• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 123 items
 1. alternatív vitarendezési szaktanácsadó a gazdaságban, mediátor

  Magas szintű elméleti és gyakorlati tudás megszerzése a képzési idő alatt: * az alternatív vitarendezés jogszabályi környezete; * a mediáció pszichológiai háttere, a mediátor személyisége; * a konfliktusok megelőzésének módszerei és technikái; * a mediáció kommunikációs elmélete és gyakorlata, kommunikációs technikák, kérdezéstechnika; * az alternatív vitarendezés etikája; * a mediáció polgári és munkajogi háttere, a munkaügyi érdekegyeztetés lehetséges formái; * a gazdaságban legjelentősebb mediációs területek jellegzetességei, gyakorlati módszerei (munkaügyi, egészségügyi, pénzügyi, oktatási, fogyasztóvédelmi, turisztikai); * páros, a kiscsoportos illetve nagycsoportos mediációs helyzetekben alkalmazható módszerek és technikák, ezen belül a resztoratív technikák megismerése; * mediáció a civil szférában, civil szféra szerepe az alternatív vitarendezésben; * a kisebbségekkel kapcsolatos alternatív vitarendezési helyzetek megismerése. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: * etikus, ügyfélorientált szemlélet; * magas szintű empatikus képesség; * kiemelkedő társas és kommunikációs készségek, facilitálási és folyamatvezetési készségek; * fejlett szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, asszertivitás; * mély szakmai elhivatottság és tájékozottság. A szakképzettség alkalmazása: A hallgatók megismerik a rendszerváltás óta eltelt időszakban a hazai társadalmi és gazdasági életben meghonosodott alternatív vitarendezési intézmények működésének alkalmazhatóságát és valós, mindennapi gyakorlatát.   Vit ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. digitálisarchívum-fejlesztő

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * adatmodellezés, relációs adatbázisok tervezése, adatbázisok kezelése; * repozitórium adatszerkezetének modellezése; * opensource repozitórium szoftver telepítése, repozitóriumok konfigurálása; * repozitórium adatbázisának kialakítása; * adatfeltöltés, metaadatok megadása; * repozitórium és aggregátorok kapcsolatának biztosítása; * keresés repozitóriumok adatbázisaiban.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * redundancia-mentes relációs adatbázisok tervezéséhez, létrehozásához, fizikai megvalósításához szükséges ismeretek; * a relációs adatbázisokban tárolt adatok kinyeréséhez, az adatok közötti összefüggések feltárásához, az adatok különböző rendszerek közötti transzferálásához szükséges ismeretek; * az XML-nyelv alapszintű ismerete; * diszciplináris és intézményi repozitóriumok szerepe a digitalizált adatok tárolásában és megosztásában; * repozitórium aggregátorok működése; * Open Access repozitóriumok adatszerkezete, és metaadat szabványaik; * az OAI protokoll ismerete.   Személyes adottságok, készségek: A végzett hallgató * problémamegoldó készséggel rendelkezik, feladatait rendszerben gondolkodva igyekszik megoldani; * absztrakció, finomítás és specializáció révén képes adatszerkezetek többszintű modellezésére; * képes önállóan vagy team munka keretében intézményi, illetve diszciplináris repozitórium adatbázisának megtervezésére; * kreatív, logikus gondolkodású; * magas szintű szakmai tudással, kooperatív, koordinációs, szervező készéggel rendelkezik.   A szakk ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. gazdaságpolitikai, vállalati, pénzügyi szakújságíró

  A képzést elvégzők az általános újságírói ismeretek és kompetenciák elsajátítása mellett specializálódhatnak a gazdasági újságírás szakterületeire, a makrogazdasági, vállalati, pénzügyi újságírásra. Gyakorlatorientált képzés keretében megismerkedhetnek a hazai gazdasági újságírói műhelyek elvárásaival és vezetőivel, a print mellett betekinthetnek az online újságírás világába, konkrét feladatok elvégzése során mérhetik fel alkalmasságukat ebben a közegben. A képzés második részében gyakorlott szakemberek mentori rendszerben egyénileg is foglalkoznak a hallgatókkal, akik ezáltal az elméleti ismeretek mellett a szakmában nélkülözhetetlen kapcsolatrendszer kiépítését is elkezdhetik.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   Az üzleti szakújságíró* képessé válik a szakmán belüli speciális feladatok ellátására;* a szakterület sajátos követelményeit összhangba tudja hozni az általános újságírói képességekkel;* kezdeti tapasztalatokat szerez a különböző újságírói szituációkban való fellépés terén;* a gyakorlati képzés keretében konkrét feladatok megvalósításába építheti be megszerzett elméleti ismereteit;* el tudja magát helyezni a gazdasági újságírás, valamint a vállalati kommunikáció hazai műhelyei között.      A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:   Tudáselemek:* reális képet kap a hazai gazdasági sajtó működéséről;* gyakorlati feladatok rendszeres teljesítésével alapozhatja meg szakmai karrierjét.   Ismeretek:* tisztába kerül a műfaji alapismeretekkel;* gazdasági alapismeretek mellett vállalat- ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. közszolgálati multimédiás szerkesztő

      A képzésben végzett hallgató az alábbi ismeretekre tesz szert:       Ismeretbeli kompetenciák:   jól hasznosítható interdiszciplináris szaktudományos ismeretek, amelyek egyaránt kiterjednek a tömegmédia bölcsész- és társadalomtudományos megközelítéseire; a közösségi és a közéleti kommunikáció folyamatainak sokoldalú bemutatása; nemzetközi kitekintés a médiarendszerekre és a médiapolitikára; a közszolgálati média működésének és mai kihívásainak alapos ismerete.   Gyakorlati kompetenciák:   képes szakmailag tájékozódni a tömegmédia egyes területein; alkalmas a közszolgálati média különböző munkaköreinek betöltésre; a kutatói munka során képes tematizálni, illetve módszertani alapossággal vizsgálni és elemezni a tömegmédia működését; képes létrehozni médiakutató projekteket és képes ezek végigvitelére.   Személyi kompetenciák:   kiemelkedő kommunikációs készség; problémafelismerő- és megoldó képesség; rendszerező képesség, szervezőképesség; vezetői kompetenciák, stratégiai szintű gondolkodás; képesség önálló munkavégzésre; képesség csapatmunkában való részvételre.     A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:   a médiaintézményekben médiatartalmak beosztott munkatársi szintű és önálló előállítása; a közszolgálat területén a közösségek iránti felelősséget tükröző szakmai irányítás biztosítása vezető munkatársként; médiatartalmak projektszerű kidolgozása és megvalósítása az elektronikus média valamennyi, de elsősorban a közszolgálat területein; ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. mobil- és közösségi kommunikáció szaktanácsadó

   A képzés célja olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik* a kívánt kommunikációs célokat el tudják érni a rendelkezésre álló technikai tartalmi és technológiai eszközök segítségével;* saját (nem informatikai jellegű) szervezetük képviseletében szakértő megrendelőként tudnak megjelenni a külső fejlesztőcégeknél, valamint mobil- és közösségi kommunikációs ügynökségeknél;* hatékonyan és interaktív módon tudnak kapcsolatot tartani a célközönségükkel a rendelkezésre álló mobil- és közösségi médiás eszközöket felhasználva;* mind mobilos felületekre is fejlesztő cégeknél, mind vonatkozó kommunikációval foglalkozó ügynökségeknél alkalmasak projektmenedzseri feladatokra;* képesek intézmények, vállalatok, egyéb szervezetek és személyes márka támogatásához is megtervezni és megszervezni, bizonyos esetekben teljes mértékben felépíteni a mobilkommunikációs és közösségi médiás csatornákat;* munkájuk során együtt tudnak működni a fejlesztőkkel, grafikusokkal, salesesekkel és a kommunikációs szakemberekkel is, valamint képesek a résztvevők közti kommunikáció értő összehangolására.        A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:* kreativitás;* együttműködő- és kezdeményezőkészség;* team-munka prioritása;* naprakészség a hardver és szoftver technológiákban;* hajlandóság a folyamatos önképzésre;* precizitás a munkavégzés során.     Ismeretbeli kompetenciák:    A mobil- és közösségi média szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik* a digitális társadalom és kultúra elméleti hátterét;* a di ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. média- és közszolgálati kommunikáció tanácsadó

  A képzés célja:  A képzés célja a közjó irányába elkötelezett, hivatástudattal rendelkező, kommunikációs és médiakapcsolati feladatkörökben dolgozó szakemberek gyakorlatorientált képzése és felkészítése, továbbá a közszolgálati kommunikáció sikeres műveléséhez szükséges személyes kompetenciák fejlesztése. A közszolgálati intézmények és a közigazgatás hatékonyságának növelése érdekében önálló, ember- és közösségközpontú, feladat- és gyakorlatorientált képzés valósul meg. Ennek segítségével a hallgatók képessé válnak a szervezeten belüli és kívüli elvárások rugalmas ellátására, a hagyományos és az „új” médiafelületek párhuzamos használatára és a technológiai kihívások kezelésére. A képzés további célja a hallgatók személyes-alkati sajátosságainak megismerése a humán erőforrás kiválasztásban és szervezetfejlesztésben használatos módszerek segítségével. A kiértékelés után megkapott személyiségprofil alapján kialakításra kerül az egyénre szabott médiakommunikációs ismeret- és készségfejlesztő program és a személyes kompetenciafejlesztés, javítva a hallgatók kommunikációs hatékonyságát és munkahelyi szervezeten belüli eredményességét.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  * A képzés gyakorlatorientált, kiemelt hangsúlyt fektet az állampolgárokra irányuló, széles körű, társadalmi szinten is megragadható kommunikációs ismeretek és gondolkodásmódok átadására.  * A szak képzési célkitűzéseit a tudományos elméleti ismeretek, a szakmai elméleti ismeretek, a gyakorlati ismeretek, ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. sport szakújságíró

  A képzést elvégzők az újságírás, valamint a televíziós és rádiós terület általános, magas szintű ismereteit sajátítják el a sport területének magas színvonalú tudásanyagával kiegészítve. Ismerik a szakma történetét, jelenlegi helyzetét, tisztában vannak a műfaji és szakterületi sajátosságokkal. Elsajátítják az érdeklődési területüknek megfelelő – nyomtatott, internetes és elektronikus sajtó – tudásanyagot, amelyet a gyakorlatban is képesek alkalmazni. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   A sport szakújságíró* képessé válik a szakmán belüli feladatok ellátására;* a szakterület sajátos követelményeit összhangba tudja hozni az általános újságírói képességekkel;* megismeri a különböző újságírói helyzeteket;* alkalmazni tudja a gyakorlati képzésben megszerzett elméleti ismereteit;* megismeri a magyar sportújságírás kialakulását, jelenlegi szerkezetét, valamint önmaga ezirányú képességeit. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:   Tudáselemek:* valós képet kap a magyar sportsajtó működéséről;* gyakorlati feladatok teljesítésével közelebb kerül választott hivatásához.      Ismeretek:* tisztába kerül a műfaji alapismeretekkel;* sportági és a sporttörténeti alapismeretek mellett sportszervezési ismereteket szerez;* személyes kapcsolatot alakíthat ki a magyar sport sajtóképviselőivel, illetve a magyar sport irányítóival;* átláthatja a hazai és külföldi sajtó szerkezetét, feladatait, felosztását;* médiajogi ismereteivel tudatosan alkalmazhatja munkájában ezt a területet. A képzés során megszerezhető ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szépíró

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A szépíró- képessé válik a szépírói szakma fogalomrendszerének, szaknyelvének értelmezésére és használatára, amelyet képes a különböző szakmák területén elhelyezni;- átlátja a szépírói mesterség teljes folyamatát;- képessé válik szakirányú alkotói stratégiát, tervet készíteni, a folyamatokat megszervezni, uralni és lebonyolítani;- képes eligazodni a nemzetközi trendekben.   A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:      Tudáselemek:- stratégiai gondolkodás és professzionális alkotói szemlélet;- a legújabb módszerek integrált használata;- a különböző tantárgyblokkok megismerése révén jóval szélesebb körű, alkalmazásközpontú alkotói spektrum;- alkalmazkodás a digitális világhoz.      Ismeretek:   A szépíró- magas szinten ismeri a mesterségbeli trendeket és technikákat;- rendelkezik szakmai stratégia-építő ismeretekkel;- adaptálni tudja azokat munkavállalóként, vállalkozóként;- magas fokú ismeretekre tesz szert a szakma különböző ágazatainak (film, színház, nyomtatott sajtó stb.) területén is.      A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:   A szépíró képes- összegyűjteni, értelmezni és értékelni a képzés során szerzett ismereteket;- kiválasztani a maga számára megfelelő alkotói szemléletet és stratégiát;- ezeket a gyakorlatban magas szinten alkalmazni;- alkotócsoportban, közösségi műhelymunkában aktívan szervezni, összeállítani, irányítani;- alkalmazkodni a szakmai trendek változásaihoz.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. digitálistartalom-fejlesztő

  A képzési területek által reprezentált tevékenységek alkalmazása során a végzettek ismerik: * a tanulmányi területre érvényes ismeretszerzés módjait, a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat;  * saját tudásuk határait, és azt, hogy ezek a korlátok hogyan befolyásolják elemzéseiket és magyarázataikat. Képesek: * eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésekben lehet megoldani, és az adott esetben milyen mértékben alkalmasak ezek a megközelítések a probléma sikeres megoldására; * információk rendszerezésére és feldolgozására, mindehhez kellően megalapozott technikák széles skálájának felhasználására, és az elemzés során felmerülő problémákra különböző megoldásokat javaslatára; * a szakirányú továbbképzésen belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;  * önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglevő készségeik fejlesztésére, és olyan új kompetenciák elsajátítására, melyek segítségével alkalmassá válhatnak egy szervezeten belül felelősségteljes munkakör vállalására.   Társas kompetenciák: a végzettek készek és képesek másokat meghallgatni, rendelkeznek az alapvető pedagógiai, andragógiai készségekkel. Türelmesek és kitartók a munkában. Együttműködési, csoportmunka-, szervező- és kezdeményezőkészséggel rendelkeznek, melyek szükségesek a személyes felelősséggel járó munkakörök betöltéséhez.   Módszerkompetenciák: a tanulást illetően képesek összefüggő szövegek, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember

  A gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzés célja a gyermek- és ifjúsági irodalommal kapcsolatos, szerteágazó intézményrendszer szakembereinek képzése. Az intézményrendszer egyes feladatköreit jelenleg több-kevesebb gyakorlati tapasztalattal rendelkező, de rendszeres képzésben nem részesült kollégák látják el. A képzés átfogó ismereteket igyekszik közvetíteni a gyermek- és ifjúsági irodalomról: a gyermek- és ifjúsági irodalom intézményrendszerében dolgozók ezt jelenleg csak részleteiben, a saját munkaterületük keretei között ismerik. A szakképzettséggel a hallgató alkalmassá válik - az oktatás, a pedagógiai-pszichológiai, a vizuális nevelés, a szociális, a vallási-etikai, a könyvtári, a gyermekkönyves szakmai stb. intézményrendszerekben az elsajátított kompetenciák segítségével a gyermekkultúrának a saját szakterületével kapcsolatos jelenségeire, problémáira szakszerű és kreatív megoldásokat alkalmazzon; - az oktatott, átfogó tudásanyaggal a gyermekirodalommal, gyermekkultúrával foglalkozó intézmények működésének jobb áttekintésében is segítséget nyújtani. A képzést elvégző szakemberek a gyermekirodalmi intézmények, programok szakszerű működtetéséhez, vezetéséhez, a részrendszerek együttműködési formáinak kialakításához is segítséget kapnak; nemzetközi példákat is bemutató megoldási formákat ismerhetnek meg.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - a gyermek- és az ifjúsági irodalom – különösen a magyar gyermekirodalom – kánon és stílustörténetei folyamatainak ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages