• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. szakközgazdász humánmenedzsment szakon

  A Humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak célja az emberierőforrás-menedzsmentben vagy az üzleti élet más területén szervezeti tapasztalattal rendelkező és a HR terület iránt érdeklődő, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak felkészítése a HR területen belüli középvezetői illetve más szervezeti egységek felé történő HR-es kapcsolattartói feladatkörökre. A képzésben résztvevők a legfontosabb elméleti alapozás után gyakorlati esettanulmányok alkalmazásával kapnak naprakész menedzsment ismereteket. A képzés célja a különböző emberierőforrás-menedzsment rendszerek működtetéséhez elengedhetetlen készségek fejlesztése. A képzés során elsajátítandó tudáselemek: Az egyes EEM rendszerek szerepe a szervezeti stratégia eredményes megvalósításában; szervezetfejlesztési kezdeményezések támogatása az egyes EEM rendszerek adta keretek között; az emberi erőforrás rendszerekre vonatozó fejlesztési igények meghatározása. A képzés során megszerezhető ismeretek a következők:  - Az elméleti alapozó tárgyak célja az alapvető felsőfokú társadalomtudományi ismeretek átismétlése, illetve pótlása, továbbá az emberi erőforrások menedzsmentje szempontjából releváns és aktuális ismeretek átadása. - Az üzleti, gazdálkodási ismeretek körébe tartozó tárgyak áttekintést nyújtanak napjaink üzleti szervezeteinek vezetői kérdéseiről és leggyakrabban alkalmazott megoldásairól. - A módszertani tárgyak célja, hogy felkészítse a hallgatókat a gyakorlati relevanciával is bíró alkalmazott kutatásra, beleértve a szakdolgozat elkészítéséhe ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: szerelni, javítani, karbantartani, beüzemelni és beszabályozni a hűtőés hőszivattyú rendszereket és berendezéseket szerelni, javítani, karbantartani a légtechnikai berendezéseket, klímaberendezéseket és azok rendszerelemeit dokumentálni a beüzemelés során mért adatokat a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs munkát elvégezni hűtés, légés klímatechnikában a készülékek szerelési beépítési, üzembe helyezési előírásait alkalmazni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. ingatlanfejlesztő

  Az ingatlanfejlesztési szakirányú továbbképzési szak képzési célja: olyan szakemberek képzése, akik a korábban már megszerzett alapképzettségre építve speciális ismereteket kapnak az ingatlanértékelés, ingatlanforgalmazás, ingatlangazdálkodás, ingatlanbefektetés, ingatlanfejlesztés és az ingatlanvagyon kezelése területén.Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- informatika alkalmazása területén alkalmazói ismeretekkel kell rendelkezniük,- építészeti területen általános felhasználói ismereteket szereznek (építőanyagok, építészeti stílusok, épületszerkezetek),- közgazdasági szakterületen alkalmazói ismereteket szereznek finanszírozási és befektetési szakterületen,- ismereteket szereznek menedzsment, döntéshozatal, projekttervezés területen,- jogi ismereteik kiterjednek a közigazgatás, ingatlan-nyilvántartás és vagyonnyilvántartás területére,- ingatlanfejlesztési területen megtanulják az előzőek speciális alkalmazását. Személyes adottságok és készségek:- Eredményorientáltság, absztrakt gondolkodás, kreativitás, kapcsolatteremtési, kommunikáció, problémamegoldás, konfliktuskezelés. Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:- Önkormányzati ingatlangazdálkodás (tervezés, értékelés, beruházás, fejlesztés, lakás- és helyiséggazdálkodás, adózás),- Ingatlanforgalmazás (szakértés, bérbeadás, ingatlankezelés),- Agrár szakterületen (termőföld értékelés és fejlesztés, erdőértékelés),- Banki ingatlanforgalmazás területén (értékbecslés, jelzáloghitelezés, ingatlanpiac). ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Applied Mathematician

  A képzés célja alkalmazott matematikusok képzése, akik tudományos kutatási szintet elérő szakmai felkészültségükkel magas szintű matematikai ismereteik és modellezési tapasztalataik birtokában képesek alkotó módon a gyakorlatban felmerülő matematikai problémák megoldására. Nyitottak szakterületük és a rokon területek új tudományos eredményeinek kritikus befogadására. Felkészültségük alapján képesek a gyakorlati problémák modellezésére, megoldására és a megoldások gyakorlati kivitelezésének irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az alkalmazott matematikus a) tudása Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri a matematika tudományának módszereit az algoritmuselmélet, az alkalmazott analízis, a diszkrét matematika, az operációkutatás, a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika területén. Összefüggéseiben ismeri az alkalmazott matematika eredményeit az algoritmuselmélet, az alkalmazott analízis, a diszkrét matematika, az operációkutatás, a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika területén. Ismeri az alkalmazott matematika különböző részdiszciplínái közötti mélyebb, átfogóbb kapcsolatokat, egymásra épülésüket. Ismeri az absztrakt matematikai gondolkodást, az absztrakt matematikai fogalmakat. Ismeri az alkalmazott matematikai modellek megalkotásához és szimulálásához szükséges informatikai, számítástechnikai ismeretanyagot. Specializáció választása nélkül továbbá Ismeri a differenciálegyenletek, a közelítő szám ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Applied Linguist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti és nyelvészeti kutatás-módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom bármely szegmensében felmerülő nyelvi problémákhoz kapcsolódó igények kielégítésére, ezek kezelésére, aktuális társadalmi igények szerinti alakítására, fejlesztésére. Előmozdítják a társadalmi szintű információáramlást, segítve ezzel az információhoz való jutáshoz fűződő jogot. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész a) tudása Ismeri a nyelv és a gondolkodás, a megismerés, illetve a nyelv és nyelvhasználat társadalmi kapcsolatának szerteágazó kérdéseit. Részleteiben is ismeri a személyes, intézményi, társadalmi és kultúrák közötti kommunikáció sajátosságait. Átlátja a digitális társadalom modern kommunikációs kihívásait, megismeri a hatékony és a továbbhaladást biztosító válaszok változatait. Ismeri a nyelvi teljesítmény és hatás méréstechnikai problémáit és a szaknyelvek legfontosabb ismérveit. Ismeri egy-egy szakmai közösség általános kommunikációs szokásait és ezek jellegzetességeit. Változataiban is tisztázta a nyelvészeti kutatások metodológiai és metodikai eszköztárát. Ismeri a nyelvi sokféleség, nyelvészeti elméletek és metodológiák sokféleségének általános és részdiszciplináris összefüggéseit. b) képességei Képes nyelvfejlesztési munkálatok végzésére, irányítására egyéni és intézményes szinten. Képes a nyelvi tervezés elvégzésére mind az anyan ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Veterinary Surgeon

  A képzés célja állatorvosok képzése, akik ismerik és képesek használni az állatorvos-tudomány és gyakorlat legújabb eredményeit, tájékozottak a szakma műveléséhez szükséges szak- és társtudományokban. Képesek az állatbetegségek felismerésére, megelőzésére, az állatok gyógykezelésére, a járványvédelmi feladatok ellátására, továbbá az élelmiszerek ellenőrzésére, az élelmiszerlánc-biztonság megteremtésére. Eredményesen vesznek részt az állat-környezetvédelem és természetvédelem, valamint a hal- és vadgazdálkodás feladatainak az ellátásában. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az állatorvos doktor a) tudása Részletesen ismeri és érti az állatorvos-tudományban és az ezzel rokon természettudományi területeken lejátszódó folyamatokat, valamint az ezek közti fontosabb összefüggéseket. Mélyrehatóan és naprakészen ismeri a legfontosabb állatbetegségeket, különösen a fertőző és az állatról emberre terjedő betegségeket, és ezek megelőzésének a lehetőségeit. Naprakészen ismeri az állatorvoslásban használatos gyógyszereket. Rendelkezik olyan alapvető vizsgálati módszerek ismeretével, amelyek a beteg állatok alapellátásához szükségesek. Mélyrehatóan ismeri az állatok vizsgálatára és kezelésére szolgáló, valamint a szakterületével kapcsolatos kutatásokban használatos legfontosabb eszközöket és gépeket. Részletesen ismeri az állatorvos-tudománnyal, az élelmiszerlánc-biztonsággal, az állatvédelemmel, valamint a természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, továbbá rendelkezik élelmiszer- ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Animal Husbandry Engineer

  A képzés célja állattenyésztő mérnökök képzése, akik természettudományos, agrárműszaki, élelmiszergazdasági, élelmiszerlánc-biztonsági, termékfeldolgozási és állattudományi ismereteik birtokában képesek az állatitermék-termelés, -feldolgozás, -értékesítés szakmai feladatai megoldására. Alkalmasak a szakterület termelési és termékfeldolgozási területein vezetői feladatok ellátására, az állattenyésztés területén szakhatósági ellenőrző, szakmai irányító, tervező, szintetizáló kutatási és innovációs tevékenység végzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az állattenyésztő mérnök a) tudása Ismeri az állattenyésztés természettudományi, biológiai alapjait. Ismeri a tenyésztés, az állatitermék-termelés, -feldolgozás, -értékesítés elméletét, annak gyakorlati megvalósítási lehetőségeivel együtt. Ismeri az állatitermék-előállítás minőségi, élelmiszer-biztonsági, környezetvédelmi előírásait, az emberi egészséggel kapcsolatos releváns ismereteket. Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggéseit és folyamatait. Ismeri a tenyésztés, az állatitermék-előállítás jogi és közgazdasági szabályozó rendszerét. Ismeri az állattenyésztési, tenyésztésszervezési, állatvédelmi és állatjóléti előírások, az állategészségügyi igazgatás alapvető szabályait. Ismeri a korszerű tenyésztési, állattartási, szaporítási és takarmányozási technológiákat. b) képességei Képes a tenyésztés, az állati termékek termelési, feldolgozási és értékes ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Altaicist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az altajisztika területén szerzett speciális jártasságok és elmélyült műveltség birtokában képesek fogalmi és absztrakt gondolkodást, valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására, szakmájuk mesterszintű, sokoldalú, interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és gyakorlati művelésére, valamint az önálló kutatásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az altajisztika szakos bölcsész a) tudása Ismeri a törökországi török nyelvet a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjén. Ismer egy másik mai altaji nyelvet (kazak, tatár, csuvas, burját, mongol) középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén. Ismeri a nyelvi és nyelvészeti, valamint filológiai elemzés módszertanát. Ismeri az altaji nyelven beszélő népek történelmét, művelődéstörténetét, vallásait és mai helyzetét. Ismeri az altaji nyelvcsalád összefüggéseit, a török-mongol kapcsolatokat. Ismeri a magyar-török nyelvi érintkezés történeti hátterét, valamint a magyar nyelv korai török elemeit. Ismeri a tudományos kutatás módszertanát. b) képességei Képes a rovás-, ujgur és arab írásos török és mongol nyelvemlékek feldolgozására. Képes a turkológia egyes területein szerzett speciális jártasságok és műveltség birtokában gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására az állam- és közigazgatásban, a közgyűjteményekben, a diplomáciai testületekben. Magas szintű töröknyelv-tud ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Doctor of Medicine

  A képzés célja általános orvosok képzése, akik elsajátított tudásuk, ismeretanyaguk, szakmai készségeik és képességeik, továbbá orvosi szemléletük, attitűdjük, felelősségtudatuk és magatartásuk alapján a szakma szabályai szerint részt vehetnek az egészségügyi ellátásban (felügyelettel), ezen tevékenységük során messzemenően figyelembe veszik a betegek sajátosságait, emberi méltóságát, jogait és ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek; kellő ismeretanyaggal és készségekkel rendelkeznek ahhoz, hogy az első, majd az esetleges ráépített szakorvosképzési programba bekapcsolódhassanak és ezt követően - sikeres szakvizsga birtokában - választott szakterületükön önálló szakorvosi munkát végezzenek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az orvos a) tudása - Ismeri az egészséges emberi test felépítését és működését. - Ismeri a biológiai molekulák szerkezetét, kölcsönhatásait és reakcióit. - Ismeri a sejtek, szövetek és szervek felépítését, szerkezetét és működését. - Ismeri a szervek közötti kölcsönhatásokat, az emberi szervezet magas szintű integrált szabályozó funkcióit. - Ismeri a betegségek általános és részletes leírását, a betegségek kialakulásának okait és mechanizmusait, a betegségek által okozott strukturális és funkcionális elváltozásokat, a szomatikus és pszichés elváltozások közötti kapcsolatokat és a betegségek látható és mérhető tüneteit, különös tekintettel a gyakran előforduló betegségekre. - Ismeri a betegségek megállapítására vonatkozó általános eljárásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Philologist in American Studies

  Az amerikanisztika mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas szinten, tudományos igénnyel ismerik az amerikai angol nyelvet és az Egyesült Államok kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, az amerikai jelen és múlt valamennyi lényeges vonatkozását. Ismereteik révén alkalmasak az önálló kutatásra, önálló tudományos és publicisztikai munka végzésére. Szaktudásukat a médiában, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az üzleti életben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi és országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális életben alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az amerikanisztika szakos bölcsész a) tudása Átlátja az amerikanisztika elméleti problémáit és kutatási irányzatait, valamint ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit. Tudományos igénnyel és magas szinten képes megérteni, használni az amerikai angolt, jártas annak kulturális és történeti vonatkozásaiban. Alaposan és átfogóan ismeri az észak-amerikai kultúrkör történelmét, irodalmát, kultúráját és ezen területek összefüggéseit, illetve a mai amerikai kultúra és társadalom struktúráit és folyamatait. Megalapozott összehasonlító ismeretekkel rendelkezik Észak-Amerika és más angolszász többségi és kisebbségi kultúrák, valamint az európai és speciálisan a magyar-amerikai kapcsolatrendszer történelmi és kulturális vonatkozásairól. Átfogó ismeretekkel rendel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages