• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 370 items
 1. Tiesību zinātne- Prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju virzieni: - Tiesību zinātne - Jūras tiesības. Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus juriskonsultus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmes darbam valsts un pašvaldības struktūrās, kā arī komercorganizācijās. Studentiem tiek dota iespēja apgūt padziļinātas zināšanas jūras tiesību jomā, kuras paplašina turpmākās profesionālās darbības iespējas. Viens no studiju programmas uzdevumiem ir nodrošināt humanitāro un speciālo disciplīnu apgūšanu tādā līmenī, kas ļauj studentiem turpināt studijas augstskolas maģistrantūras studiju programmā Privātās tiesības. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Tiesības un bizness- Bak. studijas

  Programma paredzēta gan studentiem, kas nākotnē vēlas strādāt organizāciju vadības vidē un kuriem nepieciešama izpratne par juridiskajiem jautājumiem, gan studentiem, kas vēlas darboties juridiskajā praksē, kur savukārt nepieciešamas zināšanas par biznesa darbību. Izpratne par tiesību un biznesa savstarpējo sasaisti padarīs kandidātus īpaši piemērotus arī daudziem citiem amatiem. Tiesību priekšmetus studenti apgūs salīdzinošā un starptautiskā skatījumā, īpašu vērību pievēršot Eiropas Savienības un tās dalībvalstu tiesiskajam regulējumam, kā arī ES lielāko tirdzniecības partneru – ASV, Krievijas un Ķīnas – tiesību videi. Studiju programmas tiesību daļai raksturīga dažādu tiesību sistēmu salīdzinoša pieeja. Obligāto un izvēles kursu klāstā ir galvenās konkurētspējīgas tiesību studiju programmas tēmas. Biznesa studiju kursi aptver veiksmīgai komercdarbībai svarīgākās jomas: ekonomiku, grāmatvedību, uzņēmuma vadību un tirgzinības. Šo priekšmetu apguve, apvienota ar juridiskās problemātikas izpratni, sniedz studentiem stabilu pamatu biznesa stratēģiju attīstīšanai un piemērošanai reālos tirgus apstākļos. Izvēles priekšmetu klāstā ir angļu, franču un vācu valodas kursi, īpašu uzmanību veltot tiesību, biznesa un starptautisko attiecību terminoloģijas apguvei, tādējādi palīdzot studentiem pilnveidot prasmes dziļākam akadēmiskajam un profesionālajam darbam minētajās valodās. Citi izvēles kursi ietver tiesību un biznesa atsevišķus aspektus, īpaši akcentējot studiju priekšmetu starpdisciplināro raksturu un praktisko pieli ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Tiesību zinātnes- Prof. bak. studijas

  PRASMES Iegūsi prasmes līgumu slēgšanā, argumentēšanā un strīdu risināšanā, padziļināti analizēt krimināltiesību problēmas. Apgūsi tiesas procesa norisi un biznesa administratīvi procesuālos aspektus. KARJERA: •varēsi strādāt kā juriskonsults komercsabiedrībā vai valsts tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēs; •varēsi pretendēt uz darbu advokātu, notāru, tiesu izpildītāju birojā, prokuratūrā vai tiesā; •ja vēlies strādāt neatkarīgi no citiem, varēsi sniegt juridiskās konsultācijas pašnodarbinātās personas statusā. SPECIALIZĀCIJAS •Komerctiesības •Pašvaldību tiesības •Maksātnespējas tiesības •Publiskās tiesības biznesā Ir iespēja padziļināti apgūt profesionālās orientācijas studiju kursus biznesa apkalpošanai. PRAKSES 2., 3., 4. studiju gadā Augstākajā tiesā, Tieslietu ministrijā un tās iestādēs, Ģenerālprokuratūrā, Ieslodzījumu vietu pārvaldē, Valsts probācijas dienestā un citās iestādēs atbilstoši katrā studiju gadā noteiktajai prakses programmai. Praktiskās iemaņas varēsi iegūt augstskolas tiesu zālē un studiju poligonā, kā arī iesaistīties augstskolu tiesu izspēlēs. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Tiesību zinātne- Bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (nepilna laika studijās): elektroniskā pieteikšanās no 1. decembra, dokumentu pieņemšana no 10. decembra līdz 10. janvārim. Studiju programmas mērķis Sniegt plašas teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba iemaņas, sagatavojoties patstāvīgai zinātniski pētnieciskajai darbībai Programmas uzdevumi nodrošināt studējošajiem teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba iemaņas un prasmes patstāvīgai darbībai tieslietu jomā; sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus tiesību zinātnes speciālistus, kuri var nodarboties ar pētniecisko jaunrades pasniedzēja un konsultanta darbību tieslietu jomā. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Tiesības un diplomātija- Bak. studijas

  Programma paredzēta studentiem, kas nākotnē vēlas strādāt ārlietu dienestā vai starptautiskajās organizācijās. Izpratne par politikas jautājumiem un konfliktu risināšanu, kā arī starptautisko attiecību tiesisko regulējumu padarīs kandidātus īpaši piemērotus arī daudziem citiem amatiem darba tirgū. Studiju programmas tiesību priekšmeti ietver starptautisko organizāciju un Eiropas Savienības institūciju tiesisko regulējumu starptautisko attiecību kontekstā. Mācības sniedz izpratni par galveno tiesību jomu mijiedarbību ar starptautiskajām attiecībām, kā arī diplomātiem svarīgas juridiskās zināšanas. To starpā diplomātiskās un konsulārās tiesības un starptautiskās privāttiesības, kuru pārzināšana nepieciešama konsultācijām starptautiskai videi raksturīgiem tiesību konfliktiem. Diplomātijas studijas iesniedzas vēsturē, kultūrā un politikas zinātnē, īpašu vērību veltot konfliktu risināšanai un sarunu vadīšanai. Mācību kursos vispusīgs teorētiskais skatījums apvienots ar praktisko pielietojumu un pasaules pieredzi. Pētnieciskie uzdevumi un kursa darbi papildinās minēto priekšmetu apguvi. Valodu kursu centrā angļu valoda kā pasaules valoda, īpašu uzmanību veltot tiesību, starptautisko attiecību un biznesa terminoloģijas apguvei. Līdztekus studentiem ir iespēja izvēlēties tradicionālās franču diplomātiskās valodas kursus, kā arī vācu valodas kursus. Citi izvēles priekšmeti ir atsevišķos tiesību, starptautisko attiecību, biznesa, kultūras un vēstures jautājumos. Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Unive ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Tiesību zinātne- Bak. studijas

  Studiju programmas galvenais mērķis ir sniegt pamat­zināšanas tiesībās. Programmas obligātajā (A) daļā ietverti tiesību zinātnes svarīgākie studiju kursi: Tiesību teorija, Latvijas tiesību vēsture, Civiltiesību vispārīgā daļa, Saistību tiesības, Konstitucionālās tiesības, Admi­nistratīvās tiesības, Krimināltiesības, Lietu tiesības, Darba tiesības, Jurista ētika, Administratīvā procesa tiesības, Krimināl­process, Ģimenes tiesības, Mantojuma tiesības, Starptautiskās publiskās tiesības, Starptautiskās privāttiesības, Mācība par kolīziju normām, Civilprocess, Eiropas Savienības tiesības un Juridiskā svešvaloda, kā arī topošajiem juristiem nozīmīgi vispārizglītojoši kursi: Latīņu valoda, Tradicionālā loģika un Latviešu valodas kultūra. Obligātās izvēles (B) daļā iekļauti šādi studiju kursi: Vispārējā valstszinātne, Tiesību aizsardzības iestādes Latvijā un ārvalstīs, Starptautisko cilvēktiesību pamati, Romiešu civiltiesību pamati, Datu aizsardzības tiesības, Eiropas tiesību vēsture, Juridisko tekstu analīze un rakstīšana, Pašvaldību tiesības, Baznīcas tiesības, Apdrošināšanas tiesības, Nodokļu tiesības, Dzīvokļu tiesības, Administratīvās tiesas process, Bankrota tiesības, Ārvalstu konstitucionālās tiesības, Patērētāju aizsardzības tiesības, Sodu izpildes tiesības, Intelektuālā īpašuma tiesības, Sociālās tiesības, Kriminoloģija, Kriminālistika, Tiesu psihiatrija, Tiesu medicīna. Programma veidota saskaņā ar Boloņas deklarācijas nostādnēm par vienotu izglītības telpu Eiropā un pilnībā atbilst valsts noteiktajam augst ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Ekonomika- Bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studējošajiem tiek nodrošināta fundamentālo un teorētisko zināšanu apguve, lai sagatavotu akadēmiski izglītotus speciālistus pētnieciskā un praktiskā darba veikšanai, kas spēj pastāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un vadīt ekonomiskos procesus Latvijas pilsētās un laukos. Studiju programmā, sākot ar 3.kursu, ir iespēja specializēties šādās jomās: ◾uzņēmējdarbība un vadīšana (biznesa procesu vadība), ◾grāmatvedība un finanses, ◾tiesību zinātnes (tikai pilna laika studijas), ◾reģionālā attīstība un pārvalde, ◾agrārā un vides ekonomika (tikai pilna laika studijas). Uzņēmējdarbība un vadīšana: studenti apgūst zināšanas uzņēmējdarbībā, likumdošanā, uzņēmējdarbības vadīšanā, saimnieciskās darbības analīzē, stratēģijā un citās jomās, lai varētu izveidot un vadīt savu uzņēmumu vai strādāt vadošajos amatos. Grāmatvedība un finanses: studenti apgūst zināšanas, kā pārvaldīt un vadīt uzņēmuma finanses, analizēt saimnieciskās darbības ekonomiskos un finansiālos procesus, ievērojot normatīvo aktu prasības un izmantojot ekonomiskās metodes. Tiesību zinātnes: studenti apgūst ekonomiku un jurisprudenci, izstrādā darbus par tiesiskiem jautājumiem, tos referē un pārrunā diskusijās; iegūtās zināšanas nostiprina, spēlējot lietišķās spēles un apmeklējot tiesību sargāšanas iestādes. Sagatavo speciālistus,kuri izprot likumdošanas procesus un to ietekmi uz ekonomiku, spējīgi risināt tiesiskos jautājumus uzņēmumos, organizācijās, pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijās. Reģionālā attīstība un pār ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Tiesību zinātne- Prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurentspējīgus juriskonsultus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmes darbam valsts un pašvaldības struktūrās, kā arī komercorganizācijās. Studentiem tiek dota iespēja apgūt padziļinātas zināšanas jūras tiesību jomā, kuras paplašina turpmākās profesionālās darbības iespējas. Viens no studiju programmas uzdevumiem ir nodrošināt humanitāro un speciālo disciplīnu apgūšanu tādā līmenī, kas ļauj studentiem turpināt studijas augstskolas maģistrantūras studiju programmā Privātās tiesības. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Tiesību zinātne- Prof. bak. studijas

  Studiju laikā Tu apgūsi: valsts un tiesību teoriju; Latvijas valsts un tiesību vēsturi; tiesu varas institūciju tiesības; krimināltiesības; civiltiesības; administratīvās tiesības; Eiropas Kopienu tiesības u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: •turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās: ◦„Tiesību zinātne”, ◦„Sabiedrības un iestāžu vadība”; •vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Social Work Education- Bachelor of Science programme, 210 credits

  Socionomutbildning - för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen. Mittuniversitetet är det enda lärosätet som erbjuder två långa handledda praktikperioder. Du kan göra din praktik i Sverige eller utomlands. Den kompetens som du får genom vår internationella och interkulturella profil efterfrågas på arbetsmarknaden. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages