• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7602 items
 1. Tradenomi (AMK), Liiketalous

  Liiketalouden opinnoissa yhdistyvät teoriaopinnot, käytännön projektit, kieliopinnot sekä menetelmäosaaminen. Opinnot alkavat kaikille yhteisillä perusopinnoilla, joiden aikana tutustutaan liiketalouden eri osa-alueisiin. Yritysten ja organisaatioiden kanssa tehtävä yhteistyö alkaa heti opintojen alussa, ja näin päästään soveltamaan opittua teoriatietoa käytännön esimerkkien kautta. Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Toisesta opiskeluvuodesta alkaen opiskelija syventää osaamistaan valitsemansa osaamispolun mukaisesti, joiden laajuus on 30-45 opintopistettä. Tarjolla olevat osaamispolut suunnitellaan liiketalousalan kehityksen ja alueen työelämän tarpeiden perusteella. Ammattiopinnoissa on myös kaikille yhteisiä, laaja-alaisesti alalle harjaannuttavia projekteja ja hankkeita. Terwa-akatemiaan siirtyvät opiskelijat perustavat opiskelijatiimeissä yrityksiä, joissa liiketoimintaa harjoittamalla ja samalla kirjallisuutta lukemalla saadaan vankka ammattitaito yritystoiminnan pyörittämiseen. Akatemian valmentajat ovat opiskelijoiden tukena opinnoissa. Osa opintokokonaisuuksista toteutetaan joustavasti opiskelijaryhmän koostumuksen mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään kansainvälinen korkeakouluyhteistyö ja suorittamaan osan opinnoista ulkomailla. Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut ammattiopinnot sisällytetään osaksi tutkintona. Kattava ja monipuolinen yhteistyöverkosto sekä projektiopinnot antavat mahdollisuuden useisiin erityyppisiin työelämälähtöis ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely

  Tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä käytetään projektimaista oppimista ja uusimpia laiteriippumattomia frontend-tekniikoita. Opintojen aikana opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja testaamaan interaktiivisia verkkopalveluja sekä toimitaan eri rooleissa ja tehtävissä opiskelun aikaisissa projekteissa. Liiketalouden ja markkinoinnin perusteiden opiskelemisen jälkeen osataan soveltaa teoriaa organisaatioiden liiketoiminnan tarpeisiin ja hyödyntää tietojenkäsittelyn sekä digitaalisen ja sosiaalisen median mahdollisuuksia organisaatioiden liiketoiminnan kehittämisessä eri osa-alueilla. Opiskelu rytmittyy toisiaan seuraaviin moduuleihin, joissa opitaan ensin uusia tietoja ja taitoja, ja sitten sovelletaan niitä käytäntöön erilaisissa projektitöissä. Koulutus valmistaa tietojenkäsittelyn ammattilaisia alan erilaisiin tehtäviin. Kaikki alan tehtävät vaativat loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Tämän lisäksi tarvitaan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja sekä suomeksi että englanniksi. Halutessaan opiskelija voi myös käydä opiskelemassa jossakin Oamkin lukuisista kansainvälisistä partnerikouluista. Koulutukseen kuuluu 30 opintopisteen harjoittelu työelämässä, 15 opintopisteen opinnäytetyö sekä työelämälähtöisiä projektiopintoja. Opiskelija pystyy erikoistumaan vapaasti valittavien opintojen, projektien, harjoittelun ja opinnäytetyön kautta haluamalleen alalle. Erikoistumisaloja voivat olla esimerkiksi peliala, frontend-osaaja ja verkkokauppaosaaja. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Bachelor of Engineering, Information Technology

  Studies are organized mainly as daytime teaching at our international campus. Studies include lectures, workshops, project and group assignments as well as individual presentations. Studies have close connections to working life. Students will be working in local companies where they can practice and show they skills in real working environment.   The studies include: Software processes and activities in different process phases and tools Usability concepts, design and implementation principles of web user interface with suitable tools Solving problems in object oriented style Communicative situations related to working life in the ICT field Modern cloud service techniques Agile methods and tools in mobile software and product development Business models in mobile application business Overview of IoT solutions.  ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Ensihoitaja (AMK)

  Ensihoitajaopinnot perustuvat monitieteelliseen tietoon, jossa hoitotieteellinen, luonnontieteellinen ja lääketieteellinen tieto korostuvat. Sairaanhoitoa opiskellaan ensihoidon opintojen rinnalla koko koulutuksen ajan. Opiskelu sisältää simulaatio- ja toimenpideharjoituksia sekä harjoittelua eri puolilla Suomea. Teoriaopiskelu tapahtuu enimmäkseen ohjatusti verkko-opintoina ja itsenäisesti. Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä. Opintoja voi suorittaa myös kesäopintoina, hankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla. Riittävä osaaminen varmistetaan mm. lääkehoito- ja tasokokeilla. Ensihoitotyössä ja ensihoidon opiskelussa tarvitaan hyvää psyykkistä ja fyysistä kuntoa. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Fysioterapeutti (AMK)

  Fysioterapian tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien yhteisistä opinnoista ja fysioterapian perus- ja ammattiopinnoista. Fysioterapian tutkinto-ohjelman perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva fysioterapian asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija fysioterapian yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija ihmisen toimintakyvyn kannalta keskeisiin ilmiöihin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään fysioterapian asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. Fysioterapeuttikoulutuksessa lähi- ja verkko-opetuksena, itsenäisenä ja pienryhmissä toteutuva teoreettinen ja käytännöllinen opiskelu sekä ammattitaitoa edistävä harjoittelu yhdistyvät toisiinsa mahdollistaen teoreettiseen tietoon perustuvan käytännöllisen osaamisen kehittymisen. Käytännöllisen osaamisen kehittymisen ohella opiskelijaa tuetaan arvostamaan tieteellisyyttä osana oman työn kehittämistä. Opiskelija osallistuu aktiivisesti sekä omien opintojensa että halutessaan myös tutkinto-ohjelman toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen koulutusohjelmatiimeissä. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä toimintaympäristöissä joko Suomessa tai ulkomailla. Fysioterapeuttiko ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka

  Yhteisissä opinnoissa luodaan pohja suuntaaville opinnoille ja perehdytään seuraaviin osa-alueisiin:- matematiikka ja luonnontieteet- kielet ja viestintä- tietotekniikka- talous ja projektinhallinta- ammatilliset perusopinnot. Automaatiotekniikassa keskitytään prosessi-, mittaus-, säätö- ja sähkötekniikkaan. Syventävät opinnot painottuvat seuraaville automaatiotekniikan sovellusaloille: prosessi-, kappaletavara-, kiinteistö- ja teollisuusautomaatio sekä automaation informaatiojärjestelmät. Sähkötekniikan opinnoissa keskitytään sähköisen talotekniikan sekä sähkövoimatekniikan teemoihin. Opinnot antavat valmiuksia toimia sähkön tuotantoon, siirto- ja jakeluverkkoihin, sähkökäyttöihin, kiinteistöjen sähköteknisiin järjestelmiin ja sähkösuunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Opintoihin sisältyy myös ohjaus- ja automaatiotekniikkaa, jota sovelletaan älykkäissä sähköverkoissa, energiatehokkaissa sähkökäytöissä sekä asumismukavuutta ja turvallisuutta edistävissä sähköteknisissä ratkaisuissa. Monimuotokoulutukseen valittu perehtyy uuteen ammatilliseen erikoistumisalueeseen sähkö- tai automaatiotekniikan alueelta. Yleisopinnot ja ammatilliset perusopinnot määritellään HOPSin avulla. Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone. Monimuotototeutuksessa opetus sisältää verkko-, lähiopetusta ja omatoimista opiskelua. Opetus tapahtuu verkko- tai päiväopetuksena. Opiskelijoiden ohjausta, laboratorioissa tapahtuvaa työskentelyä tai muuten läsnäoloa vaativaa opiskelua on 1 päivä / viikko. Monimuotoryhmän opetus annet ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Optometristi (AMK)

  Opinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat näköjärjestelmän ja näkökyvyn sekä silmäsairauksien tunteminen. Lisäksi tarvitaan näöntarkastuksen menetelmien ja näönkorjausratkaisujen sekä silmien terveydentilan tutkimisen menetelmien osaamista. Optometristin ammattitaidon perustana on optometrian teoreettinen ja käytännöllinen terveystekninen osaaminen. Ammatillinen osaaminen rakentuu soveltuville matemaattis-luonnontieteellisille opinnoille, näönhuollon ja silmälasiteknologian opinnoille sekä lääketieteellisille opinnoille. Koulutus sisältää runsaasti kädentyön ja asiakastyön harjoituksia koululla ja käytännön ohjattuna harjoitteluna optikkoliikkeissä. Tietopuolinen opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti, verkko-opintoina ja seminaareissa. Opintoja voi suorittaa myös kehittämishankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla. Moniammatillista yhteistyötä harjoitellaan mm. yhteisissä opinnoissa lääketieteen ja muiden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa sekä työelämäharjoitteluissa. Riittävä ammatillinen osaaminen varmistetaan osaamistestauksilla. Opiskelu optometristikoulutuksessa edellyttää vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja itsenäisen opiskelun valmiuksia. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Rakennusarkkitehti (AMK)

  Koulutuksen painopisteitä ovat pientalosuunnittelu, maatalousrakentaminen, korjausrakentaminen, pienimuotoinen teollisuustuotanto, mallintaminen ja asiakaspalvelu. Keskeisiä osa-alueita ovat:- rakennusten toiminnallisuus, asuttavuus ja käyttökelpoisuus- rakentamisen tietomallintaminen (BIM) ja visualisointi- korjausrakentaminen- kiinteistöjen ylläpito- elinkaariajattelu- materiaali- ja energiatehokkuus- rakennussuunnittelun projektijohto ja prosessit Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Suuhygienisti (AMK)

  Keskeiset opintokokonaisuudet ovat:- opiskelu-ja viestintäopinnot- tutkimus-,kehittämis-ja johtamisopinnot- sosiaali-ja terveydenhuollon perusteet- suun terveydenhoitotyö- terveyden edistäminen Suun terveydenhoitotyöhön sisältyy mm.:- suun terveystarkastus- tarkastuksen perusteella hoitosuunnitelman laadinta- suun terveydenhoidon toteutus ja arviointi. Tyypillisiä suuhygienistin vastuualueen hoitotoimenpiteitä ovat ien- ja tukikudosten varhais-ja ylläpitohoidon toimenpiteet, hammaskiven ja värjäymien poisto, hampaan pinnoitus sekä fluorikäsittely. Oikomishoidon osatehtävät kuuluvat myös suun terveydenhoitotyöhön. Asiakkaan omahoidon ohjaus on osana kokonaishoitoa. Terveyden edistämiseen sisältyvää terveysneuvontaa toteutetaan moniammatillisessa työryhmässä hammashoitolan lisäksi neuvolassa, päiväkodissa, koululla sekä hoitolaitoksessa. Koulutukseen sisältyy runsaasti terveyden edistämistilanteiden/-tapahtumien järjestämistä.Suuhygienistilla on valmiudet toimia myös lähiesimiestehtävissä ja huolehtia työympäristön turvallisuudesta ja terveyttä edistävistä toimintatavoista. Suuhygienistin työssä painottuvat asiakaslähtöinen terveyden edistäminen ja moniammatillinen yhteistyö. Suuhygienistin tehtäviin sisältyy mm. suun terveystarkastukset, hammas- ja suun sairauksien ehkäisy, oikomishoidon osatehtävät sekä kiinnityskudosten varhais- ja ylläpitohoito. Myös esteettinen hammashoito sisältyy suuhygienistin työhön. Hänellä on valmiudet lähiesimiestehtäviin sekä alan kehittämistyössä tarvittava tutkimus- ja kehittämisos ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Terveydenhoitaja (AMK)

  Terveydenhoitajakoulutuksen sairaanhoitajan osaamisalueessa korostuu sairaanhoitotyön perusosaamien ja sairaanhoitotyön soveltava osaaminen (ks sairaanhoitaja). Terveydenhoitajatyön syventävissä opinnoissa keskeisiä osaamisalueita ovat terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn menetelmäosaaminen, terveydenhoitajatyön eri osa-alueet ja terveydenhoitajatyön kehittäminen. Terveydenhoitajakoulutus toteutetaan lähi- ja etäopiskelujaksoista koostuvana monimuotokoulutuksena. Opiskelu edellyttää opiskelijalta vastuunottamista omasta opiskelusta ja taitoa ryhmässä työskentelyyn. Tietopuolinen opiskelu tapahtuu suurelta osin verkko-opiskeluna. Lähijaksoilla työtapoina on mm. simulaatioharjoituksia ja työpajoja. Sairaanhoitotyön ja terveydenhoitajatyön käytännön osaamista opiskellaan harjoitteluissa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages