• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 88 items
 1. Jūras transports- kuģa mehānika- Prof. bak. studijas

  Prasības kvalifikācijas iegūšanai: pilnībā apgūt studiju programmu, nokārtot valsts pārbaudījumus jūrniecības angļu valodā un specialitātē, izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu. Galvenās studiju jomas: kuģu enerģētiskās iekārtas, kuģu uzbūve un teorija, kuģu saldēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtas, kuģu palīgmehānismu un sistēmu ekspluatācija, apkope un remonts, jūras vides aizsardzība pret piesārņošanu, jūrniecības angļu valoda un kuģu tehniskais menedžments. Programmā ir iekļauta vismaz 6 mēnešu ilga jūras prakse un kuģa remonta prakse. Karjeras iespējas: darbs kuģa mehāniķa, vēlāk kuģa vecākā mehāniķa amatā uz jūras transporta un citiem kuģiem bez dzinēju jaudas ierobežojumiem, kā arī inženiera jeb superintendanta darbs krastā jūrniecības uzņēmumos un citās industrijas jomās. ...

  Provider NameLatvijas Jūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Jūras transports- kuģa vadīšana- Prof. bak. studijas

  Prasības kvalifikācijas iegūšanai: pilnībā apgūt studiju programmu, nokārtot valsts pārbaudījumus jūrniecības angļu valodā un specialitātē, izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu. Galvenās studiju jomas: navigācija, kuģu uzbūve un stabilitāte, kuģu vadīšanas tehniskie līdzekļi, kravu pārvadāšanas tehnoloģija, kuģošanas drošība, jūras tiesības, jūras vides piesārņojuma novēršana, globālā jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma, jūrniecības angļu valoda un kuģu menedžments. Programmā ietvertas divas prakses uz kuģiem jūrā – kopumā 1 gads. Karjeras iespējas: darbs uz tirdzniecības flotes kuģiem un citiem kuģiem stūrmaņa un vēlāk kapteiņa amatā, kā arī menedžera jeb superintendanta darbs jūrniecības nozares uzņēmuos un organizācijās krastā. ...

  Provider NameLatvijas Jūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ostu un kuģošanas vadība- Prof. bak. studijas

  Prasības kvalifikācijas iegūšanai: pilnībā apgūt studiju programmu, izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu. Galvenās studiju jomas: ekonomika, grāmatvedība un finanses, tirgzinības, kuģu komercmenedžments, kuģu tehniskais menedžments, ostu hidrobūves un tehnika, ostu un termināla operācijas, multimodālais transports, transporta loģistika, ostu darbība, jūras apdrošināšana, jūrniecības angļu valoda un kuģu aģentēšana. Karjeras iespējas: menedžera, plānotāja, operatīvo un ekonomisko dienestu speciālista darbs ostās, kuģošanas kompānijās un citos jūras transporta uzņēmumos. ...

  Provider NameLatvijas Jūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Elektronisko iekārtu apkalpošana- Prof. bak. studijas

  Studiju specializācijas: – elektronisko iekārtu apkalpošana; – lidostu elektronisko iekārtu apkalpošana; - lidostu meteoroloģisko iekārtu apkalpošana Studiju programmas mērķis ir izglītot vispusīgi attīstītus speciālistus ar jaunrades un analītiskām spējām elektronisko iekārtu tehniskajā apkalpošanā, remontā un ekspluatācijā, kā arī sagatavot studējošos studiju turpināšanai atbilstošā maģistra programmā. Studiju laikā tiek apgūtas pamata un speciālās zināšanas gan par aviācijas elektronisko sakaru līdzekļu, gan sadzīves elektronisko iekārtu un mezglu nepieciešamību, nozīmi, darbību, ekspluatācijas īpatnībām un remontu. Studiju rezultāts: Speciālists saņem zināšanas elektronikas pamatos, ciparu tehnikā, informācijas pārraidē, apstrādē un atveidojumā, datoru tehnoloģijās; lidostu radio-elektronisko iekārtu parametros, konstrukcijās un to shēmu tehnikā. Iegūst prasmes iekārtu ekspluatācijā, to tehniskajā apkalpošanā; prasmi saprast shēmu elementus, lasīt funkcionālas, principiālas un montāžas shēmas; iemaņas iekārtu diagnostikā, testēšanā, remontā un regulēšanā; saņem prasmi veikt profilaktiskos un reglamentētos darbus. Elektronikas inženieris izstrādā elektronikas iekārtas, sistēmas un vada izstrādes projektus; veic pētniecības darbus un sniedz konsultācijas; plāno, veic un vada elektronisko iekārtu un sistēmu izstrādi, testēšanu, uzturēšanu, remontu un modernizāciju, nosaka ražošanas tehnoloģiskos procesus, vada elektronisko iekārtu un sistēmu ražošanu atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, standartiem un kval ...

  Provider NameRīgas Aeronavigācijas institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Gaisa transportsistēmu vadīšana (pilots)- Prof. bak. studijas

  Pilotu sagatavošanas programma. Programmas ietvaros students iegūst zināšanas, prasmes un kompetences gaisa transportsistēmu vadībā. Tiek sniegta iespēja iegūt FCL (tai skaitā PPL, CPL, ATPL (frozen) licences, kas ļauj strādāt par aviolīniju pilotu, kā arī vadošajos amatos aviācijas uzņēmumos. Programma ir profesionāli orientēta, savukārt pilota licences iegūšanai nepieciešamie kursi ir blīvi sagrupēti, kas sniedz iespēju pilota licenci iegūt salīdzinoši īsā laikā. Studiju laikā, bez pilotam nepieciešamiem mācību kursiem tiek piedāvāts apgūt uzņēmējdarbības un vadības pamatu kursu bloku, kvalitātes sistēmas pamatus, darba drošības, ekoloģijas un citus vispārizglītojošos kursus personīgās izaugsmes veicināšanai. ...

  Provider NameRīgas Aeronavigācijas institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija (avio mehāniķis)- Prof. bak. studijas

  Inženieru - mehāniķu sagatavošanas programma. Speciālists saņem zināšanas, prasmes un kompetences gaisa kuģa projektēšanā, ražošanas metodēs, nelaimes gadījumu novēršanā, operatīvas un tehniskās dokumentācijas izmanošanā, aviosabiedrību struktūrā. Reflektanti pēc programmas absolvēšanas saņem ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu. ...

  Provider NameRīgas Aeronavigācijas institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Kuģu navigācijas elektronika- Prof. bak. studijas

  Starpaugstskolu studiju programma, kas izveidota un tiek īstenota kopā ar Latvijas Jūras akadēmiju (LJA). Studiju programmas mērķis Sagatavot radioelektronikas inženierus, kuri specializējas kuģu un ostu saimniecībā izmantojot elektronikas, navigācijas un automātikas ierīču uzstādīšanā, apkalpošanā un remontā. Programmas absolventi iegūst radioelektronikas inženiera kvalifikāciju, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas līmenim. Iepazīt divas dažādas augstskolas, divās dažādās nozares – elektroniku un jūrniecību. Programmas ietvaros nodrošināta prakse atbilstoša profila uzņēmumos. Programmas absolventiem ir iespējas veidot karjeru satrptautiskās kompānijā, kuras apkalpo kuģu navigācijas elektronikas sistēmas visā pasaulē. Studiju programmas uzdevumi Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas kuģu navigācijas elektronikā; radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot zināšanas elektronisko ierīču ražošanas tehnoloģijās, testēšanā un pārbaudē, datorizētā shēmu projektēšanā, mikrokontrolieru programmēšanā, procesu modelēšanā elektroniskajās sistēmās; attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā; radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp, motivāciju turpināt mācības gan profesionālajās, gan akadēmiskajās maģistra un doktora līmeņa studiju programmās; nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkie ...

  Provider NameVentspils Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Dzelzceļa elektrosistēmas- Prof. bak. studijas

  1.-2. kurss jāmācās filiālē, 3.-4,5. kurss - Rīgā. Nepilna laika studijām - 1.-2,5. kurss jāmācās filiālē, 3.-4.,5 kurss - Rīgā. Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo pamatizglītību dzelzceļa transporta elektrosistēmu apakšnozarē, kas ļauj strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta elektrisko un elektronisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar pārvadājumu tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām maģistratūrā. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību dzelzceļa elektrosistēmās; - nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām vilcienu vadības sistēmu un elektrotransporta jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē; - veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām maģistratūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu; - rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus; - attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu dzelzceļa el ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Dzelzceļa elektrosistēmas- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo pamatizglītību dzelzceļa transporta elektrosistēmu apakšnozarē, kas ļauj strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta elektrisko un elektronisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar pārvadājumu tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām maģistratūrā. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību dzelzceļa elektrosistēmās; - nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām vilcienu vadības sistēmu un elektrotransporta jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē; - veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām maģistratūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu; - rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus; - attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu dzelzceļa elektrosistēmu jomā, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos. Studiju rezultāti studiju programmas absolventi: ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Automobiļu transports- Prof. bak. studijas

  1.-1,5. kurss jāmācās filiālē, 2.-4,5 kurss - Rīgā (pilna laika); 1.-2. kurss jāmācās filiālē, 3.-5. kurss - Rīgā (nepilna laika). Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālā bakalaura izglītību automobiļu transporta nozarē, lai sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes automobiļu transporta nozares darbību un attīstību, nodrošinot sabiedrību ar drošiem, videi draudzīgiem un efektīviem mobilitātes risinājumiem. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: - sniegt studentiem zināšanas, prasmes un kompetences, ko pieprasa Eiropas automobiļu transporta nozare un Latvijas darba devēji; - sniegt visaptverošas automobiļu transporta nozarei raksturīgās pamata, specializētas un atsevišķas augstāko sasniegumu zināšanas un veicināt šo zināšanu kritisku izpratni; - veidot prasmes izstrādāt, ieviest un pilnveidot automobiļu transporta ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas; - attīstīt spējas īstenot un vadīt automobiļu transporta sistēmu izveidošanas un pilnveidošanas pasākumus un radīt inovācijas. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - spēj parādīt automobiļu transporta nozarei raksturīgās pamata, specializētas un augstāko sasniegumu zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni; - spēj izstrādāt, ieviest un pilnveidot automobiļu transporta projektēšanas, konstruēšanas, ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas; - spēj veikt profesionālo izglītošanu un profesionālās apmācības programmu veidošanu automobiļu transporta jomā; - spēj veicināt, īstenot un vadīt automobiļu transporta sistēmu attīstības un pil ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages