• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 60 items
 1. kisebbségszociológiai elemző

  A kisebbségszociológia szakirányú továbbképzés célja, hogy a közép-kelet-európai térség etnikai, nemzeti, kisebbségi problémáihoz értő önkormányzati, tömegkommunikációs, szociálpolitikai, jogi, valamint politikával foglalkozó szakembereket képezzen. Az ilyen típusú szakemberekre már napjainkban is igény mutatkozik, és ez az igény a jövőben fokozódni fog, hiszen a régió történelmileg örökölt etnikai és kisebbségi konfliktusai, a kisállamiság új reneszánsza napjaink aktualitásává teszik az etnikai feszültségek kezelésének és csökkentésének feladatát. A Magyarországon működő kisebbségi önkormányzatok, sajtó, civil szervezetek egyre több kisebbségpolitikai tudással felvértezett szakembert igényelnek, és a többségi társadalomban is tapasztalhatók törekvések új, a kisebbségi problémákat kezelő intézmények létrehozására, amelyekben szintén szükség lesz kisebbségpolitikai szakértőkre.    Az európai demokratikus hagyományok, valamint az európai uniós normák megkövetelik a csatlakozni kívánó országoktól, hogy a többségi demokrácia eszményét olyan feltételek mellett alkalmazzák, melyek a társadalom legkülönfélébb kisebbségi csoportjai számára jog- és esélyegyenlőséget teremtenek. A multikulturalizmus elve, a kisebbségek érdekeinek védelme, a kisebbségeket érő diszkrimináció megszűntetése olyan feladat, amely elengedhetetlenül fontos Magyarország társadalmi stabilitásának megteremtéséhez és az európai uniós csatlakozásához.    A kisebbségszociológia szakirányú továbbképzés ebből a szempontból hiánypótló feladatra vállalkoz ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. migrációszociológiai elemző

  A migrációszociológia szakirányú továbbképzési szak célja, hogy az európai (s ezen belül az Európai Unió, illetve a közép-kelet-európai térség migrációs (s ezen belül menekültügyi)) problémáihoz értő önkormányzati, tömegkommunikációs, szociálpolitikai, jogi, valamint politikával foglalkozó szakembereket képezzen. Feltételezzük, hogy ilyen szakemberek iránt egyre nagyobb igény fog megmutatkozni, hiszen az ország és a régió geopolitikai helyzete, történelmileg örökölt etnikai konfliktusai, a kisállamiság és a regionalitás reneszánsza, a migráció mindig is globális jelenségének új elemei, napjaink aktualitásává teszik az migrációt. Ebből következik, hogy a Magyarországon működő migránsokkal foglalkozó állami és önkormányzati szervezetek, a sajtó, a civil szervezetek, a nemzetközi intézmények egyre több migrációpolitikai tudással felvértezett szakembert igényelnek.   Az Európai Unióhoz való csatlakozás a fentieken túlmenően is felerősíti a migráció jelenségéhez értő szakemberek iránti igényt. Általánosságban azért, mert az európai demokratikus hagyományok, valamint az európai uniós normák megkövetelik a csatlakozni kívánó országoktól, hogy a többségi demokrácia eszményét olyan feltételek mellett alkalmazzák, melyek a társadalom legkülönfélébb kisebbségi csoportjai, így a migránsok számára jog- és esélyegyenlőséget teremtenek. Különösen azért, mert az EU-ban vannak, és a közeljövőben még nagyobb szerepet kapnak olyan ügynökségek, szervezetek, alkalmi bizottságok, amelyek a migráció folyamatát és az ebből fakadó gazd ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. társadalmi integrációs tanácsadó

      Az ismeretek és alkalmazásuk a gyakorlatban, szakmai attitűdök: a képzés lehetőséget nyújt és képessé teszi a résztvevőket a szociális diszkrimináció okainak feltárására, megelőzésére és kezelésére európai szinten. Konkrét készségeket sajátítanak el a szociális intervenciók, a szervezetfejlesztés, a tanácsadás, a szükségletek feltárására irányuló kutatások, a szociális programok kidolgozása és megvalósítása területén.       A képzés hozzájárul az európai életperspektívák humanizálásához a fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, a pszichés problémákkal küzdők — és mástársadalmilag kirekesztett csoportok esetében — hat ország (a képzésben rést vevők) tapasztalatait egyesítve.       A szociális integráció területén működő olyan szakemberek képzése a cél, akik európai kontextusban képesek értelmezni a szociális inklúzió által felvetett kérdéseket, és ismerik az ezekre adott válaszokat, európai modelleket.     A segítő foglakozásokban dolgozó szakemberek számára nyújt továbbképzési lehetőséget.   ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Duna-Régió elemző

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák és ismeretek: a szakon végzett hallgatók ismerik és értik: - a közép-európai térség kulturális, irodalmi, történeti-kultúrtörténeti, társadalmi, politikai fejlődésének összefüggéseit; - a régiót összekötő és elválasztó folyamatokat; - Közép-Európát mint kulturális régiót; - a térség sajátos problémáit, úgy mint a nemzetiségi kérdés szerepét, a nemzetté válás sajátosságait, a multikulturalizmus jelenségeit, a közép-európai kisebbségi kérdés részleteit és jelentőségét; - a térség kutatásmódszertanát; - legalább egy közép-európai nyelvet; - továbbá kellően felkészültek a doktori képzésben való részvételre, valamint a térségre vonatkozó magas szintű ismeretterjesztésre.   A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: - nyitottság; - motiváltság; - megfelelő kommunikációs készség és pozitív hozzáállás, valamint készség az önálló tudományos szintű kutatói munkára a közép-európai kulturális, történelmi, politikai, nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi fejlődés kérdéseit illetően; - problémamegoldási készség a kulturális, politikai, kisebbségi problémák területén a kétoldalú államközi kapcsolatokban; - készség tudományos, diplomáciai, bilaterális régióközi kapcsolatok kialakítására, működtetésére, azokban való hatékony részvételre; - önálló tájékozódási, tájékoztatási és állásfoglalási készség a régió problémaköreiben.   A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A Duna-Régió tanulmányok szak elvégzésével a h ...

  Awarding bodyAndrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Economist in International Business

  A képzés célja idegen nyelven is magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon a közgazdász a) tudása - Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. - Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. - Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit. - Ismeri és érti a nemzetközi szállítmányozás, a nemzetközi pénzügyi folyamatok beazonosítására alkalmas szakértői tudás alapjait, a szakterület szerint releváns információgyűjtési, elemzési és probléma megoldási módszereket, ezek alkalmazási feltételeit és korlátait. - Ismeri az nemzetközi vállalkozásokhoz kapcsolódó más (jogi, területfejlesztési, oktatási) szakterületek alapjait. - Ismeri és érti a gazdaságpolitika, a külkereskedelmi folyamatok, a külgazdasági politika alapvető funkcióit, determinációit és céljait. A hatékony munkavégzéshez szükséges ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. International Relations Expert

  A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A nemzetközi kapcsolatok szakértő a) tudása - Tájékozott a magyar és egyetemes politikai, gazdasági, kulturális jelenségek általánosan elfogadott tendenciái, jellemzői, adatai körében. - Összefüggéseiben értelmezi a szakterületéhez általában kapcsolódó, nemzetközi, európai és regionális, politikai, jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket és eseményeket. - Tisztában van a társadalomtudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel. - Ismeri a szak egyes területeinek alapvető szakkifejezéseit, fogalomkészletének minden fontosabb elemét, érti az összefüggéseket. - Ismeri a nemzetközi kapcsolattartás formáit, eszközeit és technikáit. - Ismeri az Európai Unió intézményrendszerének működését, hatásköreit, szakpolitikáit. b) képességei - Képes történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. - Legalább ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Political Scientist

  A képzés célja politológusok képzése, akik ismerik a társadalom politikai rendszerét és viszonyait, az alapvető politikai intézményeket és azok szellemi alapjait, a hatalom szervezetét és működését. Alkalmasak a politikával kapcsolatos szakértői tevékenységre, politikai elemzésre és kutatásra, szervezői és tanácsadói munkára. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A politológus a) tudása - Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, alapos történeti ismeretekkel bír, érti a közgondolkodásnál mélyebb összefüggéseket. Magabiztos módszertani tudással rendelkezik. - Átfogóan ismeri a politika alapvető törvényszerűségeit, a társadalompolitikai rendszerét, a politikai intézményeket, szervezeteket és mozgalmakat. - Ismeretei birtokában értelmezni tudja a politika konfliktusos folyamatait, a pártok és érdekszervezetek tevékenységét, elemezni tudja a választásokat és a politikai döntéshozatali folyamatokat. - Alaposan ismeri az adott ország kormányzati rendszerét, hatalmi berendezkedését, az országos és helyi politika fő ágenseit és működésüket. - Tisztában van a döntéshozatali folyamatok komplexitásával és a közpolitikai alternatívákkal. - Tájékozott a politikai kultúra és tradíciók szerepéről, érti és elemezni képes a politikai kommunikáció folyamatait. - Rendszeres elméleti ismeretekkel rendelkezik a politikai tevékenység legfontosabb összetevőiről, ismeri a politika eszmetörténetét, az alapvető politikai elméleteket és ideológiákat. - Elsajátította a politi ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a legfontosabb nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában a protokoll minden szakterületének előírásait ismerve képesek feladatkörükben elősegíteni intézményük nemzetközi kapcsolatait mind az állami, mind a versenyszférában, így jól képzett, gyakorlati tudás birtokában álló szakmai utánpótlást jelentenek az egyes szaktárcák, a helyi önkormányzatok, háttérintézmények, nemzetközi szervezetek, intézmények protokoll és nemzetközi osztályai, valamint a multinacionális cégek számára.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:              A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató képes: – egy közép-, illetve felsővezető mellett a hazai és nemzetközi protokollfeladatok elvégzésére; – állami szintű protokollesemények szervezésére; – szaktárcák protokoll- és nemzetközi osztályán referensi feladatokat ellátni; – nemzetközi diplomáciai kapcsolatok ápolására; – magas szintű állami delegációs programok szervezésére; – nemzetközi üzleti kapcsolatok ápolására;. – nemzetközi konferenciák, kongresszusok szervezésére és lebonyolítására; – díszétkezések, kísérő és kulturális programok szervezésére; – az aktív és passzív viselkedéskultúra-elemek, valamint alapvető protokollismeretek helyes, EU-konform alkalmazására; – a helyes és megfelelő színvonalú írásbeli és szóbeli kommunikációs alkalmazására, a szervezet/cég egységeivel, munkatársakkal, ügyfelekkel, továbbá külső partnerekkel történő megfelelő színvonalú ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. doktor (PhD)- political science(s)

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. doktor (PhD)- regional studies

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages