• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 9 items
 1. Slovak Europass Centre

  Whether you are planning to enrol in an education or training programme, looking for a job, or getting experience abroad, it is important to be able to make your skills and competences clearly understood. Tool "Europass" is a way of helping people to:- make their skills and qualifications clearly and easily understood in Europe; - move anywhere in Europe.Europass consists of five documents: two documents (Europass curriculum vitae (CV) and Europass Language Passport) you can fill in yourself; and three other documents (Europass Certificate Supplement, Europass Diploma Supplement and Europass Mobility) filled in and issued by competent organisations.Europass is supported by a network of National Europass Centres. Slovak Europass Centre operates within State Institute of Vocational Education. Či už sa chystáte študovať alebo absolvovať odbornú prípravu, či hľadáte prácu alebo skúsenosti v zahraničí, je dôležité vedieť zrozumiteľne prezentovať vaše schopnosti a zručnosti. Nástroj "Europass" je spôsob, ako pomôcť ľuďom: - aby ich zručnosti a kvalifikácia boli jasne a ľahko zrozumiteľné v rámci Európy;- aby sa mohli pohybovať kdekoľvek v Európe. Europass tvorí päť dokumentov: dva dokumenty (Europass životopis - CV a Europass jazykový pas) si môžete vyplniť sami a ďalšie tri dokumenty (Europass dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu, Europass dodatok k diplomu a Europass-mobilita) vyplňujú a vydávajú príslušné organizácie.Europass podporuje sieť národných centier. ...

  Category: Contacts Location: Slovakia
 2. Eurodesk in Slovakia- IUVENTA

  EURODESK je európska informačná sieť pre mladých ľudí. Tvoja otázka bude zaslaná do našej databázy, do ktorej má prístup každá pobočka v 33 krajinách. Odpoveď ti nájdu informační pracovníci a pracovníčky priamo z krajín, o ktoré sa zaujímaš.EURODESK je financovaný z programu EÚ Erasmus+ a na jeho spolufinancovaní v Slovenskej republike sa podieľa IUVENTA -– Slovenský inštitút mládeže, inštitúcia Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu Slovenskej republiky.  ...

  Category: Contacts Location: Slovakia
 3. Euroguidance Centre Slovakia- Slovak Academic Association for International Cooperation

  Euroguidance centrum Slovensko pôsobí v rámci Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Centrum existuje ako súčasť európskej siete Euroguidance a je financované Európskou komisiou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavnou cieľovou skupinou Euroguidance sú odborníci z oblasti kariérového poradenstva a tvorcovia politík zo sektoru práce a aj zo sektoru vzdelávania. The Slovak Euroguidance centre operates within the Slovak Academic Association for International Cooperation (SAAIC). Euroguidance centre is part of European network and it is partly financed by European Commission and partly by Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak republic. The main target group of Euroguidance is guidance practitioners and policy makers from both the educational and employment sectors. ...

  Category: Contacts Location: Slovakia
 4. Moving to a Country- General Information

  The aim of portal studyin.sk is to inform you about the Slovak Republic and the opportunities it provides in the field of education (mainly higher education). It also offers information needed when entering the Slovak Republic: http://studyin.sk.   On the Slovak Euraxess portal you may find practical information (about accommodation, daily life, entry conditions and legal stay, administrative duties, health insurance etc.) related not only to a research stay in Slovakia: http://www.euraxess.sk/en/main/services-practical-information/.     ...

  Category: Guidance Services Location: Slovakia
 5. Slovak Education system description at Eurypedia- Overview

  The public administration in education is guaranteed by both the State administration and territorial self-governance, which is executed by municipalities and higher territorial units. The Central body of state administration in education is the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, which develops educational aims, content and methods for education. Local administration is the responsibility of municipalities, which provide most of pre-primary, primary and lower secondary education in Slovakia. Public schools provide education free of charge.  ...

  Category: Moving to a country Location: Slovakia
 6. Vaša Európa- Vzdelávanie a mládež

  Všeobecné informácie o vzdelávaní, stážach, výskumných pobytoch a dobrovoľníctve v zahraničí. ...

  Category: Moving to a country Location: Slovakia
 7. Vzdelávanie a mládež v EÚ

  Všeobecné informácie o vzdelávaní, stážach, výskumných pobytoch a dobrovoľníctve v zahraničí. ...

  Category: Moving to a country Location: Slovakia
 8. Eures Slovakia

  EURES pomáha pracovníkom uplatniť sa v zahraničí... EURES - Európske služby zamestnanosti je sieťou spolupracujúcich subjektov, ktorej cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku. Medzi partnerov tejto siete patria agentúry pre sprostredkovanie práce, odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie. EURES konzultanti ponúkajú najmä informačné a poradenské služby. Koordinátorom siete je Európska komisia. EURES - European Employment Services is a network of cooperating entities/subjects whose aim is to facilitate the free movement of workers within the European Economic Area and Switzerland. In the EURES network are regional and national institutions involved, that are dealing with the issues of Employment, such as trade unions, employers and their organizations. The EURES advisers are consultants trained by the European Commission who offer information, counseling and mediation/brokerage services to clients throughout Europe. ...

  Category: Moving to a country Location: Slovakia
 9. Euraxess in Slovakia- SAIA

  SAIA zastrešuje slovenské zastúpenie siete EURAXESS a niekoľko servisných centier EURAXESS v rámci celého Slovenska. Servisné centrá napomáhajú odstraňovaniu prekážok, ktoré stoja v ceste hladkému priebehu mobilitných programov; zahraničným a slovenským výskumníkom a ich rodinám poskytujú informácie a služby týkajúce sa rôznych aspektov mobility, vrátane praktických informácií (sociálne zabezpečenie, daňové otázky, víza a povolenie na pobyt, možnosti vzdelávania pre rodinných príslušníkov) spojených s pobytom v inej krajine.  ...

  Category: Moving to a country Location: Slovakia