• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 58 items
 1. Tiesību zinātne- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (nepilna laika studijās): elektroniskā pieteikšanās no 1. decembra, dokumentu pieņemšana no 10. decembra līdz 10. janvārim. Vienīgā maģistra studiju programma Latvijā, kurā ir iespējas studēt medicīnas tiesības un sociālās tiesības, kā arī specializācijā “Operatīvais darbs”. Iegūtās zināšanas dod iespēju konkurēt darba tirgū, strādājot daudzveidīgajā jurista profesijā. Studiju programmas mērķis Sagatavot augsti kvalificētus tiesību zinātnes speciālistus sociālajās un medicīnas, kā arī starptautiskajās un medicīnas tiesībās, nodrošināt juridisko metožu apguvi un attīstīt prasmes radoši un konstruktīvi analizēt sociāli tiesiskos procesus. Programmas uzdevumi Sekmēt vispusīgu un dziļu zināšanu apguvi tiesību zinātnēs nodrošinot sociāla, medicīniska un starptautiska rakstura problēmu risināšanu; veicināt tiesību speciālistu iekļaušanos Latvijas un Eiropas valstu darba tirgū. Iegūtās zināšanas • Augsti kvalificētas zināšanas un prasmes sociālajās, medicīnas, kā arī starptautiskajās un Eiropas tiesībās • Specifiskas zināšanas specializācijā “Operatīvais darbs”, kas saistītas ar darbu vadošos amatos pirmstiesas izmeklēšanas iestādē Iegūtās prasmes • Izmantot tiesiska rakstura zināšanas, prasmes un iemaņas, strādājot jebkurā modernās zināšanu sabiedrības jomā • Tiesību izpratne un spēja tās izmantot, elastīgi reaģējot uz izmaiņām un risinot plašu problēmu loku • Radoši un konstruktīvi analizēt sociāli tiesiskos procesus Studiju programmas absolventi var strādāt valsts un pašvaldību iestā ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Starptautiskās un Eiropas tiesības- Prof. mag. studijas

  Starptautiskās un Eiropas tiesības, RJA pamata programma, aptver tiesību zinātņu un teorijas pamata pīlārus, piedāvājot vairākus virzienus, kas ietver: - Eiropas Savienības tiesības un politika - Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības - Pārrobežu komerctiesības Katrs specializācijas kurss ietver teorētisko studiju un praktisko nodarbību periodu, pēc kura ir jāizstrādā maģistra darbs. Programmā Starptautiskās un Eiropas tiesības ir integrētas publiskās starptautiskās tiesības, starptautiskās komerctiesības, kā arī Eiropas Savienības tiesības, sagatavojot studentus karjerai juridiskajā praksē vai nacionālā vai Eiropas līmeņa pārvaldes institūcijās. Programma ietver gan teorētiskās studijas, gan praktiskos darbus, tās noslēgumā jāizstrādā maģistra darbs. Pasniegšanas metode ir interaktīva, tiek kombinētas lekcijas un semināri. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Tiesību zinātnes- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķi ir: - realizēt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās studijas tiesību zinātnē; - nodrošināt tādas profesionālās maģistra studijas tiesību zinātnē, kas būtu sakņotas stingros un labi apgūtos nozares teorētiskajos pamatos, atbilstošas jurista profesijas standartam un praktiski piemērojamas; - nodrošināt studējošiem iespējas iegūt kvalitatīvu, Latvijā un pasaulē konkurētspējīgu izglītību tiesību zinātnē; - sniegt studējošiem kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc sekmīgas programmas apguves varētu turpināt studijas doktorantūrā; - sagatavot augsta līmeņa profesionālus juristus darbam jurista praksē un konkurētspējīgus tiesību zinātnes speciālistus; - iekļauties vienotā Eiropas Savienības augstākās izglītības standartā. Darba iespējas Programmas absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, kura ļauj strādāt visplašākajā spektrā juridisko profesiju – tiesās, advokatūrā, notariātā, valsts un pašvaldību iestādēs, privātajā sektorā un arī ārvalstu un starptautiskajās institūcijās. Ja persona sasniegusi normatīvajos aktos noteikto vecuma slieksni un kvalifikācijas prasības, šajā programmā iegūtā kvalifikācija ļauj pretendēt uz tiesneša, zvērinātu advokātu, notāru, tiesu izpildītāju u.c. amatiem. Iegūtais grāds absolventiem dod tiesības pretendēt arī studijām doktorantūrā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Tiesību zinātnes- Prof. bak. studijas

  PRASMES Iegūsi prasmes līgumu slēgšanā, argumentēšanā un strīdu risināšanā, padziļināti analizēt krimināltiesību problēmas. Apgūsi tiesas procesa norisi un biznesa administratīvi procesuālos aspektus. KARJERA: •varēsi strādāt kā juriskonsults komercsabiedrībā vai valsts tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēs; •varēsi pretendēt uz darbu advokātu, notāru, tiesu izpildītāju birojā, prokuratūrā vai tiesā; •ja vēlies strādāt neatkarīgi no citiem, varēsi sniegt juridiskās konsultācijas pašnodarbinātās personas statusā. SPECIALIZĀCIJAS •Komerctiesības •Pašvaldību tiesības •Maksātnespējas tiesības •Publiskās tiesības biznesā Ir iespēja padziļināti apgūt profesionālās orientācijas studiju kursus biznesa apkalpošanai. PRAKSES 2., 3., 4. studiju gadā Augstākajā tiesā, Tieslietu ministrijā un tās iestādēs, Ģenerālprokuratūrā, Ieslodzījumu vietu pārvaldē, Valsts probācijas dienestā un citās iestādēs atbilstoši katrā studiju gadā noteiktajai prakses programmai. Praktiskās iemaņas varēsi iegūt augstskolas tiesu zālē un studiju poligonā, kā arī iesaistīties augstskolu tiesu izspēlēs. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Tiesību zinātnes- 1. līm. prof. studijas

  PRASMES Iegūsi prasmes dažādu juridisko dokumentu sastādīšanā, tiesisko darījumu noslēgšanā, izpildē, izbeigšanā, saistību apstiprināšanā, kā arī zaudējumu atlīdzināšanā no tiesiskajiem darījumiem. KARJERA: •varēsi strādāt par biroja administratoru juridiskajos birojos un iestādēs; •iegūtā kvalifikācija atbilst tam, lai Tu strādātu par prokurora palīgu, tiesneša palīgu, tiesas sekretāru; •varēsi veidot karjeru, strādājot privātajās institūcijās pie komersanta, biedrībā vai nodibinājumā, valsts vai pašvaldības institūcijās. PRAKSE 1. un 3. studiju gadā Augstākajā tiesā, Tieslietu ministrijā un tās iestādēs, Ģenerālprokuratūrā, Ieslodzījumu vietu pārvaldē, Valsts probācijas dienestā un citās iestādēs atbilstoši katrā studiju gadā noteiktajai prakses programmai. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Tiesību zinātne- Bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (nepilna laika studijās): elektroniskā pieteikšanās no 1. decembra, dokumentu pieņemšana no 10. decembra līdz 10. janvārim. Studiju programmas mērķis Sniegt plašas teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba iemaņas, sagatavojoties patstāvīgai zinātniski pētnieciskajai darbībai Programmas uzdevumi nodrošināt studējošajiem teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba iemaņas un prasmes patstāvīgai darbībai tieslietu jomā; sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus tiesību zinātnes speciālistus, kuri var nodarboties ar pētniecisko jaunrades pasniedzēja un konsultanta darbību tieslietu jomā. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Tiesību zinātnes- Prof. mag. studijas

  Programma ietver teorētiskos pamatkursus vispārizglītojošos kursus, profesionālās specializācijas kursus civiltiesību apakšnozarē, krimināltiesību apakšnozarē, valsts un administratīvo tiesību apakšnozarē. Absolventu iespējas • studēt doktora studiju programmās; • izpildot nepieciešamās profesionālās prasības, strādāt tiesībsargājošās iestādēs, piemēram, par tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs par juristiem, tāpat arī privātuzņēmumos (komercuzņēmumos, nodibinājumos). ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Tiesības un diplomātija- Bak. studijas

  Programma paredzēta studentiem, kas nākotnē vēlas strādāt ārlietu dienestā vai starptautiskajās organizācijās. Izpratne par politikas jautājumiem un konfliktu risināšanu, kā arī starptautisko attiecību tiesisko regulējumu padarīs kandidātus īpaši piemērotus arī daudziem citiem amatiem darba tirgū. Studiju programmas tiesību priekšmeti ietver starptautisko organizāciju un Eiropas Savienības institūciju tiesisko regulējumu starptautisko attiecību kontekstā. Mācības sniedz izpratni par galveno tiesību jomu mijiedarbību ar starptautiskajām attiecībām, kā arī diplomātiem svarīgas juridiskās zināšanas. To starpā diplomātiskās un konsulārās tiesības un starptautiskās privāttiesības, kuru pārzināšana nepieciešama konsultācijām starptautiskai videi raksturīgiem tiesību konfliktiem. Diplomātijas studijas iesniedzas vēsturē, kultūrā un politikas zinātnē, īpašu vērību veltot konfliktu risināšanai un sarunu vadīšanai. Mācību kursos vispusīgs teorētiskais skatījums apvienots ar praktisko pielietojumu un pasaules pieredzi. Pētnieciskie uzdevumi un kursa darbi papildinās minēto priekšmetu apguvi. Valodu kursu centrā angļu valoda kā pasaules valoda, īpašu uzmanību veltot tiesību, starptautisko attiecību un biznesa terminoloģijas apguvei. Līdztekus studentiem ir iespēja izvēlēties tradicionālās franču diplomātiskās valodas kursus, kā arī vācu valodas kursus. Citi izvēles priekšmeti ir atsevišķos tiesību, starptautisko attiecību, biznesa, kultūras un vēstures jautājumos. Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Unive ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” vērsta uz augsti kvalificētu zinātnieku un akadēmiskā personāla sagatavošanu dažādās juridiskās zinātnes apakšnozarēs, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu tiesību zinātnēs. LU Juridiskās fakultātes Doktora studiju programma būtiski atšķiras no citu augstākās izglītības iestāžu piedāvātajām programmām ar to, ka studijas doktorantūrā noris visās septiņās juridiskās zinātnes apakšnozarēs – Tiesību teorija un vēsture, Valsts tiesības, Starptautiskās un Eiropas tiesības, Civiltiesības, Krimināltiesības, Policijas tiesības, Kriminālistika un operatīvās darbības teorija, kas ļauj potenciālajiem doktorantiem izvēlēties viņus interesējošo zinātņu apakšnozari, un ir garants sekmīgām studijām un rezultātam. Studiju programmas mērķi ir: •realizēt valsts zinātnes, ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas augstākā līmeņa doktora studijas juridiskajā zinātnē; •nodrošināt doktorantūrā studējošajiem iespēju padziļināt teorētiskās zināšanas un pētniecības kompetences juridiskajā zinātnē kopumā un izvēlētajā apakšnozarē, tādējādi nodrošinot iespēju kvalitatīvi izstrādāt un sekmīgi aizstāvēt promocijas darbu; •sagatavot kvalificētus tiesību zinātniekus, speciālistus studiju un pētnieciskajam darbam ar starptautiskajiem standartiem atbilstošu zinātņu doktora grādu un kompetenci, kas apguvuši juridiskās zinātnes, prakses un augstskolas pedagoģijas jaunākos sasniegumus. Studiju programmas uzdevumi ir nodrošināt doktorantiem iespēju: •viskvalificētāk ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Tiesību zinātne- Bak. studijas

  Studiju programmas galvenais mērķis ir sniegt pamat­zināšanas tiesībās. Programmas obligātajā (A) daļā ietverti tiesību zinātnes svarīgākie studiju kursi: Tiesību teorija, Latvijas tiesību vēsture, Civiltiesību vispārīgā daļa, Saistību tiesības, Konstitucionālās tiesības, Admi­nistratīvās tiesības, Krimināltiesības, Lietu tiesības, Darba tiesības, Jurista ētika, Administratīvā procesa tiesības, Krimināl­process, Ģimenes tiesības, Mantojuma tiesības, Starptautiskās publiskās tiesības, Starptautiskās privāttiesības, Mācība par kolīziju normām, Civilprocess, Eiropas Savienības tiesības un Juridiskā svešvaloda, kā arī topošajiem juristiem nozīmīgi vispārizglītojoši kursi: Latīņu valoda, Tradicionālā loģika un Latviešu valodas kultūra. Obligātās izvēles (B) daļā iekļauti šādi studiju kursi: Vispārējā valstszinātne, Tiesību aizsardzības iestādes Latvijā un ārvalstīs, Starptautisko cilvēktiesību pamati, Romiešu civiltiesību pamati, Datu aizsardzības tiesības, Eiropas tiesību vēsture, Juridisko tekstu analīze un rakstīšana, Pašvaldību tiesības, Baznīcas tiesības, Apdrošināšanas tiesības, Nodokļu tiesības, Dzīvokļu tiesības, Administratīvās tiesas process, Bankrota tiesības, Ārvalstu konstitucionālās tiesības, Patērētāju aizsardzības tiesības, Sodu izpildes tiesības, Intelektuālā īpašuma tiesības, Sociālās tiesības, Kriminoloģija, Kriminālistika, Tiesu psihiatrija, Tiesu medicīna. Programma veidota saskaņā ar Boloņas deklarācijas nostādnēm par vienotu izglītības telpu Eiropā un pilnībā atbilst valsts noteiktajam augst ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages