• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 805 items
 1. baromfi-egészségügyi szakállatorvos

  A A képzés során a hallgatók (1) anatómiai, élettani, állattenyésztési és genetikai, takarmányozási, szaporodásbiológiai, immunológiai és mikrobiológiai, gyógyszertani, valamint (2) a baromfi ágazatra vonatkozó közgazdasági és könyvtári informatikai jellegű tudáselemek, illetve marketing alapismeretek mellett (3) valamennyi baromfi fajra vonatkozóan specialista-szintű ismeretekhez jutnak a vírusok, baktériumok, paraziták okozta, a tartási-takarmányozási eredetű, továbbá a polifaktoriális oktanú megbetegedések kórtana, kórhatározása, megelőzése-gyógykezelése és élelmezés-egészségügyi kérdéseinek a területén. Emellett (4) a baromfiipar valamennyi szakágára vonatkozóan részletes technológiai, élelmiszer-higiéniai, -minőségbiztosítási és -biztonsági, továbbá állatvédelmi és -jóléti ismeretek birtokába jutnak. A szakirányú továbbképzési szak elvégzése nyomán a hallgató képessé válik Ø a háziasított baromfifajok (házityúk, pulyka, gyöngytyúk, kacsa, lúd, galamb, stb.), továbbá a hazánkban tenyésztett vadmadár-fajok megbetegedéseinek a kórhatározására, megelőzésére és gyógykezelésére, Ø e megbetegedések élelmiszer-biztonsági - fogyasztóvédelmi, járványvédelmi, állategészségügyi igazgatási és igazságügyi állatorvostani vonatkozásainak a szakszerű ellátására; Ø baromfitelepek üzemeltetésére, azok állategészségügyi, tenyésztési és takarmányozási, valamint élelmiszer-biztonsági és állatvédelmi-állatjóléti vonatkozású működési feltételeinek a biztosítására; Ø a baromfi ágazatban állategészségügyi, valamint élelmisze ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Európa-jogi szakjogász

  A képzés célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson az Európai Unió jogáról, annak felépítéséről és működéséről, eljárási és anyagi jogának fontosabb területeiről, továbbá hogy a képzést eredményesen abszolválók képesek legyenek a jogalkotás és a jogalkalmazás során szakszerűen eljárni, a felmerülő jogi problémákat érdemben kezelni.   Elsajátítandó kompetencia: A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy átlássa az Európai Unió működési folyamatait, intézményrendszerét. Felismerje a felmerülő problémák jogi természetét, képes legyen a konfliktusok kezelésére, az alkalmazható jogi megoldás kiválasztására. A megszerzett speciális ismeretek birtokában képessé válik a szakterület más szakembereivel való együttműködésre is.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A jogi alapképzésben szerzett ismeretekre alapozva átfogó és elmélyült ismereteket szereznek az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusáról, az Európai Bíróságok jogalkalmazói gyakorlatáról. Az alapvető szakjogi ismeretek (pl. belső piac joga, versenyjog stb.) mellett a képzés lehetőséget nyújt ahhoz is az egyes speciális szakjogi területek jogalkotási és jogalkalmazási kérdéseit is megismerjék. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. ingatlanforgalmi szakjogász

  A képzés célja, hogy az alapképzést meghaladó jogi és nem jogi ismeretek megszerzését biztosítsa az ingatlanforgalom területén egyfelől az üzleti-kereskedelmi, másfelől a hatósági jogalkalmazási szférában tevékenykedő gyakorló jogászok, így különösen az ingatlan beruházások, ingatlanhitelezés, illetőleg ingatlanjogi jogviták területén tevékenykedő, ilyen szakterületre szakosodni kívánó jogtanácsosok, ügyvédek, továbbá az ilyen ügyekben eljáró hatósági jogászok, ügyészek, bírák számára.   Elsajátítandó kompetenciák: Általános kompetenciák: probléma-felismerési és problémakezelési, megoldási készség; tárgyalási és kommunikációs képesség, a felmerült probléma áttekintésének és megszerzett ismeretek alapján komplex megoldására való készség fejlesztése. Szakmai kompetenciák: a szakiránynak megfelelő jogi szakirodalom, jogszabályok, alkotmánybírósági és peres, nemperes bírói joggyakorlat, a hatósági adminisztratív gyakorlat, kapcsolódó jogterületek elmélyült ismerete; határtudományok területein kialakult szakmai gyakorlat ismerete; a szükséges nemzetközi és európai jogi szabályok elmélyült ismerete; a megszerzett ismeretek alapján azok gyakorlati alkalmazására való képesség; az ingatlan értékbecslés módszereiben való alapvető jártasság megszerzése a projektek jogi menedzselése, ezen belül a hatósági engedélyek megszerzésében való közreműködés, a hatósági kapcsolattartás készségei. A képzésben való részvétel képessé teszi a jogászokat egyfelől az ingatlanjogi komplex ügyletek, különösen az ingatlan beruházási és érték ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. jogász-közgazdász

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők.A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése. A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik: - a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket, - a nagyobb vállalatok stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit, - a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket, - a gyakorlati menedzsment módszereket, - a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit, - a problémamegoldás rendszerelméletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket, - a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését, - az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket, - az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit. Személyes adottságok, készségek: A végzettek a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságai és készségei:  - stratégiai gondolkodásmód, - önálló munkavégzésre való alkalmasság, - kreativitás és rugalmasság,  - szervezői képességek, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. közlekedési szakjogász

  A képzés célja: a jogalkalmazás különböző területein működő jogászok számára elméletileg megalapozott és a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzésének biztosítása a közlekedés valamennyi ágazatát érintő általános és speciális joganyagról, valamint azokról a határtudományi területekről, amelyek joggyakorlatban nélkülözhetetlenek.    Elsajátítandó kompetenciák:  A közlekedés szakjogi valamint határtudományi területein az egyetemi alapképzettségnél magasabb szintű, olyan általános, valamint különös szakmai felkészültség, amely révén a probléma-felismerési-, áttekintő- és megoldási-képességek megszerezhetőek, illetve a gyakorlatban már kialakult ilyen képességek bővülhetnek. Ezen speciális szakjogi és határtudományi ismeretek birtokában a szakember képessé válik arra is, hogy a szakterület más szakembereivel – a különböző szakértőkkel – szakmai kérdésekben kapcsolatot teremtsen, együttműködjön a jogi problémák megoldásában.               Tudáselemek, megszerezhető ismeretek A szakjogi és a kapcsolódó jogi területeken átfogó, a jogalkalmazói gyakorlatot is felölelő ismeretek megszerzése. A határtudományi területeken olyan mélységű és terjedelmű szakismeret megszerzése, amelynek birtokában képessé válik a szakember az alkalmazható jogi megoldások, minősítések felismerésére. A képzés kitekintést ad (ismeretek szerzését biztosítja) a közlekedéspolitika, jogalkotás és jogalkalmazás nemzetközi, elsősorban az Európai Uniós gyakorlatának területén.   Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrend ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. mesterszintű energiagazdálkodási szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek   - megfelelő természettudományi, környezetgazdálkodási és energetikai alapismeretekkel kell rendelkezniük,   - megismerik a megújuló energiaforrások (nap-, szél- és vízi energia, biomassza stb.) sajátosságait, termelésük és hasznosításuk technológiáit, azok gyakorlati alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételeit,   - alapvető energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtana, a napenergia hasznosítása, szélenergia hasznosítás, geotermikus energia felhasználása,   - szakmaspecifikus tudáselemek: biomassza-előállítás és -hasznosítás, napenergia-hasznosítási technológiák, a szélenergia felhasználása, alternatív villamosenergia-előállítás, alternatív hajtóanyagok előállítási módjai, ezek ökonómiája, illetve készségszintű ismerete és alkalmazni tudása. Személyes adottságok, készségek   - képessé kell válniuk a környezetbarát, megújuló és egyéb alternatív energiaforrások felhasználásával kapcsolatos elméleti, műszaki fejlesztési, valamint üzemeltetési és fenntartási feladatok, továbbá az ezekkel kapcsolatos szakértői és szaktanácsadási tevékenység ellátására,   - egyéni adottságaik, szakmai ismereteik, valamint legalább egy EU munkanyelv középfokú ismerete alapján alkalmassá kell válniuk európai integrációs törekvéseink különböző szintjein és intézményeinkben, valamint a nemzetközi szervezetekben az alternatív energiaforrások fejlesztésének méltó képviseletére. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevéke ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. növényvédelmi szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák: * növényi kártevők kórokozók illetve gyomnövények diagnosztizálása, az ellenük való hatékony védekezés megtervezése, vezetése, * üzemi szintű növényvédelmi irányítói feladatok ellátása, * járványok és gradációk előrejelzése, a kártétel létrejöttének megelőzése, a növényt károsító szervezetek időbeli felismerése, * növény-egészségügyi hatások elemzése, * karantén védekezés lefolytatása, * környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozása és megvalósítása, * új növényvédelmi módszerek adaptálása és továbbfejlesztése, * a környezet peszticid terhelését csökkentő növényvédelmi eljárások alkalmazása, * integrált növényvédelem megvalósítása, * az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódás, * kutatási feladatok megvalósítása, * környezetvédelmi előírások betartása és érvényesítése. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * kémiai, ökológiai, molekuláris biológiai, entomológiai, növénykórtani, herbológiai ismeretek, * a szakma gyakorlásához szükséges gazdálkodási, kereskedelmi, vállalkozási, szakigazgatási és menedzsment ismeretek, * műszaki, technológiai ismeretek, * növény-biotechnológiai, rezisztenciabiológiai, diagnosztikai ismeretek, * szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek működésének ismerete. Személyes adottságok: * problémafelismerő és megoldó képesség, kreativitás, * környezet iránti tudatosság és felelősség, * a környezetvédelmi előírások betartása, * a mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek és készségek, * szakma ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szakgyógyszerkémikus

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * gyakorlati alkalmazási és fejlesztési készség a gyógyszerkémia szakterületén,* képesség önálló feladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében kémiai és rokon tudományok kutatásában,* az előbbi feladatok ellátásához szükséges számítástechnikai és informatikai ismeretek, adatbázisok alkalmazása,* átfogó ismeretek birtokában képesség a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, megértésére, továbbfejlesztésére,* megfelelő természettudományos, szakmai és gazdasági ismeretek, amelyekre további ismeretanyag építhető PhD-képzésben, vagy más továbbtanulási formában,* a vezetéshez kapcsolódó feladatok és tevékenységek megismerése,* a környezetvédelem, minőségügy, termékfelelősség, munkahelyi egészség és biztonság, műszaki és gazdasági jogi szabályozás, továbbá a mérnöketika alapvető előírásainak megismerése,* a kutatáshoz és tudományos munkához szükséges széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák elsajátítása. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:* kreativitás, rugalmasság,* problémafelismerő és -megoldó készség,* intuíció és módszeresség,* tanulási készség és jó memória,* széleskörű műveltség,* információ-feldolgozási képesség,* környezettel szembeni érzékenység,* elkötelezettség és igény a minőségi munkára,* a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,* kezdeményezés, személyes felelősségvállalás ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. tájrendezési és területfejlesztési szakmérnök

  A képzés négy szemeszterben nyújt átfogó képet a tájtervezés, tájrendezés legfontosabb tudományos eredményeiről, újonnan feltárt alkalmazási területeiről, időszerű kérdésköreiről.A szak célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó tájékozottsággal rendelkeznek a tájrendezési kutatások legújabb eredményeiről, a szakma aktualitásairól és alkalmazási területeiről, továbbá járatosak a tervezési irányzatokban.Az ismeretek birtokában képesnek kell lenniük szakmájuk művelésére (településrendezési tervek, táji léptékű tervek, területrendezési tervek stb.), önálló kutatásra és ismeretterjesztésre.A tájrendezési és területfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak célja a szakterületen korábban végzettséget szerzett szakemberek ismereteinek az új helyzethez (EU) való felzárkóztatása, valamint a szakterületen tevékenykedő, de szakirányú végzettséggel nem rendelkezők képzése.Az uniós csatlakozás után számos jogszabály és a tervezési gyakorlat megváltozása (területrendezési tervek, terület- és településfejlesztési koncepciók, településrendezési tervek szakági munkarészei) új kihívások elé állítja a tájtervező szakembereket. Azon érdeklődők jelentkezését várjuk, akik meg akarják ismerni* a szakterülettel kapcsolatos EU elvárásokat, irányelveket, * az ökológiai szemlélet gyakorlati alkalmazási módját, * a térinformatika magas szintű gyakorlati alkalmazási lehetőségeit, * a környezeti hatásvizsgálat és a környezeti vizsgálat készítésének módszertanát, * az Európai Táj Egyezménnyel kapcsolatos hazai feladatokat, * az ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Autonomous Vehicle Control Engineer

  A képzés célja autonóm járműirányítási mérnökök képzése, akik természettudományos, specifikus járműtechnikai, műszaki, informatikai és gazdasági ismereteik birtokában képesek autonóm járművek tervezésére, fejlesztésére, gyártására és a velük kapcsolatos folyamatok átfogó kutatására, az autonóm járművekből kialakuló közlekedési rendszerek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemeltetésére, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására. Felkészültek a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az autonóm járműirányítási mérnök a) tudása - Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges, a mérnöki szakmához kötött általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a globális társadalmi és gazdasági folyamatokról. - Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit, az autonóm járművek specifikus járműtechnikai, műszaki elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. - Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és az autonóm járműtechnikában megvalósuló fejlődés, fejlesztés várható irányait. - Ismeri a műszaki szakterület kutatásához, a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat. - Ismeri és érti az autonóm járművekhez, a modellezéshez, a tervezéshez, a járműirányításhoz kapcsol ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages