• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 117 items
 1. innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakember

  A szakirányú továbbképzés célja: A képzés célja olyan innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakemberek képzése,  akik önállóan vagy jogi háttértudást igénylő esetekben – szükség szerint jogász szakemberekkel szorosan együttműködve – képesek a nemzeti innováció hatékony védelmére, gyakorlati megoldásokat tudnak találni a K+F+I szektor társaságainak aktív vagy passzív védelmére, választ képesek adni a legújabb nemzetközi szellemitulajdon-védelemi kihívásokra. Az európai és nemzetközi szabályozással összefüggő tárgyaknak köszönhetően a képzést elvégzők tájékozódnak a nemzetközi hatású ügyekben is.   Elsajátítandó kompetenciák: a) Általános kompetenciák: – problémafelismerési és megoldási képesség; – oltalmi formák kiválasztásának képessége; – támadás esetén védelmi stratégia kidolgozásának képessége; – eljárási kérdések és problémák gyakorlati ismerete. b) Szakmai kompetenciák: – szakirányú jogszabályok, adatbázisok, irodalmak ismerete; – határterületek ismerete; – nemzetközi és európai jogi szakmai ismeret; – angol nyelven való szakmai munka.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzési szak törzsanyagának és jogalkalmazási gyakorlatának, kapcsolódó jogterületeinek, jogalkalmazási gyakorlatának az alapképzést meghaladó körű és mélységű ismerete, valamint a legfrissebb nemzetközi jogfejlődés és joggyakorlat ismerete, így különösen: – a szabadalommal és a technológiaiinnováció-védelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek; – a védjegyekkel és az innováció piacvédelmi szakaszával ka ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja: A képzés célja olyan innováció- és szellemitulajdon-védelmi jogi szakemberek képzése,  akik önállóan vagy műszaki háttértudást igénylő esetekben – szükség szerint műszaki szakemberekkel szorosan együttműködve – képesek a nemzeti innováció hatékony védelmére, gyakorlati jogi megoldásokat tudnak találni a K+F+I szektor társaságainak aktív vagy passzív védelmére, választ képesek adni a legújabb nemzetközi szellemitulajdon-védelemi kihívásokra. Az európai és nemzetközi szabályozással összefüggő tárgyaknak köszönhetően a képzést elvégzők tájékozódnak a nemzetközi hatású ügyekben is.   Elsajátítandó kompetenciák: a) Általános kompetenciák: – problémafelismerési és megoldási képesség; – oltalmi formák kiválasztásának képessége; – támadás esetén védelmi stratégia kidolgozásának képessége; – eljárási kérdések és problémák gyakorlati ismerete. b) Szakmai kompetenciák: – szakirányú jogszabályok, adatbázisok, irodalmak ismerete; – határterületek ismerete; – nemzetközi és európai jogi szakmai ismeret; – angol nyelven való szakmai munka.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzési szak törzsanyagának és jogalkalmazási gyakorlatának, kapcsolódó jogterületeinek, jogalkalmazási gyakorlatának az alapképzést meghaladó körű és mélységű ismerete, valamint a legfrissebb nemzetközi jogfejlődés és joggyakorlat ismerete, így különösen: – a szabadalommal és a technológiaiinnováció-védelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek; – a védjegyekkel és az innováció piacvédelmi ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember

  A képzés célja az, hogy a már diplomával rendelkező gazdasági szakemberek olyan,  az alapképzettségükhöz igazodó jogi ismeretekkel gazdagodjanak, amelyek birtokában hatékonyabb és optimálisabb vezetői, illetve gazdasági döntéseket tudnak majd  a munkafeladataik ellátása során hozni. A három féléves képzési idő során a gazdasági szakemberek olyan jogi tárgyakkal ismerkedhetnek meg, amelyek a gazdasági élet szerződési jogát, a kereskedelmi szerződések rendszerét, a társasági jogot részleteiben mutatják be, illetve a szak résztvevői megismerkedhetnek a bankjogi, adójogi, pénzügyi jogi alapokkal, továbbá a környezetvédelmi, illetve a munkajogi és társadalombiztosítási alapintézményekkel. Az ily módon elsajátított komplex elméleti-gyakorlati jogi ismeretek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a gazdasági élet szereplői az egyes, szakterületükhöz tartozó jogi problémákat alapszinten fel tudják ismerni és kezelni tudják azokat   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:    A jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember - képes felismerni és alkalmazni a gazdasági és pénzügyi területet érintő összetett jogi szabályozás elemeit; - rendelkezik hazai és nemzetközi gazdasági jogi ismeretekkel; - tisztában van az ágazatot átszövő magán- és közjogi szabályozással, annak elvi, elméleti hátterével, nemzetközi jogi alapjaival és az Európai Unió gazdasági  (belső piaci) szabályozásával; - komplex ismeretekkel rendelkezik a pénzügyi piacok és a pénzügyi szolgáltatások jogi szabályozása terén; - speciális j ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. jogi szakokleveles nemzetközi és európai adózási szakember

  Általános kompetencia: A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik az elméleti és gyakorlati tudásukra épülően ismerik a nemzetközi és európai adózási joganyagot, az európai integráción kívüli gazdasági folyamatokhoz kötődő adózás komplex jogi szabályozását, munkanyelvként alkalmazható angol nyelvű szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek.   Szakmai kompetencia:  A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  - komplex, nemzetközi adójogi problémák felismerésére, elemzésére; - a határon átnyúló gazdasági ügyletek adójogi vonatkozásainak azonosítására, lebonyolítására; - egy adott adójogi probléma kapcsán az uniós, nemzetközi vonatkozású jogforrás azonosítására, értelmezésére; - egy nemzetközi vonatkozású adójogi kérdés jogérvényesítési mechanizmusainak igénybevételére; - a problémakezelés során összehasonlító szemlélet alkalmazására; - az eltérő szabályozási módok és tartalom megértéséből és elsajátításából fakadó toleráns és rugalmas, megoldásközpontú problémakezelésre, a nemzetközi viszonylatok tanulmányozásából fakadó együttműködési készségre és nyitottságra; - nemzetközi viszonylatban is jól hasznosítható fogalmi rendszer és kommunikációs készség alkalmazására; - nemzetközi viszonylatokban is jól hasznosítható érveléstechnikák alkalmazására; - szakmai szintű angol nyelvtudás alkalmazására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakon végzettek ismerik: - a jogviszonyok tekintetében alkalmazandó nemzetközi és európai jogforrásokat; - az Európai Unió belső piacának működési mechanizmusát, a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. jogi szakokleveles nukleáris szakember

  A képzés célja olyan jogi szakokleveles diplomával rendelkező szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a nukleáris energia hasznosításával összefüggő jogi kérdésekről, és ennek következtében képesek a szakmai feladatok minél magasabb szintű ellátására. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: -       a hallgatók a nukleáris jogalkotásra vonatkozó technikákat, a kodifikáció alapjait képező ismeretanyagot, egyben a főként uniós jogharmonizációs kötelezettségek főbb ismereteit sajátítják el, amelyek segítségével az elméleti tudásanyag birtokában  -       a gyakorlatban is képesek felismerni és megvalósítani azon jogalkotási feladatokat, amely a nukleáris létesítmények építése, üzembe helyezése és működtetése céljából alapvető fontossággal bírnak; -       a specifikus jogi ismeretek keretében a nukleáris jog nemzetközileg is szabályozott és minden nukleáris létesítmény működése szempontjából releváns kötelezettségeket átfedő területekről kapnak teljes képet (ilyenek pl. kárfelelősség, leszerelés, biztonság, hulladékkezelés stb.). Személyes adottságok, készségek: -       a műszaki és egyéb, nem eredendően jogi területek jogi problémái iránti érzékenység és fogékonyság;  -       a nukleáris energetika hatósági környezetének alapvető ismerete; -       a nukleáris energetika nemzetközi biztonsági standardjainak alapvető ismerete; -       a nukleáris létesítményirányítás alapvető modelljei.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetbe ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Master of International and European Tax Law

  Általános kompetenciák: A képzés célja, olyan jogászok képzése, akik a jogi elméleti és gyakorlati tudásukra épülően ismerik a nemzetközi és európai adózási joganyagot, az európai integráción kívüli gazdasági folyamatokhoz kötődő adózás komplex jogi szabályozását, munkanyelvként alkalmazható angol nyelvű szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek.      Szakmai kompetencia:     A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  - komplex, nemzetközi adójogi problémák felismerésére, elemzésére; - a határon átnyúló gazdasági ügyletek adójogi vonatkozásainak azonosítására, lebonyolítására; - egy adott adójogi probléma kapcsán az uniós, nemzetközi vonatkozású jogforrás azonosítására, értelmezésére; - egy nemzetközi vonatkozású adójogi kérdés jogérvényesítési mechanizmusainak igénybevételére; - a problémakezelés során alkalmazott összehasonlító szemlélet alkalmazására; - az eltérő szabályozási módok és tartalom megértéséből és elsajátításából fakadó toleráns és rugalmas, megoldásközpontú problémakezelésre, a nemzetközi viszonylatok tanulmányozásából fakadó együttműködési készségre és nyitottságra; - nemzetközi viszonylatban is jól hasznosítható fogalmi rendszer és kommunikációs készség alkalmazására; - nemzetközi viszonylatokban is jól hasznosítható érveléstechnikák alkalmazására; - szakmai szintű angol nyelvtudás alkalmazására.      Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:    A szakon végzettek ismerik: - a jogviszonyok tekintetében alkalmazandó nemzetközi és európai jogforrásokat; - az Európai Unió belső piacának ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. uniós perjogi szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja: A képzés célja, hogy az alapkéseknél mélyebb, komplexebb és gyakorlatorientáltabb tudásanyagot adjon az Európai Unióban való jogérvényesítés mechanizmusairól. Ezt két úton biztosítja. Egyfelől átfogó és széleskörű ismereteket kínál az Európai Unióban való jogérvényesítés intézményi és eljárási vonatkozásairól. Másrészről lehetőséget nyújt  az Európai Unió Bírósága előtti eljárásrendszer mélyreható tanulmányozására, az azzal kapcsolatos tudásanyag gyakorlatorientált elsajátítására.   Elsajátítandó kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy  a megszerzett tudásával az adott jogi problémakör tekintetében felismerje az európai szinten is leghatékonyabb jogérvényesítési utat, és immáron a gyakorlati/eljárási ismeretek birtokában, az uniós jogrend kínálta lehetőségeket kiaknázva eredményesen fellépjen akár a hazai, akár az európai fórumokon.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevő szakemberek: – széleskörű ismeretekre tehetnek szert az Európai Unió intézményi és eljárásrendjét illetően, különös tekintettel az uniós jogérvényesítési mechanizmusokra. Ezen túl – átfogó és alapos tudásanyagot szerezhetnek az Európai Unió Bíróságának intézményi és eljárási aspektusairól, a közvetlen keresetekről (megsemmisítés iránti kereset, mulasztás megállapítása iránti kereset, kártérítési kereset), a közvetett keresetekről (előzetes döntéshozatali eljárás) és általában az uniós jogorvoslati mechanizmusokról; – ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Master of Political Sciences

  A képzés célja - az állam feladatával, szervezetével és működésével kapcsolatos tudást komplexen, az állami humántőkét rendszerszemlélettel kezelni tudó, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatot ellátni képes, - a közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai költségvetési-gazdasági szemlélettel kezelő, - a kormányzati modelleket, technikákat, az alapvető közjogi és közigazgatási jogi kereteket ismerő, - az államszervezet, az államigazgatás hatékony változásmenedzsmentjére képes, - az állami tevékenységet összehasonlító módszerrel és nemzetközi modellek szerint is szervezni tudó, - az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és emberi tényezők átfogó ismeretének és megismerésének képességével rendelkező szakemberek felkészítése a közszolgálati életpályára. a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - az állam intézményrendszerét, alkotmányjogi, közjogi kereteit, - a közigazgatás jogi és dogmatikai alapkérdéseit, - a kormányzás hatékonyságának feltételeit, modelljeit, gyakorlati kérdéseit, - a kormányzati stratégiai tervezés és a fejlesztéspolitikák tapasztalatait, - az ágazati szakpolitikák tervezésének és érvényesítésének komplexitását, - a kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozását, - a helyi önkormányzás és helyi demokrácia gyakorlatát, - a szervezeti hatékonyság és teljesítmény fejlesztésének és mérésének hazai és nemzetközi tapasztalatait, - a közszolgál ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. jogi szakokleveles kultúraszervező menedzser

  A képzés célja, hogy a kultúra és művészet közvetítésével foglalkozó intézmények, nonprofit szervezetek, vállalkozások, civil szervezetek vezetői számára biztosítsa a vezetői, valamint más szervező-menedzseri feladataihoz kapcsolódó alapvető jogi és gazdasági, szervezési ismeretek megszerzését. Ennek birtokában a végzett szakemberek hatékonyabban képesek vezetői vagy más szervező-koordinátori munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során bizonyos jogi problémákat felismerni és jogi szaktudást is igénylő feladatokat ellátni. A képzés újdonsága, hogy átfogó elméleti és gyakorlati tudást kínál a nonprofit intézmények szervezet és működése, valamint a kulturális intézmények által kötött szerződések, továbbá azok személyügyi politikája, finanszírozása és marketinge terén. A jogi kompetenciák megszerzése mellett hangsúlyt kap a közgazdasági és szervezési ismeretek átadása. A résztvevők olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing-, vezetési és szervezési ismereteket szerezhetnek, amelyek kiválóan hasznosíthatók a kultúra értékeinek közvetítése, a kulturális alkotások, programok és intézmények menedzselése terén, a kulturális vezetés gazdaságilag és jogilag megalapozott döntéseinek előkészítése és megvalósítása során. Személyes adottságok, kompetenciák:a) általános vezetői és vezetést támogató kompetenciák:– a stratégiai tervezéshez és menedzsment feladatok ellátásához kapcsolódó problémafelismerő és problémamegoldó képesség;– eljárási kérdések és problémák ismerete;b) szakmai kompeten ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. közszolgálati szabályozási és kodifikációs szakjogász

  A képzés célja elsősorban a központi államigazgatási szervek, helyi és nemzetiségi önkormányzatok, másodsorban a gazdálkodó szervezetek keretében vagy az ügyvédi és civilszervezeti tevékenység végzése során szabályozási feladatokra szakosodott vagy erre szakosodni kívánó szakemberek (köztisztviselők, közalkalmazottak, ügyvédek, jogtanácsosok) képzése. A különböző szintű jogszabályok és belső normák (közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok) előkészítésében, megalkotásában közreműködő szakemberek a jogászképzés során ilyen speciális tudástartalmú képzést nem kapnak, tanulmányaik során legfeljebb egy-egy tantárgy keretében vagy fakultatív tárgyként jutnak hozzá nem teljes körűen olyan ismeretekhez, amelyek a jogalkotói, jogalkotásban közreműködő tevékenységüket a későbbiekben elősegítik.    Elsajátítandó kompetenciák:a) általános kompetencia:– megfelelő kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség;– konfliktustűrés;– a szabályozás következményeinek (hatásainak) mértékéhez igazodó felelősségtudat;– alkalmasság a saját és az attól eltérő álláspontok összehangolására, a kölcsönösen elfogadható kompromisszumok kialakítására.b) szakmai kompetencia: A szakirányú továbbképzésen végzettek– alkalmasak a szabályozási igény (probléma) felismerésére, azonosítására, a szabályozási kérdések körülhatárolására;képesek– a szabályozásra váró kérdés teljes folyamatának, várható kihatásainak átlátására és ehhez igazítva megfelelő jogi megoldás kiválasztására;– a szabályozandó kérdésre irányadó meglévő jogszabályok és más nor ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages