaar
- Verzorgt taal, gedrag en houding in contact met de klant/sporter/beoefenaar
- Geeft informatie en beantwoordt vragen met een concreet en relevant antwoord
- Bedient de telefoon op een correcte wijze en beantwoordt telefonische gesprekken
- Neemt berichten aan en zorgt dat de informatie bij de juiste persoon terecht komt
- Legt eventueel afspraken vast met een (nieuwe) klant
- Verwerkt de afspraak in een (elektronisch) agendasysteem
- Gaat respectvol om met klanten/beoefenaars

● Informeert en begeleidt de klanten/sporters (co 01794)
- Gaat na of het een bestaande klant is of een prospect
- Inventariseert de informatiebehoefte
- Geeft een rondleiding indien nodig
- Informeert de klant over het clubaanbod
- Houdt aan- en afwezigheden bij
- Controleert eventueel het toegangsbewijs
- Bevraagt klanten spontaan over de mate van tevredenheid en hun eventuele behoeften
- Neemt afscheid van klanten

Specifieke Activiteiten

● Bepaalt het beginniveau van de beoefenaar(s) en de doelstellingen (Id 12197-c) (G120401 Id12197-c)
- Organiseert een intakegesprek
- Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond
- Identificeert incentives en obstakels om meer te bewegen
- Neemt een par-q (physical activity readiness questionnaire) af
- Gebruikt een standaard testprotocol en informeert over de mogelijke effecten en risico’s
- Neemt testen, submaximale testen , vragenlijsten, … af (conditie, hartslag, vetpercentage, gewicht, lenigheid, bloeddruk)
- Licht de resultaten van de afgenomen testen toe aan de beoefenaar
- Verwijst de beoefenaar, indien wenselijk, door naar een personal trainer, medisch of paramedisch begeleider
- Luistert actief naar alle betrokkenen
- Communiceert en/of rapporteert aan personal trainer en/of verantwoordelijke
- Communiceert met de opdrachtgever en de klant over de resultaten van het trainingsprogramma
- Behandelt klantinformatie vertrouwelijk

* Submaximale test : is een veelgebruikte test binnen de sportwereld waarbij waarbij de test wordt beeindigd wanneer een vooraf bepaald percentage van je maximale fysieke capaciteit wordt bereikt.

● Stemt de sessie af op het niveau van de beoefenaar(s) en maakt eventueel het materiaal of de uitrusting klaar (Id 24946-c) (G120401 Id24946-c)
- Gebruikt een oefenplan
- Houdt rekening met de diversiteit, verwachtingen, beleving, …. van de beoefenaar(s)
- Stelt een oefenschema op binnen het gestandaardiseerd aanbod van de fitnessclub
- Bouwt oefeningen geleidelijk op
- Plant voldoende hersteltijd in tussen de sessies
- Stemt eventueel het materiaal af op het niveau van de beoefenaar(s)
- Houdt zich aan de gemaakte afspraken

● Stelt de oefeningen aan de beoefenaar(s) voor en staat ze technisch bij (G120401 Id16698-c)
- Past taalgebruik, boodschap en oefenniveau aan de beoefenaar(s) aan
- Formuleert concrete doelen en bespreekt die met de beoefenaar(s)
- Beschrijft de te verwachte fysieke gevolgen en veranderingen
- Leert de technieken van een bewegingsactiviteit aan
- Demonstreert en leert technieken, houdingen en motorische gedragingen aan
- Zet materiaal en middelen in

● Begeleidt de beoefenaar bij zijn oefeningen (G120401 Id16698-c)
- Voorziet voldoende warming-up en cooling-down
- Heeft aandacht voor uithouding, lenigheid, kracht en weerstand
- Verbetert fouten in de techniek
- Geeft extra instructies indien nodig
- Vraagt om feedback over de oefeningen
- Volgt de fysieke evoluties op (eventueel via tussentijdse evaluaties/testen)
- Stelt het trainingsprogramma binnen het gestandaardiseerd clubaanbod bij op basis van de noden en vorderingen

● Motiveert de beoefenaar bij zijn oefeningen (G120401 Id16698-c)
- Geeft op enthousiaste, duidelijke en deskundige manier aanwijzingen en informatie aan de beoefenaar(s)
- Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten
- Verdeelt de aandacht in de oefenzaal over de verschillende beoefenaars

● Zorgt ervoor dat de beoefenaar zijn oefeningen veilig en hygiënisch kan uitoefenen (G120401 Id16698-c)
- Vermijdt gevaarlijke situaties, risico’s en potentieel gevaarlijke oefeningen
- Controleert het naleven van de veiligheidsregels, -aanwijzingen en hygiëne
- Grijpt in bij ongewenst/ongepast gedrag en bij een onveilige/ongewenste situatie
- Meldt eventueel bijzonderheden aan de personal trainer of de verantwoordelijke

● Beheerst (sportdiscipline) bewegingsactiviteiten gerelateerd aan het gestandaardiseerd fitnessaanbod binnen het bedrijf (Id 22703-c, Id 32092-c) (G120401 Id22703-c/32092-c)
- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in functie van cardiotraining
- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in functie van krachttraining
- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in functie van coördinatie, evenwicht en lenigheid
- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in functie van core stability
- Volgt de nieuwe evoluties op en neemt deel aan bijscholingen

● Hanteert standaard fitnessprogramma’s (oefeningen, duur, frequentie, opeenvolgingen, …) voor de sporter(s) of beoefenaar(s) en past ze toe (Id. 21144-c) (G120401 Id21144-c)
- Hanteert standaard fitnessprogramma’s op maat van de sporter(s) of beoefenaar(s)
- Geeft cardiotraining, krachttraining, lenigheidstraining en/of conditietraining binnen het gestandaardiseerd aanbod van de fitnessclub
- Evalueert de trainingsintensiteit en stelt bij waar nodig

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van vergadertechnieken
● Basiskennis van communicatietechnieken (schriftelijk en mondeling)
● Basiskennis van voedingsleer
● Basiskennis van de relatie tussen beweging en gezondheid in functie van gezond bewegen
● Basiskennis van gedragsverandering en relatie beweging-gezondheid
● Basiskennis van de verschillende doelgroepen
● Basiskennis van psychologie in relatie tot de doelgroep
● Basiskennis van ICT (courante fitnesssoftware, registratie en ledenadministratie, oefenprogramma’s, teksten en cijfergegevens verwerken)
● Basiskennis van presentatiemogelijkheden
● Basiskennis van commerciële technieken
● Basiskennis van promotietechnieken
● Basiskennis klantenonthaal
● Basiskennis klantgericht telefoneren
● Kennis van de organisatie van sport- en bewegingsactiviteiten
● Kennis van sportaccommodaties, -materialen en middelen
● Kennis van motivatietechnieken
● Kennis van medisch en ethisch verantwoord sporten
● Kennis van potentieel gevaarlijke oefeningen
● Kennis van het afnemen en interpreteren van standaard vragenlijsten
● Kennis van het opmaken van een basisprofiel van de beoefenaar
● Kennis van de fysieke en mentale ontwikkeling van jongeren
● Kennis van trainingsleer
● Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen
● Kennis van pla

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4