• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 585 items
 1. Bachelor Program in Building Engineering

  Bachelor Program in Building Engineering ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Architecture, term 4

  The exchange term at Umeå School of Architecture provides the students with a wide understanding of the subject architecture, the necessary practical tools and implements for analysis, conceptual sketch and composition skills, and a wide range of technical knowledge. The education is largely based on project assignments and aims to integrate theoretical and scientific knowledge with artistic process and research. The package consists of courses in Architectural Technology, History of Architecture, Urban planning and Theory of Architecture running in parallel with a synthesis course in the form of design projects. Architecture Project 2:2, 15.0 hpThe course develops students' understanding of architecture in relation to society and its changes. In the project work the students explore how architectural structures and public spaces interact in different contexts at local, regional and global levels. The student is trained to see both the individual and societal perspectives on the organization and design of environments. The course increases the student's ability to make informed decisions between different working methods and representational techniques in architectural projects. Analog and digital, as well as text-based and visual tools and representation methods are combined in the project work. The course is divided into four modules: Strategies and Territories 3 hp Flows and Borders 3 hp Spaces and Transitions 7 hp Representations and Communication 2 hp Architectural Technology 2:2, 4.0 CreditsThe course de ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Landscape Architecture and Planning- Bachelor studies

  The aim of the Bachelor’s degree study programme is to provide students with knowledge and skills necessary for the work in area of landscape architecture under the guidance of a certified specialist or to continue studies in the professional Master’s degree study programme Landscape architecture and planning with the goal to obtain the professional qualification of a landscape architect. The content of the programme envisages to acquire art study courses which develop imaginative and creative thinking; acquire study courses in humanities, natural sciences and ecology, ensuring understanding of people and environment; master contemporary design methodology and project design and development techniques and methods. The theoretical knowledge and practical skills are reflected in the Bachelor thesis. The Bachelor’s degree study programme Landscape architecture and planning is the first of the two sequential study programmes providing education necessary for the acquiring professional qualification and the rights to work as a self-employed landscape architect. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija- Prof. bak. studijas

  Programma kompleksi ietver inženierzinātņu, ekonomikas, vadībzinātnes un vides zinātnes studiju priekšmetus. Studenti tiek gatavoti darbam jebkurā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, kura darbība saistīta ar teritoriju attīstības plānošanas jomu, tāpēc viņiem ir jāizprot jautājumi, kas saistīti ar pilsētbūvniecību, tās saimniecību un infrastruktūru. Turklāt pilsētās samilzt sociālās problēmas, tāpēc programmā zināma vieta ir atvēlēta arī sociālās un tiesiskās jomas priekšmetiem. Studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās un projektu izstrādes laikā apgūt padziļinātas zināšanas par teritoriju attīstības ekonomiskiem un inženiertehniskiem aspektiem, pilsētekonomiku un urbanizācijas procesa ietekmi uz reģionu attīstību. Mērķis Programmas mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā, lai nodrošinātu atbilstošu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu, kas ļauj pildīt attīstības plānošanas inženiera profesionālo darbību, kā arī turpināt izglītību papildus profesionālās kompetences paaugstināšanai vai maģistra studiju programmās. Uzdevumi 1. Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam. 2. Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par teritoriju attīstības ekonomiskiem un inženiertehniskiem aspektiem, pilsētekonomiku un urbanizācijas procesa ietekmi uz reģionu attīstību, veidot speciālista prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tir ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija- Prof. bak. studijas

  1.-2. kurss jāmācās filiālē, 3.-4. kurss - Rīgā. (pilna laika); 1. kurss jāmācās filiālē, 2.-5. kurss - Rīgā (nepilna laika). Programmas mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā, lai nodrošinātu atbilstošu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu, kas ļauj pildīt attīstības plānošanas inženiera profesionālo darbību, kā arī turpināt izglītību papildus profesionālās kompetences paaugstināšanai vai maģistra studiju programmās. Uzdevumi 1. Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam. 2. Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par teritoriju attīstības ekonomiskiem un inženiertehniskiem aspektiem, pilsētekonomiku un urbanizācijas procesa ietekmi uz reģionu attīstību, veidot speciālista prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus prasībām. 3. Veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo zināšanu papildināšanu. 4. Rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, veidot studentu par pozitīvu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus. 5. Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši jomas un starptautiskās prakses attīstībai. 6. Veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Architecture- Bachelor studies

  The curriculum aims to integrate the knowledge of all these diverse, yet complementing domains. The main aspiration is to provide students with the ability of analytical thinking and problem solving: granting the knowledge, intellectual capacity and practical skills of interrelating apparently separate domains of architectural realm of theory and practice. The successive years of the curriculum built up on one another in Architectural Design studies. Each academic year, the curriculum aims to explore consequently more complex issues and scales of design problems as such: - Principles of design - Private space and dwelling - Public space and place-making - Urban space and urban regeneration ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Būvniecība- Prof. bak. studijas

  1.-2. kurss jāmācās filiālē, 3.-5. kurss - Rīgā. Bakalaura profesionālo studiju mērķis ir sniegt 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvniecības nozarē, sagatavot inženieri patstāvīgam darbam, kā arī turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - attīstīt pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas būvniecības nozarē; - vedot studentu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai būvniecības nozarē; - vedot studentu prasmi iegūt un izmantot eksperimentālos datus un to apstrādi izmantojot atbilstošas programmas; - nodrošināt vismaz 26 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; - spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās; - pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai; - spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas, ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai; - spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risināšanai; - spēj sadarboties, plānot un veikt mācību vai darba ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarē, kas ir spējīgi konkurēt darbaspēka tirgū Latvijā un ārpus tās robežām. Programma ir izstrādāta atbilstoši profesijas standarta „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” prasībām. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt profesionālā bakalaura studiju līmenim atbilstošu konkurētspējīgu izglītību; - sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas būvzinātnē, mehānikā un vides aizsardzībā; - sniegt studentiem padziļinātas zināšanas ar siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijām saistītājos jautājumos; - attīstīt nozarei atbilstošas profesionāla rakstura iemaņas un prasmes; - veidot studentu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai, teorētiskai risināšanai un inženiera darba veikšanai; - nodrošināt vismaz 26 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - izprot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas normatīvo aktu prasības, kā arī spēj noteikt minētajām sistēmām piemērojamos standartus un nodrošināt to izpildi savu pilnvaru ietvaros; - spēj identificēt ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu darbības kvalitāti ietekmējošos faktorus un riskus, noteikt kvalitātes riskiem atbilstošus preventīvus pasākumus; - spēj noteikt, izvērtēt, vadīt un pilnveidot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija- Prof. bak. studijas

  1.-2. kurss jāmācās filiālē, 3.-6. kurss - Rīgā. Studiju programmas mērķis ir sagatavot tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarē, kas ir spējīgi konkurēt darbaspēka tirgū Latvijā un ārpus tās robežām. Programma ir izstrādāta atbilstoši profesijas standarta „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” prasībām. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt profesionālā bakalaura studiju līmenim atbilstošu konkurētspējīgu izglītību; - sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas būvzinātnē, mehānikā un vides aizsardzībā; - sniegt studentiem padziļinātas zināšanas ar siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijām saistītājos jautājumos; - attīstīt nozarei atbilstošas profesionāla rakstura iemaņas un prasmes; - veidot studentu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai, teorētiskai risināšanai un inženiera darba veikšanai; - nodrošināt vismaz 26 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - izprot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatācijas normatīvo aktu prasības, kā arī spēj noteikt minētajām sistēmām piemērojamos standartus un nodrošināt to izpildi savu pilnvaru ietvaros; - spēj identificēt ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu darbības kvalitāti ietekmējošos faktorus un riskus, noteikt kvalitātes riskiem atbilstošus preventīvus pasākumus; - spēj noteikt, izvērtēt, vadīt un pilnveidot ēku inženiersistēmu u ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Būvniecība- Prof. bak. studijas

  Bakalaura profesionālo studiju mērķis ir sniegt 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvniecības nozarē, sagatavot inženieri patstāvīgam darbam, kā arī turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - attīstīt pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas būvniecības nozarē; - vedot studentu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai būvniecības nozarē; - vedot studentu prasmi iegūt un izmantot eksperimentālos datus un to apstrādi izmantojot atbilstošas programmas; - nodrošināt vismaz 26 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; - spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās; - pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai; - spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas, ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai; - spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risināšanai; - spēj sadarboties, plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vado ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages