• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 124 items
 1. sportdiplomáciai szaktanácsadó

  A szakirányú továbbképzés célja olyan szaktanácsadók képzése, akik a sportágazat különböző szervezeteit képviselik hazai és nemzetközi szinten.     Elsajátítandó kompetenciák: - a sportot átható szakmai, gazdasági, jogi szabályozással kapcsolatos tényezők közötti eligazodás, a felmerülő problémahelyzetek menedzsment szemléletű megoldása;  - a sportdiplomácia működésének magasabb szintű megértését elősegítő ismeretek elsajátítása az illetékes állami sportigazgatási, az egyes magángazdasági intézményi szereplők, valamint a sport civil szektora körében kialakult magas szintű tapasztalatok és gyakorlati tudás átadásán keresztül; - a sportdiplomáciai kapcsolatok fejlesztéséhez szükséges gyakorlati ismeretek közvetlen megismerése a sport kormányzati szervezetének, a sportszervezetek hazai és nemzetközi kapcsolatokkal és tevékenységekkel foglalkozó szakértőinek rendszeres oktatói részvételén keresztül; - sportdiplomáciai viszonyok globális és regionális jelenségeivel, illetve nemzetközi folyamatokkal kapcsolatos elemző és értékelő készség; - sportdiplomáciai döntés előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges tudásanyag megszerzése; - a sportdiplomáciai kapcsolatok működtetése során felmerülő feladatok és kérdések összefüggéseinek, valamint értelmezési kereteinek megismerése; - sportdiplomáciai tárgyalások szakmai és technikai előkészítéséhez, illetve az azokban történő részvételhez szükséges módszertani, nemzetközi intézményi és eljárási gyakorlat megismerése.      Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakir ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Expert in East Asian Studies

  A képzés célja magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Kelet-Ázsia mint régió és az itt található egyes országok nemzetközi életben betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük birtokában képesek analitikus és szintetizáló gondolkodásra, tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a gazdasági, politikai folyamatok megértésére, előrejelzésére. Magas szintű nyelvi felkészültségük lehetővé teszi számukra a források feldolgozását és elemzését. A végzett hallgatók ismerik és értik a térség fejlődési tendenciáit. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A Kelet-Ázsia elemző a) tudása Ismeri a kelet-ázsiai államok politikai, gazdasági rendszerét. Ismeri a kelet-ázsiai államok történetét. Ismeri a kelet-ázsiai államok külkapcsolati és biztonságpolitikai rendszerét. Ismeri a kelet-ázsiai államok társadalmi problémáit. Ismeri a kelet-ázsiai államok szellemi és kulturális örökségét. Ismeri valamely kelet-ázsiai állam nyelvét. Ismeri a nemzetközi elemzések problémamegoldó technikáit. Ismeri a szakmai-etikai normákat. Ismeri a nemzetközi kapcsolatok komplex rendszerét. b) képességei Képes önálló elemző munka elvégzésére. Képes a Kelet-Ázsiára vonatkozó folyamatok megértésére, előrejelzésére és formálására. Képes gazdasági, politikai, jogi szakterületeken döntések e ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Expert in International Public Service Specialised in Policing Studies

  A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi és az európai uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatok ellátására. 8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait, - az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét, - a nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit, - a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét, - a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit, - a magyar állam és államigazgatás nemzetközi kapcsolatrendszerét, - a magyar kül- és biztonságpolitikát, fejlődésének irányait, - a biztonsági rendszer stratégiai tervezését és elemzését, - a rendészet és rendvédelem hazai és nemzetközi összefüggéseit, - a közszolgálati rendszerek nemzetközi modelljeit, továbbá - a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet. 8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - a nemzetközi, illetve európai integrációs és döntéshozatali folyamatok értelmezésére és formálására, - a közszolgálat nemzetközi kapcsolataiban döntések előkészítésére és meghozatalára, - integrált ismeretek széles körű alkalmazására a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi komplex területeken, - a biztonságot fenyegető kihívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére, - a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenysé ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Expert in International Public Service Specialised in Security Studies

  A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi és az európai uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatok ellátására. 8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait, - az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét, - a nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit, - a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét, - a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit, - a magyar állam és államigazgatás nemzetközi kapcsolatrendszerét, - a magyar kül- és biztonságpolitikát, fejlődésének irányait, - a biztonsági rendszer stratégiai tervezését és elemzését, - a rendészet és rendvédelem hazai és nemzetközi összefüggéseit, - a közszolgálati rendszerek nemzetközi modelljeit, továbbá - a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet. 8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - a nemzetközi, illetve európai integrációs és döntéshozatali folyamatok értelmezésére és formálására, - a közszolgálat nemzetközi kapcsolataiban döntések előkészítésére és meghozatalára, - integrált ismeretek széles körű alkalmazására a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi komplex területeken, - a biztonságot fenyegető kihívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére, - a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenysé ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. okleveles közigazgatási szakértő európai és nemzetközi közigazgatási szakirányon

  A képzés célja olyan, a közszolgálat iránt elkötelezett közigazgatási szakemberek képzése, akik elmélyült közigazgatás-tudományi ismeretek birtokában, alapos közjogi tudással felvértezve, az állam, a gazdaság és a társadalom működésének megértése mellett, a közmenedzsment különböző területein (így különösen a közszolgálati emberi erőforrás menedzsmentben) jártasságot szerezve, a közigazgatási kommunikáció szervezésének, valamint a közigazgatás nemzetközi dimenziói elméletének, változásainak és működési gyakorlatának ismeretében képesek komplex közigazgatási feladatok ellátására, szervezeti és működési problémák felismerésére és hatékony kezelésére, szakirányú területeken speciális feladatellátására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a közpolitikai fejlesztések hazai és nemzetközi modelljeit és megoldásait, - a közpolitikai döntési folyamatokat, a jogalkotás rendjét, - a nemzetközi jog főbb szabályait, az Európai Unió és a magyar közpolitika és közjog kapcsolatát, - a kormányzati rendszereket, - a kormányzati eszközrendszert és a hatékony közigazgatás-fejlesztés stratégiai eszköztárát, - a közszolgálat ágazati rendszereinek működési és szabályozási alapvonásait, - a gazdaságirányítás és a közigazgatás kapcsolatrendszerét, - a költségvetési jogot és az államháztartás működésének részleteit, - a közigazgatásban alkalmazott info-kommunikációs rendszerek és adatbázisok felépítését és mű ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. okleveles közigazgatási szakértő közigazgatás vezető szakirányon

  A képzés célja olyan, a közszolgálat iránt elkötelezett közigazgatási szakemberek képzése, akik elmélyült közigazgatás-tudományi ismeretek birtokában, alapos közjogi tudással felvértezve, az állam, a gazdaság és a társadalom működésének megértése mellett, a közmenedzsment különböző területein (így különösen a közszolgálati emberi erőforrás menedzsmentben) jártasságot szerezve, a közigazgatási kommunikáció szervezésének, valamint a közigazgatás nemzetközi dimenziói elméletének, változásainak és működési gyakorlatának ismeretében képesek komplex közigazgatási feladatok ellátására, szervezeti és működési problémák felismerésére és hatékony kezelésére, szakirányú területeken speciális feladatellátására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a közpolitikai fejlesztések hazai és nemzetközi modelljeit és megoldásait, - a közpolitikai döntési folyamatokat, a jogalkotás rendjét, - a nemzetközi jog főbb szabályait, az Európai Unió és a magyar közpolitika és közjog kapcsolatát, - a kormányzati rendszereket, - a kormányzati eszközrendszert és a hatékony közigazgatás-fejlesztés stratégiai eszköztárát, - a közszolgálat ágazati rendszereinek működési és szabályozási alapvonásait, - a gazdaságirányítás és a közigazgatás kapcsolatrendszerét, - a költségvetési jogot és az államháztartás működésének részleteit, - a közigazgatásban alkalmazott info-kommunikációs rendszerek és adatbázisok felépítését és mű ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Expert in International Public Service Specialised in European Studies

  A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi és az európai uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatok ellátására. 8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait, - az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét, - a nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit, - a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét, - a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit, - a magyar állam és államigazgatás nemzetközi kapcsolatrendszerét, - a magyar kül- és biztonságpolitikát, fejlődésének irányait, - a biztonsági rendszer stratégiai tervezését és elemzését, - a rendészet és rendvédelem hazai és nemzetközi összefüggéseit, - a közszolgálati rendszerek nemzetközi modelljeit, továbbá - a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet. 8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - a nemzetközi, illetve európai integrációs és döntéshozatali folyamatok értelmezésére és formálására, - a közszolgálat nemzetközi kapcsolataiban döntések előkészítésére és meghozatalára, - integrált ismeretek széles körű alkalmazására a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi komplex területeken, - a biztonságot fenyegető kihívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére, - a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenysé ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Expert in International Public Service Specialised in International Public Administration Studies

  A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi és az európai uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatok ellátására. 8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait, - az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét, - a nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit, - a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét, - a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit, - a magyar állam és államigazgatás nemzetközi kapcsolatrendszerét, - a magyar kül- és biztonságpolitikát, fejlődésének irányait, - a biztonsági rendszer stratégiai tervezését és elemzését, - a rendészet és rendvédelem hazai és nemzetközi összefüggéseit, - a közszolgálati rendszerek nemzetközi modelljeit, továbbá - a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet. 8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - a nemzetközi, illetve európai integrációs és döntéshozatali folyamatok értelmezésére és formálására, - a közszolgálat nemzetközi kapcsolataiban döntések előkészítésére és meghozatalára, - integrált ismeretek széles körű alkalmazására a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi komplex területeken, - a biztonságot fenyegető kihívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére, - a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenysé ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. okleveles közigazgatási szakértő közigazgatás-tudományi szakirányon

  A képzés célja olyan, a közszolgálat iránt elkötelezett közigazgatási szakemberek képzése, akik elmélyült közigazgatás-tudományi ismeretek birtokában, alapos közjogi tudással felvértezve, az állam, a gazdaság és a társadalom működésének megértése mellett, a közmenedzsment különböző területein (így különösen a közszolgálati emberi erőforrás menedzsmentben) jártasságot szerezve, a közigazgatási kommunikáció szervezésének, valamint a közigazgatás nemzetközi dimenziói elméletének, változásainak és működési gyakorlatának ismeretében képesek komplex közigazgatási feladatok ellátására, szervezeti és működési problémák felismerésére és hatékony kezelésére, szakirányú területeken speciális feladatellátására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a közpolitikai fejlesztések hazai és nemzetközi modelljeit és megoldásait, - a közpolitikai döntési folyamatokat, a jogalkotás rendjét, - a nemzetközi jog főbb szabályait, az Európai Unió és a magyar közpolitika és közjog kapcsolatát, - a kormányzati rendszereket, - a kormányzati eszközrendszert és a hatékony közigazgatás-fejlesztés stratégiai eszköztárát, - a közszolgálat ágazati rendszereinek működési és szabályozási alapvonásait, - a gazdaságirányítás és a közigazgatás kapcsolatrendszerét, - a költségvetési jogot és az államháztartás működésének részleteit, - a közigazgatásban alkalmazott info-kommunikációs rendszerek és adatbázisok felépítését és mű ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. jelnyelvi tolmács

  Elsajátítandó kompetenciák:      A szakon végzettek képesek  – előítéleteiket, szerep-összeférhetetlenségeiket kezelni; – a partner bizalmának az elnyerésére, minden esetben tiszteletben tartani a kliensek döntését; – kiváló interperszonális és kommunikációs képességek kialakítására és alkalmazására;  – magas szintű verbális készségek kialakítására, alkalmazására: fogalmazó készség, a lényegkiemelés képessége, kommunikációs rugalmasság és figyelemmegosztás, illetve összpontosítás; – a közvetített kommunikációs szituációban a tényállást a mindenkori célnyelven adekvátan közvetíteni; – a tudományos ismeretek, tolmácstechnikák és -stratégiák alapján a jelnyelvi tolmács szakmájára jellemző nyelvi és kulturális elvárások elméleti elemzésére és gyakorlati alkalmazására; – segédeszközök használatára a tolmácsolás során, informatikai eszközök kezelésére a jelnyelvi tolmácsközpont adminisztrációja és a háttér-ismeretek megszerzése során; – önismeretük fejlesztésére, valamint szakmai hitelességük megőrzésére, saját szakmai kompetenciájukon belül maradni; – a szak- és tárgyi ismeretek önálló fejlesztésére a hiányosságok ismeretében; – a megszerzett elméleti és módszertani tudás birtokában értékelni más tolmács teljesítményét, valamint a folyamatos szakmai fejlődés érdekében elfogadni kollégái szakmai értékelését. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakon végzettek átfogó ismereteket szereznek a következő tudásterületekről: – audiológiai ismeretek a hallássérültekről; – ismeretek a hallássérülés pszichológiai követk ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages