• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 85 items
 1. alkalmazott biostatisztikus

  A képzés célja: mind a biológiai, mind az orvosi és állatorvosi tudományokban egyre fontosabb követelmény a vizsgálatok és kísérletek szakszerű megtervezése, valamint az adatok korszerű statisztikai módszerekkel való kiértékelése. A gyógyszeripari kísérletekben az engedélyező hatóság Európában is és az USA-ban is megköveteli biostatisztikus részvételét. Általános kompetenciák: -    a statisztikai elemzésekhez szükséges matematikai módszerek (vektorterek alapfogalmai, lineáris leképezések és mátrixok, a matematikai analízis alapfogalmai, deriválás és integrálás egy és többváltozós esetben); -    a statisztika és az azt alkalmazó tudományágak viszonyának ismerete; -    jó kommunikációs készség a nem statisztikus szakemberekkel (a megrendelőkkel vagy felhasználókkal, kliensekkel); -    a megrendelő által szakmai (biológiai, orvosi stb.) nyelven megfogalmazott problémák matematikai, illetve statisztikai modellekké formálása és az annak megfelelő vizsgálatok megtervezése és kivitelezése; -    informatikai ismeretek, szoftverek használata, programnyelvek ismerete és használata -    publikációk, kutatási tervek, kutatási jelentések kritikai elemzése, a logikai, illetve módszertani hibák felderítése; -    publikációk készítésének gyakorlati tudnivalói, különös tekintettel a statisztikai eredmények helyes közlésének ismeretére; -    képesség ismert elemző módszerek új feladatok, illetve új körülmények között történő innovatív alkalmazására. Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: -    valószínűségsz ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Applied Mathematician

  A képzés célja alkalmazott matematikusok képzése, akik tudományos kutatási szintet elérő szakmai felkészültségükkel magas szintű matematikai ismereteik és modellezési tapasztalataik birtokában képesek alkotó módon a gyakorlatban felmerülő matematikai problémák megoldására. Nyitottak szakterületük és a rokon területek új tudományos eredményeinek kritikus befogadására. Felkészültségük alapján képesek a gyakorlati problémák modellezésére, megoldására és a megoldások gyakorlati kivitelezésének irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az alkalmazott matematikus a) tudása Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri a matematika tudományának módszereit az algoritmuselmélet, az alkalmazott analízis, a diszkrét matematika, az operációkutatás, a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika területén. Összefüggéseiben ismeri az alkalmazott matematika eredményeit az algoritmuselmélet, az alkalmazott analízis, a diszkrét matematika, az operációkutatás, a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika területén. Ismeri az alkalmazott matematika különböző részdiszciplínái közötti mélyebb, átfogóbb kapcsolatokat, egymásra épülésüket. Ismeri az absztrakt matematikai gondolkodást, az absztrakt matematikai fogalmakat. Ismeri az alkalmazott matematikai modellek megalkotásához és szimulálásához szükséges informatikai, számítástechnikai ismeretanyagot. Specializáció választása nélkül továbbá Ismeri a differenciálegyenletek, a közelítő szám ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Bachelor of Mathematics

  Taikomosios matematikos bakalauro kvalifikacija patvirtina asmens įgytą matematinį išsilavinimą: išugdytą abstraktų loginį mąstymą, įgytas matematines kompetencijas, gebėjimą matematikos principus naudoti taikomojoje veikloje. Taikomosios matematikos specialistai geba atskleisti įvairių realių reiškinių savybes, juos analizuoja pasitelkdami tinkamus matematinius modelius ir metodus, analizuoja abstrakčių modelių savybes, matematiškai mąsto, taiko įvairius matematinių teiginių įrodymo būdus, savo veikloje taiko informacines technologijas, geba aiškiai ir suprantamai teikti informaciją, sklandžiai reiškia mintis, etiškai naudojasi informacija, yra kūrybiškos asmenybės, gebančios dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje. Šie aukštos kvalifikacijos specialistai geba analizuoti ir vertinti duomenis, taikyti įvairius jų peržiūros ir apdorojimo algoritmus, juos tobulinti ir kurti naujus technologinius sprendimus. Tai – plačios erudicijos asmenybės, gebančios suprasti ir vertinti situaciją, ieškančios sprendimų ir analizuojančios gautus rezultatus. Taikomosios matematikos specialistų veikla dažniausiai susijusi su keliomis sritimis, todėl gebėjimas transformuoti, taikyti įgytas žinias ir nuolatos mokytis yra vieni iš pagrindinių šios kvalifikacijos bruožų. Parengti specialistai yra matematikos žinovai, turintys supratimą apie matematikos taikymo galimybes įvairiose gyvenimo srityse: finansų sektoriuje, draudimo kompanijų veikloje, elektronikoje, medicinoje, informacinių technologijų, paslaugų sferoje ir pan. Taikomos ...

  Awarding bodyVilnius Gediminas Technical University

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Bachelor of Natural Sciences in Mathematics (DU)

  The aim of the programme is: - to ensure independent studies for students by providing them with theoretical knowledge in mathematics and its applications and by developing their skills and abilities of scientific research work, - thus ensuring acquisition of higher academic education and providing the opportunity to successfully continue studies in master’s programmes. The skills, obtained by implementing the study programme: - ability to demonstrate core and specialized knowledge as well as understanding of most essential notions and regularities of the branch of mathematics; - to carry out basic numerical modeling experiments; - to find creative solutions in changeable and unclear conditions; - to see possibilities for basic mathematical modeling in other science branches; - to evaluate the impact of one’s professional activity on the environment and society. ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Bachelor of Natural Sciences in Mathematics (LiepU)

  Aim of the study programme: - to provide an opportunity to acquire academic education in Mathematics in the following specialized directions: Information Technologies in Mathematics or Scientific Basics of the School Course of Mathematics. By dealing with academic and applied research in Mathematics, to obtain the necessary competencies for continuation of academic or professional studies, to perform professional activity. To promote formation of creative, responsible and life-long education motivated personalities. Results of studies: - acquisition of knowledge in Mathematics, understanding of proofing Logics, the most important definitions and rules in Mathematics; - ability to perform innovative activity by using the obtained theoretical courses in Discrete and Continuous Mathematics and the obtained basic skills; - ability to use IT tools in solving mathematical problems; - ability to individually orient oneself in mathematical literature, sort out and analyse the necessary information; - ability to perform professional and research activities; - ability to formulate certain mathematical problems in mathematical language and propose solutions thereof, - ability to independently plan own learning and improve own education. ...

  Awarding body- Liepaja University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Bachelor of Natural Sciences in Mathematics (LU)

  To theoretically acquire basic courses in various sub-branches of mathematics and be able to apply the knowledge in practice; - to be able to freely work on a computer; - to be competent in mathematical methods of solving a variety problems and be able to apply these methods working with a computer; - to be able to understand the basics of natural sciences and apply mathematical modelling in the area of natural sciences, technical and social processes; - to write a Bachelor’s thesis, which includes an independent study in the selected branch of mathematics requiring understanding of mutual interconnections between different courses of mathematics, practical application of fundamental knowledge of mathematics and computer science. - to theoretically acquire basic courses in various sub-branches of mathematics and be able to apply the knowledge in practice; - to be able to freely work on a computer; - to be competent in mathematical methods of solving a variety problems and be able to apply these methods working with a computer; - to be able to understand the basics of natural sciences and apply mathematical modelling in the area of natural sciences, technical and social processes; - to write a Bachelor’s thesis, which includes an independent study in the selected branch of mathematics requiring understanding of mutual interconnections between different courses of mathematics, practical application of fundamental knowledge of mathematics and computer science. ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Bachelor of Science in de wiskunde

  1. Grondige kennis hebben van en inzicht hebben in wiskundige kernbegrippen, basismethoden en technieken en de aanwending ervan op een gepast abstractieniveau. 2. Grondige fundamentele kennis en inzicht hebben in de belangrijkste deelgebieden (analyse, algebra, meetkunde, statistiek, kanstheorie, numerieke wiskunde) en hun onderling verband. 3. Verbredende kennis en inzicht hebben m.b.t. verbanden van wiskunde met één of meerdere wetenschapsgebieden. 4. De taal van de wiskunde beheersen: een tekst opgesteld in termen van definities, stellingen en bewijzen begrijpen; logisch redeneren, correct hanteren van wiskundige taal en symbolen. 5. Zelfstandig een wiskundige redenering volgen, analyseren en hiaten onderkennen. Verschillende technieken beheersen om zelf een correcte wiskundige bewijsvoering op te bouwen. 6. Zelfstandig relatief eenvoudige wiskundige problemen analyseren en oplossen door het toepassen van theorieën en standaardmethoden. Kritisch reflecteren over het oplossingsproces en het eindresultaat. 7. Gevorderde wiskundige rekenvaardigheid bezitten. 8. De ICT-vaardigheden bezitten die aansluiten bij de wiskunde, zoals programmeren, werken met computeralgebra- en texgebaseerde pakketten en statistische dataverwerking. 9. Wiskundige literatuur (zeker ook Engelstalige) begrijpen. Zelfstandig wetenschappelijke bronnen opzoeken en raadplegen. 10. Binnen een afgelijnd kader een probleemstelling formuleren en een wiskundeproject plannen en uitwerken. 11. Schriftelijk en mondeling rapporteren over onderzoek en ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Bachelor of Technology

  Technologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbt technologo darbą. Baigę Neurotechnologijų bakalauro programą absolventai galės tiesiogiai orientuotis į plačią darbo rinką apimančią tiek neurotechnologijas, informacines technologijas, biotechnologijas bei socialinių krypčių įmonėse (neuromarketingas, neuroekonomika, kt). Šie absolventai galės dirbti įvairiose įmonėse ir organizacijose, kuriančiose produktus bei paslaugas informacijos, elektronikos, biotechnologijos, medicinos, ir kitose neurotechnologijų taikymo srityse. Programos absolventai taip pat galės dirbti programinės įrangos kūrimo, neuromokslų, neuroinformatikos laboratorijose, pramogų bei reabilitacinių įrankių kūrimo įmonėse. Be to, šie specialistai galės dirbti kuriant biogrįžtamojo ryšio, neurofiziologinių signalų registracijos, virtualios ir papildytos realybės ir kt. technologijas, kurios naudoja žmogus-kompiuteris sąsajos principus. ...

  Awarding bodyVytautas Magnus University

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Bachelor's Degree in Mathematics. Department of Mathematics. Faculty of Sciences. University of the Aegean.

  The graduates of the Department of Mathematics: - Have knowledge of core mathematical tools of Algebra, Analysis and Differential Equations.- Have knowledge of the core principles of Programming and Computer Software. - Understand mathematical problems and are capable of designing models for the solution thereof. - Have basic Physics knowledge. - Have basic knowledge of Pedagogics, History, and Didactics for Mathematics. - Have the opportunity of acquiring professional experience either in Secondary Education, or in Businesses through Practical Training. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Bachelor's Degree in Statistics and Actuarial- Financial Mathematics. Department of Mathematics. Faculty of Sciences. University of the Aegean.

  - Have knowledge of the cognitive fields of Statistics, Actuarial Science, and Financial Mathematics. - Know how to use composite mathematical methods in order to resolve statistical, actuarial and financial mathematical problems. - Acquire a noteworthy mathematical background, along with the acquisition of sufficient knowledge about Information Technology, Accounting, and Economics. - Combine the advanced competences of a positive science and business executive. - Are capable of acquiring professional experience (through Practical Training) in Public Agencies and Insurance or Financial Businesses and Organisations. - Know and assess business risks. - Know and decide about the pricing of goods and services. - Know and prepare insurance, financing, or pension plans and investment programmes. - Know how to study the method of allocating limited resources in time. - Know how to prepare (plan and implement) statistical studies and research in every market field. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages