• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 117 items
 1. adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakokleveles szakember

  A képzés célja, hogy a jogi szakokleveles adatbiztonsági és adatvédelmi szakember átlássa az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémákat, képes legyen kialakítani megoldási javaslatokat, illetve alkalmas legyen a megfelelő jogi megoldás kiválasztására. A jogi szakokleveles adatbiztonsági és adatvédelmi szakember a szakterület alaposabb megismerésével alkalmassá válik a hatósági, illetve a peres és nemperes eljárások szakszerű vitele mellett a szakterület más szakembereivel, így különösen az adatvédelmi felelősökkel való együttműködésre.   Általános kompetencia: az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémák felismerése, azonosítása, a jogi helyzet rögzítése, a problémás helyzet áttekintése, elemzése, rendszerezése, illetve megoldása, megoldási alternatívák felvázolása és az érintettek képviselete.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  A jogi szakokleveles adatbiztonsági és adatvédelmi szakember képzésen végzett hallgató – alapvégzettségének megfelelő alapképzésben szerzett ismeretekre alapozva – a jogi alapismeretek elsajátítása mellett átfogó és elmélyült ismereteket szerez az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területéről, a NAIH gyakorlatáról, az európai jogfejlődés pillanatnyi helyzetéről.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendsze ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

  A képzés célja, hogy az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász átlássa az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémákat, képes legyen kialakítani megoldási javaslatokat, illetve alkalmas legyen a megfelelő jogi megoldás kiválasztására. Az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász a szakterület alaposabb megismerésével alkalmassá válik a hatósági, illetve a peres és nemperes eljárások szakszerű vitele mellett az szakterület más szakembereivel, így különösen az adatvédelmi felelősökkel való együttműködésre.   Általános kompetencia: az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémák felismerése, azonosítása, a jogi helyzet rögzítése, a problémás helyzet áttekintése, elemzése, rendszerezése, illetve megoldása, megoldási alternatívák felvázolása és az érintettek képviselete.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász képzésen végzett hallgató – a jogi alapképzésben szerzett ismeretekre alapozva – átfogó és elmélyült ismereteket szerez az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlatáról, az európai jogfejlődés pillanatnyi helyzetéről.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:  Az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, ille ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. agrár és vidékfejlesztési igazgatási szakember

  A szakirányú továbbképzés célja, a képzés során elsajátítandó kompetenciák, megszerezhető ismeretek, tudáselemek, a szakképzettség alkalmazási lehetőségei:A szakirányú továbbképzés célja agrár és vidékfejlesztési igazgatási, jogi kérdések elsajátítása, amely komplexitásában mind a horizontális, mind pedig az egyes szakterületek részletes, hazai és közösségi jogi ismereteinek elsajátítását szolgálja. A tantárgyi tematika külön is kitér az EU Közös Agrárpolitikával kapcsolatos sajátos döntéshozatali rendjére. Az egyes rész-témakörök átfogják mind az igazgatás, mind pedig a támogatások igénybevételével, sajátos jogorvoslati rendjével kapcsolatos anyagi jogi, illetve eljárási szabályokat.Kompetenciák:- általános kompetencia: a felmerülő kérdések horizontális összefüggéseinek felismerése, a sajátos eljárási kérdések ismerete, a közösségi és a nemzeti jogi szabályok együttes alkalmazásának elsajátítása,- szakmai kompetencia: a szakterületnek megfelelő nemzeti és közösségi jogszabályok ismeretére, a szabályozási határterületek – szakmai és közösségi jogi szinten – megállapítására, elemzésére, valamint ezen ismeretek egyedi ügyekben való alkalmazására való képessé.Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- az általános, illetve szakmai közösségi és nemzeti jogi törzsanyag elsajátítása,- az általános, illetve szakmai közösségi joganyag szakigazgatási, illetve egyedi ügyekben való alkalmazása,- a Közös Agrárpolitika körébe tartozó szakpolitikák elsajátítása, a közös agrárpolitika reformjának várható hatásai az igazgatásra, a ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja agrárjogi és vidékfejlesztési igazgatási, jogi kérdések elsajátítása, amely komplexitásában mind a horizontális, mind pedig az egyes szakterületek részletes, hazai és közösségi jogi ismereteinek elsajátítását szolgálja. Az egyes rész-témakörök átfogják mind az igazgatás, mind pedig a támogatások igénybevételével, sajátos jogorvoslati rendjével kapcsolatos anyagi jogi, illetve eljárási szabályokat.    Kompetenciák:* általános kompetencia: a felmerülő kérdések horizontális összefüggéseinek felismerése, a sajátos eljárási kérdések ismerete, a közösségi és a nemzeti jogi szabályok együttes alkalmazásának elsajátítása,* szakmai kompetencia: a szakterületnek megfelelő nemzeti és közösségi jogszabályok ismeretére, a szabályozási határterületek – szakmai és közösségi jogi szinten – megállapítására, elemzésére, valamint ezen ismeretek egyedi ügyekben való alkalmazására való képesség.Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* az általános, illetve szakmai közösségi és nemzeti jogi törzsanyag elsajátítása,* az általános, illetve szakmai közösségi joganyag szakigazgatási, illetve egyedi ügyekben való alkalmazása,* a Közös Agrárpolitika körébe tartozó szakpolitikák elsajátítása, a közös agrárpolitika reformjának várható hatásai az igazgatásra, a vidékfejlesztésre, valamint kiemelten a föld tulajdonosainak, illetve a föld használóinak jövőbeni kapcsolatrendszerére, és ezen keresztül a földpiacra.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:Az agrárjogi és vidékfejleszt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. alternatív vitarendező, közvetítő szakjogász

  A szakirányú továbbképzési szak a meglévő jogi ismereteket bővíti a polgári, büntető és kereskedelmi jogi kompetenciákkal. A képzés alapozó ismeretei biztosítják, hogy a részvevők a közvetítés és alternatív vitarendezési formák alapvető kommunikációs, pszichológiai, társadalmi, jogi hátterét megismerjék. A szakmai törzsanyag tárgyai tételesen bevezetik a hallgatókat az alternatív vitarendezési módok elméleti és gyakorlati alkalmazási területeibe, az egyes részterületek különleges ismérveit is bemutatva. A képzést lezáró gyakorlati órák szerepe, hogy az elméleti ismereteket a hallgatók a gyakorlatban minél hatékonyabban alkalmazzák.  A szakirányú továbbképzésben résztvevők által elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók: -       megismerik a személyiségpszichológia, az interperszonális jelenségek vonatkozó összefüggéseit; -       elsajátítják az alternatív vitarendezési módokra vonatkozó jogi előírásokat; -       megismerik és készség szinten alkalmazzák a konfliktusmegoldási módszereket; -       elsajátítják a közvetítői eljárásban alkalmazható viselkedési szabályok betartásának és betartatásának rendjét; -       képessé válnak a közvetítési folyamat lebonyolítására, a közvetítés keretei között egyezség megkötésére a felek között; -       készségszinten alkalmazzák a mediációs tevékenységre vonatkozó jogszabályokat.   A szakirányú továbbképzésben résztvevők személyes adottságai, készségei: A szakirányú továbbképzés során a hallgat ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. angol jogi szaktolmács szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja:A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogi végzettségű szakemberek számára tárgyalástolmácsolási, konszekutív tolmácsolási és „blattolási” ismereteket adjon át, valamint jogi szaknyelvi kompetenciákat erősítsen, amely a jogi szakmai jártasságot igénylő beszédek, előadások, szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújt kellő alapot. A különböző szaknyelvi szövegek sokféleségére tekintettel a képzés elsősorban az ügyvédként, közjegyzőként vagy a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem előtt. A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és tolmácsolási órák, amelyek keretében a résztvevők elsajátítják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő tolmácsolás elméleti és gyakorlati alapjait.A képzésnek nem célja, hogy a hallgató teljes körű szinkrontolmácsolási képzést kapjon, sokkal inkább a szimultán tolmácsolás technikáiba, a kabin- és konzolhasználatba nyernek betekintést az érdeklődő hallgatók.      Elsajátítandó kompetenciák:Szaktolmácsi kompetenciák:* stílusérzék, nyelvhelyesség, megfelelő kiejtés;* glosszáriumok, szótárak, elektronikus adatbázisok használata a tolmácsolásra való felkészüléshez;* tömörítés, jegyzetelés, memóriafejlesztés;* készségszintű jártasság az egyes jogágakra jellemző terminológiában és sajátos nyelvtani szerkezetek megfelelő alkalmazásában;* önálló, szakmai elvárásoknak megfelelő szövegalkotási készség a forrásnyelvvel megegyező tartalommal. Tudáselemek, megszerezhet ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász

  A modern mai társadalmakban és gazdaságokban egyre intenzívebben jelentkezik a magánszemélyek, vállalkozások és intézmények részéről azon igény, hogy pénzeszközeiket biztonságos módon, rövidebb vagy hosszabb időre befektessék. Ez folyamatosan növekvő keresletet jelent az egyes befektetési formák iránt, ami a befektetési lehetőségek szinte átláthatatlan jogi és gazdasági sokszínűségét vonja maga után. A lehetséges befektetések döntő részét vállalatok nyújtják a befektetni szándékozók részére. Ezen vállalkozásoknak ugyanakkor a befektetési igények kiszolgálása a saját vállalatuk finanszírozásának is egyik fontos eszköze. Azaz a vállalatfinanszírozás összetett problematikáján belül egyre szélesebb terjedelemben jelenik meg az a vállalatfinanszírozási és tőkefelhalmozási forma, ami a külső befektetői igények kiszolgálásával összekapcsolódik. Mind a befektetések, mind a vállalatfinanszírozás egyik lehetséges és meghatározó terepe az értéktőzsde, ahol a befektetési lehetőségek kínálata és az ezek iránti kereslet találkozik. Így a befektetés és a vállalatfinanszírozás kérdésköréhez szervesen illeszkedik az értéktőzsde működése és annak jogi, gazdasági funkciója.   Annak ellenére, hogy a gyakorlatban a befektetés, a vállalatfinanszírozás és az értéktőzsdei tevékenység szoros szimbiózisban állnak egymással és komplex, homogén problémakört jelentenek, a jogi alapképzésben a tantárgyfelosztás szükségszerű logikája miatt ezek a témák szeparáltan és csak érintőlegesen kerülhetnek oktatásra. Ezért is indokolt és szükséges a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi szakjogász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés célja, hogy a megszerzett jogi, továbbá egyéni, csoportos, közösségi kommunikációs, illetve pszichológiai és konfliktuskezelési ismeretei révén a jogvédő képes legyen* eligazodni a szolgáltatási rendszerekben,* tájékoztatást nyújtani a szolgáltatásokat igénybe vevők részére,* segíteni a szolgáltatásokat igénybe vevőket a problémáik megoldásában.  Személyes adottságok, készségek: Általános kompetencia: probléma felismerési és megoldási képesség, konfliktuskezelő képesség. Szakmai kompetencia: betegjogok, ellátottjogok, a gyermeki jogok tárgyában született alapvető szakirodalom, illetve a hatályos joganyag megismerése, a kapcsolódó jogterületek és más határtudományi területek (pl. pszichológia, mediáció stb.) ismerete, a szakterület nemzetközi, illetve európai uniós vetületeinek bemutatása. Az adott szakterület és határtudományi területeken folyamatosan bekövetkező változások nyomon követésére, feldolgozására és alkalmazására való önálló képesség.  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzést elvégző személyeknek az elsajátított speciális ismeretek révén képessé kell válniuk arra, hogy szakterületükön* eljárjanak a hozzájuk fordulók jogainak védelmében,* elősegítsék e jogok érvényesülését a szolgáltatást biztosítók körében,* együttműködjenek a szolgáltatásokat fenntartókkal, valamint az azokat igénybe vevőkkel.  A „Betegjogi, gyermekjogi, ellátottjogi szakjogász” szakirányú képzettsége ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. borjogi szakjogász

  A képzés célja:A jogi karokon folyó képzés a borjog területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A borjog körébe eső szabályokkal az agrárjog keretében foglalkozhattak a jogi képzésben részt vevő hallgatók. Azonban az agrárjog nem kötelező tárgy a magyarországi jogi karokon, ahol pedig oktatják, a szűkös órakeret miatt a modern gyakorlati élet kívánalmainak nem kellő mélységű tanításra kerülhet csak sor. A borjogi szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A képzésben való részvétel képessé teszi a hallgatókat arra, hogy a borjog területén az alábbi kompetenciák elsajátíthatók legyenek: - a szőlészeti és borászati vállalkozások szakmai környezetének megismerése; - a bor mint jogilag szabályozott termék joganyagának alkalmazása; - a borászati piacok szervezetében történő eligazodás; - a borral és az alkoholtermékekkel kapcsolatos nemzetközi ügyletek alkalmazása.A képzés a hallgatók számára lehetővé teszi, hogy a borászati vállalkozásoknál tevékenykedő más szakemberekkel – közgazdászokkal, pénzügyi és számviteli szakemberekkel, agrárszakemberekkel – együttműködve hatékonyan vehessenek részt a borjog problémáinak kezelésében. A szakjogász képzést megelőzően folytatott tanulmányaik során a széttagoltan tárgyalt ismereteket a modern borjog megoldási lehetőségei köré csoportosítva és a szabályok ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. borjogi szakokleveles szakember

  A képzés célja:A szakokleveles képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:      A szakirányú továbbképzés során elsajátítandó kompetenciák:* a szőlészeti és borászati vállalkozások szakmai környezetének megismerése; * a bor mint jogilag szabályozott termék joganyagának alkalmazása; * a borászati piacok szervezetében történő eligazodás; * a borral és az alkoholtermékekkel kapcsolatos jogügyletek alkalmazása;* hatékonyan kezeljék a borjog problémáit;* borjogi szabályok komplex alkalmazása;* adott esetben a szakterületükön felmerülő jogviták megelőzése;* annak bekövetkezte esetén a szükséges eljárások lefolytatására előkészítő anyagok készítése a jogászok számára.    A szakirányú továbbképzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* szőlészeti és borászati vállalkozások ismerete;* a borjog törzsanyagának készség szintű ismerete, valamint a terület szakirodalmát és a jogalkalmazási gyakorlatot feldolgozó ismertetése;* a szőlészeti-borászati tevékenység földrajzi gazdasági környezetének ismerete- szőlészeti földrajz;- borászati vállalkozások menedzsmentje;- a szakterület marketing módszerei;- borpiacok;* borjogi jogviták megelőzésének ismerete, azok bekövetkezte esetén kezelése, továbbá a borjoggal kapcsolatos pénzügyi jogi, polgári jogi, munkajogi és büntetőjogi következmén ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages