• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 99 items
 1. Historian maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Tutkinto-ohjelman opetus ulottuu antiikin historiasta lähihistoriaan ja on rakentunut temaattisesti. Opetuksessa korostuu yhteiskuntahistoriallinen näkökulma. Se tarkoittaa erityisesti historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelua sekä vertailevaa ja käsitteellistä tutkimusta, joka korostaa historiantutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia ja kriittisyyttä suhteessa omaan aikaansa. Maailman muuttaminen edellyttää maailman ymmärtämistä. Historiantutkimuksen harjoittelu on keskeinen historiallisen ajattelun oppimisen tapa. Opetus alkaa perehtymisellä historiantutkimuksen ja -kirjoituksen käsitemaailmaan ja jatkuu tieteellisellä harjoittelulla eli menetelmäopinnoilla ja niiden soveltamisella. Opintojen edetessä käsitys historiasta muuttuu yhä monipuolisemmaksi. Samalla opiskelija saa välineitä oman maailmankuvansa hahmottamiseen ja ottaa yhä enemmän itse vastuuta opinnoistaan. Tutkimuksen tekoa harjoitellaan erityisesti praktikum-, kandidaattiseminaari- ja graduseminaariopetuksessa. Tutkimuksen harjoittelu huipentuu pro gradu –tutkielman laatimiseen. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Historian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti. Opinnot koostuvat sekä erilaisista lähiopetuksen muodoista että kirjallisista töistä. Lähiopetuksessa osallistutaan luennoille ja opiskellaan erilaisissa pienryhmissä, kuten lukupiireissä, joissa yhdessä opettajan tai tutkijan opastamana keskustellaan historian lähteisiin ja tutkimuskirjallisuuteen kuuluvista teksteistä. Kirjallisissa tenteissä voidaan tenttiä alan tutkimuskirjallisuutta tai kirjoittaa esseitä opettajan kanssa sovitun kirjallisuuden pohjalta. Tieteellisen tutkimuksen tekemisen menetelmiä kehitetään ohjatusti seminaarissa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Historian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Tutkinto-ohjelman opetus ulottuu antiikin historiasta lähihistoriaan ja on rakentunut temaattisesti. Opetuksessa korostuu yhteiskuntahistoriallinen näkökulma. Se tarkoittaa erityisesti historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelua sekä vertailevaa ja käsitteellistä tutkimusta, joka korostaa historiantutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia ja kriittisyyttä suhteessa omaan aikaansa. Maailman muuttaminen edellyttää maailman ymmärtämistä. Historiantutkimuksen harjoittelu on keskeinen historiallisen ajattelun oppimisen tapa. Opetus alkaa perehtymisellä historiantutkimuksen ja -kirjoituksen käsitemaailmaan ja jatkuu tieteellisellä harjoittelulla eli menetelmäopinnoilla ja niiden soveltamisella. Opintojen edetessä käsitys historiasta muuttuu yhä monipuolisemmaksi. Samalla opiskelija saa välineitä oman maailmankuvansa hahmottamiseen ja ottaa yhä enemmän itse vastuuta opinnoistaan. Tutkimuksen tekoa harjoitellaan erityisesti praktikum-, kandidaattiseminaari- ja graduseminaariopetuksessa. Tutkimuksen harjoittelu huipentuu pro gradu –tutkielman laatimiseen. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. History, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Kansatiede, filosofian maisteri (2 v)

  Kansatieteen syventävien opintojen aikana opiskelija perehtyy erityisesti omaan tutkielmaansa liittyviin kansatieteellisiin ja muihin kulttuurisiin näkökulmiin. Opiskelija syventää käsitystään kulttuurista ilmiöinä ja prosesseina että oppii käyttämään analyysiin, tulkintaan ja esittämiseen tarvittavia työkaluja. Opiskelija suorittaa lisäksi harjoittelun, jonka suorittamismuodosta sovitaan ennalta professorin kanssa. Maisteriseminaarissa opiskelija keskittyy tutkielman ongelmanasettelun, ratkaisumallien sekä tutkielman osien hahmottamiseen ja työstää sen aikana valmiiksi tutkielman osia. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kielikylpykoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut kielikylvystä, opettamisesta ja ruotsin kielestä. Kielikylvyssä uusi kieli omaksutaan luonnollisissa ja mielekkäissä viestintätilanteissa ja integroimalla se sisältöjen oppimiseen. Kielikylpyopettajana puhut oppilaille vain opetettavaa kieltä, ruotsin kieltä, mutta ymmärrät myös oppilaiden äidinkieltä. Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulla on vankka ruotsin kielen kielitaito ja pystyt kommunikoimaan tilanteen vaatimalla tavalla erityyppisissä ammatillisissa ja sosiaalisissa tilanteissa, olet perehtynyt monikielisyyden, kielikylvyn ja ruotsi toisena kielenä alojen tutkimukseen, tunnet käytännössä ja teoriassa erilaisten monikielisten oppimisympäristöjen toimintamekanismeja, erityisesti liittyen kielikylpyyn, sinulla on sellaiset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset tiedot ja ammatilliset valmiudet, joita perusopetuksen luokanopetus ja kielikylpyopetus edellyttää (esiopetus ja vuosiluokat 1–6), sinulla on sellaiset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset tiedot ja ammatilliset valmiudet, joita suomenkielisen perusopetuksen ja lukion ruotsin kielen aineenopetus edellyttää. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Kielikylpykoulutuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut kielikylvystä, opettamisesta ja ruotsin kielestä. Kielikylvyssä uusi kieli omaksutaan luonnollisissa ja mielekkäissä viestintätilanteissa ja integroimalla se sisältöjen oppimiseen. Kielikylpyopettajana puhut oppilaille vain opetettavaa kieltä, ruotsin kieltä, mutta ymmärrät myös oppilaiden äidinkieltä. Maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulla on vankka ruotsin kielen kielitaito ja pystyt kommunikoimaan tilanteen vaatimalla tavalla erityyppisissä ammatillisissa ja sosiaalisissa tilanteissa, olet perehtynyt monikielisyyden, kielikylvyn ja ruotsi toisena kielenä alojen tutkimukseen, tunnet käytännössä ja teoriassa erilaisten monikielisten oppimisympäristöjen toimintamekanismeja, erityisesti liittyen kielikylpyyn, sinulla on sellaiset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset tiedot ja ammatilliset valmiudet, joita perusopetuksen luokanopetus ja kielikylpyopetus edellyttää (esiopetus ja vuosiluokat 1–6), sinulla on sellaiset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset tiedot ja ammatilliset valmiudet, joita suomenkielisen perusopetuksen ja lukion ruotsin kielen aineenopetus edellyttää. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kulttuuriantropologia ja arkeologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Antropologia on tieteenala ihmisistä kulttuurisina olentoina. Se jakaantuu kulttuuriantropologiaan, arkeologiaan, bioantropologiaan ja lingvistiseen antropologiaan. Oulun yliopistossa näistä voi opiskella kulttuuriantropologiaa ja arkeologiaa pääaineina, bioantropologiaa arkeologian yhteydessä. Aloilla on yhteiset perusopinnot ja opiskelijat hakevat kulttuuriantropologian tai arkeologian pääaineekseen ensimmäisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tutkinto-ohjelmassa pyritään ymmärtämään sekä nykyisiä että menneitä kulttuureita, kulttuurien vaikutusta ihmisten elämään ja kulttuurien muutosta. Kulttuuriantropologia on oppi ihmisistä, yhteisöistä ja käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Kulttuuriantropologista tietoa sovelletaan usein yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Oulussa painotamme pohjoisia kulttuureita, kulttuurien vuorovaikutusta sekä poliittista-, uskonto-, ympäristö- ja soveltavaa antropologiaa. Koulutus valmistaa tutkijan ammattiin ja antaa valmiudet tehtäviin kulttuurialalla, tiedotusvälineissä, museoissa sekä hallinnossa. Arkeologia tutkii ihmistä ja kulttuuria jäljelle jääneiden materiaalisten lähteiden kautta. Näitä ovat esineet, kiinteät rakenteet tai maaperässä havaittavat ihmisen aiheuttamat kemialliset muutokset. Arkeologia on luonteeltaan monitieteellistä. Opinnoissa perehdytään sekä Suomen että eri maanosien viime jääkauden ja nykypäivän väliseen menneisyyteen antropologisesta näkökulmasta. Painopistealueina ovat Pohjois-Suomen sekä poh ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatinopinnoissa tutustut kulttuurien tutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja perehdyt kulttuurisiin ilmiöihin laajasti erilaisissa ajallisissa, alueellisissa, tilallisissa ja sosiaalisissa yhteyksissä. Opit perusvalmiudet työskennellä kulttuurien tutkimuksen aineistojen, menetelmien ja teorioiden parissa. Lisäksi erikoistut valintasi mukaan kahden tai kolmen tieteenalan tarjoamiin erityiskysymyksiin. Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot sisältävät sekä kaikille yhteisiä että tieteenaloittain ja temaattisesti suuntautuneita opintoja. Perusopinnoissa muodostat käsityksen kulttuurien tutkimuksen tieteenalojen lähestymistavoista. Lisäksi tutustut erilaisiin aineistoihin ja menetelmiin.  Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana valitset ne tieteenalat, joihin haluat opinnoissasi myöhemmin erikoistua ja perehdyt tarkemmin niiden tutkimustraditioihin. Aineopinnot muodostuvat tieteenalakohtaisista opinnoista, joissa syvennät osaamistasi valitsemallasi tieteenalalla, sovellat teoreettista osaamistasi sekä harjaannut analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun. Opit itse havainnoimaan tutkittavia asioita ja kohteita, perehdyt eri aineistoihin ja tutustut kenttätyömenetelmiin. Omaksut tutkimusprosessin eri vaiheet aineiston muodostamisesta sen analyysiin erityisesti tutkielmavaiheessa. Opetus perustuu monimuotoiseen oppimiseen, jossa kulttuurien tutkimukseen kuuluvien erityistaitojen lisäksi opit humanistin yleistaitoja, kuten tieteellistä kirjoittamista, vuorovaikutus- ja työelämätaitoja sekä projektinhallintaa ja viestintää er ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kulttuurihistoria, filosofian maisteri (2 v)

  Kulttuurihistorioitsijan työsarka on rajaton, sillä tutkimuskohteena on se elämän kokonaisuus, jossa menneisyyden ihmiset elivät ja jota he käsityksillään, kuvitelmillaan ja toimillaan rakensivat. Kulttuurihistoria huomioi ihmisten väliset merkitykselliset vuorovaikutussuhteet, niiden ilmenemismuodot ja muuttumisen. Kulttuuri ei siis ole vain tapoja tai kulttuurituotteita: se on syvällisempiä merkityksiä jatkuvasti luova maailma. Kulttuurihistoria on oma tieteenalansa ja erityinen, kokonaisvaltainen näkökulma ihmisen maailmaan. Kulttuurihistorian syventävissä opinnoissa opiskelija syventää historiografisia, teoreettisia ja metodologisia valmiuksiaan. Pääpaino on pro gradu -tutkielman tekemisessä niin pienryhmätyöskentelyn kuin opinnäytteeseen nivoutuvan empiirisen, teoreettisen ja metodologisen materiaalin hallinnan kautta.   ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages