• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Laboratorijska biomedicina (Laboratory biomedicine)

No translation available for Slovenian. Showing the original language.

Laboratorijska biomedicina (Laboratory biomedicine)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj je izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov za delovna mesta analitika v medicinskih laboratorijih različnih ožjih področij v laboratorijski medicini, v raziskovalnih inštitucijah ter za delovna mesta v dejavnostih, ki so povezana z laboratorijsko medicino, kot so zastopništva, industrija, državni organi. Magistranti bodo sposobni samostojno spremljati novosti in jih uvajati na področju laboratorijske medicine ter se prilagajati potrebam laboratorijske diagnostike. Pridobili bodo tudi aplikativna znanja raziskovalnega dela in temelje vodenja, upravljanja in legislative. Magistranti bodo po končanem študiju zapolnil vrzel, ki obstaja na tem področju v zdravstvenih poklicih sedanje univerzitetne izobrazbe. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij, če kandidat dodatno opravi 10-60 kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Laboratorijska biomedicina; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija: diplomanti primerljivih študijskih programov opravijo predmete iz nabora strokovnih predmetov, diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, diplomanti vseh ostalih študijskih programov, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, opravijo dodatne obveznosti iz nabora temeljnih in strokovnih predmetov.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program Laboratorijska biomedicina, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike z ustreznim dokazilom.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program prve stopnje Laboratorijska biomedicina (180 KT) ali univerzitetni študijski program prve stopnje Biokemija (180 KT).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena izpitov in vaj: - pri kandidatih, ki so zaključili UN program 1. st. Laboratorijska biomedicina se upošteva povprečna ocena izpitov in vaj: 100 % (nimajo diplomskega dela). Pri kandidatih, ki so zaključili UN program 1. st. Biokemija se upošteva ocena izpitov in vaj: 90%; kandidati. Pri kandidatih, ki so zaključili visokošolski strokovni študijski program Laboratorijska biomedicina, sprejet pred 11. 6. 2004 se upošteva povprečna ocena izpitov in vaj: 90% ter pri kandidatih, ki so zaključili univerzitetne študijske programe 1. st. ostalih področij se upošteva povprečna ocena izpitov in vaj 70%.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega izpita: 10 % (za kandidate, ki so zaključili UN program 1. st. Biokemija; visokošolski strokovni študijski program Laboratorsijska biomedicina in kandidati univerzitetnih študijskih programov prve stopnje z izobrazbo z drugih področij).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena dodatnih obveznosti: 20 %. Pri kandidatih z izobrazbo z drugih področij.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa Laboratorijska biomedicina ali sorodnega programa z druge univerze, pod pogojem, da izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik po študijskem programu, v katerem je vpisan. Nadaljevanje študija odobri Senat Fakultete za farmacijo na predlog Komisije za študijsko področje, ki mu določi eventualne diferencialne izpite ali druge obveznosti.
POGOJ ZA PREHOD: Študent enovitega magistrskega študijskega programa farmacija, ki mora imeti opraviljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 180 KT. Komisija za študijsko področje študentu predpiše vsebinsko manjkajoče obveznosti v višini 10 do največ 60 ECTS.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (Faculty of Pharmacy)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: tajnistvo@ffa.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.ffa.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 47 69 500

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister laboratorijske biomedicine - magistrica laboratorijske biomedicine
Other Qualification Awarded Term:

mag. lab. biomed.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 007, Ljubljana

Course location information:

Slovenija