• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 182 items
 1. európai uniós angol szaknyelvi és kultúrtörténeti szakfordító

  Elsajátítandó kompetenciák: * magas szintű, pontos nyelvhasználat; * biztos és alapos komplex nyelvtani és lexikai ismeretek elsajátítása angol és magyar nyelven; * szakszövegek megértése és interpretációja; * a szövegalkotás folyamatának gyakorlata; * általános és szakfordítási elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása és alkalmazása; * fordítástechnikai eljárások elsajátítása és alkalmazása; * kultúrtörténeti és széles skálán mozgó európai uniós angol szövegek szakszókincsének megismerése és elsajátítása; * az elsajátított szakszókincs gyakorlati feladatokban történő értő, kompetens alkalmazása; * szakirodalmi tájékozódás; * a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása.        Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * komplex nyelvtani és lexikai ismeretek angol és magyar nyelven; * szövegalkotási ismeretek; * angol és magyar szakszókincs európai uniós specifikus szaknyelvi szövegekben; * kultúrtörténeti ismeretek: filozófiatörténet, vallástörténet, művelődéstörténet, magyar kultúra és helytörténet; * angol és magyar szakszókincs specifikus kultúrtörténeti szövegekben.   Személyes adottságok, készségek: * szakszerű és érthető kifejezőkészség; * tudatos nyelvhasználat; * analitikus gondolkodás; * kreativitás, motiváció, önállóság; * problémamegoldó készség; * minőségtudat; * folyamatos önművelődésre és önképzésre való készség; * interkulturális készség; * szakmai készségfejlesztés.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:     Költségvetési szervek, önkormányzatok, művelődési ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. francia jogi és szakfordítói szaktanácsadó

  A képzés célja: A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban a francia jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok európai uniós vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve. A képzés részét képezi a francia és magyar jogrendszer összehasonlító elemzése és ennek a francia nyelvről, illetve nyelvre történő fordításban való megjelenése is. A résztvevők emellett intenzív nyelvi oktatásban és szakfordítói képzésben is részesülnek, elsajátítva a francia nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait, valamint szókincsét, biztosítva ezzel, hogy az alapozó szakmai tárgyak során megszerzett szókincsüket hatékonyan alkalmazhassák a munkájukban.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:   Szakfordítói kompetenciák: - stílusérzék, fogalmazás, helyesírás, - segédkönyvek használata, - logikai kapcsolatok reprodukciója, - szakszövegek elemzése/értelmezése forrásnyelven és célnyelven, - kiadványszerkesztés, lektorálás, kivonatolás, - fordítói szoftverek ismerete, - az adott (francia, illetve magyar) jogrendszer sajátosságainak, szövegtípusainak, terminológiájának ismerete. Szakfordítói tudáselemek:  - fordításmódszertan, - műfaj- és stílusismeret, - kultúra, kontrasztív országismeret, - Európai Uniós tanulmányok, - szakfordítói tevékenységhez kapcsolódó szabályozások ismerete. Szaktanácsadói kompetenciák és tudáselemek:  - az adott jogrendszerek megfelelő ismerete, - áttekintési és rendszerező képesség, - az adott ország (Franciaor ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A /anyanyelv/ és B /idegen nyelv/ megnevezése)

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek    ismerik: * kifogástalanul az anyanyelvüket; * magas szinten az adott idegen nyelvet; * a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatát, terminológiáját; * a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit; * a terminológiai elveket és módszereket; * a lexikográfiai és terminológiai segédeszközöket (pl. nyomtatott szótár, elektronikus szótár, terminológiai adatbázisok, tudásbázisok, ontológiák); * a terminológus számára fontos hazai szoftvereket (pl. SDL MultiTerm és qTerm); * a vállalati és intézményi terminológiai munkacsoportok működését.   képesek: * ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában; * gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint  a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; * megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; * a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására; * a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására; * a terminológiai elvek és módszerek gyakorlati alkalmazására; * eligazodni a lexikográfiai és terminológiai segédeszköz ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. német jogi és szakfordítói szaktanácsadó

  A képzés célja: Ezen szakirányú továbbképzés keretében a hallgatók egyrészt a német jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok nemzetközi vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve, új gondolkodásmódot és érvelési képességet elsajátítva. A résztvevők emellett intenzív nyelvi oktatásban és szakfordítói képzésben is részesülnek, elsajátítva a német nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait, valamint szókincsét, biztosítva ezzel, hogy az alapozó szakmai tárgyak során megszerzett szókincsüket hatékonyan alkalmazhassák a munkájukban. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:    Szakfordítói kompetenciák:- stílusérzék, fogalmazás, helyesírás;- segédkönyvek használata;- logikai kapcsolatok reprodukciója;- szakszövegek elemzése/értelmezése forrásnyelven és célnyelven;- kiadványszerkesztés, lektorálás, kivonatolás;- fordítói szoftverek ismerete;- az adott (német, illetve magyar) jogrendszer sajátosságainak, szövegtípusainak, terminológiájának ismerete.    Szakfordítói tudáselemek: - fordításmódszertan;- műfaj- és stílusismeret;- kultúra, kontrasztív országismeret;- Európai Uniós tanulmányok;- szakfordítói tevékenységhez kapcsolódó szabályozások ismerete.Szaktanácsadói kompetenciák és tudáselemek: - az adott jogrendszerek megfelelő ismerete;- áttekintési és rendszerező képesség;- az adott ország (Németország, illetve az Európai Unió) működési folyamatainak, intézményrendszerének átlátása. Személyes adottságok, készségek:- s ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Philologist in Modern Greek Language, Literature and Culture

  A képzés célja olyan újgörög nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész szakemberek képzése, akik az újgörög nyelvet, irodalmat és kultúrát illetően átfogó tudományos ismeretekkel rendelkeznek, az újgörög nyelvű országok kultúrájában speciális jártassággal és felkészültséggel rendelkeznek. Megszerzett nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi ismereteik birtokában képesek a közigazgatásban és a kulturális élet területein nyelvi közvetítői feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az újgörög nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész a) tudása Felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjének megfelelően ismeri az újgörög nyelvet. Ismeri az újgörög nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseit, a kutatási irányzatokat és az eredményeket. Rendszerezett, elmélyült tudással bír az újgörög nyelv, az újgörög nyelvű irodalom és kultúra, valamint a jelenkori társadalmi-politikai kontextus egészéről. Ismeri a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazását. Ismeri a görög nyelv korábbi fejlődési szakaszait, a bizánci és kora újkori görög nyelvet. Ismeri a fogalmi gondolkodás és az absztrakció alkalmazásának lehetőségét, amely képessé tesz az irodalomtudományban, a nyelvtudományban és más társadalomtudományokban az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritikai attitűd kialakí ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. bírósági és hatósági tolmács (az A és a B nyelv megnevezése)

  A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: * kifogástalanul az anyanyelvüket (A nyelv); * magas szinten az adott idegen nyelvet (B nyelv); * a bírósági és hatósági eljárásokat és azok nyelvhasználatát, terminológiáját; * a bírósági és hatósági eljárások során használt szövegfajták jellegzetességeit.        képesek: * ellátni a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát a magyarországi bírósági és hatósági eljárások során; * gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; * megfelelő idegennyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; * a megfelelő tolmácsolási műveletek alkalmazására és a megfelelő tolmácsolási stratégia kiválasztására; * a szövegfajtának megfelelő tolmácsolási technika alkalmazására.   alkalmasak: * az adott szakterület szövetrajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában való gördülékeny eligazodásra mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szövegeket alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a bírósági és hatósági szakterületek terminológiai elvárásainak; * különböző műfajú bírósági és hatósági szakszövegek pontos, a k ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Philologist in Speech Science

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti és nyelvészeti kutatási ismereteikkel előmozdítják a társadalmi szintű információáramlást a beszédtudomány területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A beszédtudomány szakos bölcsész a) tudása Ismeri a beszédtudományok (fonetika, pszicholingvisztika) általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, a beszédtudományok kapcsolódását a rokon szakterületekhez (fonológia, logopédia, beszédtechnológia). Részletekbe menően ismeri a fonetika és a pszicholingvisztika összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri a beszédtudományok sajátos kutatási módszereit, mérési technikáit. Alaposan és átfogóan ismeri a beszédtudományok jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait, kontextusát. Szakterületének legalább egy résztémájában (artikulációs fonetika, zöngeképzés, koartikuláció, akusztikai fonetika, a beszéd szupraszegmentális elemei, beszédpercepció) elmélyült ismeretekkel rendelkezik. Legalább két idegen nyelvet (ebből az egyik az angol) ismer a beszédtudományok műveléséhez szükséges szinten, különös tekintettel a szakterminológiára. b) képességei Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel képes azonosítani speciális fonetikai és pszicholingvisztikai problémákat. Képes feltárni és megfogalmazni a megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret (mérésekkel, kísérlet ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. specialista a sporttudományi kutatásmódzsertanban és angol nyelvű tudományos publikálásban

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakon végzettek képesek* értelmezni és alkalmazni a kutatásmódszertan különböző formáit (kvantitatív és kvalitatív) a sporttudományban;* tudományos szinten a kutatási javaslatokat írásban megfogalmazni, belefoglalva a bevezetést, a célok és a hipotézisek megfogalmazását, a módszerek megválasztását, az eredmények megfogalmazását és összegezését;* a megfelelő irodalmi források hatékony felkutatására;* értelmezni és alkalmazni az adekvát statisztikai módszereket;* a kutatási eredmények megfelelő tudományos nyelvezetű megfogalmazására angol nyelven;* megfelelő szinten értelmezni és megmagyarázni egy tudományos igényű munkát;* értelmezni és használni társalgásban és írásban a kutatás jellegének megfelelő terminológiát, elemzéseket és ezek szintézisét;* kritikai szemmel értelmezni és minősíteni a szakirodalmat;* a kutatási tevékenységének szabatos, jól érthető, követhető formában való szóbeli prezentálására angol nyelven. Személyes adottságok, készségek: * problémafelismerő és hatékony, innovatív feladatmegoldó képesség;* az angol szakmai tudományos nyelvezet és annak alkalmazásának elsajátítása;* széles körű szakirodalmi műveltség;* tájékozottság az angolszász tudományos szakirodalom terén;* megfelelő önismeret és önértékelési képesség a szakmai munka és eredmények. hatékonyabb prezentálásában angol nyelven;* sikerorientáltság hazai és nemzetközi tudományos karrier kialakításában, a tudományos kutatások és munka magas színvonalú, igényes bemutatásá ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Expert in Hungarian

  A képzés célja magyar alapszakos bölcsész szakemberek képzése, akik a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat, valamint a magyar és a világirodalom jelenségeiről, történetileg és szociológiailag változó formáiról, folyamatairól és alapvető kulturális összefüggéseiről megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A magyar alapszakos bölcsész a) tudása - Tájékozott a magyar nyelv és irodalom legfontosabb jelenségeinek és azok tagolódásának, általánosan elfogadott jellemzőinek és adatainak, a magyar nyelvi és irodalmi hagyomány legfontosabb szövegeinek és alkotóinak körében. - Európai és kulturális kontextusukra való kitekintéssel ismeri a magyar nyelv és irodalom kommunikációs formáinak, szövegtípusainak, történeti folyamatainak és jelentős korszakainak fő sajátosságait. - Ismeri a nyelvtudomány és az irodalomtudomány jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait és azok szabályrendszerét. - Tájékozott a magyar nyelvű szövegek és kulturális jelenségek nyelvi és irodalmi értelmezésének ismert eljárásai és módszerei, valamint ezek szakmailag elfogadott kontextusai és értékelései terén. - Tisztában van a nyelvtudomány és az irodalomtudomány jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel, egyes részterületeinek alapvető szakkifejezéseivel. - Szakterületéhez szükséges szinten ismer legalább egy idege ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Philologist in English and American Studies

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik jól ismerik az angol nyelvet, az angol nyelvű kultúrákat. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú C1 szintjén képesek angol nyelvű mindennapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, az oktatás, valamint az újságírás és a PR területén középvezetői szintű feladatokat is. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az angol alapszakos bölcsész a) tudása - A szakot elvégző hallgató tájékozott az angol nyelvű kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői, adatai körében. - Ismeri a magyar és európai identitás szakterületileg legfontosabb kulturális objektumait, szövegeit, kontextusait, valamint legalább egy, Európán kívüli angol nyelvű kultúra legfontosabb vonásait. - Ismeri az angol nyelvű kultúrák jellemző írásbeli és szóbeli, szépirodalmi, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait és azok szabályrendszerét. - Átlátja az angol szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait. - Tisztában van az anglisztika jellemző kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel. - Ismeri a szak egyes területeinek (irodalom-, nyelv- és kultúratudomány) angol nyelvű szakkifejezéseit. - Összefüggéseiben érte ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages