• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 12 items
 1. Starptautisko pārvadājumu loģistika- Prof. bak. studijas

  Studiju rezultāts: Programmas ietvaros, studenti iegūst zināšanas, prasmes un kompetences starptautisko kravu un pasažieru pārvadājumu, transporta mezglu un terminālu jomā, kā arī muitas darbības organizēšanā un mūsdienu loģistikas centru pārvaldībā. Reflektantiem ir iespēja saņemt ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu. ...

  Provider NameRīgas Aeronavigācijas institūta Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Port and Shipping Management- Professional bachelor studies

  This programme provides the graduates with a Diploma of Professional BSc in Marine Transport. This programme includes one seagoing practice and four shore-based practices in ports. Main subjects include: Economics, Statistics, Maritime English, Port Engineering, Port Structures, Commercial and Technical Management of Shipping, Marine Transportation Theory, Multi-modal Transport, Logistics, International Business Strategy, Maritime Law, Port & Terminal Operations and Shipping Agency. Graduates can work as managers in port and shipping companies and ship management companies. ...

  Provider NameLatvian Maritime Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Uzņēmējdarbības vadība transportā- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā”. ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība- Prof. bak. studijas

  Studiju rezultāts: Programmas ietvaros studenti iegūst zināšanas, prasmes un kompetences gaisa, jūras, dzelzceļa un autotransporta starptautisko transporta uzņēmumu un to atsevišķu struktūrvienību organizācijā un vadībā. Reflektantiem ir iespēja saņemt ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu. ...

  Provider NameRīgas Aeronavigācijas institūta Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Transporta un biznesa loģistika- Prof. bak. studijas

  Profesionālais bakalaurs studiju programma "Transporta un biznesa loģistika" ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūta Latgales filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Starptautisko pārvadājumu loģistika- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 10.01.2019. līdz 05.02.2019. Studiju rezultāts: Programmas ietvaros, studenti iegūst zināšanas, prasmes un kompetences starptautisko kravu un pasažieru pārvadājumu, transporta mezglu un terminālu jomā, kā arī muitas darbības organizēšanā un mūsdienu loģistikas centru pārvaldībā. Reflektantiem ir iespēja saņemt ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu. ...

  Provider NameRīgas Aeronavigācijas institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Transporta un biznesa loģistika- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 01.11.2018. līdz 01.02.2019. Profesionālā bakalaura studiju programma „Transporta un biznesa loģistika” ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 10.01.2019. līdz 05.02.2019. Studiju rezultāts: Programmas ietvaros studenti iegūst zināšanas, prasmes un kompetences gaisa, jūras, dzelzceļa un autotransporta starptautisko transporta uzņēmumu un to atsevišķu struktūrvienību organizācijā un vadībā. Reflektantiem ir iespēja saņemt ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu. ...

  Provider NameRīgas Aeronavigācijas institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Ostu un kuģošanas vadība- Prof. bak. studijas

  Prasības kvalifikācijas iegūšanai: pilnībā apgūt studiju programmu, izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu. Galvenās studiju jomas: ekonomika, grāmatvedība un finanses, tirgzinības, kuģu komercmenedžments, kuģu tehniskais menedžments, ostu hidrobūves un tehnika, ostu un termināla operācijas, multimodālais transports, transporta loģistika, ostu darbība, jūras apdrošināšana, jūrniecības angļu valoda un kuģu aģentēšana. Karjeras iespējas: menedžera, plānotāja, operatīvo un ekonomisko dienestu speciālista darbs ostās, kuģošanas kompānijās un citos jūras transporta uzņēmumos. ...

  Provider NameLatvijas Jūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Uzņēmējdarbības loģistika- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus, tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus speciālistus loģistikas un transporta ekonomikas jomās, atbilstoši apstiprinātajām profesijas standarta prasībām. Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nodrošina loģistikas un transporta ekonomikas, kā arī uzņēmējdarbības vadīšanas sfērās atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: - nodrošināt bakalaura līmenim, profesijas standartam un starptautiskiem standartiem atbilstošu, konkurētspējīgu izglītību loģistikas un transporta ekonomikas jomā; - sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, attīstīt analītisko domāšanu, veidot prasmes un attīstīt kompetences, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, sagatavojot studējošos darba tirgum; - nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, kā arī zinātniski pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu, atbilstoši starptautiskai praksei un jaunākajiem programmatūras, zinātniskajiem un tehnoloģiju atklājumiem un inovatīvām metodēm; - veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi un akadēmisko zināšanu papildināšanu, studiju turpināšanu maģistrantūrā, kvalifikācijas celšanu, kā arī attīstīt interesi pētnieciskā darbā un veicināt šo prasmju izmantošanu; - stimulēt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, kā arī veicināt ētisku un sociāli atbildīgu personību veidošanos. Nākamās nodarbinātības apraksts Loģistikas struktūrvienības vadītājs strādā uzņēmumos, ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages