• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 99 items
 1. Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Maisteriohjelmassa perehdyt syvällisesti joko määrätyn alueen kulttuuriin ja yhteiskuntiin tai johonkin eri alueita yhdistävään laajaan tematiikkaan. Keskeinen osa ohjelman sisällöstä liittyy juuri näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Sen lisäksi ohjelmaan sisältyy runsaasti keskeisten teorioiden ja metodien hallintaan liittyviä opintoja, jotka luovat pohjan osallistua monitieteisiin tutkimushankkeisiin. Tärkeänä periaatteena on tuoda eri alueiden asiantuntijoita yhteen pohtimaan keskeisiä temaattisia kysymyksiä eri puolilta. Tieteidenvälisyyden lisäksi ohjelman opetuksessa korostuvat erilaiset oppimista tukevat työskentelytavat kuten luennot, ryhmätyöskentely ja itsenäinen oppiminen. Erilaisten opetus- ja työskentelymuotojen välityksellä opit keräämään ja analysoimaan tietoa, ratkaisemaan ongelmia sekä kartutat työelämänkin kannalta tärkeitä yhteistyö- ja johtamistaitoja. Voit myös sijoittaa opintoihisi kokonaisuuksia muista maisteriohjelmista.  Merkittävässä asemassa ovat myös työelämäopinnot.  Määrättyyn alueeseen keskittyvän kannalta tärkeässä roolissa on vaihto ja/tai kenttätyö tällä alueella. Mikäli et jo hallitse valitsemasi alueen kannalta keskeistä kieltä, opintoihisi kuuluu myös kieliopintoja. Opintoihisi kuuluu oma tieteellinen tutkielma (pro gradu), jonka valmistumista tukevat seminaarit ja säännölliset tapaamiset oman ohjaajasi kanssa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Arkeologia, filosofian maisteri (2 v)

  Arkeologian syventävissä opinnoissa täydennetään arkeologian perus- ja aineopinnoissa saatuja tietoja ja taitoja. Opinnoissa näkyy myös valinnaisuus. Opiskelija pääsee rakentamaan opintokokonaisuutensa itseään kiinnostavista aihealueista niin teoreettiselta kuin metodologiselta puolelta. Lisäksi kehitetään käytännön työelämä- ja kenttätyötaitoja työharjoittelun ja erilaisten arkeologisten projektien parissa. Katso tarkemmin: http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/arkeologia/Sivut/home.aspx ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Arkeologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Arkeologian perus- ja aineopinnoissa annetaan pohjatiedot esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiasta sekä tutustutaan esine- ja muinaisjäännöstutkimuksen aineistoihin ja metodiikkaan. Aineopinnoissa kehitetään myös tutkimus- ja kenttätyövalmiuksia. Opiskelija tutustuu myös muinaismuistohallinnon arvopohjaan sekä juridisiin perusteisiin ja toiminnallisiin rakenteisiin. Syventävissä opinnoissa täydennetään arkeologian perus- ja aineopinnoissa saatuja tietoja ja taitoja. Opinnoissa näkyy myös valinnaisuus. Opiskelija pääsee rakentamaan opintokokonaisuutensa itseään kiinnostavista aihealueista niin teoreettiselta kuin metodologiselta puolelta. Lisäksi kehitetään käytännön työelämä- ja kenttätyötaitoja työharjoittelun ja erilaisten arkeologisten projektien parissa. Katso tarkemmin: http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/arkeologia/Sivut/home.aspx ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Arkistonhallinnan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Maisteriohjelman opintosi koostuvat arkistonhallinnan sisällöllisistä opinnoista (40 op), pro gradu -tutkielmasta (40 op) sekä oman opintosuuntasi syventävistä ja ohjauskeskustelussa sovituista, osaamistasi tukevista muista opinnoista (40 op). Arkistonhallinnan opinnoissa opit seuraavanlaisia asioita: • arkistoaineistojen hallintaa, hakua ja käytettävyyttä edistävät tiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät • digitaalisten aineistojen säilyvyys ja käytettävyys • ongelmanratkaisutaidot • asiantuntijaorganisaation johtaminen • asiakirjahallintaan liittyvä lainsäädäntö ja eettiset periaatteet • arkistoaineiston seulontaperiaatteet • tiedon hankinta, analysointi ja tuottaminen. Osa opintosuuntasi syventävistä opinnoista on pakollisia ja osa valinnaisia. Osa maisteriohjelmaan sisältyvistä opinnoista vaatii läsnäoloa, ja osan voi suorittaa itsenäisesti työskennellen. Suoritat opinnoissasi myös harjoittelun, joka tarkoittaa kolmen kuukauden työssäoppimisjaksoa arkistoalaan liittyvissä työtehtävissä. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Comparative Religion, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Doctoral Degree Programme in Humanistic Sciences (4 yrs)

  Aate- ja oppihistoria: Aate- ja oppihistorian tohtorikoulutuksen tavoite on kouluttaa tutkijoita, jotka ovat päteviä analysoimaan aatteellisia virtauksia ja tieteen kehitystä historiallisessa kontekstissa. Tämä tarkoittaa erityisesti kykyä tulkita ja selittää ajattelutapoja, uskomusjärjestelmiä ja tieteellisiä käytäntöjä sekä niiden muutoksia ajallisessa, paikallisessa ja käsitteellisessä kehyksessä. Lähtökohtana on ajatus, että analyyttinen aate- ja oppihistoriallinen tieto on avain nykymaailman ja tulevaisuuden ajatteluvirtausten ja tieteen ymmärtämiseen. Tohtorin tutkinto aate- ja oppihistoriassa antaa pätevyyden tutkijan tehtävään ja lukuisiin hallinnon, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan tehtäviin, joihin enemmistö tohtoreista sijoittuu. Aate- ja oppihistorian tohtoriopiskelijoiden tutkimuskohteet ovat laajat ja moninaiset, mutta keskittyvät oppiaineen vahvoille alueille. Näitä ovat ihmistieteiden ja lääketieteen historia yhteiskuntakehityksen kontekstissa, tieteen murrokset, tieteellisten ja aatteellisten virtausten kansallinen ja kansainvälinen vuorovaikutus sekä tieteen ja politiikan suhteiden historia Suomessa ja kansainvälisesti. Tohtoriohjelmalla on kansallisesti ainutlaatuinen, ajattelun ja tieteen historiaa yhdistelevä profiili, jossa korostuvat tieteellisen ajattelun suhteet vallitseviin ajattelutapoihin sekä vahva metodinen ja teoreettinen osaaminen. Arkeologia: Arkeologian tohtorikoulutuksen tavoite on kouluttaa tutkijoita tarkastelemaan, tulkitsemaan ja ymmärtämään eurooppalaisen ja globaalin ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral Programme in History (4 yrs)

  The aim of the Doctoral Programme in History is to produce researchers who are qualified to analyse social and cultural phenomena in a historical context. In particular, this means understanding historical change – in other words, comparing historical phenomena in terms of time, location and concepts. Critical historical knowledge is a key to understanding the contemporary world and the world of the future. A doctoral degree in history gives the graduate the skills to work as a researcher and in various duties in administration, education and the civic society, where most of the University’s graduates are employed. The research subjects of history students are broad and manifold, but they tend to concentrate in the strong fields of the discipline: the history of modernisation and the civic society, international interaction, and the history of everyday life in Finland and early Europe. The doctoral programme has a unique profile focused on social history and emphasising temporal and regional comparison, as well as stressing methodological and theoretical knowledge. Learn more: http://www.uta.fi/yky/en/doctoralstudies/curricula/history.html ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral Programme in History, Culture and Art Studies, Doctor of Philosophy (4 years)

  At the Faculty of Humanities the postgraduate student is admitted to take the Doctor of Philosophy (PhD) degree. The doctoral degree comprises of 240 ECTS credits, which include the doctoral dissertation worth 180 ECTS credits and other studies worth 60 ECTS credits. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Doctoral programme in history, General History (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Doctoral programme in history, General History (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages