• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 42 items
 1. Doctorate in "Mathematics". Department of Mathematics. Faculty of Sciences. University of the Aegean.

  - Competence for conducting autonomous research in Mathematics. - Competence for understanding mathematical problems and developing original tools for resolving them. - Competence of participating in research teams and research contribution to them. - Competence of presenting research results to a specialized audience. - Participation in conferences, one-day conferences and summer schools. - Development of teaching competence at a higher education level ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Master’s Degree in "Mathematics". Department of Mathematics. Faculty of Sciences. Univeristy of the Aegean.

  - Competence in understanding advanced mathematical tools.- Acquisition of ability for robust study and of basic competences for the conduct of research.- Competence in resolving mathematical problems that stem from the modelling of theoretical and applied problems. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Bachelor's Degree in Mathematics. Department of Mathematics. Faculty of Sciences. University of the Aegean.

  The graduates of the Department of Mathematics: - Have knowledge of core mathematical tools of Algebra, Analysis and Differential Equations.- Have knowledge of the core principles of Programming and Computer Software. - Understand mathematical problems and are capable of designing models for the solution thereof. - Have basic Physics knowledge. - Have basic knowledge of Pedagogics, History, and Didactics for Mathematics. - Have the opportunity of acquiring professional experience either in Secondary Education, or in Businesses through Practical Training. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Bachelor of Mathematics

  Taikomosios matematikos bakalauro kvalifikacija patvirtina asmens įgytą matematinį išsilavinimą: išugdytą abstraktų loginį mąstymą, įgytas matematines kompetencijas, gebėjimą matematikos principus naudoti taikomojoje veikloje. Taikomosios matematikos specialistai geba atskleisti įvairių realių reiškinių savybes, juos analizuoja pasitelkdami tinkamus matematinius modelius ir metodus, analizuoja abstrakčių modelių savybes, matematiškai mąsto, taiko įvairius matematinių teiginių įrodymo būdus, savo veikloje taiko informacines technologijas, geba aiškiai ir suprantamai teikti informaciją, sklandžiai reiškia mintis, etiškai naudojasi informacija, yra kūrybiškos asmenybės, gebančios dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje. Šie aukštos kvalifikacijos specialistai geba analizuoti ir vertinti duomenis, taikyti įvairius jų peržiūros ir apdorojimo algoritmus, juos tobulinti ir kurti naujus technologinius sprendimus. Tai – plačios erudicijos asmenybės, gebančios suprasti ir vertinti situaciją, ieškančios sprendimų ir analizuojančios gautus rezultatus. Taikomosios matematikos specialistų veikla dažniausiai susijusi su keliomis sritimis, todėl gebėjimas transformuoti, taikyti įgytas žinias ir nuolatos mokytis yra vieni iš pagrindinių šios kvalifikacijos bruožų. Parengti specialistai yra matematikos žinovai, turintys supratimą apie matematikos taikymo galimybes įvairiose gyvenimo srityse: finansų sektoriuje, draudimo kompanijų veikloje, elektronikoje, medicinoje, informacinių technologijų, paslaugų sferoje ir pan. Taikomos ...

  Awarding bodyVilnius Gediminas Technical University

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Mathematician

  A képzés célja matematikusok képzése, akik olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekkel rendelkeznek, melyek képessé teszik őket arra, hogy alapszintű matematikai ismereteiket műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A matematikus a) tudása - Ismeri a matematika alapvető módszereit az analízis, algebra, geometria, véges matematika, operációkutatás és valószínűség-számítás (statisztika) területén. - Ismeri az elméleti matematika alapvető összefüggéseit az analízis, algebra, geometria, véges matematika, operációkutatás és valószínűség-számítás (statisztika) területén. - Ismeri a matematika különböző részdiszciplínái közötti alapvető kapcsolatokat. - Tisztában van az absztrakt fogalmak definiálásának követelményeivel, az alkalmazott problémákban rejlő általános sémákat, fogalmakat felismeri. - Ismeri a matematikai bizonyítás követelményeit, alapvető módszereit. - Tisztában van a matematikai gondolkodás sajátos jellemzőivel. b) képességei - Képes logikus, igaz matematikai állítások megfogalmazására azok feltételeinek és fontosabb következményeinek pontos megadásával. - Képes a mennyiségi adatokból minőségi következtetéseket levonni. - Képes az analízis, algebra, geometria, véges matematika, operációkutatás és valószínűségszámítás (statisztika) területen megszerzett ismereteinek alkalmazására. - Képes az analízis, algebra, geometria, véges matematika, operációkutatás és valószínűségszámítás (statiszt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. doktor (PhD)- mathematics and computer sciences

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Mathematician

  A képzés célja tudományos kutatásra szakmai felkészültséggel rendelkező matematikusok képzése, akik megszerzett matematikai szaktudásukat képesek alkotó módon a gyakorlatban is felhasználni. Nyitottak szakterületük és a rokon szakterületek új tudományos eredményeinek kritikus befogadására. Egyaránt alkalmasak elméleti és gyakorlati matematikai problémák modellezésére, megoldási eljárások kidolgozására és ezen eljárások tényleges folyamatának irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A matematikus a) tudása Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri a matematika tudományának módszereit az analízis, algebra, számelmélet, geometria, diszkrét matematika, operációkutatás és valószínűségszámítás (matematikai statisztika) területén. Összefüggéseiben ismeri az elméleti matematika eredményeit az analízis, algebra, számelmélet, geometria, diszkrét matematika, operációkutatás és valószínűségszámítás (matematikai statisztika) területén. Jártas a matematika különböző részdiszciplínái közötti mélyebb, átfogóbb kapcsolatokban. Jártas az absztrakt matematikai gondolkodásban, a matematikai fogalomalkotásban. Alkotó módon ismeri a matematikai bizonyítás alapelveit, módszereit. Ismeri az új matematikai eredmények eléréséhez vezető kutatások speciális módszereit, problémamegoldó technikáit. b) képességei Képes az analízis, algebra, számelmélet, geometria, diszkrét matematika, operációkutatás és valószínűségszámítás (matematikai statisztika) terü ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Applied Mathematician

  A képzés célja alkalmazott matematikusok képzése, akik tudományos kutatási szintet elérő szakmai felkészültségükkel magas szintű matematikai ismereteik és modellezési tapasztalataik birtokában képesek alkotó módon a gyakorlatban felmerülő matematikai problémák megoldására. Nyitottak szakterületük és a rokon területek új tudományos eredményeinek kritikus befogadására. Felkészültségük alapján képesek a gyakorlati problémák modellezésére, megoldására és a megoldások gyakorlati kivitelezésének irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az alkalmazott matematikus a) tudása Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri a matematika tudományának módszereit az algoritmuselmélet, az alkalmazott analízis, a diszkrét matematika, az operációkutatás, a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika területén. Összefüggéseiben ismeri az alkalmazott matematika eredményeit az algoritmuselmélet, az alkalmazott analízis, a diszkrét matematika, az operációkutatás, a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika területén. Ismeri az alkalmazott matematika különböző részdiszciplínái közötti mélyebb, átfogóbb kapcsolatokat, egymásra épülésüket. Ismeri az absztrakt matematikai gondolkodást, az absztrakt matematikai fogalmakat. Ismeri az alkalmazott matematikai modellek megalkotásához és szimulálásához szükséges informatikai, számítástechnikai ismeretanyagot. Specializáció választása nélkül továbbá Ismeri a differenciálegyenletek, a közelítő szám ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Mathematisch-technischer Assistent (Staatlich geprüfter)/Mathematisch-technische Assistentin (Staatlich geprüfte)

  Type of qualification This qualification is a vocational education and training at a vocational school governed by federal state law. Attendance at full-time vocational school for a period of two years imparts the necessary qualifications for the exercising of a state recognised training occupation under federal state law. This is a full-time school-based training course with a minimum duration of two years. Teaching encompasses a cross-occupational, an occupationally related and possibly also a practical area of learning. Courses are aligned towards occupational work processes and company business processes. A practical placement is integrated into training. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a training occupation governed by federal state law. Those completing the qualification acquire the necessary employability skills for the exercising of a qualified occupational activity. These bring together professional competence, autonomy and social competence to form overall occupational competence. Methodological competence, communicative competence and learning competence are also intrinsic components of employability skills. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 10. Mathematical-technical software developer

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Apply mathematical models to solve problems in the areas of computing, technology, natural sciences and trade and industry , Analyse problems ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany

Pages